Skip to content

"Förenklade skiljeförfaranden vinner mark när andra processer blir alltmer mer långdragna"

KOMMENTAR - av Anja Håvedal Ipp, jurist på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Emilia Lundberg, skiljedomare, f.d. rådman, delägare, Advokatfirman Lundberg & Gleiss 

 

I takt med att näringslivet blivit mer komplext och globaliserat har trenden inom tvistlösning gått mot längre, mer komplexa och resurskrävande processer. Denna trend speglas även inom skiljeförfarande och idag är det inte längre givet att ett skiljemål är snabbare än en process i allmän domstol.

I skarp kontrast står dock förenklat skiljeförfarande. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC:s) regler för detta har ökat i popularitet sedan de lanserades 1995 och förenklade skiljeförfaranden utgör idag runt en fjärdedel av institutets totala målantal.

Ett förenklat skiljeförfarande genomförs på några månader av en ensam skiljedomare. Antalet inlagor är begränsat och tidsfristerna är i regel kortare än vid tillämpning av SCC:s ordinarie skiljedomsregler. Huvudregeln är också att ett förenklat skiljeförfarande ska vara skriftligt men i praktiken hålls ofta en kortare slutförhandling.

Skiljedom meddelas i genomsnitt tre månader från det att tvisten hänskjutits till skiljedomaren. 

Ofta handlar det om kommersiella avtal mellan små och medelstora företag i Sverige eller inom EU. Det är inte värdet på parternas yrkanden som är avgörande; frågan är snarare om tvisten är sådan att den kan avgöras genom begränsad skriftväxling och utan omfattande muntlig bevisning.

Under åren 2015-16 genomförde SCC en regelrevision baserad på användarsynpunkter och institutets egen erfarenhet och nya regler trädde i kraft 1 januari 2017. I de förenklade reglerna gjordes flera ändringar med avsikt att göra processen ännu snabbare och mer kostnadseffektiv.

Bland annat infördes en bestämmelse att muntlig förhandling ska hållas endast om en part begär det och om skiljemannen anser att särskilda skäl föreligger. En annan förändring var att påkallelseskriften i ett förenklat mål ska utgöra fullständigt käromål, vilket medför färre skrifter och snabbare handläggning efter det att målet hänskjutits till skiljedomaren.

Samma krav på fullständighet ställs på svaromålet, vilket som regel ska ges in fyra veckor från det att svaranden fått del av käromålet.

Från tid till annan har kritik från verksamma skiljedomare framförts att det ibland uppstår processuella problem som är svåra att hantera inom ramen för de förenklade reglerna. Dessa invändningar motiverade flera ändringar i 2017 års förenklade regler; skiljedomarna gavs större mandat att begränsa förfarandet till de ramar som reglerna avser.

De reviderade förenklade reglerna ger skiljedomaren muskler som möjliggör en snabb handläggning även i situationer då parterna eller ombuden inte kan enas och processen löper risk att utvidgas eller förlängas. Exempelvis föreskriver reglerna att parterna får inge varsin skrift utöver påkallelseskrift och svar.

En ventil finns så att skiljedomaren får förelägga parterna att inkomma med ytterligare inlagor om det finns särskilda skäl. Av samma bestämmelse framgår att inlagorna ska vara kortfattade och - viktigare ändå - att tiden för ingivande enligt huvudregeln inte får överstiga 15 arbetsdagar. Även här finns en ventil för längre frister om det finns särskilda skäl.

Vår uppfattning är att parter och ombud som regel accepterar och följer dessa tidsfrister, och att de allra flesta förenklade skiljemål därför kan avslutas med skiljedom inom tre månader.

De förenklade reglerna tillämpas när parterna särskilt har avtalat om detta. Vanligast är att parternas skiljeavtal föreskriver att eventuella tvister ska lösas i enlighet med SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande, men det händer även att parterna efter tvistens uppkomst kommer överens om att lösa densamma genom ett förenklat förfarande.

Parterna är medvetna om det förenklade förfarandets begränsade omfattning och skyndsamma natur och vår uppfattning är att det är just detta som gör förenklat skiljeförfarande till en attraktiv tvistlösningsmetod. De förenklade reglerna tydliggör för parterna vilka förutsättningar som gäller, utan att tumma på den viktiga utgångspunkten att skiljeförfarande ska vara flexibelt.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt