Skip to content

Ett "missöde" men nämndemannasystemet behövs - Fredrik Wersäll om "skandaldomen"

Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Ett "missöde". Det är vad hovrättspresidenten Fredrik Wersäll kallar "skandaldomen" från Solna tingsrätt för. Men domen får knappast några konsekvenser för nämndemannasystemet - även om Wersäll själv vill få bort dem från hovrätten.

 

När det gäller den hårt kritiserade Solnadomen (Dagens Juridik 2018-03-07) där nämndemännen frikände den åtalade mannen från att ha misshandlat sin fru säger Wersäll i en intervju i SVT:s Morgonstudio att det är sällsynt med rena nämndemannadomar.

Han pekar också på att det inte ska förekomma "ovidkommande" hänsyn i några mål överhuvudtaget.

"Total politisk enighet"
Däremot vill han inte dra för långgående generella slutsatser om systemfel inom domstolsväsendet. Han pekar också på att det finns en total politisk enighet om att ha kvar nämndemannasystemet.

Systemet med nämdemän i våra domstolar handlar om gamla traditioner och om att man döms av "sina likar". Fredrik Wersäll säger i intervjun att det är viktigt med den medborgerliga insynen som nämndemännen bidrar med och att systemet med nämndemän även har betydelse för allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

- Fördelarna med att ha företrädare för allmänheten som deltar i brottmål överväger nackdelarna, säger Fredrik Wersäll i SVT:s Morgonstudio.

"Borde bredda rekryteringen"
Däremot anser han att det behövs en översyn när det gäller i vilka sammanhang nämndemän ska vara med och i vilken utsträckning de ska delta.

Fredrik Wersäll anser också att det kan bli aktuellt med att "bredda rekryteringen" av nämndemän.

Kvalitetskontroll
Hans personliga uppfattning är dock att nämndemännen ska tas bort från hovrätterna.

- Det är en ny tradition att nämndemännen deltar i avgöranden i högre instanser.

- Dessutom har överrätternas roll allt mer kommit att handla om att göra en kvalitetskontroll av det som förevarit i underrätten och då kan jag tycka att detta utförs bäst av personer som har utbildning för ändamålet.  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

81 comments

Nämndemannasystemet är en kvarleva från 1200-talet. Om det rådet "total politisk enighet" om att detta system skall bestå skulle jag vilja påstå att detta illustrerar hur illa ställt det är inom svensk politik och domstolsväsende.

http://www.dagensjuridik.se/2012/10/fredrik-wersall-utnyttjar-fragan-om-...

5 juni 2012 publicerade SVD ett upprop från höga jurister om att avskaffa nämndemännen. Wersäll var en av undertecknarna. Han var den som utlöste jävskrisen mot nämndemännen i Södertäljemålet som var fullständigt orimlig och orsakade rättsväsendet en oerhörd belastning med nya rättegångar vilket medförde nytt lidande för de berörda och miljardkostnader !

Nu verkar Wersäll ha bytt fot igen. Kan det vara för att bättre passa in i sina kommande uppgifter ? Anders Perklev tar över Svea Hovrätt och Wersäll blir Riksmarsalk hos Konungen från 1 september 2018 "för att bistå Statschefen i dennes viktiga uppgifter som företrädare för Sverige."

Fredrik Wersäll är nog det bästa exemplet på hur jurister i toppen på statsapparaten byter stolar med varandra och hindrar förnyelse !

Gör om systemet och gör det som en del av utbildningen i juristprogrammet.

Nämndemannen var bara otränad. De ovidkommande hänsyn man tar ska inte skrivas ned. Det finns i praktiken inget krav på motivering eller ens att man är sanningsenlig i en dom.
Hade hon bara skrivit att kvinnans berättelse inte uppfyllde kraven för att utgöra fullt bevis så hade det inte blivit någon skandal.

Antar att domaren som författade domen blev less på att bli nerröstad och skrev därför de mest ärliga och förfärliga domskäl denne kunna komma av ren illvilja. I vanliga fall hade det ju hetat att åtalet inte var styrkt motiverat av några svepande formuleringar.

Fin kommentar, ja självklart unnade sig domaren att göra detta med flit, så att det skulle bli uppståndelse kring detta vilket i och för sig kanske behövdes.

Ni menar om domaren unnade sig att formulera domskälen såsom diskussionen gått antar jag.

Enligt uppgifter till TT kommer Ebdtisam Aldebe att överklaga beslutet. Enligt henne har rådmannen skrivit en helt annan dom än den de kommit fram till:

– Den har skrivits på ett sätt så den ska peka ut oss, som ett personligt påhopp. Även om vi skulle ha sagt sådana saker så skriver man inte ett domskäl på det sättet, säger hon till TT.

Oavsett hur domen skrevs, så understryker Ebtisam med denna kommentar hur oanpassad hon (muslimskt klantänkande, med särskilt beaktande av Sharia) är att sitta som dömande person i Svensk domstol. Det jag mest funderar på är om detta är det enda exemplet, eller om det är toppen av ett isberg. Hur kan rättssäkerheten garanteras om domstolarna och myndigheterna islamiseras?

Har hon undertecknat den utan att läsa den?
Eller har hon inte undertecknat den?

Nämndemän skriver inte under en dom.
17 kap. 10§ RB "Dom skall uppsättas särskilt och underskrivas av de lagfarna domare, som deltagit i avgörandet".

I övrigt kan följande vara av intresse
https://data.riksdagen.se/fil/14887C3F-7631-42B6-B3AF-E03B68B36977

Nina, ja domaren lyfte fram det tydligt vad kvinnan som nämndeman hade för privat åsikt , så att det just skulle provocera fram en diskussion/debatt ja. Ett bra drag där.

Nämndemanna systemet har aldrig behövts och behövs ej heller. Det kommer aldrig att finnas en konkret anledning till att icke utbildade skall vara med och döma. Det brukar pratas en massa skit om att de ser saker ur andra perspektiv. Det skulle även 4 eller 5 jurister också klara av, att föra resonemang ur olika perspektiv och sedan slutligt ur juridisk perspektiv, då de också är vanliga människor i slutändan. Varför fördela kvaliteter på sådana som ej har utbildning alls. Varför låta det vara halvdant? Skitsnack att nämndemanna systemet behövs.

Bara bullshit nämndemana systemet denna kvarleva från medeltiden att du skall dömas av dina gelikar skiten ska vara kvar, det måste ligga nån slags agenda bakom skiten. Ingen som tvingas
till domstol bör acceptera denna skit, men visst låt det vara kvar och erodera samhällskontraktet.

Det där med att man ska dömas av "sina likar" kan väl ifrågasättas. Nämndemännen utses av politiska församlingar bland kandidater som har nominerats av politiska partier. Både de som utser, nominerar och blir nominerade är till den alldeles övervägande delen inte bara medlemmar i politiska partier utan dessutom aktiva sådana. Hur pass representativa är dessa egentligen för "allmänheten"? De utgör kanske någon enstaka procent av hela befolkningen.

Bra inlägg.

Motiveringen för nämndemannasystemet må vara gammaldags och till viss del mindre relevant som t.ex. att dömas av "sina likar", vilket av uppenbara skäl kan vara högst olämpligt vid en ordagrann tolkning. Sexköpare bör t.ex. inte dömas av justitieråd som dömts för liknande brott eller av rådmän som dömts för våld mot tjänsteman eller lagmän som kört bil i onyktert tillstånd.

Jag ser en viss fara i ett system där enbart jurister dömer, det finns en uppenbar risk att man alltför ofta och helt okritiskt följer den stelbenta och fördomsfulla normen att vittnesmål som avlagts under ed borgar för den absoluta sanningen. Jag tror i och för sig inte att poliser, vakter m.fl. yrkesgrupper medvetet ljuger i någon högre grad men det går inte att bortse från risken att de av kollegiala skäl lämnar ett mindre sanningsenligt vittnesmål. Vittnen som är kriminellt aktiva torde ha ännu lättare att bortse från den minimala risken att fällas för mened.

Att bedöma människors trovärdighet är inte alltid lätt och inte ens rutinerade brottmålsjurister kan kallas expertis inom området. En f.d. personalchef eller polis, lärare m.fl. kan många gånger antas ha minst lika god förmåga att bedöma människors dolda agendor som ett justitieråd.

I den aktuella domen från Solna hade det kanske räckt med att byta ut några formuleringar för att fria den tilltalade eller i vart fall undgå den massiva och berättigade kritik som nu framförs. Vid noggrann läsning av såväl den alternativa domen (skiljaktiga meningen) som FUP är det svårt att finna bevisfakta som entydigt styrker den tilltalades skuld. Jag tror inte bevisningen hade räckt i ett mordfall även om det finns några indicier som talar emot den tilltalade, såsom blåmärket under vänster öga. Jag tror inte någon slår sig själv över ett öga med risk att få nedsatt syn. Skadan styrks av såväl foto som rättsintyg enligt min mening.

Det kan vara av visst intresse att jämföra med åtalet mot Johanna Möller (Svea Hovrätt B 8032-17) som friades från mord på maken trots mycket starka indicier samt att hovrätten pekar på hennes mentala beredskap att låta mörda sina egna föräldrar.

Den man som friades av Solna tingsrätt ansågs komma från "en bra familj" men han själv dömdes 2013 av Svea Hovrätt (B 6298-12) till tre månaders fängelse för exakt samma typ av misshandelsbrott, vilket vid fällande dom kunde ha bedömts som återfall i likartad brottslig verksamhet. Denna uppgift saknas även i den skiljaktiga meningen men bör rimligtvis ha lästs upp vid genomgång av personalia.

Uttrycket "dömas av sina likar"´är av just de skäl som du anför irrelevant. Det jag försökte få fram var att nämndemännen precis de lagfarna domarna tillhör en begränsad krets, nämligen aktiva politiker och att aktiva politiker utgör en försvinnande liten del av befolkningen. Det känns inte helt lyckat. Partierna borde nog bredda sökandet av kandidater.

Jag tror inte någon jurist med någon större erfarenhet av brottmål skulle kunna tro att vittnesmål avgivna under ed skulle borga för den "absoluta sanningen". Ett vittnesmål kan även när vittnet inte direkt ljuger vara svårbedömt.

Under min tid som nämndeman (2011 - 2015) lärde jag känna ganska många kollegor varav några hade sökt sig till ett visst parti enbart för att kunna bli nämndeman, en av dem var jur kand och han valde Folkpartiet eftersom det var större konkurrens om platserna hos Moderaterna. Således inte av ideologiska skäl och ibland verkade deras "engagemang" mest bero på avsaknaden av en fritidssysselsättning.

Många nämndemän är lärare, sjukvårdsanställda, journalister, socionomer, tjänstemän hos Försäkringskassan, jägare men även en del industriarbetare och "arbetssökande" kan man stöta på. Vidare förekommer småföretagare, f.d. högre chefer, f.d. poliser och jurister men naturligtvis även en och annan aktiv politiker i den mån de hinner.

Vad rådmän och andra brottmålsjurister egentligen tror om värdet av vittnesmål under ed är svårt att svara på, men jag har under närmare 400 rättegångar ALDRIG hört någon uttrycka tvivel. Tvärtom brukar man ibland vid domskrivningen betona att någon vittnat under ed och att det därför saknas anledning att misstro denne.

Även många äldre och konservativa nämndemän intar samma attityd, en polis MÅSTE man tro på. Hur skulle det annars gå är en välkänd replik. Däremot har ingen, varken rådmän eller nämndemän, kunnat svara på frågan vem som är mest trovärdig om alla inblandade är poliser!

När det är svårt att godkänna ett vittnesmål från en polis brukar det formuleras ungefär som "det finns utrymme för tveksamhet" eller "polisen kan ha misstagit sig" istället för att tvingas beskylla denne för en åtalbar lögn, dvs mened! När jag opponerade mig kom alltid frågan om jag var beredd att anklaga en polis för mened och riskera dennes avsked. Eftersom det var näst intill omöjligt att BEVISA något fick jag nöja mig med att föreslå "visst utrymme för misstag".

De må vara att nämndemän kan ha olika yrken i "det civila", men de sitter inte som nämndeman för att de är lärare, socionomer, journalister eller vad det kan vara, utan framför allt för att de är aktiva medlemmar i ett politiskt parti. Det är betecknande att de som du hänvisar till som bara skulle ha varit intresserade av att vara nämndeman tvingades att enrollera sig i ett parti för att få chansen.

Jag har också genomlidit hundratals brottmålsrättegångar och jag har vid många tillfällen hört lagfarna domare uttrycka tvivel om en vittnesutsaga är korrekt och det även när vittnet var ordningsvakt eller polis. Det är emellertid en sak att tvivla och en helt annan sak att direkt påstå att det var en lögn. Det är därför "utrymme för misstag" eller liknande skrivningar förs in i domskälen.

Du skrev inledningsvis
"Både de som utser, nominerar och blir nominerade är till den alldeles övervägande delen inte bara medlemmar i politiska partier utan dessutom aktiva sådana. Hur pass representativa är dessa egentligen för "allmänheten"? De utgör kanske någon enstaka procent av hela befolkningen."

Jag försökte betona att medlemskap i ett parti långt ifrån behöver betyda full aktivitet och dålig förankring bland allmänheten i övrigt och tog därför några exempel ur högen (ur minnet) för att visa vilken spridning och bakgrund de har. Om jag ska tolka dig och många andra rätt vore det bättre om man valde människor totalt slumpmässigt oavsett deras lämplighet och intresse för samhällsfrågor, vilket kan sägas motsvara det amerikanska jurysystemet.

Vanligtvis har de som nomineras till nämndemän viss förankring i respektive parti och bortsett från Centern i Solna tycks man undvika att välja de värsta "stolpskotten" eller på andra sätt olämpliga kandidaterna. En urvalsprocess som knappast skulle förbättras om någon kommunal tjänsteman eller liknande skulle välja mellan namn som med lottens hjälp dragits ur en urna.

Nej, jag anser inte att man ska välja nämndemän helt slumpmässigt, men det bör inte vara en förutsättning för att bli kunna nominerad att man har "viss förankring", i praktiken ett medlemskap, i ett parti. Partierna borde i mycket högre grad än som nu är fallet kunna nominera även sådana som inte har en sådan "förankring". Sedan kunde nog också urvalsprocessen i en del partier förbättras. De måste försäkra sig om att de som dömer kan och vill döma enligt svensk lag.

Visst kan urvalsprocessen förbättras men normalt har ett partis valberedning bäst personkännedom om dem som är medlemmar. Det har i diverse utredningar förekommit exempel på ett flertal olika urvalsmetoder, men den sakligaste tycker jag Statskontoret har presenterat i sin utredning "Rekrytering av nämndemän - konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot" 2015:3 på drygt 100 sidor.

Alla förslag tycks utgå från en teoretisk modell där man antar att det vid varje rättegång finns en representativ fördelning av nämndemän utifrån olika urvalskriterier, främst parti och kön. Detta stämmer någorlunda vid upprättandet av tjänstgöringsscheman på våren och hösten men förändras ganska kraftigt inom kort, det går inte att schemalägga mål som sträcker sig utöver flera dagar och som aktualiseras under årets gång. Sjukdom, jäv m.m. påverkar också.

Förutom ett mycket stort behov av extra tjänstgöringsdagar byts det dagar mellan nämndemän oavsett kön och partitillhörighet. En manlig moderat kan ringa en kvinnlig vänsterpartist och byta med henne som exempel, såvida det inte krävs en specifik könsfördelning i vissa typer av mål. När det gäller åldersfördelningen är det av naturliga skäl främst pensionärer som kan ställa upp vid längre rättegångar eller när det krävs en ersättare inom en timme eller mindre.

Det är högst relevant då lagens text är ett samhälls kontrakt mellan olika parter i ett samhälle därav skall lagtext skrivas så klart som det går vilket är nått ni jurister inte gillar för då försvinner mycket av ert underlag att sno åt er pengar från skattebetalarna.

Om jag hamnar i domstol så vill jag av naturliga själ inte dömas av en Sosse/Moderat clown
utan en utbildad jurist som ser till vad som står i lagens text och inte har en egen agenda.

All domare och verksamma jurister skulle tvingas att redogöra för sitt religiösa och politiska tillhörighet, domare borde total förbjudas att göra extraknäck samt Göran Lambertz sättas i fängelse för rättshaveri.

Hans Hedström , du brukar som vanligt ha väldigt rätt i det mesta, men just nämndemän som helt saknar kvaliteter har inget att göra i en domstol överhuvudtaget , och det är ytterst få nämndemän som platsar i domstolar, så andelen som hör hemma där är så pass stor att den bör avskaffas. Det pratas ofta om att det blir bredare perspektiv på det hela när nämndemän är med? Jag anser att även jurister skulle kunna göra 2 sorters överläggningar, en ur juridisk kikare och en som nämndemännen, men skillnaden skulle bli att kvaliteten skulle åtminstone bli högre totalt sett. Varför skall ett fotbollslag bestå av några proffs men vissa kassa? Det skulle inte göra helheten bättre? Varför skall ett flygplan bestå av en skicklig pilot ihop med en som bara kört segelflyg eller knappt det? Varför skulle en operation i ett sjukhus bestå av 1 kirurg men resten sommarpraktiserande sjuksköterskor som opererar? Inte i något sammanhang är det lämpligt att mixa kvalitet med halvdant, och särskilt inte i så viktiga sammanhang angående beslut om människors liv och öden. Nej tack, nämndemän borde vara borta för länge sedan.

Jag har naturligtvis alltid rätt (!!!)
Dina jämförelser haltar ytterst betänkligt eftersom det är totalt omöjligt att jämföra domstolsjurister med kirurger och piloter, det skulle få dödliga konsekvenser om en amatör börjar skära i en människa eller försöker starta och landa ett flygplan. Där kan man inte diskutera eller rösta om lämpliga åtgärder i kritiska lägen, då måste varje deltagare ha relevant och tillräcklig utbildning och erfarenhet inom respektive yrkesområde. Passagerare och patienter saknar t.o.m. möjlighet att överklaga dödligt felaktiga beslut!

Även om det tar många år att bli en välutbildad och skicklig jurist så bygger våra lagar på politiska beslut, vilka knappast utgör någon exakt vetenskap. Den lagkloke domaren ska leda domstolsförhandlingar och ansvara för domens formella utformning och avkunnande samt diverse annat. I enklare mål räcker det med en nyutexaminerad notarie för att utföra dessa arbetsuppgifter. Går det alltför galet tvingas en part i målet vända sig till hovrätten.

En nämndeman ska i princip bara använda sitt sunda förnuft och sin livserfarenhet för att liksom domaren försöka bedöma om den tilltalade är skyldig eller ej samt bedöma lämplig påföljd. Allt under en erfaren (?) domares ledning som kan leda vilsna själar in på rätt spår för att man ska kunna enas om ett domslut. Påminner till viss del om att vara ledamot i en kommunal nämnd där åtminstone ordföranden bör ha goda ledaregenskaper och kunskaper om kommunal förvaltning.

Det råder sträng sekretess kring interna överläggningar och nämndemän får inte berätta för utomstående vad som diskuterats, vilket påstås göra det meningslöst med insyn via nämndemän. Trots sekretessen anser jag det värdefullt att juristdomaren är medveten om "övervakningen" och att inte bara de som tillhör det juridiska skråväsendet har vetskap om vad som avhandlas i det fördolda. Man kan inte helt bortse från att även juristdomare har politiska åsikter och vet hur de ska dölja dem vid domskrivning, vilket vissa nämndemän vid Solna tingsrätt inte klarade av. Den åsikten betyder definitivt inte att jag misstänker rådmannen vid Solna tingsrätt för att ha skrivit en dom som avviker från nämndemännens direktiv eller deras motivering av den friande domen!

En helt ensam domare som inte behöver diskutera med eller ta hänsyn till nämndemäns åsikter kan i domsmotiveringar lättare dölja sådant som de inte vill ska komma fram i en dom. Det är långt ifrån alltid som domare skriver utförliga, detaljrika och välmotiverade domar. Istället använder man sig ibland av svepande formuleringar som är totalt intetsägande för den som inte deltagit i huvudförhandlingen.

En del juristdomare uppskattar att använda nämndemän som "bollplank" och tvingas utveckla sina tankar så att även juridiskt okunniga förstår deras resonemang. Det förekommer också tillfällen när de förbiser detaljer som skarpögda nämndemän har lagt märke till. Även om jurister av olika slag anser sig vara "vanliga människor" kan man inte helt bortse från att de har likartad och oftast konservativ utbildning samt att många umgås privat med varandra eller i vart fall i liknande samhällsmiljöer.

Vad gäller nämndemän är många långt ifrån omdömesgilla och inte heller representativa för dem som mest frekventerar våra brottmålsrättegångar. De bör i vart fall inte vara 100% representativa. Det finns mycket som går att förbättra, men kritiken av nämndemannasystemet ger intryck av att främst domstolsjurister ser det som förnedrande att behöva umgås med folk av lägre samhällsklass som ifrågasätter deras intellektuella överlägsenhet!

Det är intressant att notera att chefen för Svea hovrätt, vilket torde vara den domstol som skall pröva åklagarens överklagande av den s.k. skandaldomen, synes uttala sig om dess innehåll innan hovrätten meddelat sitt avgörande. Det skulle kunna tolkas som ett försök att påverka utgången i målet i hovrätten (jfr. 11 kap. 3 § RF).

En "missöde" till.

Lite konstigt är det onekligen. Sverige är numera en multietnisk stat, dessutom grundlagsfäst, och nämndemannsystemet ska ju spegla rättsmedvetandet hos " gemene man " ( eller kvinna ). Vi kräver inte assimilering och då är det väl inte så konstigt att nämndens värderingar slår igenom vid bla bevisvärdering givetvis inom lagens ram. Fri bevisprövning lär väl alltjämt gälla ? Eller kan det möjligen vara så att det multietniska sas är tjusig tanke som inte riktigt är kompatibel med verkligheten ?

Dessa två nämndemäns "åsikter" i domslutet är enligt Leif GW i sig brott mot svensk lag.
Behövs det diskuteras mer ?

Vad är resonemanget då?
Vi har ju fri bevisvärdering och jag har sett mycket värre resonemang.
Dessutom används ju många av de nu klandrade argumentet ofta av domstol. T.ex. att målsäganden lämnade berättelsen utan större känslorörelse. Jag måste ha läst minst 200 domar där domstolen skriver att märkbara känsloyttryck från målsäganden stärker trovärdigheten (och av det måste ju följa att mindre känslouttryck sänker den). Eller att målsäganden berättade för polis först istället för att gå till släkten. Jag har också läst hundratals domar, inklusive rättsfall från HD, där man menar att målsäganden berättat för släktingar och/eller vänner/väninnor innan anmälan stärker trovärdigheten (frånvaron av det borde då minska trovärdigheten).

I den aktuella domen står det att målsäganden borde ha vänt sig till den tilltalades familj i stället för att polisanmäla honom. Ganska stor skillnad mot de sexualbrottsdomar där en målsägande i första hand vänt sig till en förälder, god vän eller annan person de haft förtroende för innan polisen kontaktats. Jag har i vart fall aldrig läst att någon som anmält en kille för våldtäkt i första hand kontaktat hans vänner eller familjemedlemmar!

När det gäller känslouttryck brukar det ibland handla om t.ex. misstänkta mördare som anses ha verkat onaturligt ointresserade eller inte visat större engagemang när närstående försvunnit eller hittats mördade. Ett exempel var Johanna Möller i Arbogamålet.

Det är naturligtvis mycket svårare att bedöma reaktioner hos någon som påstår sig ha blivit våldtagen eller sexuellt antastad. Dels reagerar människor olika i sådana situationer dels finns det naturligtvis en risk för falska anmälningar. Ett exempel på en sådan situation är HD 20170413 B 4663-16 där domstolen dömde en utlänning för våldtäkt m.m. till 2 år och 9 månaders fängelse samt utvisning.

Bevisningen var inte helt hundraprocentig och ett kvinnligt justitieråd ville fria. I sådana fall känns det lite märkligt när domen ändå avslutas med "Genom den åberopade utredningen är det ställt utom rimligt tvivel att NN gjort sig skyldig till den åtalade gärningen". Men, alternativet var ju att frikänna honom.

Så om hon hade kontaktat hans familj så skulle det minska hennes trovärdighet?

Det också möjligen, det har jag dock missat. Det jag sett är att man t.ex. bedömer gråt från målsäganden som ett sanningskriterium.

Svårare?
Du som dömt en del kan väl berätta hur man gör?
Vilket är det beteende som innebär att man talar sanning?

Justitierådet som ville fria har ett HD-fall som bevisar att hon har orimliga föreställningar.

Du kör gärna med något som kan kallas retoriska frågor eller påståenden som kan tolkas lite hur som helst, men din typ av frågesportslekar tycker jag inte hör hemma i seriösa diskussioner.

Domen i Solna handlade om en kvinna som anmält att hon blivit misshandlad vilket man normalt anmäler till polisen, inte till den utpekade gärningsmannens familj. Du jämförde då detta med "hundratals domar" där vittnesmål från släktingar och vänner ansetts styrka målsägandens trovärdighet. Sedan avslutar du med en ganska bakvänd slutsats "Frånvaron av det borde då minska trovärdigheten" trots att det handlar om två helt olika sakförhållanden.

Vanligtvis är det i sexualbrottsmål och vid Grov kvinnofridskränkning som målsäganden åberopar vittnesmål som ska styrka de känslouttryck som målsäganden visat prov på strax efter en händelse och då vänder man sig rimligtvis till dem man har förtroende för.

Så kommer din märkliga fråga om det skulle ha minskat hennes trovärdighet ifall hon kontaktat hans familj, trots att jag uttryckligen framhållit motsatsen.

Om det ökar trovärdigheten att man berättat för bekanta före polisanmälan, varför minskar den då inte om man inte har berättat för bekanta före polisanmälan?

Ja? Det är i de mål där man använder olika metoder från häxprocesserna därför att man väcker åtal utan att ha riktiga bevis. Har man riktiga bevis så behöver man såklart inte hokus pokus och då åberopas inte sådant.
Men frågan är väl: Om vissa känslouttryck ökar trovärdigheten, varför minskar då inte frånvaron av de känslouttrycken trovärdigheten på samma sätt?

Just nu ser jag inte tråden, men var det inte just ett påstående om att det var ett trovärdigt agerande att inte kontakta familjen?

Summa summarum så är det kanske så att kvinnor som påstår sig vara utsatta för brott av män som inte uppträtt som tjänstemän i situationen bara kan agera på olika sätt som ökar deras trovärdighet, inget agerande kan minska den, eller?

Du är som jag tidigare påpekat duktig på att ställa frågor och vränga ord så att innebörden kan bli vad som helst. Det är inte många meningar du avslutar utan frågetecken.

Men, en av frågorna är lätt att besvara. De två nämndemännen påstod att målsägandens trovärdighet minskade på grund av att hon INTE vände sig till sin mans familj ISTÄLLET FÖR att polisanmäla, ett resonemang som jag och många andra (även Leif GW Persson tror jag) konstaterat det märkliga i.

Jag påpekade dessutom att många kvinnor i första hand vänder sig till SINA EGNA släktingar, vänner och bekanta INNAN de gör polisanmälan om sexualbrott, INTE till den utpekade brottslingens närstående. Huruvida dessa andrahandsvittnen försvagar eller stärker deras trovärdighet får bedömas från gång till gång, vilket också HD gjorde i det tidigare nämnda fallet.

En skillnad som jag hoppas att även DU förstår innebörden av utan att komma med ytterligare 5-10 frågor! I annat fall får du ta jobb som den frågvise gubben i tornet i TV-programmet "Fångarna på fortet"!

Om jag påstår något oklart så får du gärna ställa frågor om det så att det blir klart vad som påstås.

Men om hon HADE vänt sig t.ex. till sin svägerska ISTÄLLET för till polisen så hade ju det enligt praxis ÖKAT hennes trovärdighet.
Jag påstår inte att domstolens resonemang är vettigt, jag bara påpekar att det är samma ovettiga resonemang som domstolar ofta använder.

Nu befann ju den här kvinnan sig i en (sub)kulturell kontext där det normala agerandet var att vända sig till mannens släktingar först. Du och jag befinner oss i en kulturell kontext där det normala är att vända sig till egna släktingar.
Så det är ju en bedömning från fall till fall.

Hur som helst så vände hon sig väl inte heller till några egna släktingar eller vänner heller?

Helt kort.
Det finns ingen praxis (prejudikat) av det slag du hävdar inom det svenska rättsväsendet. I Sverige får ingen hänsyn tas till religion eller hederstänkande oavsett vad islamistiska nämndemän anser. Man kan diskutera kvalitén i de resonemang som HD för, men det är något helt annat än att utgå från orientaliska rättsprinciper vid bedömningen av människors trovärdighet.

Av vilket slag?

Får det inte?!
Varför fälldes t.ex. Pelas farbröder då? De fälldes ju enbart på påståendet att de måste ha hjälpt till med mordet på grund av att de anklagades för att leva inom en traditionell kurdisk kultur. (Fast det var inte sant).
Eller knutbypastorn, där hävdades det ju att han genom religion fått barnflickan att ta på sig mordet. Om man inte fick ta hänsyn till hennes religiösa övertygelser, utan istället skulle utgå ifrån att han skulle förväntas bete sig som en normal Svensson, så skulle ju inte hans sms till henne kunna förväntas ha någon effekt och han borde ha friats. Men domstolen FICK alltså inte beakta det.

Om nu domstolar gör saker som de inte FÅR. Vad händer då?

Hans:
Det står att det normala är att vända sig till familjen, inte att det är någonting hon borde ha gjort.

Påståendet att många ser misshandel inom familjen som en ren familjeangelägenhet är standard vid diskussioner om våld i hemmet. Att påstå att en kvinna, som lever i kretsar som följer sharia, skulle bete sig konstigt genom att blanda in svensk polis utan att ha talat med familjen är väl i sig inte särskilt uppseendeväckande?

Att motsäga påståendet att hennes berättelse inte framstår som självupplevd är svårt för den som inte var på plats då hon berättade. Att endast påståendet att hon inte visade några känslor tagits med i domskälen tyder ju inte självklart på att det inte finns även andra skäl att misstro henne. Den som har skrivit domen har ju antingen varit utomordentligt oskolad i hur domskäl normalt skrivs eller lika utomordentligt angelägen att framhålla att den vinnande falangen av rätten varit det.

Markus, jag är osäker på hur jag ska tolka ditt inlägg.
I Solna-domen säger nämndemännen Ebitsam Aldebe och Hasan Fransson att målsäganden Maryam borde ha berättat för sin mans (Hassanin Aldebe) släktingar att han misshandlade henne eftersom det ansågs normalt i "dessa kretsar" istället för att göra en polisanmälan. De menar alltså att familjekonflikter ska lösas internt utan inblandning av polis, vilket naturligtvis strider mot det svenska rättsväsendets principer där misshandel faller under allmänt åtal.

I domen står det
"Det faktum att Maryam Jassem Mohammed inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare".

Vilket av naturliga skäl inte vinner stöd inom den svenska rättskulturen eftersom det ytterst sällan är till den misstänktes närstående man vänder sig i sådana fall. Om så sker beror det på speciella omständigheter som att de tar avstånd från sin närståendes uppträdande.

Så kallad stödbevisning består ofta av vittnesmål från målsägandens släkt och vänner som beskriver kvinnans uppträdande efter ett påstått övergrepp och vad hon eventuellt berättat för dem om. Den stora skillnaden är man absolut inte vänder sig till den misstänktes närstående för att göra upp internt. Vid sexualbrott finns det sällan några ögonvittnen och därför fäster man ibland vikt vid andrahandsuppgifter av olika slag.

Bevisvärdet av sådana vittnesmål är ofta av tvivelaktigt värde, men om man jämför olika utsagor med varandra finns ibland möjligheten att upptäcka viktiga skillnader som kan hjälpa rätten att bedöma målsägandens uppgifter. I detta fall utgör målsägandens vänner och närstående INTE ett alternativ till en polisanmälan utan kallas istället stödbevisning.

I Solna-domen anser nämndemännen att Maryams stödbevisning saknade värde, främst för att objektiva vittnesmål från myndighetspersoner ansågs ha sämre bevisvärde eftersom de INTE var vänner eller släktningar, vilket utifrån svensk rättskultur låter helt absurt.

Det har i massmedia framkommit att det var rådmannen Lena Klintefall som formulerade och skrev in domskälen utifrån de diskussioner som fördes under överläggningen, vilket är hennes skyldighet. Dessutom är det bara ordföranden som ska skriva under domen, inte nämndemännen. Nu har Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson sagt att de inte ställer sig bakom formuleringarna och påstår att rådmannen har förvanskat deras domskäl.

Något som jag av olika skäl starkt betvivlar eftersom Ebtisam Aldebe i ett uttalande till TT säger:
"Även om vi skulle ha sagt sådana saker så skriver man inte ett domskäl på det sättet".

Jag tolkar hennes uttalande som att rådmannen borde ha paketerat deras smaklösa domskäl på ett mer tillfredsställande sätt vid domskrivningen! Om jag hade tjänstgjort i ett sådant mål hade jag i samråd med den andre nämndemannen formulerat ett skriftligt utkast till domskäl (alternativt dikterat det) som rådmannen hade fått skriva in i stort sett oförändrat.

aha, många domar där man skriver "Det är inte ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på så sätt låtsas att de är i behov av ett skyddat boende för att få en lägenhet." minst 200 st sådana domar?... var det i sverige eller något annat land?

Om du inte lyckas uttyda några rader enkel svenska; varför tror du då att du skulle begripa en hel dom?

Ja så måste det vara. Har du varit verksam jurist i ett muslimsk land? kanske var där du såg alla dessa domar....

Hahaha, hur kunde man i förväg gissa att en person som inte begriper enkel svenska eller enkel logik skulle ha Islam-tourettes?

hahhaa, hur kunde man i förväg gissa att du skulle försvara nämndemännens dömande och unkna människosyn. Kanske är det så att ni delar samma ideologi?

Du skulle behöva någon som hjälpte dig med språket. Jag gör ett försök:
Berätta vad det är som jag har skrivit som du tolkar som att jag försvarar nämndemannens dömande eller nämndemannens människosyn.

Allt.

Ser du?!
När du gick tillbaka och läste så märkte du att ordens betydelse inte hade den innebörd som din KÄNSLA när du läste det.
Det kan du ta med dig och lära dig en del av, det är en av de viktigaste sakerna som skiljer pöbeln från tänkande människor. Pöbeln reagerar på stimuli och fyller ut sinnevärlden med fantasier. När en person ur pöbeln uppfattar att någon inte har exakt samma åsikter som de själva har så fyller de i med en fantasi av att den personen tycker allt tvärtemot. Om A t.ex. säger att de tror att X är oskyldig till det hemska brottet Y så uppfattas det av den upphetsade pöbeln som att A inte anser att Y är fel.
Men om du faktiskt läser (eller lyssnar på) de faktiska orden så får du del av det förmedlade budskapet. Det ensamt kan leda till att man blir en tänkande och reflekterande människa istället för ett korkat djur.

"ett korkat djur" är det så du hade formulerat dig om du var i nämndemannens sits? Jag tror att du mycket väl vet att du uttalar dig på ett sätt (överlag på dagens juridik) som påvisar en mycket dålig människosyn. Särskilt i artiklar som handlar om jämställdhet och religion. Verkar således som att du har en agenda eller en särskild ideologi som genomsyrar ditt handlande här på dagens juridik.

Om jag var i nämndemannens sits, att jag ville fatta ett visst beslut på grund av en massa ovidkommande hänsyn, så skulle jag göra som alla myndigheter gör då; skriva kortfattat och hoppa över allt som inte tålde dagsljus.
Fast jag skulle aldrig hamna i den sitsen.

Precis så som du gjorde nu alltså. Du har inget enda exempel, inget underlag för fem öre, så du hänvisar till "överlag" (eller med myndighetsspråk "vid en samlad bedömning"). Hade nämndemännen skrivit så: "Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att den bevisning som åklagaren åberopat inte når upp till det högst ställda beviskravet i brottmål", bara det och inget annat, då hade det inte blivit någon skandal. Det hade bara varit en i raden av domar.

Alldeles nyss trodde du att jag var alliansväljare, är det den ideologi du har fantiserat ihop nu med?

Om du var nämndeman hade vi säkerligen fått se flera domar med många fina uttryck för din människosyn. Menar du helt seriöst att du ska försöka vara oskyldig och låstas som att du inte är ett stadigvarande nättroll på dagens juridik? Sicket skämt. Alliansväljare? nä nu har du nog tolkat fel. För övrigt är det svårt att ta exempel då dina grövsta kommentarer oftast retuscheras snabbt. Detta är även något du själv är väl medveten om. Sen påvisar redan din kommentar om "dumma djur", min ståndpunkt. Så du har redan visat dina ränder så det räcker "musse".

Kan du inte berätta vilken människosyn det är du menar?
Är det att jag inte njuter av mänskligt lidande så som du gör?

Vad är jag anklagad för? Du kunde ju inte hitta något enda exempel på något jag skrivit. Jag kan ju inte ha någon inställning till min skuld eller oskuld utan att veta vad jag är anklagad för.

Du frågade om jag var centerpartist. Jag ser ingen ideologisk skillnad mellan alliansdelarna.

Vem är det som retuscherar dem?
Det är inte så att du först bara får en primitiv reflexmässig uppfattning och sedan när du faktiskt läser innehållet så är budskapet ett annat än vad din reptilhjärnan först registrerade?

Kan du inte berätta vilken människosyn du har? Jag har inte frågat om du var centerpartist?, jag ser en ideologisk skillnad mellan att vara islamist och centerpartist. Det är dagens juridik som retuscherar bort dina sedvanliga nättrolls kommentarer eller vem tror du kan ta bort kommentarer på dagens juridik? Kan det vara så att du använder din reptilhjärna lite för mycket i det dagliga livet och särskilt här på dagens juridik? Din kommentar om dumma djur visar påtagligt din människosyn eller hur?

Jag trodde att du hade en teori.

Nämndemannen i fråga är centerpartist. Om hon också är islamist så går det alltså utmärkt att vara båda sakerna samtidigt.

Jag visste inte att du med retuschera menade radera. Det är inte särskilt många kommentarer som är borttagna och de stödjer inte dina vimsiga påståenden. De jag kan komma på nu är:
1. Påpekande om att stiftelsen Allbright tagit sitt namn från Madeleine Albright.
2. Redogörelse av fakta i Knutbymålet som visar att barnflickan inte var mördaren.

Civilisation är det som skiljer människor och djur. Människor som inte använder sin förmåga att tänka fungerar som djur. Det är därför populistiska agitatorer kan skrämma ihop er i fållor som de vill.
Så det du menade med min människosyn var att jag föraktar idioter?

Din slutkläm här är helt underbar.

Tackar även för att du i flera kommentarer här (och i andra artiklar) har påvisat det ihåliga med att nu kritisera en dom som går emot domstolarnas standardiserade känsloyttrings-stödbevisning.

Du tror mycket du, det gör man i kyrkan eller moskén i ditt fall?
Det går uppenbarligen inte alldeles utmärkt att göra båda sakerna då hon uppenbarligen blev utesluten ur Centern efter att hon tillämpat islamisk rätt i svensk domstol?

Det är väldigt många kommentarer som är borttagna, de flesta är diverse nedsättande kommentarer som olyckligtvis hamnar på artiklar som exempelvis behandlar jämställdhet, religion eller dylikt. Vilken tillfällighet/sammanträffande eller hur?

Det som skiljer människor och djur åt är att människor beter sig civiliserat, vad är din ursäkt?

Du måste utveckla din svenska. Det du har skrivit tidigare går inte att tolka på annat sätt än att du har uppfattningar om min människosyn.

Vad är det för "islamisk" (muslimsk heter det på svenska) rättsregel som du tror att hon har tillämpat?

Det har jag inte märkt, har du något exempel?
Jag kan inte ens komma ihåg någon artikel på DJ som handlat om religion.

Ursäkt för vad?

Det går att tolka på många sätt. Dina begränsningar kanske hindrar dig emellertid. Islamisk är en fullgod synonym till muslimsk. Visste du inte det?
"Ursäkt för vad" oj det va inte mycket du begrep idag?
Dåligt minne verkar du också ha? Kanske börjar bli för gammal för att komma ihåg saker och ting?

Mården sitter här i intervjun och tycker att domen är förfärlig samtidigt som hon försöker måla ut domaren som orsaken! Vilket jäkla arsel till människa när hon är den som initierade röstfisket av Ebatsim och andra sharia musslor. Behövs väll för fan ingen blabbande Jimmy Åkersork till detta, endera så axepterar man svensk lag om än dålig eller så lämnar man landet och bosätter sig i ett sharialand typ Saudiarabien , punkt slut.

https://www.expressen.se/nyheter/maud-olofssonforsvarade-sparkade-namnde...

Redan 2009 påtalade Åkersork för Mården att Ebatzim och henes man (musslimska brödraskapet) försöker ändra svensk lag till ett musslimskt särintresse där muslimer ska ha en lagstiftning och svenskar en annan, bevis? Denna SVT intervju sen kan all svenska femtekolonnare dra åt fanders, saudiarabien tex.

https://youtu.be/XyX4XR1FSms

Nämdeman nummer 3 i denna skandaldom som supportade sharia människorna
i sin beslut om friande har på eget bevåg avgått från sin post, fattades bara att det
var en från MP d.v.s "partiet socker fria kommunisterna". Detta tyder ju på att
det inte var ett 2 mot 2 beslut utan 3 mot 1.

https://www.expressen.se/nyheter/mp-politikern-som-stottade-domen-lamnar...

Naturligtvis var det 2 mot 2, rådmannen Lena Klintefall och Alexandra Bosnjakovic (M) mot Ebtisam (C) och Hasan Fransson (C).

Nämndemannen från Mp var inte inblandad i rättegången.

Riktigt han var inte inblandad men han stöttade domen och är nämdeman själv.
Varför en Svensk som inte är musslim men stöttar sharialagar är minst sagt märkligt
tycker inte du det?

Varför en "vanlig svensk" har sådana åsikter kan jag inte svara på, men det finns ju de som t.o.m. deltog i striderna i Irak och Syrien på IS sida plus diverse andra liknande fall.
Kanske Miljöpartiet har nominerat "brottsligt" naiva medlemmar som nämndemän?

MP's Robert Ahl 3 dagar före han lämnade sitt uppdrag som nämdeman nummer 3.
Snacka om korrupt! Helt sanslöst hur han beter sig om vi ska tro på fake news det vill säga!

https://www.expressen.se/nyheter/mp-politiker-i-stod-till-namndemannen-i...

Det ska kanske uppmärksammat att tingsrättens minoritet är ense med majoriteten angående både finare-familj-argumentet och prata-med-släkten-först-argumentet. Dessa två frågor nämns inte i den avvikande meningen och den avslutas med "I övrigt är vi ense med övriga ledamöter".

En typisk Musse-tolkning av domen!
Den skiljaktiga meningen utgör ett alternativ i sin helhet till den officiella domens formulering under underrubriken Skuldfrågan. En domstol är inte ett debattforum där man måste bemöta varenda stavelse i domen för att det ska gälla som en reservation.

Att man är överens under Övriga frågor följer logiskt av att domen var friande och enigheten gällande diverse formalia torde vara självklar.

Fast nu stod det inte "övriga frågor" utan "i övrigt". I den skiljaktiga meningen bemöter de också skäl som anförts av majoriteten, t.ex. att frånvaro av gråt inte går att tolka i någon riktning (förekomst av gråt går säkert att tolka däremot).
Det vore väl också väldigt märkligt om minoriteten som vill fälla skulle vara ense med majoriteten om att skadeståndstalan ska ogillas i sin helhet?
Inledningen lyder ju "...vill fälla [den tilltalade] för misshandel med följande motivering".

Det måste väl antas att en rådman kan hantera svenska språket.

Om du läser domen finns det en rubrik som heter Övriga frågor och om du har minsta kunskap om hur det går till under en sluten överläggning (vilket jag har) borde du veta att besluten tas i viss ordningsföljd.

Eftersom det blev 2 -2 friades mannen i ansvarsdelen. Sedan fanns det inget skadestånd att diskutera, endast ersättningar till advokaterna samt beslut om fortsatt sekretess. Vilket har rubriken Övriga frågor och utgör vad man "I övrigt" var eniga om.

En skiljaktig mening behöver inte innehålla "ett bemötande" av enskilda detaljer i domen, i det aktuella fallet ska den skiljaktiga meningen ses som ett komplett alternativ i ansvarsdelen.

Om du läser domen så ser du att minoriteten inte skriver något om övriga frågor.
Det finns en standardformulering för skiljaktig mening "Överröstad i den delen är jag i övrigt enig med majoriteten" (eller förr "Överröstad häruti är jag i övrigt ense med majoriteten") som uttrycker just det som du försöker tolka in i rådmannens sista mening.

Om du blir lycklig i din fantasivärld genom att hitta på egna tolkningar så lycka till!

Musse vill så hemskt gärna att andra ska dra på sig skulden för det islamitiska dömande i Solna tingsrätt. Han förstår dock inte att de skiljaktiga inte måste invända mot varje skrivelse i domen som en reservation. Att invända mot något som är vida uppenbart oriktigt samt som inte utgör svensk rätt är och måste anses vara icke nödvändigt. Eller så förstår han just det men försöker mörka och sprida illvilja som vanligt?

Om man skriver att man håller med om allt i en text förutom det man har invänt mot så måste man invända mot allt som man inte håller med om för att det ska gå ihop.

Appropå reptil hjärnor så verkar det vara svenska jurister och politiker som har är innehavare av dylika då rättsystemet är så himla rörtet med medföljande juridiska argument för fastställande av domutslag baserat på brott mot svears rikes lag.

Är det nödvändigt att hålla en så tråkig ton gentemot varandra? Flera debattörer har intressanta argument men de drunknar lätt i allmän pajkastning. Jag föreställer mig att just Dagens Juridik borde vara ett av de ganska få forum där man kunde förvänta sig en saklig debatt även om debattörerna har diametralt olika uppfattningar. Att förfalla till personliga påhopp, medvetna missuppfattningar och liknande är sällan konstruktivt.

Vi är många som tycker som du Markus att det är några som förstör intresset för debatterna på DJ. Det är annars rena kunskapsbanken för det blir en väldigt bred spegling. Jag har föreslagit att man måste visa sin rätta identitet men då är argumentet att de jurister som fortfarande jobbar är rädda om sitt rykte och sina positioner.

Det som är sjukt med nämndemannasystemet är att lekmannainflytandet är större i ett typiskt mål i tingsrätt än det lagfarna inflytandet givet att det är tre nämndemän och en domare. Att ha en jury som har till egen uppgift att avgöra skuldfrågan genom bevisvärdering är ju mycket mer logiskt. Personligen tycker jag att nämndemannasystemet borde avskaffas helt.

Ett annat alternativ är att avskaffa juristdomarna i samtliga instanser. Förklara juridiken kan ju föredragande göra i stället. Mycket mer kostnadseffektivt och domstolarnas förtroende borde skjuta i höjden.

Kanske bättre att plocka in diverse lösdrivare och ge dem arvode för några timmars juryarbete?

En vaktmästare kan förklara att man förväntar sig någorlunda nykterhet och vakenhet under huvudförhandlingen samt att det är förbjudet att spotta snus på åklagaren!

Eller, hade du tänkt dig ett annorlunda sätt att välja jurymän (kvinnor)?

Jag själv är som sagt emot lekmannainflytande överhuvudtaget.

Men för den delen skulle man ju kunna ha ett lekmannasystem där intresserade får nominera sig själva. Ta mig t.ex., jag har aldrig varit medlem av ett politiskt parti och förvärvsarbetar utan att göra väsen av mig. Jag vore uppenbarligen en bättre kandidat till lekman i domstol än alla politiker så länge en oavhängig domstol premieras.

Varför skulle du vara lämpligare som nämndeman bara för att du inte tillhör något parti?
Jag har svårt att se logiken i sådant resonemang eftersom dömandet i praktiken saknar all anknytning till partipolitisk verksamhet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.