Skip to content

Han vinner mot staten i HD - skadestånd inte preskriberat när staten brutit mot grundlagen

Igår föll domen - Allan Eliasson vinner mot staten i Högsta domstolen. Foto: Centrum för rättvisa

Allan Eliasson förlorade sitt svenska medborgar-skap när han var åtta. Han förblev statslös i 23 år - tills "misstaget" rättades till. Högsta domstolen slår nu fast att de krav på skadestånd som Allan Eliasson framfört mot staten inte är preskriberade - någonting som JK hävdar.

 

 - HD:s dom innebär dels att Allan Eliasson äntligen får upprättelse, dels en förstärkning av det rättsliga skyddet för grundläggande fri- och rättigheter i Sverige, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa som tillsammans med juristen Johannes Forssberg var Eliassons ombud i HD.

- HD klargör att regler om preskription inte får tillämpas så att enskildas grundläggande rättigheter i praktiken blir illusoriska och att regler som är mer förmånliga för den enskilde därför kan behöva tillämpas i sådana fall. 

Faderskap hävdes
Allan Eliasson föddes i Sverige 1981 och fick svenskt medborgarskap eftersom hans pappa är svensk.

Sex år senare hävdes dock faderskapet och därmed avregistrerades också Eliasson som svensk medborgare - någonting som på den tiden ansågs ligga i linje med praxis.

Beslutet om avregistrering gällde retroaktivt från födseln. Avregistreringen blev känd för Allan Eliasson och hans familj i samband med en passansökan ungefär två år senare. 

100 000 i skadestånd
Efter tre ansökningsprocesser återfick Allan Eliasson år 2013 sitt svenska medborgarskap. Justitiekanslern beslutade också att han skulle få 100 000 kronor i skadestånd eftersom avregistreringen hade inneburit en överträdelse av regeringsformen.

Eliasson stämde dock staten vid Göteborgs tingsrätt och begärde ytterligare 3,2 miljoner i skadestånd.

Tingsrätten konstaterade att Högsta domstolen i ett annan mål hade uttalat att ersättningens storlek ska bedömas schablonmässigt utifrån objektiva bedömningsgrunder som till exempel överträdelsens varaktighet.

Statslös i 23 år
I detta fall hade mannen varit statslös och avregistrerad som svensk medborgare under drygt 23 år. Överträdelsen hade alltså pågått under en mycket lång tid.

Eliasson hade dessutom - felaktigt - registrerats som polsk medborgare.

Tingsrätten kom därför fram till att JK:s skadestånd inte var tillräckligt men att det som Eliasson själv begärde var alldeles för mycket. Tingsrätten beslutade därför att han skulle få ytterligare 50 000 kronor i ersättning för den ideella skadan och 10 000 kronor för ekonomisk förlust i form av ombudsarvode.

Han skulle dessutom betala 10 000 kronor för statens rättegångskostnader.

Tioåriga preskription
Staten överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som konstaterade att Eliassons krav omfattades av en tioårig preskriptionstid och att anspråket därför var preskriberat när det gällde tiden före augusti 2004.

Det resterande anspråket på ideellt skadestånd uppgick till drygt 600 000 kronor - motsvarande 75 000 kronor för varje år som medborgarskapet var avregistrerat.

Eftersom Eliasson inte hade överklagat tingsrättens dom fanns det ingen processrättslig möjlighet att ändra domen till nackdel för staten.

50 000 kronor extra
Hovrätten delade dock tingsrättens uppfattning om att det var motiverat med en högre ersättning än vad som dömts ut av HD i ett likartat fall eftersom överträdelsen hade pågått nästan dubbelt så lång tid.

Hovrätten fastställde därför tingsrättens dom när det gällde de 50 000 kronor extra som staten skulle betala till Eliasson.

Staten överklagade till Högsta domstolen och det var också i denna fas som Centrum för rättvisa kom in som Allan Eliassons ombud.

HD river upp hovrättens dom
HD gör nu en annan bedömning i preskriptionsfrågan och fastställer hovrättens ersättningsbeslut.

HD konstaterar att det inte finns några särskilda preskriptionsregler i regeringsformen och att preskriptionslagens allmänna regler därför blir tillämpliga på fallet.

Vid "pågående skadegörande handlingar" kan det vara aktuellt med en successiv preskription, "dag för dag" och det är också detta som JK har argumenterat för och som kommit till uttryck i hovrättens dom.

Statens myndighetsutövning
Ett undantag är dock när det är statens myndighetsutövning som upprätthåller ett visst synsätt. Då är det så kallade gäldenärsintresset - alltså statens intresse - underordnat den enskildes intresse av att ha "en reell möjlighet att göra fordran gällande innan den går förlorad".

När det handlar om upprätthållande under en längre tid kan rätten till ersättning annars bli "illusorisk", konstaterar HD - som bland annat pekar på att mannen så sent som år 2004 fick avslag på en ansökan om att återfå sitt medborgarskap. Det var samma år som anspråken från tiden före år 1995 preskriberades. 

Preskriptionsfristen ska istället inte börja löpa förrän det funnits en "reell möjlighet för den enskilde att göra sin fordran gällande". Denna tidpunkt infaller enligt HD först när den felaktiga uppgiften korrigeras - och fram till dess är preskriptionstiden "suspenderad".

Inte preskriberat
I Allan Eliassons fall innebär detta att preskriptionstiden började löpa när han i januari 2013 fick tillbaka sitt svenska medborgarskap och hans fordran är därför inte till någon del preskriberad.

HD har i ett tidigare avgörande bestämt en "relativ nivå" för ersättning för liknande överträdelser av regeringsformen jämfört med annan ideell ersättning.

Det handlade då om en överträdelse som pågått i fyra och ett halvt år - någonting som ansågs ge den mannen rätt till 100 000 kronor i ersättning och som också tjänat som utgångspunkt i JK:s bedömning av mannens rätt till ersättning.

Successivt avtagande
Även om kränkningseffekten av en längre överträdelse får anses "successivt avtagande" handlar det i Eliassons fall om en kränkning under betydligt längre tid än i det tidigare fallet, konstaterar HD.

Eliasson har inte haft något annat medborgarskap utan har i realiteten blivit statslös - någonting som också ökar betydelsen av avregistreringen.

Enligt HD är de 150 000 kronorna motiverade och statens överklagande avslås därför.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt