Skip to content

Myndigheter dåliga på att informera medborgarna - "saknar kunskap om lagstiftningen"

Foto: Jessica Gow/TT

Det offentliga Sverige är dålig på att dela med sig av information som alla har rätt att ta del av. Hälften av kommunerna och landstingen saknar kunskap om relevant lagstiftning. Det visar en granskning från Statskontoret.

 

"Arbetet på en övergripande nivå utvecklas långsamt", skriver Statskontoret i sin granskning av hur den svenska offentliga förvaltningen arbetar med att göra offentlig information tillgänglig för alla.

Tomt på hemsidorna
Granskningen visar att engagemanget för arbetet är lågt. Unge­fär 40 procent av myndigheterna och 60 procent av kommunerna och landstingen "har inte genomfört någon särskild åtgärd för att göra sina information mer tillgänglig för vidareutnyttjande".

De flesta publicerar dessutom bara en mindre del av sin offentliga digitala information på sin webbplats.

Hälften av kommunerna och landstingen och en tredjedel av myndigheterna saknar dessutom kunskap om relevant lagstiftning.

Inte kärnverksamhet
Förklaringen är enligt Statskontoret resursbrist och att man har svårt att identifiera den relevanta informationen. Dessutom saknas enkla verksamhetssystem.

De flesta myndigheter, kommuner och landsting ser inte heller "arbe­tet med att främja vidareutnyttjande" av offentlig information som "en del av sitt uppdrag".

Därför prioriterar de ofta ned arbetet till förmån för det som uppfattas som kärnverksamhet.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Tyvärr så är kunskapen om gällande lagstiftning också dålig inom myndigheter samt domstolar. Detta gäller i synnerhet sedan EU-inträdet 1995 samt sedan införandet av New Public Management-styre vilket tagit fokus från kärnuppgifter och grundläggande lagstiftning till förmån för tjänstemäns egna agendor, interna målbilder, kontraproduktiva nyckeltal och enligt Anmälningsdirektivet olagliga blankettstraffstadganden.

-Vad gäller den faktiska lagstiftningen som gäller en så viktig och grundläggande del som vår livsmedelsproduktin - så finns inte en enda högskola eller universitet i Sverige som driver en enda seriös kurs eller utbildning i ämnet, men väl flera ekoterroristiska "utbildningar" som tränar elever i juridisk aktivism - som sedan praktiseras inom myndigheter och domstolar.
-Detta är naturligtvis ett allvarligt brott mot våra europarättsliga åtaganden i sig.

-En mycket oroande utveckling!

så sant därför körs man över så lätt vill man veta något vad som stämmer hur något fungerar då får man söka reda på informationen kunskapen själv ... det är oförsvarligt särskilt när saker och ting sköts på helt annat sätt än det som skyltas utåt

Anledningen ligger ju så att säga på våra styrande som beter sig som obstinata tonåringar.Man envisas med att acceptera att Kommissionens och rådets förordningar är bindande i sin helhet och gäller som lag i unionen.Dom enda som kan ta tag i saken hukar bakom sina fina löner och vill inte stöta sig med deras arbetsgivare som i de här fallen är staten.I Sverige hänvisar man till 882/2004 som gäller för livsmedelsproducerande djur. Men läser man förarbetet i prop.2005/06:128 så framgår det att Sveriges regering skiter i vad kommissionen lagstiftat om. I den går att läsa : RÄCKVIDDEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EG 882/2004 Tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning EG 882/2004 bör omfatta även kontroll av foder avsett för icke livsmedelsproducerande djur. Vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning EG 882/2004 bör tillämpas vid offentlig kontroll av efterlevnaden av djurskyddsbestämmelser av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur.När det gäller kontrollen över efterlevnaden av bestämmelserna om djurhälsa bör i den utsträckning som tillämpningen av enskilda bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning EG 882/2004 ger vid handen att kontrollen endast begränsar sig till livsmedelsproducerande djur i nationell lagstiftning inte föreskrivas att förordningens bestämmelser ändå skall tillämpas. Att Sverige skriver i djurskyddsförordningen enligt 64 § Vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur ska följande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd tilllämpas: Sverige vägrar trots att En förordning ska ha allmän giltighet.Den skall till alla delar vara bindande och direkt tillämplig i varje stat.Sverige tycker att den skall då tillämpas även på hund och sällskapsdjur trots att dessa ej ingår i unionslagstiftningen.Detta är fördragsbrott ! Anledningen är naturligtvis att kontrollmyndigheten kan då fakturera kontrollobjekten dvs hundägare etc. vid extra offentlig kontroll. Ett sätt att fylla moder Sveas lador med en lögn som dom vet eftersom de skriver samtidigt i prop. Det bör dock understrykas att en slutlig bedömning av tolkningens riktighet endast kan göras av EG domstolen i det fall som som frågan blir föremål för rättslig prövning hos domstolen.Vi väntar på den prövningen !

Tyvärr verkar det snarare vara regel än undantag att man inte har kunskap om aktuell lagstiftning (med aktuell menas gällande).
Ett exempel under 32 år hävdade Försäkringskassan att en person ej omfattades av Arbetsskadeförsäkringen därför när skadan inträffade så var det Yrkesskadeförsäkringen som var aktuell.
På första raden utanför lagtexten under rubriken övergångsregler så står det: Yrkesskadeförsäkringslagen upphör att gälla 1 juli 1977.
JO kritiserade och Fk tvådde sina händer och såg oskyldiga ut.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.