Skip to content

Advokat frias - ingen "flagrant överdebitering" att nästan fördubbla arvodet

Foto: Anders Wiklund/TT

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd slog fast att advokaten hade debiterat sin klient 7 000 kronor för mycket och sänkte arvodet från 15 000 till 8 000 kronor. Advokatsamfundets disciplin-nämnd anser dock att detta inte är någon "flagrant" överdebitering" och "friar" därför advokaten.

 

En kvinna vände sig för två år sedan till advokaten för att få råd kring ett medlemskap i en samfällighetsförening.

Kvinnan ansåg dock att advokaten debiterade för mycket arvode och vände sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd och krävde en sänkning.

Exklusive moms
Enligt kvinnan hade hon inte från början fått någon information om att advokatens arvode var 2 700 kronor i timmen - och ännu senare fick hin information om att detta var exklusive moms.

Kvinnans uppfattning redovisas i nämndens beslut:

"En timdebitering om 2 700 kronor exklusive mervärdesskatt är oskäligt hög för rådgivning... Det var först i A (Advokatens) svar den 30 januari 2017 som det tillkom mervärdesskatt på beloppet."

"Frågeställningen var inte komplicerad eller särskilt kompetenskrävande med tanke på att fastighetsjuridik uppgavs vara A:s huvudområde, varför det inte är motiverat att debitera vida överstigande rättshjälpstaxan."

Sänktes till 8 000 kronor
Advokaten hade totalt fakturerat kvinnan 15 000 kronor inklusive moms – ett belopp som Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd ansåg var för högt. Nämnden sänkte arvodet till 8 000 kronor.

Nämnden konstaterade att advokaten endast hade lämnat "knapphändig information" om arbetets omfattning och resultat. Med tanke på uppdragets "omfattning, art, svårighetsgrad och resultat" framstod 8 000 kronor, enligt nämnden, som ett skäligt arvode.

Kvinnan anmälde senare advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

"I det nedre spannet"
Advokaten skrev i sitt yttrande att hon inte delar konsumenttvistnämndens uppfattning och understryker att hennes debitering har skett utifrån nedlagd tid. Advokatens uppfattning när det gäller hennes timkostnad redovisas i nämndens beslut:

"Slutligen ska framhållas att timkostnaden 2 700 kr per timme jämte moms ligger i det nedre spannet vad gäller arvode för advokater som bedriver verksamhet med fastighetsrättslig inriktning i Stockholmsområdet."

Inte flagrant överdebitering
Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutar nu att lämna klientens anmälan utan åtgärd.

Disciplinnämndens skriver:

"Den omständigheten att Konsumenttvistnämnden har satt ned ett arvode innebär inte automatiskt att debiteringen skett i strid mot god advokatsed. Det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt. För att debitering av arvode ska kunna föranleda disciplinär åtgärd krävs enligt praxis att det är fråga om en flagrant överdebitering."

Nämnden anser att det inte har varit fråga om någon "flagrant överdebitering" i det här fallet och lämnar därför kvinnans anmälan utan åtgärd.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt