Skip to content

Biologisk mamma får inte registreras som mamma - surrogatmamma utomlands har fött barnet

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Det svenska paret anlitade en kvinna i Georgien som surrogatmamma - alltså för att bära deras barn under graviditeten trots att det svenska paret var biologiska föräldrar. Hovrätten slår nu fast att den svenska kvinnan inte får registreras som mor till barnet trots att hon är det biologiskt.

 

Den svenska kvinnans ägg befruktades med den svenska mannens spermier och planterades därefter in i den 29-åriga kvinnans livmoder i Georgien.

Efter förlossningen överlämnades barnet - en flicka - till det svenska paret som kort därefter tog med sig henne till Sverige.

Surrogatmamman har aldrig besökt Sverige men har enligt lag registrerats som flickans mor här.

Pappan är erkänd
Mannen har däremot av domstol fastställts som flickans far och fått ensam vårdnad om henne.

Södertörns tingsrätt hade nu att ta ställning till de krav som flickan framförde via sitt ombud - att tingsrätten dels skulle fastställa att surrogatmamman inte skulle räknas som hennes mor, dels att den svenska kvinnan tillika flickans biologiska mor skulle registreras som hennes mor även juridiskt.

Nackdel för flickan
Både surrogatmamman som den biologiska mamman sade ja till detta. Flickans ombuds uppfattning redovisades i tingsrättens dom:

"Även om moderskapet i sig är ett biologiskt faktum så finns det till föräldraskapet knutet väsentliga rättsverkningar såsom vårdnad, förmynderskap, underhållsskyldighet och arvsrätt. Därför kan sägas att moderskapet är ett rättsförhållande. D (dottern) hävdar att huruvida detta rättsförhållande består eller inte, när ovisshet råder då det inte kunnat registreras, länder henne till förfång."

Den som föder är mor
Tingsrätten konstaterade dock att det enligt den så kallade moderskapspresumtion - "mater est quam gestatio demonstrat" - i föräldrabalken är den kvinna som föder ett barn som ska anses vara barnets mor oavsett vem som är biologisk mor till barnet.

Tingsrätten slog därför fast att det var den georgiska surrogatmamman som skulle anses vara flickans mor.

Lagen är tydlig
Tingsrätten underströk att det inte är domstolarnas sak att utvidga utrymmet för lagstiftningen.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu fastställer nu tingsrättens dom.

Hovrätten konstaterar att det inte råder några oklarheter kring vem som de facto har fött barnet och att det enligt lagen är den kvinna som fött barnet som är att anse som barnets mor.

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt