Skip to content

Regeringen "frias" av HFD - inte fel att gå emot domstol och upphäva bygglov

Högsta förvaltningsdomstolen "friar" regeringen efter rättsprövning. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och statsminister Stefan Löfvén (S). Foto. DJ och Christine Olsson/TT

Fastighetsägaren van tvisten om bygglov i mark- och miljödomstolen varvid kommunen beviljade bygglov. Både länsstyrelsen och regeringen överprövade dock kommunens nya beslut och sade nej - trots den lagakraftvunna domen. Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att varken länsstyrelsen eller regeringen gjorde något fel.

 

Simrishamns kommun nekade år 2012 en fastighetsägare bygglov för en villa. Mannen överklagade beslutet till länsstyrelsen i Skåne som dock gick på kommunens linje.

Fastighetsägaren överklagade till mark- och miljödomstolen som upphävde beslutet eftersom det enligt domstolen saknades skäl att neka bygglov. Domstolen återförvisade ärendet till kommunen.

Länsstyrelsen upphävde igen
Kommunen beviljade därmed bygglov enligt domen men länsstyrelsen beslutade att överpröva beslutet - och att ännu en gång upphäva bygglovet med hänvisning till "riksintresset".

Länsstyrelsen motiverade sitt beslut med att den planerade byggnaden skulle "medföra negativ påverkan på områdets natur- och kulturvärden och att riksintresset för rörligt friluftsliv och riksintresset för kustzon enligt miljöbalken påtagligt riskerade att skadas".

Fastighetsägaren ansåg inte att länsstyrelsen hade haft rätt att överpröva kommunens beslut att bevilja honom bygglov eftersom frågan redan var avgjord av mark- och miljödomstolen till hans fördel och att domen hade vunnit laga kraft. 

"Frågorna redan slutligt prövade"
Mannen överklagade därför länsstyrelsens beslut till regeringen. Hans uppfattning redovisas i regeringens beslut:

"Länsstyrelsen har inte laglig rätt att upphäva det beviljade bygglovet eftersom mark- och miljödomstolen redan har avgjort den frågan. Länsstyrelsen har prövat samma omständigheter, sakfrågor och bestämmelser i miljöbalken som domstolen prövat."

"Det saknar betydelse att länsstyrelsen grundar sin behörighet att pröva ärendet på annat lagrum eftersom sakfrågan redan är avgjord. En gynnande dom har rättskraft i förvaltningsrättsliga ärenden och kan inte upphävas med hänsyn till den enskildes trygghet." 

"Ingen laglig begränsning"
Regeringen ansåg dock att mark- och miljödomstolens dom inte hindrade länsstyrelsens från att pröva frågan igen. Av regeringens beslut, som är undertecknat av statsrådet Per Bolund (MP), framgår:

"Länsstyrelsen har haft rätt att överpröva och upphäva beslutet om att bevilja bygglovet. När länsstyrelsen prövade ärendet efter överklagande hade länsstyrelsen inte anledning att närmare fördjupa sin bedömning mer än vad som varit motiverat för att möta det som du åberopat."

"Någon laglig begränsning finns inte för länsstyrelsen att pröva kommunens beslut om bygglov enligt bestämmelserna i 11 kap. plan- och bygglagen och därmed fullfölja sitt ansvar för att bevaka de statliga intressena."

"Rättskraftigt avgjord"
Dessutom delade regeringen länsstyrelsens bedömning i sak om att bygglovet skulle stoppas med hänvisning till de skador som byggnationen skulle medföra på områdets natur- och kulturvärden.

Mannen vände sig då till Högsta förvaltningsdomstolen och begärde så kallad rättsprövning av regeringens beslut. Hans uppfattning redovisas i HFD:s avgörande:

"Frågan om bygglov är rättskraftigt avgjord genom mark- och miljödomstolens dom varför länsstyrelsen saknat laglig rätt att upphäva beviljat bygglov... Regeringens beslut är, när det gäller länsstyrelsens rätt att upphäva beviljat bygglov och proportionalitetsprincipen, så knapphändigt utformat att det svårligen kan dras annan slutsats än att de frågorna inte har beaktats i tillräcklig omfattning."

Ingen felbedömning från regeringen
HFD konstaterar nu att aktuella bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken ger myndigheterna "ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar" i och med att de är allmänt hållna.

Enligt HFD framstår det inte som om regeringen "skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av detta slag".

HFD skriver dessutom:

"Det har inte heller i övrigt visats att det förekommit fel som kan ha påverkat utgången i ärendet och det framgår inte klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast."

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt