Skip to content

Inga skäl hantera afghan som fyllt 18 år som barn - utvisas till ett land han aldrig har besökt

Foto: Jae C Hong/TT

De särskilda regler som gäller för barn som söker asyl gäller inte den som har fyllt 18 år - även om han aldrig har vistats i sitt hemland Afghanistan och helt saknar kontaktnät där. Det slår Migrationsöverdomstolen fast och river därmed upp en dom från migrationsdomstolen.

 

Den afghanske mannen är uppväxt i Iran men ansökte i oktober 2015 om asyl i Sverige. Han uppgav då att han var under 18 år, afghansk medborgare och shiitisk hazar till etnicitet.

Han uppgav att han aldrig har vistats i Afghanistan och saknar nätverk där och att hans liv därför skulle bli bli svårt om han skickas dit. Han riskerar förföljelse på grund av sin etnicitet och det finns en hotbild mot honom från talibanerna.

Fick avslag på asylansökan
Migrationsverket bedömde att han var över 18 år men ifrågasatte inte hans uppgifter i övrigt. Hans ansökan behandlas därför som om han var vuxen och i februari 2017 avslog Migrationsverket mannens ansökan och beslutade att han skulle utvisas till Afghanistan.

Enligt Migrationsverket riskerade han varken att utsättas för förföljelse eller våld där.

Mannen överklagade till Migrationsdomstolen i Göteborg som upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade mannen uppehållstillstånd. Han hade då fyllt 18 år - även enligt mannens egna uppgifter.

Ung ålder och brist på nätverk
Domstolen hänvisade till ett tidigare avgörande från Migrationsöverdomstolen där det framgår att barn i Afghanistan riskerar att utsättas för barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt utnyttjande och tvångsrekrytering till någon av de stridande parterna.

Domstolen ansåg - trots att mannen alltså hade fyllt 18 år - att han ändå riskerade att utsättas för våld på grund av sin unga ålder och brist på nätverk.

Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen som nu slår fast att mannen "inte gjort sin identitet sannolik" men att det är klarlagt att han är afghansk medborgare och över 18 år.

Ska betraktas som vuxen
Mannen hävdade i Migrationsöverdomstolen att han på grund av sin unga ålder riskerar att hamna i samma situation som ett barn i Afghanistan och att hans skyddsbehov skulle jämställas med ett barns.

Överdomstolen konstaterar dock att mannen är 18 år och därmed ska betraktas som vuxen och att "prövningen av skyddsskälen för ett barn respektive en vuxen skiljer sig åt i flera avseenden".

Ingen risk för vuxna
Överdomstolen pekar på sin tidigare dom där det framgår att barn i Afghanistan riskerar att utsättas för barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt utnyttjande och rekrytering till stridande grupper. Överdomstolen skriver dock:

"Barnarbete är en barnspecifik form av illabehandling som inte kan bli skyddsgrundande för X (mannen). Av landinformationen i målet framgår inte att det finns en risk för vuxna att utsättas för tvångsarbete i Afghanistan. Likaså saknas stöd i landrapporterna för att vuxna män i Afghanistan löper en generell risk att utsättas för tvångsäktenskap."

"Inte heller gällande prostitution och sexuellt utnyttjande framgår det av landinformationen att vuxna män löper en generell risk att utsättas för detta i Afghanistan."

Ska utvisas
Trots det allvarliga säkerhetsläget i landet anser domstolen att våldet inte är så utbrett att mannen ”genom sin blotta närvaro” riskerar att skadas.

Överdomstolen anser därför att det saknas förutsättningar att bevilja mannen uppehållstillstånd. Mannen ska därför utvisas.

Migrationsöverdomstolens dom får inte överklagas.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

 

Nadja Hägglén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt