Skip to content

HD: Fastighetsägare får finna sig i att ridskola stänger av vägen tre gånger om dagen

Foto: Frida Hedberg/TT och DJ

Ridskolan stänger varje dag av vägen så att hästarna ska kunna passera. En fastighetsägare som har servitutsrätt till vägen anser att detta är oacceptabelt och stämde kommunen. Högsta domstolen, som dock är oenig, slår nu fast att servitutsrätten är "elastisk" och att mannen får finna sig i att vägen stängs av.

 

Mannen stämde Botkyrka kommun vid Södertörns tingsrätt. Han äger själv en fastighet som sedan 1962 har rätt att använda vägen över kommunens mark som utfart till allmän väg.

På kommunens mark bedrivs sedan slutet av 1960-talet ridskoleverksamhet som sedan 1990-talet dessutom har stöd i kommunens detaljplan.

Stänger med grindar
I anslutning till servitutsvägen ligger ett stall och den förening som driver verksamheten stänger varje dag av vägen med två grindar för att låta ett större antal hästar passera. Detta sker upp till tre gånger per dag och tar cirka 15 minuter per tillfälle.

Enligt mannen handlar det inte bara om att vägen stängs av med grindar utan också om att föreningen håller hästtävlingar och då använder vägen som "rasthage" och uppställningsplats.

Tingsrätten ansåg att mannen inte hade bevisat mer än att vägen hade stängts av med grindar vid tre korta tillfällen per dag. Eftersom det finns andra framkomliga möjligheter var det fråga om "ringa" inskränkningar i servitutet - någonting som mannen enligt tingsrätten måste acceptera.

Inga bevis för "rasthage"
Tingsrätten kom dessutom fram till att det inte hade handlat om några andra störningar än sådana som normalt förekommer "på vilken väg som helst" och att mannen i vart fall inte hade bevisat att vägen skulle ha använts som "rasthage" eller för tävlingsändamål.

Tingsrätten gick därför på kommunens linje.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som fastställde tingsrättens dom på i stort sett samma grunder.

Avskär möjligheten
Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu konstaterar att det enligt servitutsbestämmelserna inte "föreligger några särskilda begränsningar i servitutsrätten". Servitutets karaktär är enligt HD av sådant slag att båda fastigheterna ska kunna använda vägen.

Avstängningen är enligt HD visserligen en åtgärd "som på ett tydligt sätt avskär den härskande fastigheten (mannens fastighet, reds. anm.) från möjligheten att använda servitutet" och som därmed utgör ett hinder i servitutet.

Enligt HD handlar det dock om så pass korta tidsperioder samtidigt som det finns alternativa vägar för att ta sig till och från mannens fastighet att olägenheterna får anses vara "begränsade".

Verksamheten på fastigheten ligger dessutom i linje med "vad som måste anses vara en sedvanlig användning av denna typ av fastigheter" även om verksamheten de facto har vuxit i omfattning.

Trafiksäkerheten
HD understryker också att avspärrningarna är nödvändiga för trafiksäkerheten då hästarna passerar vägen.

HD skriver:

"En allmän servitutsrättslig princip - som kommer till uttryck i 14 kap. 6 § första stycket jordabalken - är att ägaren av den härskande fastigheten ska utöva servitutet så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt." 

"Ett servitut anses ha en viss "elasticitet" på så sätt att samhällsutvecklingen eller andra tillkommande omständigheter kan medföra att ägaren av den härskande fastigheten får andra befogenheter än vad som gällde ursprungligen (se prop. 1970:20 del B 2 s. 739 f. och NJA 1982 s. 69). Ändrade förhållanden kan också medföra att de befogenheter som följer med servitutet faller bort eller minskar utan att ersättas av andra."

Skiljaktigt justitieråd
Avspärrningarna utgör därför enligt HD ett sådant hinder som mannen måste acceptera och är därmed inte ett intrång i servitutsrätten.

Ett justitieråd - Sten Andersson - är skiljaktig och anser att mannen inte ska behöva acceptera avstängningen av vägen.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt