Skip to content

Företagare förlorar mot fd hustru - hans, men inte hennes, pensionsförsäkring ska ingå i bodelning

Foto: Janerik Henriksson/TT

Mannens pensionsförsäkring är tecknad i hans eget företag och i praktiken har han behövt sam-tycke från sig själv för att förfoga över pengarna. De ska därför undantas från huvudregeln om att pensionsförsäkringar inte ska ingå i en bodelning. Det slår hovrätten fast och går därmed på den före detta hustruns linje.

 

Mannen och kvinnan var tidigare gifta och efter skilsmässan uppkom en tvist som gällde bodelningsbeslutet.

Mannen stämde därför kvinnan vid Lunds tingsrätt.

Orsaken till att det hade blivit fel var enligt mannen bland annat att bodelningsförrättaren felaktigt hade räknat in hans pensionsförsäkringar i hans tillgångar.

Var ensam bolagsägare
Mannen pekade också på att kvinnans pensionsförsäkringar inte ingick i bodelningen.

Tingsrätten instämde dock i bodelningsförrättarens uppfattning och skrev i sina domskäl:

"Det är ostridigt i målet att aktuella försäkringar är tecknade i ett av M (mannen) helägt bolag. Tingsrätten delar bodelningsförrättarens bedömning att M var ensam ägare till  bolaget. Han har också enligt tingsrättens mening haft ett bestämmande inflytande över verksamheten."

Hade fått avgångsvederlag
Det var därför enligt tingsrätten inte oskäligt att låta försäkringarna ingå i bodelningen - inte minst eftersom kvinnan inte haft några "extraordinära" inkomster medan mannen hade fått ett avgångsvederlag på 830 000 kronor efter skilsmässodagen.

Tingsrätten kom därför fram till pensionsförsäkringarna skulle ingå i bodelningen.

Bryter grundregeln
Mannen överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu slår fast att grundregeln är att tjänstepensionsförsäkringar ska hållas utanför bodelningen. Hovrätten skriver dock i sina domskäl:

"Det nu sagda innebär emellertid inte nödvändigtvis att en rätt som följer av en tjänstepensionsförsäkring ägd av arbetsgivaren alltid faller under bestämmelsen i 10 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken. I förarbetena till bestämmelsen har angetts, att om den försäkrade t.ex. i egenskap av ensam aktieägare har det bestämmande inflytandet över arbetsgivaren, så att han i praktiken bara behöver samtycke av sig själv för att förfoga över försäkringen, faller hans rätt enligt försäkringen troligen utanför bestämmelsen (se prop. 1997/98:106 s. 62)."

Bestämmande inflytande
Hovrätten konstaterar att mannen i det nu aktuella fallet har haft "bestämmande inflytande" i sitt bolag och i praktiken bara behövt samtycke av sig själv för att förfoga över försäkringen. Därför ska försäkringen ingå i bodelningen.

Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom.

 

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt