Skip to content

HD prövar rätten att överklaga efter förlorad regresstvist - skulden redan betald

Högsta domstolen. Foto/DJ

Två bolag dömdes av tingsrätten att solidariskt betala arvode till en advokatbyrå. Det ena bolaget betalade men det andra överklagade. Advokat-byrån ansåg att överklagandet skulle avvisas eftersom man redan fått betalt. Hovrätten gick dock på bolagets linje. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva fallet.

 

Bakgrunden till tvisten är ett entreprenadsärende där en entreprenad hade underkänts i samband med slutbesiktningen.

Byggbolaget begärde överprövning av besiktningen enligt branschens standardavtal ABT 06. Bolaget begärde dessutom att en advokat skulle utses till besiktningsman - vilket också skedde.

Betalade inte advokatens arvode
Advokatbyrån höll ett möte i firmans lokaler där byggbolaget och det detaljhandelsbolag som hade anlitat byggbolaget deltog.

Advokaten utsågs till besiktningsman och genomförde - ihop med en tekniskt sakkunnig - en så kallad överbesiktning.

Byggbolaget och detaljhandelsbolaget betalade dock inte den ersättning som advokatbyrån begärde och en tvist uppstod därmed.

Regresstalan mot byggbolaget
Advokatbyrån stämde därför båda bolagen vid Uppsala tingsrätt och begärde drygt 100 000 kronor i ersättning.

Detaljhandelsbolaget drev dessutom en så kallad regresstalan mot byggbolaget - vilket innebar att detaljbolaget skulle ha rätt att få sina kostnader ersatta av byggbolaget. 

Tingsrätten gick på advokatbyråns linje i "huvudfrågan" och på detaljhandelsbolagets linje när det gällde deras regresstalan - någonting som alltså innebar att advokatbyrån hade rätt att begära ersättning av vilket av bolagen som helst och att byggbolaget skulle betala detaljhandelsbolaget om advokatbyrån valde att begära ersättning från dem.

Byggbolaget överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt.

Hade redan fått betalt
Advokatbyrån krävde då att byggbolagets talan skulle avvisas eftersom detaljhandelsbolaget inte hade överklagat tingsrättens dom och dessutom redan betalat advokatbyrån.

Att det förelåg en regressrätt för detaljhandelsbolaget gentemot byggbolaget saknade enligt advokatbyrån betydelse i sammanhanget. Den ersättning som advokatbyrån redan hade tagit emot från detaljhandelsbolaget var inte villkorad och kunde inte återgå.

Byggbolaget pekade dock på att detaljhandelsbolaget fortfarande krävde byggbolaget på den ersättning som hade betalats till advokatbyrån.

Tidigare avgörande från HD
Hovrätten hänvisade till ett tidigare avgörande från Högsta domstolen (NJA 2006 s. 101). Enligt detta "saknar en svarandepart klagointresse om den andra svarandeparten, som enligt underrättsdom är solidariskt betalningsskyldig, har fullgjort betalningsskyldigheten utan möjlighet att återkräva betalningen och den betalningsberättigade förklarat sig inte längre ha något anspråk på den överklagande parten".

Hovrätten konstaterade att advokatfirman inte längre hade något anspråk mot byggbolaget och att det - oavsett om byggbolaget skulle vinna - inte skulle innebära någon skillnad mellan advokatbyrån och detaljhandelsbolaget.

HD prövar även detta fall
Slutsatsen av detta kunde i och för sig bli att byggbolaget inte hade rätt att överklaga. Hovrätten konstaterade dock att HD:s tidigare avgörande var "omdiskuterat" när det gäller just de fall där den andra parten har regressrätt och överklagande part har anspråk på rättegångskostnader.

Hovrätten ansåg därför att byggbolaget hade ett "rättsligt intresse" av att få fortsätta processen mot advokatbyrån. Hovrätten gick därför på byggbolagets linje.

Byggbolaget överklagade beslutet till Högsta domstolen som nu beslutar att meddela prövningstillstånd när det gäller just frågan om byggbolagets rätt att överklaga.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt