Skip to content

"Årssammanställningar" lika bra som löpande fakturering - advokatbyrå vinner mot mångårig klient

Under en lång kundrelation med ett bolag valde advokatbyrån att inte fakturera sitt arvode löpande utan redovisade i stället skulden genom att skicka "årssammanställningar". Detta är helt i sin ordning och förhindrar preskription, konstaterade hovrätten. HD beslutar nu att inte pröva fallet. 

 

Advokatbyrån utförde mellan åren 2001 och 2013 juridiska tjänster åt ett bolag - men endast en del av arbetena fakturerades direkt.

I slutet av varje år skickades en så kallad årssammanställning till bolaget där byrån redovisade nedlagt arbete under perioden och kvarstående skuld.

Enligt advokatbyrån hade parterna valt denna metod eftersom bolaget inte alltid hade pengar att betala med direkt.

Hade reklamerat
År 2014 uppstod dock en tvist om bolagets betalningsskyldighet gentemot advokatbyrån. Byrån hävdade att bolaget skulle betala för de icke-fakturerade arbeten som hade tagits upp i årssammanställningarna och för utestående fakturabelopp inklusive dröjsmålsränta. 

Byrån ville också att bolaget skulle betala upplupen ränta på en del av en faktura från år 2002 som enligt en överenskommelse hade kommit att betalas i omgångar och varit helt betald först år 2014.

På fakturan angavs att "dröjsmålsränta utgår med 2,0 % per månad".

Stämde ex-klienten
Bolaget motsatte sig betalningsskyldighet och hävdade att samtliga utförda arbeten var betalda och att utestående fakturor och årssammanställningar hade reklamerats.

Advokatbyrån stämde bolaget vid Stockholms tingsrätt som konstaterade att advokatbyrån hade haft rätt att redovisa vissa arbeten i årssammanställningar i stället för att fakturera dem direkt.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Förhållandet ger ett starkt stöd för Advokatbyråns påstående att Bolaget har saknat medel för att genast betala för utförda tjänster. Det visar också att det har funnits motiv för Advokatbyrån att årligen sammanställa byråns anspråk på ersättning för arbete och samtidigt redovisa föreliggande skuldförhållande, i stället för att fakturera Bolaget löpande. Advokatbyrån har oemotsagd redovisat de negativa konsekvenserna som en sådan fakturering skulle ha fört med sig."

Rätten till betalning kvarstår
Det faktum att advokatbyrån inte hade fakturera merparten av sitt arbete direkt kunde därför enligt tingsrätten inte leda till att rätten att göra anspråk på betalning skulle ha fallit bort. 

Tingsrätten skrev dessutom:

"Advokatbyrån får på ett övertygande sätt anses ha visat att sammanställningarna har skickats till Bolageti anslutning till deras upprättande. Mot Bolagets mer eller mindre svepande totala förnekande har Advokatbyrån också förmått övertyga om att Bolaget har nåtts av sammanställningarna." 

"Genom att i respektive årssammanställningar ha redovisat den vid året kvarstående skulden har Advokatbyrån förhindrat preskription." 

Ingen rätt till ränta
Reklamationen av utestående fakturor och årssammanställningar hade skett först under hösten 2014 - knappt ett år efter att de sista fakturorna ställts ut - vilket inte uppfyllde kravet på reklamation utan oskäligt uppehåll.

Avslutningsvis konstaterade tingsrätten att årssammanställningarna inte i sig kunde grunda någon rätt till dröjsmålsränta. Ränta skulle dock utgå på utestående fakturor och även på det belopp som avsett avbetalningsfakturan eftersom bolaget inte hade visat att överenskommelsen om avbetalning även innefattade en befrielse från skyldigheten att betala ränta enligt vad som framgått av fakturan.

1,2 miljoner kronor
Tingsrätten dömde bolaget att betala totalt 1 217 952 kronor plus ränta till advokatbyrån och byråns rättegångskostnader på 348 747 kronor.

Domen överklagades till Svea hovrätt som i allt väsentligt gjorde samma bedömning som tingsrätten.

Hovrätten konstaterade att "underlåtenhet att tillställa en klient faktura utan dröjsmål i och för sig kan stå i strid med god advokatsed" men att detta inte i sig medför att rätten till ersättning har bortfallit.

Enligt hovrätten hade både fakturorna och årssammanställningarna utgjort preskriptionsavbrott.

HD säger nej
En av fakturorna var dock preskriberad eftersom den hade gällt arbeten som hade utförts mer än tio år innan det att kravet framställdes.

Sammantaget förpliktades bolaget att betala drygt 1,2 miljoner kronor samt drygt 50 000 kronor för upplupen ränta till advokatbyrån.

Domen överklagades till Högsta domstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt