Skip to content

"Domstolar får bedöma uppsåt och samtycke - då borde de vara kapabla att bedöma frivillighet"

KOMMENTAR - av Björn Molin, f.d. rådman och revisionssekreterare

 

Sara Bäckström m.fl. skriver i en debattartikel (Dagens Juridik 2018-02-19) att Lagrådet har rätt i att regeringens frivillighetsrekvisit är otydligt formulerat och anser därför att detta behöver göras tydligare.

Lagrådets kritik i detta avseende är emellertid svårbegriplig. Regeringen är alldeles tydlig med att det avgörande är att det föreligger ett samtycke - inte att detta har kommit till uttryck.

Ett tyst samtycke är alltså tillräckligt. Men regeringen påpekar att ett tyst samtycke som förnekas av målsäganden måste vinna stöd av andra omständigheter.

När det gäller innebörden av begreppet frivillighet har regeringen en beskrivning som är tillräckligt klargörande även om det naturligtvis kan finnas gränsfall som får överlämnas till rättspraxis.

Kan domstolarna klara av att tillämpa begrepp som uppsåt, kränkning och det närbesläktade samtycke borde man kunna anförtro dem att bedöma vad som varit frivilligt eller inte. Saken skall inte bedömas i förväg utan efter en huvudförhandling där relevanta omständigheter läggs fram inför domstolen.

Kommitténs förslag att frivilligheten måste komma till uttryck för att gälla kommer inte att genomföras.

Regeringen pekar bland annat på att ett sådant krav leder till att det skulle vara straffbart att genomföra en sexuell handling med någon som i och för sig deltar frivilligt men som inte ger uttryck för frivilligheten. En sådan reglering skulle förvisso vara revolutionerande, men alldeles omöjlig.

Regeringen har också framhållit de svårigheter som skulle uppstå beträffande vilka krav som fick ställas på det uttryck för frivillighet som måste ges vid en övergång mellan olika sexuella handlingar och hur man definierar en ny sexuell handling. Utredningens förslag har i denna del varit helt verklighetsfrämmande.

Debattörerna kritiserar vidare Lagrådet för påståendet att det skulle saknas rättsligt behov av en samtyckeslagstiftning.

Lagrådet har emellertid rätt så till vidare att alla uppsåtliga handlingar av sexuellt slag som är ägnade att kränka någons sexuella integritet är straffbara sedan år 2005 antingen som sexuellt ofredande (BrB 6:10) eller något tidigare brott i 6:e kapitlet, t.ex. våldtäkt.  

Om detta har jag skrivit utförligt på Dagens Juridik vid flera tillfällen på senare år (se bl. a. Dagens Juridik 2014-05-26 och 2017-01-24).

Såväl passivitetsfall som överrumplingsfall är alltså straffbara under förutsättning att det är ställt utom rimligt tvivel såväl att målsäganden inte samtyckte/deltog frivilligt som att detta omfattades av den åtalades uppsåt.

Om övergreppet sedan skall rubriceras som våldtäkt eller något annat sexualbrott beror på åtalet och de omständigheter som blir utredda.

Viktigt i regeringens förslag är införandet av ett oaktsamhetsbrott avseende den omständigheten att gärningen riktar sig mot en person som inte deltar frivilligt. Till exempel kommer en del passivitetsfall att kunna beivras enligt en sådan bestämmelse när uppsåt inte kan styrkas.

Man kan förvänta sig en proposition om samtyckeslagstiftning utan krav på uttryck för frivilligheten men med ett oaktsamhetsbrott.

Regeringen bör dessutom ha sett över lydelsen av brottet sexuellt ofredande som väl inte längre bör vara subsidiärt eftersom alla ofrivilliga "sexuella handlingar" synes straffbara enligt tidigare paragrafer i förslaget.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

36 comments

"Ett tyst samtycke är alltså tillräckligt. Men regeringen påpekar att ett tyst samtycke som förnekas av målsäganden måste vinna stöd av andra omständigheter."
Och hur skulle detta tysta,förnekade, samtycke komma till uttryck?

Huvudet på spiken.

Om en samtyckeslag blir verklighet ser jag ingen annan utväg ur bevisvärderingsproblemen än att domstolarna utrustas med en samtyckestärning där 3 sidor ger fällande dom och 3 ger friande dom.

Nja, antingen är det ett tyst samtycke eller ett uttryckligt samtycke. Något uttryckligt tyst samtycke räknar man väl inte med.
I ett etablerat parförhållande kan man tänka sig att en partner inleder med en sexuell handling som hen brukar utan att något uttryckligt samtycke lämnas. Om den andre då skulle förneka att det förelåg tyst samtycke skulle den handlandes påstående om tyst samtycke vinna stöd av utredningen om att så brukar det gå till mellan de båda. Det kan vara något sådant regeringen har tänkt sig.
Man kan i andra fall också tänka sig vittnesbevisning om att den förnekande parten har fällt yttranden som tyder på att tyst samtycke fanns.
Vidare kan just passivitet och uteblivna protester ge visst stöd för tyst samtycke
Men rättegångar där det påstås bristande samtycke men inget våld, hot , tvång eller särskilt utsatt situation varken är eller kommer väl att vara särskilt vanliga

Ena parten hävdar "frozen fright". vad gör domstolen då?
Ur rättsäkerhetssynpunkt är en samtyckeslag dömd att misslyckas eftersom det leder in på ett sluttande plan som ingen vet hur det slutar i praktiken.

Eftersom uttrycket och dess innebörd saknar all form av förankring i forskning eller empiri så borde det naturliga vara för domstolen att fria.

Innebörden av den formuleringen är omvänd bevisbörda, ingenting annat, och precis vad som varnats för tidigare.

Jag uppfattar inte lagrådets kritik i frågan om att förslaget är otydligt som en oro för att domstolarna inte skulle vara kompetenta att göra bedömningen, utan snarare som att bedömningen redan görs. Ett krav på samtycke utan krav på att det skall komma till uttryck innebär ju bara att åklagaren skall bevisa att den tilltalade förstod, eller borde ha förstått, att målsäganden inte samtyckte. Ett sådant krav finns, som påpekats, redan i dag. Om vi bortser från vulgärdebatten, där somliga debattörer vill rubricera alla sexbrott som våldtäkt, införa krav på omvänd bevisbörda och att samtliga misstänkta skall dömas av någon sorts allmänpreventiva skäl, blir det därför tydligt att det som blir kvar av regeringens förslag knappast fyller något syfte.

Jag tror att alla som läst juridik känner igen känslan som infinner sig i ett tidigt stadium av utbildningen där allting framstår som enkelt. "Varför gör de inte bara så här i stället?" Den som fortsatt studera juridik känner förhoppningsvis också igen känslan av insikt då man förstår varför "de" inte bara gör så. Problemet med populism är att det är lätt att, som Regeringen gjort i det här fallet, måla in sig i ett hörn. När de väl har lovat en samtyckeslag är det svårt att backa utan att, i alla fall i ovan nämnda debatt, framstå som att de stödjer våldtäkt.

När åsikter uttalade av kritiker av ett ämne som saknar alla grundläggande kunskaper om juridik tillmäts samma värde som åsikter från insatta experter slutar det sällan väl. Politiker skall inte syssla med juridik och jurister skall inte syssla med politik. I alla fall inte samtidigt.

En av orsakerna till att jag hänger på dagens juridik är att många kommentatorer vidgar min kunskapsbas och tillför mig sunda vinklingar på juridiska spörsmål och din kommentar tillhör den kategorin.

Ja helt riktigt vet inte längre politikerna vad de skall ta sig till, och vill så gärna komma till skott med en sådan lagstiftning. Det finns miljontals kombinationer av frivillig sex och miljontals sätt att uttrycka sig både till kroppsuttryck och tal. Det finns gamla, unga, döva, blinda, människor som talar olika språk, ja listan kan göras lång för alla slags individer som har sex på olika sätt, vilket gör att det ej är rimligt att definiera hur ett samtycke måste komma till uttryck genom en specifik mall som alla måste följa. Skall ett tyst samtycke endast inkludera de som är ett par, men ej de som har tillfällig sex?
På vilka grunder då? Vem skall dessutom bestämma hur högt eller lågt samtycket var? Mannen? Kvinnan? Bägge 2 eller någon enstaka domare eller nämndeman vid en huvudförhandling efter att sexakten redan ägt rum? Sedan är den mest vanliga sex ställningen i världen missionären i exempelvis en säng, och i den ingår att mannen ligger på topp och kvinnan underst, och i många fall ligger kanske kvinnan och njuter i några sekunder, utan att för den saken behöva röra på sig för att tvingas bevisa att passivitet ej föreligger för en kort stund. Samtyckes lagstiftning är det största skitsnacket som diskuterats på modern tid. Det är ofattbart att något sådant ens kan diskuteras 2018.

