Skip to content

Rättspsykiatrisk vård av EU-migrant hindrade utvisning - HFD prövar hans rätt till socialbidrag

Foto: DJ

Den slovakiske mannen har inte kunnat utvisas från Sverige eftersom han är dömd till rätts-psykiatrisk vård. När han nu ska "slussas" ut från den slutna vården begär han socialbidrag för boendekostnader och fickpengar. Kommunen sa nej men både förvaltningsrätten och kammarrätten sa ja. Frågan ska nu prövas i Högsta förvaltnings-domstolen.

 

År 2012 beslutade svenska myndigheter att den 27-årige mannen, som är slovakisk medborgare, skulle utvisas.

Utvisningen verkställdes dock aldrig och mannen dömdes år 2015 till rättspsykiatrisk vård. Den slutna vården ska nu upphöra och mannen ska övergå i öppen rättspsykiatrisk vård. 

Saknar uppehållstillstånd
Han vände sig därför till Stadsdelsnämnden i Lundby i Göteborg och begärde ekonomiskt bistånd - så kallat socialbidrag - för boende och fickpengar. Hans begäran avslogs dock av kommunen med hänvisning till att mannen är slovakisk medborgare och saknar uppehållstillstånd i Sverige.

Av beslutet framgår:

"Utländska medborgare som befinner sig tillfälligt eller vistas olovligen i Sverige har inte rätt till bistånd annat än i akuta situationer. X (mannen) har återfallit i missbruk och uppträtt störande på boendet varför den öppna vårdformen kan ifrågasättas. Hans behov av boende bör kunna tillgodoses genom att den rättspsykiatriska vården bedrivs på sjukvårdsinrättningen."

Har ansökt om uppehållstillstånd
Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och pekade bland annat på att han hade ett pågående ärende hos Migrationsverket eftersom han hade ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.

Han pekar på att den slutna rättspsykiatriska vården har upphört och att han nu vårdas i öppen form.

Hans  uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Nämndens beslut medför att han inte har möjlighet att ta emot den vård och rehabilitering som han behöver eftersom han måste ha en plats att vistas på utanför sjukhuset för att kunna vårdas genom öppenvård."

"Han hindras i sin rehabilitering då han själv ska ansvara för alla omkostnader. Han är återinlagd inom slutenvården på grund av att han inte beviljas bistånd till boende av kommunen, inte för att han har behov av ytterligare sjukvårdsinsatser." 

Utvisningsbeslut preskriberat
Förvaltningsrätten konstaterade att det utvisningsbeslut som hade fattats år 2012 nu är preskriberat eftersom någon utvisning inte kunde verkställas till följd av den rättspsykiatriska vården. Domstolen konstaterade också att det var oklart hur länge mannen skulle genomgå rättspsykiatrisk vård i Sverige.

Han kunde därför anses vara bosatt i Sverige - trots att han saknade uppehållstillstånd och uppehållsrätt här.

Förvaltningsrätten gick därför på mannens linje och upphävde kommunens beslut. Ärendet återförvisades för ny prövning när det gällde bidrag både för boende och fickpengar.

Inte bara i akutfall
Kommunen överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som dock i stort instämde i förvaltningsrättens bedömning.

Kammarrätten skrev:

"Mot bakgrund av att X sedan en längre tid inte har haft rätt att lämna landet, inte kan utvisas och bedöms behöva rättspsykiatrisk vård en längre tid framöver anser kammarrätten att han varken vistas här olovligen eller tillfälligt. Han har därför rätt till bistånd utöver vad som behövs för att täcka hans akuta behov om förutsättningarna för bistånd i övrigt är uppfyllda."

HFD tar upp fallet
Kommunen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutar att ta upp fallet till prövning.

Den fråga som slutgiltigt ska besvaras är "om en EU-medborgare som saknar uppehållsrätt och genomgår rättspsykiatrisk vård har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för annat än akuta nödsituationer".

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt