Skip to content

HD: Bestämmelse om resning kan tillämpas även i mål om företagsbot

Högsta domstolen. Foto: DJ

Om hovrättens friande dom för bokföringsbrott hade funnits när tingsrätten prövade frågan om företagsbot i ett annat mål hade tingsrätten inte kunnat döma bolaget att betala företagsbot. Det konstaterar Högsta domstolen som slår fast att resning kan beviljas i mål om företagsbot.

 

Mannen dömdes i januari 2011 för bland annat bokföringsbrott i ett aktiebolag.

I en annan dom från februari samma år dömdes bolaget att betala en företagsbot på 300 000 kronor. I den domen angavs att mannen - genom domen från januari - hade dömts för bokföringsbrott begångna i bolagets näringsverksamhet och att han i egenskap av sin ledande ställning hade haft rätt att företräda det.

Överklagade första domen
Enligt Stockholms tingsrätt fanns det förutsättningar att bifalla åklagarens talan om företagsbot och domen överklagades inte.

Mannen överklagade däremot den dom som hade fallit mot honom i januari - någonting som resulterade i att Svea hovrätt friade mannen från åtalet om bokföringsbrott.

Hovrättens dom meddelades efter det att tingsrättens dom för företagsbot hade vunnit laga kraft.

Ne bis in idem
Bolaget ansökte om resning av tingsrättens dom om företagsbot och hänvisade till förbudet mot dubbla lagföringar för samma gärning - alltså den rättsliga principen om ne bis in idem - och pekade på att bolaget hade ålagts att betala både företagsbot och skattetillägg.

Hovrätten konstaterade dock att bolaget inte hade kommit in med någon utredning om det skattetillägg som bolaget hade påförts eller under vilka perioder detta skulle ha gällt. Ansökan avslogs därför.

Avgörandet överklagades till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd.

Tillräckligt för resning
HD slår nu fast att om företagsboten skulle anses vara grundad på bokföringsbrott som hade begåtts av mannen i hans egenskap av företrädare för bolaget så hade redan detta varit tillräckligt för att meddela resning.

När det gäller frågan om resning kan beviljas enligt rättegångsbalken (58 kap. 2 § 4 första ledet) för företagsbot så svarar HD också ja - trots att det inte är "helt förenligt med lagtextens ordalydelse att tillämpa bestämmelsen vid företagsbot eftersom det i ett sådant fall blir fråga om att talan om företagsbot skulle ha ogillats, inte att den tilltalade skulle ha frikänts".

Kunde inte ha dömt ut företagsbot
Om hovrättens dom hade funnits vid tidpunkten för tingsrättens prövning av frågan om företagsbot hade det inte funnits förutsättningar för tingsrätten att ålägga bolaget företagsbot på den grunden att företrädaren dömts för bokföringsbrott i den näringsverksamhet som bedrivits i bolaget, skriver HD och beslutar alltså att bevilja resning.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt