Skip to content

Finansbolag slåss för att deras datafiler inte ska göras till allmän handling - HD prövar fallet

Foto: Anders Wiklund/TT och Leif R Jansson/TT

När Konkurrensverket beslutade att kopiera finans-bolagets datafiler överklagade bolaget beslutet eftersom man ville sätta stopp för att filerna skulle bli allmän handling hos KKV. Två domstolar hävdar att beslutet inte går att överklaga - men Högsta domstolen har nu beviljat prövningstillstånd. 

 

Patent- och marknadsdomstolen beslutade våren 2017 att ge Konkurrensverket tillstånd att genomföra en så kallad platsundersökning hos ett flertal bolag inom finansbranschen.

I samband med platsundersökningen "speglade" KKV bolagens servrar med digitalt lagrat material - varav vissa delar senare också kopierades och togs in KKV:s utredning vilket innebar att de blev allmänna handlingar.

"Godtycklig kopiering"
Ett av bolagen överklagade KKV:s beslut om kopiering till Patent- och marknadsdomstolen och begärde att KKV:s beslut skulle upphävas. Bolaget hävdade bland annat KKV hade agerat godtyckligt när man kopierade materialet.

Enligt KKV räknar konkurrenslagen upp vilka beslut som går att överklaga och att KKV:s beslut om att kopiera det "speglade" materialet inte omfattades av dessa regler. Beslutet skulle därför inte gå att överklaga.

Bolaget, å sin sida, ansåg att detta strider mot både Europakonventionen (artiklarna 6.1 och 8.2) och EU:s rättighetsstadga (artiklarna 7 och 47). Enligt dessa bestämmelser ska det finnas en möjlighet till domstolsprövning som gäller beslut om platsundersökning - och de åtgärder som vidtas med stöd i detta beslut. Bolaget pekade också på att ett förbud att överklaga strider mot den enskildes rätt till ett effektivt rättsmedel när unionsrättsliga fri- och rättigheter kränkts.

Andra regler för Finansinspektionen
Patent- och marknadsdomstolen pekade på den rätt till överprövning som finns när det gäller en annan myndighets beslut efter platsundersökningar - nämligen Finansinspektionen.

Enligt domstolen talar detta i och för sig för att det kan finnas skäl att ta upp frågan om rätten till domstolsprövning när det gäller även KKV:s beslut. För att domstolen ska tillåta en överprövning av KKV:s beslut krävs dock att svensk rätt kommer i "klar konflikt" med EU-rätten eller Europarätten.

Enligt domstolen är det "svåröverskådligt" vilka konsekvenser det skulle få om man öppnade upp för en sådan möjlighet. Domstolen kom därför fram till att det inte finns tillräckligt stöd i lag för en sådan prövning.

Bolagets överklagande avvisades därför - ett beslut som överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Europakonventionen
Överdomstolen ansåg visserligen att även åtgärder som vidtas som en följd av ett beslut om platsundersökning bör omfattas av rätten att få sin sak prövad i domstol enligt Europakonventionen.

Överdomstolen pekade dock på att KKV måste begära handräckning av Kronofogden för att få genomföra själva kopieringen - och att detta är ett beslut som i sig kan överklagas enligt utsökningsbalken.

Även om "handräckningsförfarandet inte framstår som helt ändamålsenligt för att pröva om visst material omfattas av det underliggande platsundersökningsbeslutet och därför ska få kopieras" konstaterade överdomstolen att det trots allt finns en möjlighet för överprövning.

HD prövar fallet
Överdomstolen ansåg därmed inte att Europakonventionen medförde ytterligare en rätt till domstolsprövning av KKV:s specifika beslut.

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde därför Patent- och marknadsdomstolens avgörande.

Enligt överdomstolen innehöll dock målet "frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen". Överdomstolen gjorde därmed ett avsteg från huvudregeln om att domstolens avgöranden inte kan överklagas.

Bolaget överklagade därför till Högsta domstolen som nu har beslutat att prövat fallet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt