Skip to content

Företagare förlorar mot fd hustru - hans, men inte hennes, pensionsförsäkring ska ingå i bodelning

Foto: Janerik Henriksson/TT

Mannens pensionsförsäkring är tecknad i hans eget företag och i praktiken har han behövt sam-tycke från sig själv för att förfoga över pengarna. De ska därför undantas från huvudregeln om att pensionsförsäkringar inte ska ingå i en bodelning. Det slår hovrätten fast och går därmed på den före detta hustruns linje.

 

Mannen och kvinnan var tidigare gifta och efter skilsmässan uppkom en tvist som gällde bodelningsbeslutet.

Mannen stämde därför kvinnan vid Lunds tingsrätt.

Orsaken till att det hade blivit fel var enligt mannen bland annat att bodelningsförrättaren felaktigt hade räknat in hans pensionsförsäkringar i hans tillgångar.

Var ensam bolagsägare
Mannen pekade också på att kvinnans pensionsförsäkringar inte ingick i bodelningen.

Tingsrätten instämde dock i bodelningsförrättarens uppfattning och skrev i sina domskäl:

"Det är ostridigt i målet att aktuella försäkringar är tecknade i ett av M (mannen) helägt bolag. Tingsrätten delar bodelningsförrättarens bedömning att M var ensam ägare till  bolaget. Han har också enligt tingsrättens mening haft ett bestämmande inflytande över verksamheten."

Hade fått avgångsvederlag
Det var därför enligt tingsrätten inte oskäligt att låta försäkringarna ingå i bodelningen - inte minst eftersom kvinnan inte haft några "extraordinära" inkomster medan mannen hade fått ett avgångsvederlag på 830 000 kronor efter skilsmässodagen.

Tingsrätten kom därför fram till pensionsförsäkringarna skulle ingå i bodelningen.

Bryter grundregeln
Mannen överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu slår fast att grundregeln är att tjänstepensionsförsäkringar ska hållas utanför bodelningen. Hovrätten skriver dock i sina domskäl:

"Det nu sagda innebär emellertid inte nödvändigtvis att en rätt som följer av en tjänstepensionsförsäkring ägd av arbetsgivaren alltid faller under bestämmelsen i 10 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken. I förarbetena till bestämmelsen har angetts, att om den försäkrade t.ex. i egenskap av ensam aktieägare har det bestämmande inflytandet över arbetsgivaren, så att han i praktiken bara behöver samtycke av sig själv för att förfoga över försäkringen, faller hans rätt enligt försäkringen troligen utanför bestämmelsen (se prop. 1997/98:106 s. 62)."

Bestämmande inflytande
Hovrätten konstaterar att mannen i det nu aktuella fallet har haft "bestämmande inflytande" i sitt bolag och i praktiken bara behövt samtycke av sig själv för att förfoga över försäkringen. Därför ska försäkringen ingå i bodelningen.

Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom.

 

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Jag sätter en peng på att det här ärendet får pt i HD.

Håller med, men det visar även att svensk lagstiftning, och inte bra svensk, är väl mogen för en revidering till moderna tider. Lagstiftningen kom ursprungligen till som ett socialistiskt röstfiske under en tid då gifta kvinnor nästan alltid var hemmafruar utan inkomster. Idag är det annorlunda. Kina har nått längs i utvecklingen, all egendom som parterna tar med sig i boet förblir alltid enskild egendom, som en lägenhet. Alla personliga besparingar, som pensioner, förblir alltid enskild egendom. Allt som kommer från ena partens familj förblir alltid enskild egendom. Allt som skapats under äktenskapet, som värdeökningen på en lägenhet, skall delas lika. Driver ena parten ett företag där den andre inte deltar blir det enskild egendom.

varför tror du det? rättsläget på detta område är inte oklart.

Inte oklart. Sant, det är kristallklart i enlighet med 50 talets socialism. Det är just det som är problemet. Världen har utvecklats en del, men inte lagstiftningen.

Tjänstepensioner ingår inte i bodelningen som huvudregel, då det är arbetsgivaren som är försäkringstagare och alltså egentlig ägare till pengarna. Man gör dock ett undantag i de fall då den anställde egentligen skulle kunna anses ha bestämmande inflytande över pensionsavsättningarna. Är det äktenskapsrätten du menar är gammaldags? För egentligen skulle man kunna säga att huvudregeln avseende bodelning av tjänstepensioner mest är en märklig konstruktion. Även om arbetsgivaren är "ägare" till pengarna så kan de ju aldrig gå till någon annan än den anställde och därför kan man hävda att de borde ingå i bodelningen.

Ja – det menar jag. Lagar och rätt runt äktenskapet, samboende och uppdelning är helt föråldrade och bygger fortfarande i stort på hur samhället var på 50 talet. Alla pensioner är en form av besparingar, varför skall visa former av besparingar behandlas olika. Alla besparingar för ålderdomen borde vara enskild egendom. Det man sätter in på ”banken” borde man även ha rätt att ta ut. Den rätten skall inte tillkomma någon annan.

Resonemanget känns igen från den politiska (vänster)-debatten. "Hon har tjänat så lite och han så mycket varför det politiskt korrekta måste bli att straffa honom". Får se vad HD säger.

Intressant: I förarbetena till bestämmelsen har angetts, att om den försäkrade t.ex. i egenskap av ensam aktieägare har det bestämmande inflytandet över arbetsgivaren, så att han i praktiken bara behöver samtycke av sig själv för att förfoga över försäkringen, faller hans rätt enligt försäkringen troligen utanför bestämmelsen (se prop. 1997/98:106 s. 62).

Skrivningen: "Det var därför enligt tingsrätten inte oskäligt att låta försäkringarna ingå i bodelningen - inte minst eftersom kvinnan inte haft några "extraordinära" inkomster medan mannen hade fått ett avgångsvederlag på 830 000 kronor efter skilsmässodagen" faller utanför.

Till skillnad från de övriga tror jag inte på prövningstillstånd. Rättsläget är tämligen klart. Men, vi får se. Ibland kan man bli förvånnad och alla kan ha fel.

Åter till finansrätten ....

Det var ingen make/makaproblematik. Skälet för att hennes tjänstepensionsförsäkring inte ingick var att hon varken ägde eller hade ett bestämmande inflytande i sin arbetsgivare, som tecknat försäkringen. Tre av mannens tjänstepensionsförsäkringar ingick av samma skäl inte i bodelningen. Detta framgår av bodelningsförrättarens beslut men i de delarna var beslutet inte överklagat och prövat i domstolarna.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.