Björn Molin har flera goda poänger i denna artikel och i sina tidigare artiklar. På en punkt har han väl dock fel; i fall av enbart passivitet från en part kan det inte vara fråga om våldtäkt såvida det inte rör sig om att omständigheterna är sådana att personen befann sig i en särskilt utsatt situation.

Frågan kvarstår dock om s.k. passivitets- eller överrumplingsfall behöver rubriceras och bestraffas på annat sätt än i dag. Dels undrar jag hur vanliga de egentligen är, dels kan de bestraffas som sexuellt ofredande som också har en hyfsad straffskala att använda, om det är påkallat.

Problemet med hela frivillighetsdiskussionen är att begreppet frivillighet är subjektivt. Uppsåt och samtycke i juridisk mening är mer konkret. Och tittar man på debatten ser man att vad många vill komma åt är inte heller passivitets eller överrumplingsfall utan fall där "målsäganden" i och för sig deltar i en sexuell handling men "egentligen inte vill". Det kan vara alltifrån en ung person som känner grupptryck till en person som har sex "för husfridens skull". Strafflagstiftning kan aldrig vila på sådan grund, enligt min uppfattning.

Ännu en klok synpunkt. Vi får hoppas att begreppet definieras på ett konkret sätt, gärna i lagtexten. Men det ligger kanske i begreppet som sådant att det inte låter sig göras. (Eller så skriver man bara in samtycke...)

Som jag har förstått det ska lagtexten enligt det nuvarande förslaget från regeringen lyda ungefär "den som genomför ett samlag eller därmed jämställd sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt döms...". Men då blir det så att en situation där båda parter kan anses delta men ena parten inte gör det frivilligt blir straffbar som våldtäkt.

Den sexuella handlingen skulle alltså motsatsvis vara straffri endast om båda deltar och detta sker frivilligt. Frågan är vad som ska ligga i att "delta" men en person som är aktiv i den sexuella handlingen måste väl delta? Men, om det nu inte är fråga om en hot- eller våldssituation (eller möjligen en person som t.ex. är drogad och inte vet vad denne gör) så måste väl rimligen en person som är aktiv också anses agera frivilligt. Annars blir frivillighet ett rent normativt begrepp.

Och ur vems perspektiv ska det vara frivilligt? Kommer två personer som har sex båda att kunna dömas för våldtäkt om ingen av dem kan anses ha agerat frivilligt? Det borde i och för sig vara möjligt då två personer som pucklar på varandra som utgångspunkt kan dömas för misshandel.

Det pratas så mycket om att detta handlar om en jämställd sexuallagstiftning. Men jag tycker personligen att debatten, Kommitténs förslag och det nuvarande förslaget snarare är sunkigt och innehåller förlegade föreställningar om manligt och kvinnligt, offer och förövare, vad som är "normalt" sex osv. Det blir väl snart som i USA där vissa typer av sex och samlagsställningar helt enkelt är straffbara.

Jag har barn i tonåren och jag kan helt ärligt säga att jag är oroad över deras möjligheter att över huvud taget ha normala relationer med det motsatta könet med den debatt vi har i nuläget.

En annan situation som blir en svårknäckt nöt för åklagare och domstol är de fall där den ena parten ändrar sig under de olika momentens genomförande och hur/om den ändrade inställningen framförts och uppfattats av den misstänkte eller inte.
"Tillbakadraget samtycke"

Det är bara om de är pojkar som du behöver oroa dig.
Ingen flicka kommer att åtalas.

På den punkten har du helt rätt. Hela debatten och förslaget bygger på att det bara är män som kan förgripa sig på kvinnor.

Med det sagt så slår det ju mot kvinnor också. Debatten och det höga tonläget i den gör att svenska ungdomar alltmer kommer att avhålla sig från att över huvud taget befatta sig med det motsatta könet. Vi har ett läge i dag där personer inte ens vågar flörta med en kollega med risk att det inte besvaras och det blir en "Metoo-situation" av det hela. Tacka fasen för att svenskar har mindre och mindre sex för varje generation.

Till f.d. Hovrättsassessorn!
Tack för din vänlighet!
Som du säger är passivitetsfallet våldtäkt endast om det föreligger en särskilt utsatt situation för målsäganden. Jag har inte påstått något annat. (Vi bortser så klart från målsägande som är under 15 år!)
Jag rekommenderar alla kommentatorer att gå in på regeringens hemsida och ta fram lagrådsremissen. Läs särskilt sid 20-22, 30-35 och 79-80! Googla "lagrådsremiss sexualbrott 2017"!

Ja helt riktigt vet inte längre politikerna vad de skall ta sig till, och vill så gärna komma till skott med en sådan lagstiftning. Det finns miljontals kombinationer av frivillig sex och miljontals sätt att uttrycka sig både till kroppsuttryck och tal. Det finns gamla, unga, döva, blinda, människor som talar olika språk, ja listan kan göras lång för alla slags individer som har sex på olika sätt, vilket gör att det ej är rimligt att definiera hur ett samtycke måste komma till uttryck genom en specifik mall som alla måste följa. Skall ett tyst samtycke endast inkludera de som är ett par, men ej de som har tillfällig sex?
På vilka grunder då? Vem skall dessutom bestämma hur högt eller lågt samtycket var? Mannen? Kvinnan? Bägge 2 eller någon enstaka domare eller nämndeman vid en huvudförhandling efter att sexakten redan ägt rum? Sedan är den mest vanliga sex ställningen i världen missionären i exempelvis en säng, och i den ingår att mannen ligger på topp och kvinnan underst, och i många fall ligger kanske kvinnan och njuter i några sekunder, utan att för den saken behöva röra på sig för att tvingas bevisa att passivitet ej föreligger för en kort stund. Samtyckes lagstiftning är det största skitsnacket som diskuterats på modern tid. Det är ofattbart att något sådant ens kan diskuteras 2018.

Vad är det vi håller på med?
Samlag utan samtycke är ju redan idag våldtäkt!

Nej, så enkelt är det i och för sig inte. Men behöver vi annan lagstiftning för det?

Och vad är det för fall man ser framför sig som inte i dag faller under våldtäktsbegreppet men måste bestraffas med minst två år fängelse? Vid minsta hot eller våld eller att motparten sover eller är någorlunda påverkad av alkohol eller narkotika så är ju rekvisiten uppfyllda. Bevisproblematiken är en helt annan sak.

Det låter som att det är ett jätteproblem att män går omkring och bara lägger sig på helt passiva kvinnor och lyckas genomföra ett samlag med dem. Jag har själv svårt att se de situationerna framför mig. När och var inträffar detta? Det talas mycket om frozen fright och detta har blivit något slags sanning som inte får ifrågasättas. Jag kan möjligen köpa att människor som blir hotade eller utsatta för våld får en frysreaktion och därför inte gör motstånd. Men motstånd är inte ett rekvisit i dagens lagstiftning, dvs. avsaknad av motstånd innebär inte att det inte kan röra sig om våldtäkt. Jag har däremot mycket svårt att se att kvinnor (eller män) skulle få en frysreaktion så snart någon närmar sig dem med en sexuell avsikt. Det är inte rimligt att just sexuella inviter skulle framkalla det tillståndet.

Det finns inga fakta som tyder på att "frysreaktionen" ens existerar hos människor, ännu mindre i någon större omfattning och speciellt inte i den form som oftas omtalas, dvs utdraget tillstånd där personen ifråga inte har kontroll över muskler eller tal.

Jag ställer mig mycket tveksam också. Och det finns ju högaktuella praktiska exempel som borde få de flesta att ifrågasätta i vart fall om tillståndet uppstår särskilt ofta. Ta terrordådet på Drottninggatan. Där stod hundratals människor inför den mest omedelbara och akuta dödsfara och de flesta lyckades agera och göra det helt rationellt. I annat fall hade utgången blivit en helt annan och man kan också se på de filmer som visats att de flesta flyr på ett rationellt sätt. Om frozen fright varit ett vanligt förekommande tillstånd vid en akut hotsituation eller fara borde många ha drabbats av det. Det lustiga är att det nog betraktas som väldigt kontroversiellt att jag ens skriver detta.

En annan sak är att det kan vara ett helt logiskt och rationellt agerande att i olika situationer av hot och fara förhålla sig passiv. Men det är inte samma sak som frozen fright, som det begreppet används.

I begreppet Frozen Fright ligger väl att man är så rädd att man inte vågar göra något så att det bara blir värre. I våldtäktssituationer är det väl också som du säger att offret kan välja att hålla sig passiv för att obehaget skall gå över så fort som möjligt och skadorna minimeras. Situationen på Drottninggatan var dock helt annorlunda. Där måste man ju göra något för att undvika att bli skadad.

Människor är samma människor som alltid levet på jorden. I det fall att det fanns forskning på att kvinnor agerar på så vis som anges hade detta varit känt för tusentals år sedan. Detta är bara påhittat för att finna sätt att komma fram till fällande domar. Även att det kan vara så att det stämmer överens på 1 av 10 000 , så kan det inte användas som ett argument vid varje anmälan och fällande dom, då påhittade sådana reaktioner skulle bli för enkla att hitta på och översvämma i anmälningarna. Det finns dessutom miljontals sätt av passivitet som räknas in i frivilligt sex, det vill säga där kvinnan istället ligger och njuter på sitt sätt genom att inte röra på sig allt för mycket. Därför förblir Frozen Fright, skitsnack!

Tillståndet finns inte alls.
Det är efterföljaren till bortglömda minnen. För 10 år sedan hade 70% av all våldtäktsoffer glömt bort och anmälde därför långt senare, vilket förklarade frånvaro av bevis. Nu har 70% drabbats av frozen fright istället.

Mycket snack. Om ingenting.

Tror ni verkligen att ny/förändrad lagstiftning skulle göra någon markant skillnad?

Ta bladet ur munnen, och säg som det är istället.
Vad som ligger bakom nästan samtliga sexuella övergrepp och gruppvåldtäkter.
Nej. Just det. Det får man ju inte göra.

Ytterligare ett exempel nedan. Vad tror ni att detta är för killar? Gissa 3 gånger.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/tre-17-aringar-atalas-for-...

Och har ni inte fattat så finns det en polisrapport som tydligt säger vilka det är som står bakom denna våldtäktsinfluensa.

https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-s...

I rapporten du länkar till kan jag läsa följande.
"Ett fåtal misstänkta gärningsmän har identifierats. De som har identifierats är
medborgare i Afghanistan, Eritrea och Somalia. Samtliga utredningar i Stockholm och
Kalmar från 2014 och 2015 har lagts ned på grund av svårigheter med identifiering eller
bristande bevis. " vilket innebär att det stora flertalet misstänkta inte går att identifiera.

Och.
Om du då vågar dig på en vild gissning. Vart tror du då dom övriga, svåridentifierbara, gärningsmännen kommer ifrån?

Och du citerar ju bara ett litet stycke ur rapporten.
Det FINNS en röd tråd i samtliga punkter.

Vad tror du om dom 3 17-åringarna i den andra länken då?
Vart kommer dom ifrån?

Eller är gärningsmännens ursprung oviktigt?
Jag anser att det är högst relevant.

"Domstolar får förvisso bedöma uppsåt och samtycke men absolut ingenting styrker att de "då borde de vara kapabla att bedöma frivillighet", tvärtom visar samtliga sedermera fastställda justitiemord att de dömande inte varit kapabla med följd Justitiemord.

Förvisso sedermera tillrättalagda justitiemord som undvikits om polis och åklagare följt i lagar stiftat - innan åtal väcks - ty det är polis och åklagare som efter ett antal förhör ska med all sannolikhet ha fastställt om samtycke eller inte varit rådande.
I veckor och månader av förundersökningsledare och förhörsledare utan kontroll bestämt resultat, utgör naturligtvis att inte Domstolarna under en kort förhandling, kan klara av att bortom rimliga tvivel fastställa vare sig uppsåt, kränkning eller om samtycke varit faktum eller inte.

I alla världens rättsstater inse man att det inte kan anförtro kommunpolitiker i dömande församlingar att bedöma dessutom är de facto att "saken skall bedömas i förväg av i rättsväsendet objektiva utredningsteam fastställda omständigheter och inte i en huvudförhandling där åklagarens inte kontrollerade omständigheter, läggs fram inför domstolen.
I artikel benämnt "sakens" uppsåt och samtycke skall inte bara bedömas av åklagare i förväg utan fastställas - innan åtal - och vid huvudförhandling ska relevanta omständigheter inte bara muntligt "läggas fram" utan av åklagaren med bevis styrkas inför domstolen.

Det finns inte en enda grad av rättssäkerhet i att vem som helst utan enda kunskap tillåts att utgöra rikspolitiker i Sverige vars okunskaps-facto är avhängigt att dömande församlingar består av kommunpolitiker med enda krav för att utgöra amatördomare i domstolarna är att de betalt medlemsavgiften till de riksparter de representerar och utan insikt i att det krävs både kunskap och delaktighet i utredningar och i avsaknad av de facto fattar de beslut efter några timmar som är baserat på egna åsikters begrepp, avseende uppsåt, kränkning och om samtycke varit frivilligt eller inte.

Att "Domstolarnas dömande församlingar kommunpolitiker med rätt att döma till så ock livstid, är i Sverige sedan forntiden i nutid upprätthållet rikspolitiskt systemfel, som om igen visat att kommunpolitiker inte är kapabla att på några timmar bedöma sanningshalt och därav dömt oskyldiga till livstid tillika trotts bedyrande av frivillighet i sexualbrottmål dömt oskyldiga till långa fängelsestraff och trott att de sedermera fastställt varit oskyldiga dömda tillåts samma kommunpolitiker fortsätta att agera amatördomare i Sverige Domstolar!
Mvh.

Det finns kulturer där hen skiter ett stort stycke i samtycke.

Ja helt riktigt vet inte längre politikerna vad de skall ta sig till, och vill så gärna komma till skott med en sådan lagstiftning. Det finns miljontals kombinationer av frivillig sex och miljontals sätt att uttrycka sig både till kroppsuttryck och tal. Det finns gamla, unga, döva, blinda, människor som talar olika språk, ja listan kan göras lång för alla slags individer som har sex på olika sätt, vilket gör att det ej är rimligt att definiera hur ett samtycke måste komma till uttryck genom en specifik mall som alla måste följa. Skall ett tyst samtycke endast inkludera de som är ett par, men ej de som har tillfällig sex?
På vilka grunder då? Vem skall dessutom bestämma hur högt eller lågt samtycket var? Mannen? Kvinnan? Bägge 2 eller någon enstaka domare eller nämndeman vid en huvudförhandling efter att sexakten redan ägt rum? Sedan är den mest vanliga sex ställningen i världen missionären i exempelvis en säng, och i den ingår att mannen ligger på topp och kvinnan underst, och i många fall ligger kanske kvinnan och njuter i några sekunder, utan att för den saken behöva röra på sig för att tvingas bevisa att passivitet ej föreligger för en kort stund. Samtyckes lagstiftning är det största skitsnacket som diskuterats på modern tid. Det är ofattbart att något sådant ens kan diskuteras 2018.

Samtycke=frivillighet=Vad som rör sig i huvudet på den som deltar i sexet. Men det måste bli föremål för bevisning enligt de regler som gäller. Ett påstående om tyst samtycke från den tilltalade som inte motbevisas eller kan lämnas utan avseende får godtagas på grund av åklagarens bevisbörda. Glöm det där med att samtycket måste komma till något särskilt uttryck i varje moment. Så klart att tjejen som
ligger underst får markera om hon tycker att nu räcker det.

Axel , du är för dålig. Så klart att tjejen som ligger underst även får markera sin njutning genom att röra på sig hur mycket hon vill men även"hur lite hon vill". Fast så långt kanske blir svårt för dig och vissa politiker att tänka.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.