Skip to content

"Fråntogs möjlighet att få ersättning" - får 300 kronor i skadestånd efter Kronofogdens miss

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Ett dödsbo får 300 kronor i skadestånd av Justitiekanslern eftersom Krono­fogden missat att lämna över ett mål om betalningsföreläggande till tingsrätten. Enligt JK fråntogs dödsboet möjligheten att få ersättning.

 

Dödsboet hade vänt sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och betalat en ansök­ningsavgift på 300 kronor.

Svaranden bestred ansökningen och dödsboet begärde att målet skulle lämnas vidare till tingsrätten för prövning.

Krono­fogdemyndigheten lämnade dock inte över målet utan avskrev det istället.

"Felaktigt i skadeståndslagens mening"
Justitiekanslern Anna Skarhed konstaterar att Kronofogdemyndighetens beslut att avskriva målet - trots att dödsboet begärt att det skulle överlämnas till tingsrätt - "har varit felaktigt i skadeståndslagens mening".

Genom detta "fråntogs dödsboet möjligheten att få ersättning", enligt JK.

Staten bär risken
Ovissheten om hur en rättegång hade utfallit är enligt JK en risk som staten får bära. JK godtar därför att dödsboets kostnad för ansökningsavgiften med 30 kronor är att betrakta som en ersättningsgill skada.

Kronofogdemyndigheten ansåg inte att dödsboet hade rätt till något skadestånd eftersom det inte var visat att dödsboet lidit någon ekonomisk skada till följd av felet.
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

"inte var visat att dödsboet lidit någon ekonomisk skada till följd av felet."
1984

Ingen skada...

Jämför den tolkningen med hur juristerna tolkar upphovsrättsföretagens förluster vid piratkopiering. De behover inte visa ett enda dugg för att få skadestånd i mångmiljon-klassen.

Frågan är om denna sak är tydligt nog refererad. Såvitt jag förstår gäller saken ett bestritt betalningsföreläggande, som borde ha överlämnats av Kronofogden till tingsrätten för prövning, men så skedde inte. Enligt referatet har JK sagt att dödsboet " fråntogs därmed möjligheten att få ersättning", det är dock otydligt vad man menar med "ersättning", om det är det ursprungliga kravet, eller ersättning för kostnader. Även om betalningsföreläggandet avskrivits har dödsboet varit obetaget rätten att väcka talan direkt i tingsrätten med samma krav som i betalningsföreläggandet. Ansökningsavgiften på 300 kr till Kronofogden har dock gått förlorad, den kan motparten inte åläggas att betala i en vanlig tvistemålsprocess med direktstämning, då man måste betala en ny ansökningsavgift till tingsrätten. Alltså har dödsboet under alla omständigheter förlorat 300 kr på grund av Kronofogdens schabbel, och ska ha ersättning för denna kostnad, även om den slutliga utgången i tvisten varit oviss. Så tolkar jag JK:s beslut, och det är ett tämligen självklart beslut, utan större allmänintresse.

Ja, så borde det vara men referatet känns ganska ofullständigt. Det man kan fundera på är följande skrivning: "Ovissheten om hur en rättegång hade utfallit är enligt JK en risk som staten får bära". Den skrivningen indikerar att JK menar att det kan vara av betydelse hur en prövning av saken skulle ha utfallit. Om det är som du (och jag) tror borde detta inte ha någon betydelse. De 300 kr som käranden fått betala i onödan är ju en förlust oavsett. Käranden hade inte kunnat få tillbaka dem av motparten vid vinst efter ny ansökan (om betalningsföreläggande eller stämning) och vid förlust hade de egna kostnaderna varit 300 kr högre än de varit om målet överlämnats korrekt från början.

Ja det är denna ofullständighet jag vill peka på. Det sannolika - men som inte tydligt framgår av referatet - är att Kronofogden bestritt att skadestånd för ansökningsavgiften skulle utgå, eftersom det vid hänskjutning av målet till tingsrätten inte var säkert att dödsboet skulle ha fått ersättning för denna kostnad, om det slutliga utfallet i målet blivit att dödsboet förlorat målet. Jag är rätt övertygad om att det är detta JK syftar på, att det i detta fall var en osäkerhet som fick ligga på staten, eftersom Kronofogden gjort fel. Jag tror alltså att det är utgången av en tänkt rättegång efter hänskjutning man har syftat på, inte en rättegång efter en nödtvungen direktstämning med ny ansökningsavgift på grund av schabblet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.