Skip to content

"Det vilar ett stort ansvar på Domstolsverket att utbilda oss nämndemän"

DEBATT - av Per-Ola Larsson, nämndeman och fd avdelningsdirektör Skatteverket

 

Så rapporteras det att två nämndemän i Solna tingsrätt har fällt en olämplig dom. Centerpartiet, som har nominerat nämndemännen, tar avstånd från domen och utesluter nämndemännen ur sitt parti (Dagens Juridik 2018-03-05).

Så helt plötsligt utropar advokaten att nämndemannasystemet är olämpligt trots att det har en månghundraårig tradition i Sverige.

Men nog händer det att en juristdomare då och då fäller en olämplig dom. Det leder inte till att vi vill avskaffa juristdomare (se nedan).

Det stora problemet är att nämndemännen inte får lämplig grundläggande utbildning.

Jag valdes till nämndeman första gången 1968, nominerad av (M). Vi nyvalda nämndemän kallades då att delta i en studiecirkel 10 kvällar med studieboken “Att vara nämndeman”. Bokens författare, rådman Curt Böre, ledde den lärorika kursen, som gav oss en bas för vår uppgift att vara lekmannadomare.

Som nyvald nämndeman 1976 i Svea Hovrätt såg lagman Rune till att vi med en god pedagogik förstod vår roll i hovrätten. Kanske hovrättsmodellen med två nämndemän kan bli en modell även för tingsrätten.

Så krävde ett omfattande utredningsarbete att jag lämnade hovrätten. Sedan fyra år är jag åter nämndeman i Stockholms tingsrätt. Men den enda utbildning som nu presenterats är en enda katederföreläsning för ett par hundra nämndemän.

Det ligger ett stort ansvar på Domstolsverket som inte ser till att vi får en god pedagogisk träning i konsten att vara lekmannadomare.

Så kan man fråga sig om det är juridiskt rimligt att två nämndemän som vill fälla en lindrigare dom kan överrösta ordföranden och den tredje nämndemannen som i det nu aktuella fallet.

En rimligare ordning vore att tre nämndemän måste vara ense för att fälla ordföranden [1].

Rättegångsbalkens regler kan reformeras med en bibehållen nämndemannaorganisation.

Låt mej så avslutningsvis något beröra hur lagstridigt juristdomare i förvaltningsdomstolarna kan agera - utan nämndemän.

Socialtjänstlagen föreskriver att socialnämnden ska samverka med landstinget och patientorganisationerna vid planering av verksamhet för de funktionshindrade kommunmedlemmarna.

Socialnämnderna i Stockholm slarvar med att tillämpa denna regel. Till och med årets viktigaste planeringsbeslut, verksamhetplanen, klubbas av nämnderna utan sådan lagstadgad samverkan.

När jag överklagar ett sådant beslut dömer en fiskal utan att inhämta yttrande från nämnden eller mig. Förvaltningsrätten vill inte ens hålla muntlig förhandling. Man bortser från den självklara romerska rätten a udite altera pars - lyssna på den andra parten.

I sådana fall måste vi alltså ifrågasätta juristdomarens rätt att bryta mot lagarna. Jag väntar nu med spänning på ett vägledande rättsfall i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Jag tror det är viktigt att vi genom god utbildning både för lekmannadomare och juristdomare att söka ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter till förmån för en rättrådig och lagenlig dom.

När regeringen gav Domstolsverket i uppdrag att utbilda nämndemännen gav det en signal i rätt riktning. Men det måste bli en utbildning med kvalitet.

 


[1] 1968 var rätten domför med sju nämndemän. För att fälla ordföranden måste sex vara ense.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

29 comments

Utan att vara det minsta expert i juridik så tittar man på grundlagen :

'Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv ska främjas.'

Borde vi inte här inse att vi redan har lagstiftat om att Sharialagen skall vara tillåten

I sådana fall borde vilken som helst s.k. lagstiftning vara tillåten bara man menar sig tillhöra en religiös minoritet. T.ex. "Familjen" ansåg att pedofili och incest var rätt och riktigt. Det måste finnas vissa gränsdragningar och när det handlar om lagstiftning så är den utanför vad som räknas vara kultur och samfundsliv.

Nej. Det har vi inte. Det ska vägas mot allt annat också. Klart man ska få vara muslim, men i den mån ens agerande/värderingar strider mot svensk lag i övrigt tillhör det inte sådant som främjas med stöd av en sådan bestämmelse. Det du citerar innebär definitivt inte att Sharia skulle vara svensk lag. För det är det inte.

De som nominerar och väljer nämndemän måste säkra att de som blir nämndemän harett gott omdöme. Utbildning, oavsett hur omfattande den är, kan aldrig ersätta ett gott omdöme.

Så sant, så sant!

Per-Ola Larsson beskriver "utbildningen" av nämndemän vid Stockholms tingsrätt och det verkar likna den som genomförs vid Nyköpings tingsrätt. Nyvalda skulle förmodligen ha nytta av att känna till vissa grundläggande principer inom processrätten så att de kan koncentrera sig på rätt saker under såväl huvudförhandling som överläggning.

När det gäller att avgöra situationer vid 2 - 2 efter omröstning tror jag det enklaste och mest korrekta är att låta ordföranden få utslagsröst. Att det ska krävas tre eniga nämndemän för att rösta ned en juristdomare tycker jag känns mindre bra, även om det rent praktiskt får samma effekt.

Han har helt rätt i att man tycks ställa högre krav på ofelbarhet hos nämndemän än hos juristdomare, vilka trots sin utbildning och långa erfarenhet ibland gör sig skyldiga till såväl smärre misstag som direkta lagbrott. Men, det håller kollegorna inom juristskrået helst tyst om, huvudsaken för dem är att amatördomarna hålls utanför de slutna rummen.

De vill gärna jämföra sig med hjärnkirurger och andra högt kvalificerade akademiker som om det vore möjligt! Det är trots allt viss skillnad mellan att skära i människors inre organ och att "bedöma" människors brottsliga gärningar och lämpliga påföljder.

Det bör noteras att nämndemän (som ofta pekas ut som tredje klassens politiker utan minsta förnuft) också kan vara f.d. direktörer inom Skatteverket! Jag undrar vem som är mest kvalificerad att bedöma skattebrott? Skatteexperten eller en rådman?

Nja..
Den magiska förmågan att skilja på lögn och sanning som svenska domare (påstår att de) har är faktiskt en svårighet på mycket högre nivå än hjärnkirurgi.
Dagens hjärnkirurgi har ungefär 1000 år på nacken medan lögnforskningen pågått kontinuerligt i tusentals år. Det pågår mycket intensiv forskning inom underrättelsetjänster runt om i världen för att komma på hur man gör för att avgöra om en utsaga är sann eller falsk.
Så här vi flera tusen människor (om de inte är mer än så) som kan avgöra det utom rimligt tvivel vara genom att titta på någon, ibland till och med över telefon!

Ingen hjärnkirurg lyckad med något som experter världen över inte trodde gick att göra.

Det forskas flitigt i ämnet sanning och lögn.
https://psy.gu.se/forskning/forskargrupper/rattspsykologi/forskning/logn...

Jag vet!
Men de har inte lyckats få fram några metoder som klarar av bättre träffsannolik än 75% och det dessutom bara i vissa specifika situationer.
Att som domare kunna avgöra detta genom att titta på en person som pratar och sedan uttala sig med en säkerhet på 98% om det var sant eller ej är LÅÅNGT över experternas förmåga.

En skatteexpert behöver inte nödvändigtvis också vara expert på brottmål, som skattebrott är. Det finns f.ö. också f.d. direktörer inom Skatteverket som aldrig sysslat med skattefrågor. De kan t.ex. ha arbetat med folkbokföringsfrågor.

Utifrån min egen, ganska begränsade, erfarenhet av mål gällande skattebrott krävs det viss grundläggande kunskap om bokföring och bokslut för att inte sitta som ett stort frågetecken vid sakframställningar och efterföljande förhör samt vid rättens överläggning.

Jag saknar kännedom om artikelförfattarens exakta arbetsuppgifter och det var kanske förhastat att utnämna just honom till skatteexpert, men förhoppningsvis har han viss grundläggande utbildning inom redovisning.

Å andra sidan kan liknande resonemang föras vid andra typer av mål också där det i vart fall inte utgör en nackdel om någon i rätten råkar vara expert inom ett visst område. Hur som helst behöver man inte vara kvalificerat okunnig om allting för att bli nämndeman, vilket många motståndare till nämndemannasystemet försöker påskina!

Jag har svårt att köpa argumentet att eftersom juristdomare gör fel, detta skulle stärka legitimiteten av nämndemannasystemet. Lösningen på okunskap och bristande kompetens är mer utbildning, vilket är precis det som artikelförfattaren är inne på. Vilka har redan tillgodosett sig omfattande utbildning relevant för dömande verksamhet? Jo jurister. Det anförda argumentet synes således skjuta sig själv i foten.

Det är bara trams att det skulle hållas tyst om de felaktigheter som begås av juristdomare.

Skatteexperten sannolikt. Vilket nog är anledningen till att man från många kritiker av nämndemannasystemet också hör positiva inställningar till expertkompetens inom den dömande verksamheten. Värt att notera är att detta ligger i linje med den ovan framförda idén om att relevant kunskap och kompetens är det som ska styra rättens sammansättning. Jag har svårt att se hur dagens system skulle fylla den funktionen. Inte helt sällan resonerar förespråkare för nämndemannasystemet just precis att det är nämndemännens brist på juridisk skolning som gör dem lämpliga (utan att de för den sakens skull besitter annan för målet relevant särskild kompetens). Tanken synes på något sätt vara att juridisk skolning skulle göra dig oförmögen att förstå saker som "vanligt folk" förstår. Som att jurister skulle vara en homogen grupp frånskild samhället i övrigt. Detta är givetvis bara dumheter.

Det är ingen som påstått att lagkloka domares brister skulle legitimera användandet av nämndemän, däremot vill jag påstå att systemets kritiker gärna talar tyst om de fall där juristdomare gör sig skyldiga till misstag eller brott eftersom det annars skulle försvaga deras kritik mot nämndemannasystemet.

Personligen anser jag att nämndemäns brist på juridisk skolning inte ska ses som en merit, vissa grundläggande kunskaper inom process- och straffrätt kan aldrig vara till nackdel. Däremot finns det en risk att domstolsjurister kan skriva domar som rent formellt synes vara korrekta men som döljer eller undervärderar vikten av vissa bevisfakta. Antingen medvetet eller på grund av förbiseende eftersom ingen diskussion med skarpögda nämndemän förekommer.

Juristdomare är vana att bedöma olika faktorer under en huvudförhandling men vid värdering av rent psykologiska eller andra personliga omständigheter kan det säkert finnas många nämndemän som är minst lika kvalificerade. Det gäller också vid valet av lämplig påföljd. Läs gärna Lena Schelins bok "Bevisvärdering av utsagor i brottmål" och rapporten från JK:s rättssäkerhetsprojekt med titeln "Felaktigt dömda" så kanske det framgår att även juridiskt skolade domare inte alltid är de främsta experterna inom det rättsliga området.

Juristerna ska naturligtvis ange inom vilka juridiska ramar bedömningen ska ske och ansvara för att allting rent formellt är korrekt. Det är självklart att varken lagkloka domare eller nämndemän får använda sig av subjektiva uttryck på det sätt som skedde vid Solna tingsrätt, även om de kanske tycker likadant ibland. Den omdiskuterade misshandelsdomen hade med ett juridiskt korrekt språk ändå kunnat utgöra en friande dom, men utan att väcka uppmärksamhet. Bevisvärdering liksom statistik är många gånger anpassningsbara begrepp.........

Vad politiskt intresserade rådmän, åklagare och advokater innerst inne tycker är oftast en hemlighet, i vart fall utanför det juridiska skrået, men i frånvaro av nämndemän vid huvudförhandlingar och överläggningar vidgas onekligen manöverutrymmet för en domare som i ensamt majestät kan värdera såväl bevisfakta som andra relevanta omständigheter.

Ta gärna del av den digra sammanställning som Domstolsverket tillhandahåller gällande "ofelbara" jurister av olika slag.

http://www.domstol.se/Publikationer/Rapporter/god_domarsed-om_tjansteans...

Nej Marcus tanken är att Man skall hålla sig till ett urval av människor inte handplockad ur en kår som dessutom saknar förmågor som inte vem som helst har. Problemet med ditt förslag om mer utbildning är att det här inte går att utbilda i.

Min erfarenhet av rådmän är inte helt obefläckad: En gång under 1980-talet blev jag åtalad och när jag (som inte hade någon off. försvarare) till rätten under förhandlingen skulle ge in skriftlig bevisning (i form av två intyg) som hade medfört att åtalet skulle ha ogillats så höjde rådmannen rösten och förkunnande att "SÅ GÅR DET INTE TILL HÄR!" och jag förbjöds att ge in min bevisning. Blev sedan lagens strängaste straff (en fängelsedom) enligt yrkandet från åklagaren.

(Idag vet jag bättre och hade givetvis ändå gett in den bevisning som gagnar mig oavsett om rättens ordförande anser att det försvårar dömandet till ansvar på löpande band.)

Det är alltså inte endast nämndemännen det går att klanka på.

Fullkomligt felaktigt av ordföranden. Det är tillåtet att under huvudförhandlingen åberopa nya bevis i brottmål.

Skulle man inte kunna tänka sig nämndemän utan rösträtt som helt enkelt fungerar som ett juridiskt filter? Jag tänker mig att en eller kanske snarare två lagfarna domare som, innan dom avkunnas eller meddelas, måste förklara bedömningsgrunderna så att tre ickejurister förstår, kanske skulle formulera en dom som är lättare att förstå och därmed acceptera, för allmänheten. I en sådan situation skulle nämndemännens "lokala kunskaper" som insikt i hur shariaefterlevande personer brukar bete sig eller att den plats som vittnet påstår sig ha varit på inte existerar kunna tillföra domstolens bedömning någonting.

Om en nämndeman har en "lokal kunskap" som kan påverka domen kan den inte beaktas hur som helst. Om platsen enligt nämndemannen inte existerar måste parterna få tillfälle att bemöta denna uppgift.

Nämndemännen kan ibland vara till nytta som "bollplank", har jag hört av domare.

Adde Vokat:
Jag ber om ursäkt för att jag var otydlig. Formerna för hur denna "lokala kunskap" används måste givetvis göras om så att de förs in i själva processen. Jag tror att nämndemannainstitutionen bör göras om från grunden. Det känns orimligt att ha ett system där någon sorts "lokal bevisprövning" görs under rättens överläggning, efter att bevisupptagningen är avslutad, men det är till stor del så det nuvarande systemet är tänkt att fungera. Dessutom är systemet skapat i en tid där en Centerpartist är bonde, en företagsledare är Moderat och en arbetare Socialdemokrat. Så ser det inte ut längre.

Det var just någonting i stil med rollen som "kvalificerat bollplank" jag tänkte mig. Om grisbonden Jönsson, medellöse Älgkleven och svarvaren Muhammed alla kan förstå och hålla med om principerna i domen är den i alla fall sannolikt inte för akademisk. Det är väl det som är den stora risken i dagens domstolar.

Ovanstående är bara lösa tankar från min sida, men jag tror att det är bra om frågan diskuteras från olika vinklar.

Utan nämndemännen hade enbart akademiker huvudsakligen från de högre socialgrupperna
dömt resten av befolkningen.Detta är helt oförenligt med den svenska demokratisynen.

Leif:
Att jurister enbart skulle komma från de högre socialgrupperna stämde nog när nämndemannainstitutet skapades men inte idag. De flesta nämndemän är inte heller från någon av de lägsta socialgrupperna.

Hur kunskap skulle vara oföreniligt med demokrati får Du nog utveckla.

Det råder delade meningar om huruvida nämndemannasystemet bör bibehållas. Argumentet att det har gamla anor väger lätt. Däremot kan en domstol behöva annan sakkunskap än den rent juridiska, t.ex. medicinsk eller teknisk, i mål där sådan sakkunskap behövs under själva överläggningen, och under förhandlingarna för att bedöma om utredningen behöver kompletteras.
De nuvarande nämndemännen bör kunna få en helt ny roll, nämligen som medborgarvittnen, som alltså har att kontrollera att allt går rätt till.

Det råder inga tvivel om att främst domstolsjurister avskyr närvaron av amatörer i deras "högintellektuella" verksamhet, de jämför sig gärna med såväl hjärnkirurger som vetenskapsmän värda Nobelpriset i fysik eller medicin!

Huruvida experter ska delta under slutna överläggningar kan naturligtvis diskuteras, men frågan är om det kan ske utan närvaro av partsföreträdare som kan göra invändningar när målet tillförs kunskap utöver det som framförts under huvudförhandlingen. Jämför med nämndemän som under forna tider ansågs kunna tillföra kunskap av lokal karaktär, vilket numera är förbjudet om de inte gör det i egenskap av vittnen.

Rättsläkare brukar ägna mycket tid åt detaljrika beskrivningar av skador och avge sin bedömning gällande dödsorsak eller eventuell följd av en allvarlig skada. Såväl åklagare som försvarare samt ordföranden brukar ställa frågor tills de är nöjda och alltsammans spelas in. Vid behov kan det spelas upp under överläggningen.

Att använda nämndemän som enbart medborgarvittnen utan minsta inflytande vore totalt meningslöst och skulle förmodligen inte intressera speciellt många. Nästa steg skulle bli ökade krav på ett totalt avskaffande av nämndemannasystemet för att fullfölja skapandet av ett hemlighetsfullt ordenssällskap dit enbart jurister äger tillträde.

En del domstolsjurister har svårt att dölja sin arroganta och elitistiska syn på människor utanför deras egen värld som om de vore dem överlägsna i allt vad gäller mänskligt tänkande och är inte heller främmande för att leka amatörpsykologer.

Tack Hans Hedström, för ett värdefullt påhak. Det kan leda till en lång diskussion, som skulle spränga ramarna för Per-Ola Larssons ursprungliga artikel. Dessutom är DJ inte designat för långa diskussioner. Vad sägs om att fortsätta diskussionen i Cognito, som jag länkat till? Det är ett debattforum som är utomordentligt flexibelt och överskådligt. Varje tråd går snabbt att följa, och det finns ingen tidsgräns för inläggen. Om du går med i Cognito kan du meddela dig med mig via PM (personligt meddelande). Gå lämpligen först in på min presentationssida genom att klicka på mitt namn, t.ex. i något av mina inlägg. I Cognito uppträder jag under namnet Anders F.
Jag ser fram emot fortsatt diskussion.
Anders

Anders, tack för din inbjudan men jag föredrar att begränsa mina debatter till Dagens Juridik och avböjer därför.
Mvh
Hans

Eftersom du önskar att diskussionen hålls inom DJ, så får vi se hur det fungerar. Jag begränsar mig här till frågan om expertdomare och återkommer till frågan om nämndemännen.
Du skriver:
"Huruvida experter ska delta under slutna överläggningar kan naturligtvis diskuteras, men frågan är om det kan ske utan närvaro av partsföreträdare som kan göra invändningar när målet tillförs kunskap utöver det som framförts under huvudförhandlingen. Jämför med nämndemän som under forna tider ansågs kunna tillföra kunskap av lokal karaktär, vilket numera är förbjudet om de inte gör det i egenskap av vittnen."

Svar: Ny information ska inte införas under överläggningen, men experterna kan hjälpa juristerna att tolka och förklara info som framkommit i målet. Sådant som teknisk och medicinsk info blir ofta utan verkan om det inte finns någon under överläggningen som kan förklara den för juristerna.

Om en expertdomare finner att viktig info bör tillföras målet, ska han meddela ordföranden det under förhandlingarna, varefter domstolen måste fullgöra sin skyldighet att tillse att målet utreds "efter vad dess beskaffenhet kräver". Som det fungerar idag fullgörs den skyldigheten ofta inte.

Jag har bara min erfarenhet som f.d. nämndeman att utgå från men för att ta några praktiska exempel kan jag ta ett mordfall där offret dödades med sex knivhugg.

Rättsobducenten plus en rättsläkare beskrev noga varje knivhugg med hjälp av teckningar och angav knivens sannolika mått samt dess bana i offrets kropp. Dessutom angav hon en mängd olika tekniska detaljer för att vi medicinska amatörer skulle förstå vilken effekt varje hugg förmodades ha och vilka som var direkt dödande och varför. Både åklagare, försvarare och ordförande ställde kompletterande frågor om detaljer som ansågs vara av vikt.

Vidare fick vi se en rekonstruktion där den tilltalade gav sin version samt att en kriminaltekniker beskrev viktiga fynd som gjorts på mordplatsen. Under överläggningen återstod så vitt jag minns inga ytterligare frågor och om så hade varit fallet fanns möjlighet att spela upp förhöret med de sakkunniga. Det bör tilläggas att den medicinska expertisen medverkade via videolänk eftersom deras medverkan annars skulle ha tagit onödigt mycket av deras tid i anspråk.

Vid andra typer av mål används andra kategorier av experter som ges tillfälle att noga beskriva och förklara allt som kan vara av värde för såväl partsföreträdarna som domstolsledamöterna. Det kan vara experter som förklarar hur en biltjuv ändrar koder till dörr- och tändningslås. En polis som är expert på trimmade mopeder och s.k. Epatraktorer. Vid bedrägerimål kan det vara experter inom försäkringsfrågor, skattelagstiftning, arbetslöshetskassa, sjukförsäkring m.m.

Enligt 1 kap. 8 § RB kan det "vid prövning av vidlyftiga eller annars särskilt krävande mål om allmänt åtal i vilka bedömningen av ekonomiska eller skatterättsliga förhållanden har väsentlig betydelse , såsom särskilda ledamöter ingå, var för sig eller tillsammans".

En slag nödventil i speciellt komplicerade mål, men annars tror jag domstolarna är tillräckligt kompetenta för att döma utan närvarande expertis. I en rättegång är det inte den absoluta sanningen som kommer fram, det är den sida som bäst motiverar och bevisar sina påståenden som "vinner", även om det skulle medföra en felaktig dom i sak. En skicklig advokat kan få sin klient friad om åklagaren är ovanligt slö och dåligt förberedd, oavsett om den tilltalade är skyldig eller ej. Jag känner i vart fall till minst ett sådant mål där jag var med och dömde!

Om någon part är missnöjd med tingsrättens eller förvaltningsrättens dom finns alltid en möjlighet att överklaga till högre instans och då åberopa ny bevisning som exempelvis kan bestå av förhör med experter av olika slag.

Jag tar fasta på två punkter i ditt svar.

Hans: En slag nödventil i speciellt komplicerade mål, men annars tror jag domstolarna är tillräckligt kompetenta för att döma utan närvarande expertis.
Anders: Det förekommer mål som är så komplicerade att vanliga juristdomares kompetens inte räcker till.

Hans: I en rättegång är det inte den absoluta sanningen som kommer fram, det är den sida som bäst motiverar och bevisar sina påståenden som "vinner", även om det skulle medföra en felaktig dom i sak.
Anders: Det där har jag hört till leda. Kommer sanningen inte fram, kan domstolen ha åsidosatt sin skyldighet att se till att målet utreds efter vad dess beskaffenhet kräver. Vad menar du f.ö. att det är för skillnad mellan sanning och absolut sanning? Är det inte tvåvärdeslogik som tillämpas i domstolarna?

Jag fick tidigt lära mig att begreppet "sanning" är något relativt inom svenskt rättsväsende och kan numera förstå att det finns viss logik i detta även om det vore eftersträvansvärt att nå längre i vissa förundersökningar. I dessa sammanhang talar man inte om tvåvärdeslogik i form av Sant (1) eller Falskt (0) även om man tvingas fatta ett beslut i endera riktningen. Jämför med talet Pi där man i dagligt tal använder närmevärdet 3,14 även om man kan närma sig det "sanna" värdet genom att utöka antalet decimaler. Låt oss kalla "sanningen" för "bortom rimligt tvivel"!

En domstols möjlighet att låta utreda ett mål mer än vad polis och åklagare åstadkommit torde vara ganska begränsad även om möjligheten finns rent teoretiskt. (Såvida inte Leif GW Persson hoppar in i leken). Det finns flera hinder för sådana åtgärder som t.ex. brist på kompetent personal och tid samt inte minst pengar.
Brottmålsprocesser handlar om att lösa konkreta brott och tvister mellan människor i olika situationer, inte om teoretiska diskussioner på akademisk nivå.

Vad gäller medverkan av expertis vid speciellt komplicerade rättsfall tror jag juristdomarna har möjlighet till det redan idag.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.