Skip to content

Inga skäl hantera afghan som fyllt 18 år som barn - utvisas till ett land han aldrig har besökt

Foto: Jae C Hong/TT

De särskilda regler som gäller för barn som söker asyl gäller inte den som har fyllt 18 år - även om han aldrig har vistats i sitt hemland Afghanistan och helt saknar kontaktnät där. Det slår Migrationsöverdomstolen fast och river därmed upp en dom från migrationsdomstolen.

 

Den afghanske mannen är uppväxt i Iran men ansökte i oktober 2015 om asyl i Sverige. Han uppgav då att han var under 18 år, afghansk medborgare och shiitisk hazar till etnicitet.

Han uppgav att han aldrig har vistats i Afghanistan och saknar nätverk där och att hans liv därför skulle bli bli svårt om han skickas dit. Han riskerar förföljelse på grund av sin etnicitet och det finns en hotbild mot honom från talibanerna.

Fick avslag på asylansökan
Migrationsverket bedömde att han var över 18 år men ifrågasatte inte hans uppgifter i övrigt. Hans ansökan behandlas därför som om han var vuxen och i februari 2017 avslog Migrationsverket mannens ansökan och beslutade att han skulle utvisas till Afghanistan.

Enligt Migrationsverket riskerade han varken att utsättas för förföljelse eller våld där.

Mannen överklagade till Migrationsdomstolen i Göteborg som upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade mannen uppehållstillstånd. Han hade då fyllt 18 år - även enligt mannens egna uppgifter.

Ung ålder och brist på nätverk
Domstolen hänvisade till ett tidigare avgörande från Migrationsöverdomstolen där det framgår att barn i Afghanistan riskerar att utsättas för barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt utnyttjande och tvångsrekrytering till någon av de stridande parterna.

Domstolen ansåg - trots att mannen alltså hade fyllt 18 år - att han ändå riskerade att utsättas för våld på grund av sin unga ålder och brist på nätverk.

Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen som nu slår fast att mannen "inte gjort sin identitet sannolik" men att det är klarlagt att han är afghansk medborgare och över 18 år.

Ska betraktas som vuxen
Mannen hävdade i Migrationsöverdomstolen att han på grund av sin unga ålder riskerar att hamna i samma situation som ett barn i Afghanistan och att hans skyddsbehov skulle jämställas med ett barns.

Överdomstolen konstaterar dock att mannen är 18 år och därmed ska betraktas som vuxen och att "prövningen av skyddsskälen för ett barn respektive en vuxen skiljer sig åt i flera avseenden".

Ingen risk för vuxna
Överdomstolen pekar på sin tidigare dom där det framgår att barn i Afghanistan riskerar att utsättas för barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt utnyttjande och rekrytering till stridande grupper. Överdomstolen skriver dock:

"Barnarbete är en barnspecifik form av illabehandling som inte kan bli skyddsgrundande för X (mannen). Av landinformationen i målet framgår inte att det finns en risk för vuxna att utsättas för tvångsarbete i Afghanistan. Likaså saknas stöd i landrapporterna för att vuxna män i Afghanistan löper en generell risk att utsättas för tvångsäktenskap."

"Inte heller gällande prostitution och sexuellt utnyttjande framgår det av landinformationen att vuxna män löper en generell risk att utsättas för detta i Afghanistan."

Ska utvisas
Trots det allvarliga säkerhetsläget i landet anser domstolen att våldet inte är så utbrett att mannen ”genom sin blotta närvaro” riskerar att skadas.

Överdomstolen anser därför att det saknas förutsättningar att bevilja mannen uppehållstillstånd. Mannen ska därför utvisas.

Migrationsöverdomstolens dom får inte överklagas.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

 

Nadja Hägglén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Utan enda insikt i Dagens Juridik artikel ärende, nämns att oavsett utvisningsärende, står det ingenstans lagar att deportering ska ske till födelseland!
I lagar, EU och FN konventioner rättigheter, avser alla människor oavsett fäderne, tillika är märkligt att ett antal jurister inte informerar sina utländska klienter att utvisning från Sverige endast betyder exakt vad det låter.

Här autentisk exempel som avser en person efter avtjänat straff i Sverige utvisades till födelselandet en afrikansk stat, fast denne sedan två månaders ålder var bosatt i Spanien med sina etniskt spanska föräldrar och på Kastrup Dk vägrade personen gå ombord på planet till Africa och det kan inte Sverige göra något åt och denne blev/är återförenad med sin familj i Spanien.
Systematiska utvisningar till Afghanistan avseende iranier som sedan spädbarnsåldern med föräldrar och syskon är bosatta/mantalsskrivna i Iran, står i bjärt kontrast med svenska lagar och EU konventioner, ty
utvisning från staten Sverige avser i ordets rätta betydelse utvisad från staten Sverige, ingenting annat.

Den i Dagens Juridik artikel utvisade personens jurist bör omedelbart kontakta iranierns konsulat och de kommer att utfärda både Tazkera och övrig resehandlingar till Iran!
Mvh.

Men det grundläggande problemet består ju i att väldigt många av dessa personer söker asyl under åberopande av skyddsskäl mot Afghanistan, trots att de inte levt där utan levt utan behov av skydd i något av grannländerna, t.ex. Iran. Det är ett asylrättens moment 22 att skyddsskälen enkom prövas mot det land där man har medborgarskap (om nu ens identiteten är fastställd), trots att man kanske aldrig har levt där. De vill såklart inte heller tillbaka till Iran, syftet med resan var just att komma därifrån, inte att få skydd mot talibaner eller andra faror i Afghanistan.

Helt rätt.
Ger en ju nästan lite hopp.......

Det här borde den vuxne afghanen tänkt på innan han reste från Iran till Sverige. Jag förmodar att han köpte returbiljett.

Mannen utvisas eftersom han saknar asylskäl-gott så,nu gäller det att Afghanistan tar emot sin egen medborgare och integrerar honom i det Afghanska samhället.

Återkommande i debatten och nyheterna hör man detta att vederbörande utvisas "till ett land de aldrig varit i". Men eftersom personerna regelmässigt anger Afghanistan som hemland, eftersom det ökar chanserna till uppehållstillstånd, så är det ju givet att om uppehållstillstånd inte beviljas så är det till hemlandet, alltså Afghanistan, de utvisas. Det är ju inte för att jävlas, utan för att det står så i dokumenten. Om, å andra sidan, personerna angivit korrekt hemland, ofta Iran, hade de troligen inte fått uppehållstillstånd. Jag tycker media ska sluta vinkla detta till en orättvisa, när orättvisan beror helt på de asylsökandes egna handlande.

Fast du missförstår. De anger inte Afghanistan som "hemland". De är medborgare i Afghanistan men har levt i Iran (förmodligen för att deras föräldrar skickat dom dit eller själva flytt dit för att undkomma krig och förföljelse). Migrationsverket utgår från att någon som är medborgare i Afghanistan också ska utvisas dit om de inte beviljas uppehållstillstånd, eftersom det inte går att utvisa en medborgare i ett land till ett annat land där de inte är medborgare. Det är inte bara att ange ett land som hemland. Hänger du med? Därför blir det såklart problematiskt att utvisa personer till ett land de aldrig vistats i och som de dessutom riskerar förföljelse etc i, med enda hänvisning att de är medborgare där.

Jo, jag hänger med. Det nyanserar ju saken en smula. Knepigt, men det enda korrekta är väl att gå på medborgarskap.

Att de aldrig har vistats i Afghanistan kan i och för sig inte vara ett argument för att inte utvisa dem dit. De är medborgare där och har sökt asyl under åberopande av det medborgarskapet och förhållandena i Afghanistan. Sakprövningen har skett mot Afghanistan och de har inte bedömts ha asylskäl. Då måste utgångspunkten vara att de ska utvisas dit om inte verkställighetshinder föreligger.

I annat fall får du ett totalt moment 22. Den som har levt i land A åker till land B och söker asyl i förhållande till land C, där personen har sitt medborgarskap. Det bedöms inte finnas asylskäl mot land C och personen kan inte utvisas till land A eftersom denne inte är medborgare där. Om man då inte ska utvisas till land C innebär det bara en sak; personen ska utan skyddsskäl leva sitt liv i land B (här Sverige). Så kan det inte få fungera, det sätter hela regelverket ur spel.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.