Skip to content

Riksdagen säger nej till minimiregler för anställda - hotar "den svenska modellen"

Foto: Janerik Henriksson/TT

Riksdagen anser att ett nytt EU-förslag om minimiregler på det arbetsrättsliga området inte borde genomföras. Riksdagen välkomna i och för sig "initiativet" men understryker att den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter får bestämma.

 

Riksdagen har tagit ställning till Arbetsmarknadsutskottets betänkande om ett nytt förslag från EU-kommissionen om minimiregler på det arbetsrättsliga området i hela EU.

Bakgrunden är att den europeiska arbetsmarknaden idag till stor del omfattar oregelbundna och flexibla anställningsformer vilket enligt kommissionen riskerar att skapa osäkerhet kring arbetstagarnas rättigheter.

Bättre arbetsvillkor
Man vill bland annat införa regler som syftar till att skapa förbättrade arbetsvillkor för arbetstagare, förbättrad tillgång till information om anställningsförhållanden och ökad tydlighet på arbetsmarknaden.

Trots att Arbetsmarknadsutskottet håller med kommissionen om att förslagen är viktiga anser man att förslaget strider mot EU:s så kallade subsidiaritetsprincip - principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som det effektivt är möjlig.

Arbetsmarknadsutskottet skriver:

"Utskottet noterar att parterna på den svenska arbetsmarknaden, såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationerna, i skrivelser till regeringen har anfört att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Utskottet delar parternas bedömning att direktivförslaget innebär ett ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen."

Riksdagen ställer sig nu bakom den uppfattningen.

Stora skillnader
Anledningen är att det finns stora skillnader mellan EU:s medlemsländer när det gäller arbetsmarknadernas förutsättningar och system och man betonar att det i Sverige är arbetsmarknadens parter som har huvudansvaret för att reglera villkoren på arbetsmarknaden.

Därför menar både utskottet och riksdagen att EU-förslaget skulle innebära ett för stort ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen även om man håller med om att flera av kommissionens förslag i och för sig är både viktiga och bra.

Arbetsmarknadsutskottet skriver:

"Utskottet välkomnar intentionen i direktivförslaget, att det är angeläget att skapa tydliga och förutsägbara arbetsvillkor och att dessa bör anpassas till hur arbetsmarknaden utvecklas... Däremot menar utskottet, till skillnad från kommissionen, att inte alla åtgärder som direktivet föreslår vidtas mest effektivt på EU-nivå."

"Eftersom förutsättningarna och systemen skiljer sig åt väsentligt mellan EU:s medlemsstater regleras flera av frågorna som omfattas av direktivförslaget bäst på nationell nivå. Det finns inte heller någon tydlig gränsöverskridande dimension i de frågor som avses regleras."

Riksdagen har nu beslutat att skicka sina synpunkter till EU-kommissionen genom ett så kallat motiverat yttrande.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt