Skip to content

Advokat förlorar arvodestvist i hovrätten - rätt skära ner "rörig" kostnadsräkning

Foto: Henrik Montgomery/TT

Advokatens kostnadsräkning som offentlig för-svarare är delvis "rörig" och svår att följa. Det var därför rätt av tingsrätten att skära ner den rejält. Det konstaterar hovrätten.

 

Advokaten var offentlig försvarare i ett mål om bland annat olaga förföljelse vid Linköpings tingsrätt förra året. I målet fanns tre målsäganden och rättegången pågick under sammanlagt 19 timmar.

Advokaten begärde drygt 230 000 kronor i ersättning där drygt hälften gällde 88 timmars arbete och övriga poster gällde tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt.

Tog bort över 20 000
Tingsrätten beslutade dock att endast godkänna drygt 200 000 kronor med cirka 20 000 kronor i avdrag under posten arbete och vissa avdrag under övriga poster.

Tingsrätten skrev att "kostnadsräkningen är i viss mån rörig och det har i flertalet fall inte med tillräcklig tydlighet redogjorts för vidtagna åtgärder".

Tingsrätten hade också synpunkter på att advokaten bara hade angett den sammanlaga tiden. Domstolen underkände även yrkanden för tidsspillan och utlägg för en häktesresa som inte stämde med någon arbetspost.

"Innehåller tillräckligt"
Advokaten överklagade till Göta hovrätt och pekade på att räkningen hade vitsordats av åklagaren.

Advokaten ansåg också att kostnadsräkningen innehöll tillräckligt med uppgifter för att skäligheten skulle kunna bedömas och att den var tillräckligt tydlig för att en domstol skulle kunna förstå vilka åtgärder som hade vidtagits.

Göta hovrätt ger advokaten rätt på en punkt - en ren felskrivning när det gäller häktesbesöket. Hovrätten konstaterar också att det har handlat om ett arbetskrävande uppdrag och förhållandevis allvarlig brottslighet.

Hovrätten instämmer dock i att kostnadsräkningen uppvisar "en del brister" - bland annat när det gäller särredovisning av tidsåtgången för olika arbetsmoment som helt saknas och att flertalet av åtgärderna inte kan anses rutinmässiga.

Försvårad bedömning
Advokaten har också bara angett den samlade tidsåtgången för hela försvararuppdraget utan att fördela denna på olika typer av åtgärder – någonting som enligt hovrätten "betydligt försvårar" bedömningen även med hänsyn till övrigt tillgängligt material.

Sammantaget motiverar underlaget inte en högre arbetsersättning än den tingsrätten bestämt, konstaterar hovrätten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt