Skip to content

Stopp för "färska" jurister som målsägandebiträden - men inget krav på advokattitel

Foto: Emil Langvad/TT

Det blir ett absolut stopp för nyutexaminerade jurister och för ickejurister att vara målsägandebiträden. Det framgår av en ny propostition där regeringen också föreslår skärpta och tydligare regler för ersättare - och för byte av offentlig försvarare.

 

I fortsättningen ska endast jurister kunna förordnas till målsägandebiträde - men något krav på advokattitel blir det inte enligt regeringens proposition "Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden".

Det handlar om att skärpa kompetenskraven för målsägandebiträden. Detta för att bland annat stoppa att nyutexaminerade jurister är målsägandebiträden i till exempel mål om sexualbrott.

"Det ska vara enbart kompetenta och erfarna jurister som får sådana uppdrag", skriver regeringen i propositionen.

Nivån kan variera med uppdraget
Kravet på erfarenhet kan vara uppfyllt om en biträdande jurist är notariemeriterad eller har arbetat på advokatbyrå under mer än en begränsad tid.

Däremot kan kraven på biträdets kunskaper och erfarenheter variera med hänsyn till uppdragets karaktär och man konkretiserar inte heller i lagtexten vilka personliga egenskaper som ska krävas.

"Det kan alltså normalt inte anses lämpligt att en nyutexaminerad jurist eller biträdande jurist som precis har tillträtt en anställning på advokatbyrå direkt efter juristexamen uppträder som målsägandebiträde", skriver man i propositionen.

Rättens tillstånd för ersättare
Regeringen vill också införa ett krav på rättens tillstånd för att ett målsägandebiträde ska få sätta någon annan i sitt ställe. Detta för att  domstolen ska ha möjlighet att bedöma om det är lämpligt och om den anvisade personen uppfyller kraven. Idag krävs alltså normalt inte rättens tillstånd för så kallad "substitution".

Målsägandebiträdets förordnande föreslås gälla till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut. Detta eftersom det allt mer sällan är aktuellt att målsäganden deltar personligen vid förhandlingar i hovrätten.

Bristande förtroende eller sjukdom
Regeringen vill också införa uttryckliga regler om vad som gäller vid byte av offentlig försvarare - alltså när försvararen entledigas och en ny förordnas. Idag saknas detta. Ett byte ska i princip bara få göras om det handlar om bristande förtroende, jäv eller sjukdom.

Man vill också införa en särskild bestämmelse om möjligheten att överklaga beslut om byte av målsägandebiträde och försvarare. 

Betala för salivprov och analyser
Dömda i brottmål ska i fortsättningen betala inte bara för blod- och urinprov utan även för salivprov som används främst för DNA-tester. Analyskostnaden per prov är för närvarande 950 kronor.

Regeringen konstaterar också att det är "rimligt att en dömd person får stå för kostnaderna för försvararen om personens misskötsamhet leder till att en icke frihetsberövande påföljd undanröjs".

Därför utökas ersättningsskyldighet för kostnad för offentlig försvarare till att även gälla i mål om "undanröjande av villkorlig dom på grund av att den dömde inte har iakttagit vad som åligger honom eller henne och i mål om undanröjande av skyddstillsyn på grund av att den dömde allvarligt har åsidosatt sina åligganden".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

29 comments

"Det handlar om att skärpa kompetenskraven för målsägandebiträden. "
I praktiken kommer det inte att bli någon skillnad i vem som rabblar ramsan "sömnsvårigheter,oro,ångest,hemma från jobbet,inte vågar gå ut osv"

Inför i stället det naturliga kravet för åklagaren att även ombesörja skadeståndsyrkandet. Plocka bort nuvarande trams med "extraåklagare" i form av målsägandebiträde. Den tilltalade får ju inte två ombud!! "Det skulle väl vara två likställda parter....."

Instämmer,med kraft, i dina yrkanden.

Jag förstår att ingen av er bägge som skrivit ovan är jurister.

Målsägandebiträdet skall stödja målsäganden genom hela processen, inklusive polisförhör och liknande. Tyvärr förordnas målsägandebiträdet ofta alltför sent, när hela utredningen är färdig. I så fall skall han/hon stödja klienten genom rättegången. Det är inte bara att räkna ut skadeståndsanspråket. Om åklagaren skulle driva alla skadestånd skulle han/hon i praktiken bli partsföreträdare för två parter, staten och den skadelidande, som kan ha motstående intressen.

Jag tror staten lägger ut betydligt mer pengar på målsägarbiträden än vad som totalt betalas ut som skadestånd.

Det är möjligt. Som sagt är det andra väsentliga moment i målsägandebiträdesjobbet än bara begäran om skadestånd. Stöttningen av målsäganden är en större och mer känslig sak.

I så fall är en jurist fel person och en kurator mer lämpad.

Det är möjligt. Dock blir det ännu dyrare med ett målsägandebiträde för skadeståndet och en kurator för allmänt stöd. Tyvärr kan kuratorn inte heller de juridiska svängarna, så han/hon kan inte leda målsäganden genom processen.

Att vara "målsägarbiträde" är i de flesta fall som att skära guld med täljkniv-dvs åka snålskjuts på åklagarens arbete och inhösta en ersättning som vida överstiger de skadestånd som utdöms enligt praxis.
MÄB är den minst behövda parten i en förhandlingssal och undantags säger de inte ett knyst om sakfrågorna.

Har du jobbat som målsägandebiträde?

Min uppfattning om målsägarbiträden härstammar från när jag sett dem utöva sina tjänster vilket jag gjort i olika slags sammanhang och resultatet imponerar inte som du kanske förstår av mina kommentarer.

Det är ju, enligt min mening, svårt att rättvist bedöma en persons prestation när man inte kan hans yrke. Jag skulle inte våga mig på att döma ut alla rörmokare, tandläkare etc. på det sätt som du dömt ut målsägandebiträdena.

Jag arbetar som jurist, och har bara några gånger sett usla målsägandebiträden.

Min brors målsägandebiträde började rabbla det vanliga om att han kännt sig rädd, haft sömnsvårigheter och inte vågat gå ut mer m.m efter händelsen men blev efter ett tag avbruten av domaren som påpekade att biträdet inte begärt ersättning för sveda och värk och att man därför kunde ifrågasätta varför han tog upp saker som brorsan lidit av efter själva gärningen. Skadeståndet hamnade ju då såklart på en mycket låg nivå.

I många fall verkar det handla om en inövad ramsa som MÄB läser upp från en manual.

Pinsamt. Var detta i Stockholm?

Ännu pinsammare är det att målsägarbiträden ikläder sig en vårdande roll för vilken de inte har adekvat utbildning.

Då borde man väl ha kurratorer eller liknande som skötte de uppdragen?
Försvarare får ju sina kostnadsräkningar nedskurna om de har ägnat tid åt kurrativt arbete.

Folk kan sitta häktade som oskyldiga, månadsvis,med restriktioner, och endast tillåtas besök av präst och försvarare och det utan en axel att gråta ut hos eller någon som momentant förklarar vad som händer.
I rättvisans och rättssäkerhetens namn borde häktadebiträden bekostas av staten.

Hur ska en advokatbyrå kunna anställa någon när det inte går att finansiera anställningen. Ska biträdande juristen rulla tummarna och skriva testamenten under 1 års tid. Hur blir det med återväxten av humanjurister. Det är ju redan nu problem med att få advokater att anställa.

Klienternas intressen måste gå i första hand. Som det nu är kan, på större tingsrätter, inte tillräckligt erfarna personer få uppdrag som målsägandebiträden eller offentliga försvarare i mål som är för svåra för dem. Enligt Ramberg har det hänt flera gånger i Sthlm.

Brottmålsjuristernas skara kommer ytterligare att minska i takt med urholkningen av timersättningen enligt rättshjälpslagen.

Timpengen är ju inte problemet, det är antalet timmar man kan fakturera/få betalt för som är problemet. Är man det minsta obekväm så kostar det mycket pengar i nedskurna kostnadsräkningar. Särskilt mycket förlorar man om man är proaktiv, t.ex. om man är aktiv under förundersökningen så att det inte blir något åtal eller antalet åtalspunkter minskas, då skär de i kostnadsräkningen för att målet hos domstolen var litet.

Eftersom advokatsamfundet inte vågar kritisera domstolar så kommer det inte heller att förändras.

Ja, detta är tveklöst ett stort problem. Vad advokaten beviljas i slutändan är en ren sinkadus. Ibland får man betalt för nedlagt arbete, ibland inte. Det går inte att förutse hur beslutet om räkningen slutligen blir. Överklagas beslutet ändras det i stort sett aldrig i hovrätten.

Är inte detta ett slags (och kanske berättigat) underkännande av juristutbildningen?

Får man inget eller inte har de kvalifikationer som krävs för att söka ett vanligt arbete som jurist, i konkurrens med andra, så kan man alltid bli målsägandebiträde för vilka,enligt en kommentator,det viktigaste är det känslomässiga omhändertagandet.
Genom föregångskvinnan Elisabeth Massi Fritz så vet nu hela Sverige utifrån vilka juridiska premisser målsägarbiträden arbetar.

Alvokat Mazetti är sannerligen en förtroendeingivande alvokat. Ej alls media k-t.

Jag tror inte hon är media k@t utan hon har fastnat i sitt fack och blandar in för många egna känslor vilka leder henne fel-till förfång för de klienter som hon säger sig företräda.
EMF menar nog väl men det blir rejält fel i alla fall.

Nej det skulle jag inte säga, av praktiska skäl måste juristutbildningen liksom, alla andra utbildningar begränsas i omfång. Att vara ombud/biträde och föra process kräver också övning som inte realistiskt sett kan genomföras i tillräcklig utsträckning under utbildningstiden. Förhållandet är snarare att likna med läkarutbildningen i någon mån, jag tror inte många skulle betrakta det som ett misslyckande för läkarlinjen att det krävs övervakad praktik och arbete innan en läkare får börja praktisera på egen hand.

Har Europakonventionen ändrats?
Enligt den får man välja vem man vill som har nödig kännedom.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.