Skip to content

HD säger nej - inte skäl pröva om biologisk mamma ska registreras i stället för surrogatmamma

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Den svenska kvinna som är biologisk mamma till ett barn men anlitade en surrogatamma utomlands för att bära barnet under graviditeten får inte registreras som mamma i Sverige. Det står nu klart sedan Högsta domstolen har beslutat att det inte finns skäl att pröva fallet.

 

Den svenska kvinnans ägg befruktades med den svenska mannens spermier och planterades därefter in i den 29-åriga kvinnans livmoder i Georgien.

Efter förlossningen överlämnades barnet - en flicka - till det svenska paret som kort därefter tog med sig henne till Sverige.

Surrogatmamman har aldrig besökt Sverige men har enligt lag registrerats som flickans mor här.

Pappan är erkänd
Mannen har däremot av domstol fastställts som flickans pappa och fått ensam vårdnad om henne.

Södertörns tingsrätt hade nu att ta ställning till de krav som flickan framförde via sitt ombud - att tingsrätten dels skulle fastställa att surrogatmamman inte skulle räknas som hennes mamma, dels att den svenska kvinnan tillika flickans biologiska mamma skulle registreras som hennes mamma i folkbokföringen.

Nackdel för flickan
Både surrogatmamman och den biologiska mamman sade ja till detta. Flickans ombuds uppfattning redovisades i tingsrättens dom:

"Även om moderskapet i sig är ett biologiskt faktum så finns det till föräldraskapet knutet väsentliga rättsverkningar såsom vårdnad, förmynderskap, underhållsskyldighet och arvsrätt. Därför kan sägas att moderskapet är ett rättsförhållande. D (dottern) hävdar att huruvida detta rättsförhållande består eller inte, när ovisshet råder då det inte kunnat registreras, länder henne till förfång."

Den som föder är mor
Tingsrätten konstaterade dock att det enligt principen för så kallad moderskapspresumtion - "mater est quam gestatio demonstrat" - i föräldrabalken är den kvinna som föder ett barn som ska anses vara barnets mamma oavsett vem som är biologisk mor till barnet.

Tingsrätten slog därför fast att det var den georgiska surrogatmamman som skulle anses vara flickans mamma även juridiskt.

Lagen är tydlig
Tingsrätten underströk att det inte är domstolarnas sak att utvidga utrymmet för lagstiftningen.

Domen överklagades till Svea hovrätt som delade tingsrättens bedömning. Hovrätten konstaterade att det inte råder några oklarheter kring vem som de facto har fött barnet och att hon även i fortsättningen ska vara registrerad som barnets mamma.

Flickans ombud överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att det inte finns skäl att pröva fallet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Det är inte någon mänsklig rättighet få barn. Det gäller att alltid se till ett barns bästa och det gör man inte genom att skaffa sig ett barn från utlandet.. Att köpa barn från länder där männinskor lever i fattigdom är förkastligt. Oavsett om det gäller sorrugatmödrar eller adoptioner. Vid vad som kallas 'provrörbefruktning' går gränsen för mig. Det vill säga att man använder ägg från den presumtiva modern och sperma från den presumtiva fadern. Inte ens det är problemfritt ut juridiisk synvinkel. Brobarn är tveksamt som jag ser det. Ett barn har rätt till en mor och en far.

Kan ett par inte får barn på naturlig väg så kan en adoption vara ett sätt att. Men det måste vara för barnets bästa. Inte för att ftllfredsställa sin egen egoism. Alla adoptioner skall var till för barnets bästa. Att köpa ett barn från ett fjärran landet är inte till för barets. Ett barn behöver en far och en mor. Det får det inte om de hamnar hps ett 'samkönat' par.

Regringen föreslår modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Jag begriper inte ett dugg. Gör ni?

"För att den föräldraskapsrättsliga regleringen ska bli tydligare och mer rättssäker föreslår regeringen vidare att det ska införas särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av dem eller båda har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst ska anses som mor till barnet."

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/modernare-r...

Vad du anser vara moraliskt rätt eller riktigt har inget att göra med vad som faller in under lagens ramar.
Jätteintressant att höra vad du anser vara moraliskt rätt, men hur ska man tillämpa det juridiskt? Ja, det går inte. HD gör en strikt tolkning.
Så, nu kommer jag få en massa icke-jurister på halsen som gastar om att jag har fel.

Nej du gastar inte. Regeringen propostion är inte heller lag. Är det tillåtet att ha synpunkter där? Även om man inte är jurist. Är det lagen som jag bygga på moral eller moralen som ska bygga på moral. Lagen ska utgå ifrån barnets bästa. Gör det inte det ska man ändra på lagen. Då skulle inte tillämpningen inte vara något problem. Det är inte barnen som är problemet. Det är det egoistiska 'föräldrarna'. Det behöver man inte vara jurist för att inse.

Eh. Andersson för ju ett akademiskt resonemang om de lege ferenda kontra de lege lata. Vad bidrar din och min besserwisserkommentar jämförelsevis med?

Jag ber om ursäkt om jag har misstolkat hemsidan. Jag trodde att den var ett forum för juridik, inte politik.
Så som svar på din fråga – jag bidrar med juridik. Vad bidrar du med förutom en otrevlig ton som vi jurister inte behöver tillämpa mellan varandra.

Hur som helst blir det ett litet helvete för historiker och släktforskare. Hasse & Tage hade en kul sketch om den aktuella " cirkusen" och om jag inte minns fel slutade den med att Hasse var far till sig själv.

Korrekt dom både efter rättsläget men även utifrån synen på surrogatmödrar som gäller i Sverige. Med det menar jag att så länge surrogatmödraskap inte är OK i Sverige så måste lagen tillämpas som den gjort i fallet, då det annars blir för lätt att kringgå bestämmelserna genom att använda surrogatmödrar utomlands.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.