Skip to content

Polis förlorar mot Försäkringskassan efter våldsamt ingripande - utmattning beror på privata skäl

Foto: Isabelle Höjman/TT

Kvinnan hävdar att hon har drabbades av sitt utmattningssyndrom som följd av ett ingripande hon gjorde som polis för tio år sedan. Kammar-rätten går dock på Försäkringskassans linje och slår fast att det snarare är henne privata situation som har gett henne de psykiska besvären.

 

Den 42-åriga kvinnan vände sig till Försäkringskassan och begärde livränta efter ett olycksfall som hon hade varit med om i tjänsten som ordningspolis år 2008.

I samband med ett ingripande mot en drogpåverkad kvinna blev hon utsatt för våld, skadade sin hand och "fick en stark oro för att ha smittats av en allvarlig sjukdom".

Utmattningssyndrom
Hon hade sedan dess varit sjukskriven i långa perioder för utmattningssyndrom och år 2012 blev hon omplacerad till en ny tjänst där hon fick lägre lön.

Kvinnan begärde nu livränta med hänvisning till att det handlade om en arbetsrelaterad sjuksituation.

Försäkringskassan sade dock nej. Man motiverade sitt avslag med att det inte fanns något bevisat samband mellan det olycksfall som hade inträffat i tjänsten och kvinnans utmattningssyndrom utan att det snarare handlade om saker i hennes privatliv.

Problem i familjen
Under perioden hade hennes son mått mycket psykiskt dåligt, hennes syster hade blivit allvarligt sjuk och en annan person i hennes närhet hade dött.

Kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg som dock gick på Försäkringskassans linje.

Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan i och för sig hade råkat ut för ett olycksfall i samband med ett ingripande.

Förvaltningsrätten skrev emellertid:

"Det har dock, under en längre tid, förelegat psykiskt påfrestande förhållanden i hennes privatliv. Det finns således andra yttre faktorer som lika bra, eller bättre, kan förklara de varaktiga sjukdomsbesvär som från och med februari 2012 ledde till att hon fick byta arbetsuppgifter. Övervägande skäl talar därför inte för ett samband mellan olycksfallet i arbetet och hennes utmattningssyndrom."

Stressande faktorer i arbetet
Förvaltningsrätten pekade på att hon i juni 2013 hade diagnosticerats med utmattningssyndrom "till följd av krisreaktion efter att hon under lång tid haft en pressad familjesituation samt en del stressande faktorer i sitt tidigare arbete":

"Av läkarintyg från december samma år framgår att hon drabbats av en arbetsskada år 2008 som påverkat henne psykiskt och medfört en stresskänslighet. I samband med detta diagnosticerades hon även med perifer facialispares samt lichen ruber (ansiktsförlamning och hudutslag. reds. anm.)."

Den 43-åriga kvinnan överklagade till Kammarrätten i Göteborg som fastställde förvaltningsrättens domslut.

Läkarintyg om PTSD
Kammarrätten konstaterade att det i och för sig fanns ett läkarintyg om att kvinnan hade diagnostiserats med "posttraumatiskt stressyndrom", PTSD, och att det var olycksfallet som hade lett till att hon hade utvecklat sitt utmattningssyndrom.

Kvinnan hade dessutom själv vid den muntliga förhandlingen berättat om hur starkt händelsen påverkat henne, både i stunden och efteråt.

Kammarrätten noterade dock att olycksfallet inte hade nämnts annat än i förbigående i de medicinska underlagen och journalanteckningarna under de första åren efter olyckan. Det var först under år 2013, i samband med ansökan om livränta, som olycksfallet omnämnts som en av orsakerna till kvinnans psykiska ohälsa.

HFD säger nej till PT
I underlaget som legat till grund för sjukskrivning fram till den tidpunkten omnämndes istället omständigheterna från kvinnans privatliv.

Kammarrätten ansåg därför inte att något samband mellan olycksfallet och arbetsoförmågan var bevisat.

Kvinnan överklagade kammarrättens avgörande till Högsta förvaltningsdomstolen - som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd.

 

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt