Skip to content

Biologisk mamma får inte registreras som mamma - surrogatmamma utomlands har fött barnet

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Det svenska paret anlitade en kvinna i Georgien som surrogatmamma - alltså för att bära deras barn under graviditeten trots att det svenska paret var biologiska föräldrar. Hovrätten slår nu fast att den svenska kvinnan inte får registreras som mor till barnet trots att hon är det biologiskt.

 

Den svenska kvinnans ägg befruktades med den svenska mannens spermier och planterades därefter in i den 29-åriga kvinnans livmoder i Georgien.

Efter förlossningen överlämnades barnet - en flicka - till det svenska paret som kort därefter tog med sig henne till Sverige.

Surrogatmamman har aldrig besökt Sverige men har enligt lag registrerats som flickans mor här.

Pappan är erkänd
Mannen har däremot av domstol fastställts som flickans far och fått ensam vårdnad om henne.

Södertörns tingsrätt hade nu att ta ställning till de krav som flickan framförde via sitt ombud - att tingsrätten dels skulle fastställa att surrogatmamman inte skulle räknas som hennes mor, dels att den svenska kvinnan tillika flickans biologiska mor skulle registreras som hennes mor även juridiskt.

Nackdel för flickan
Både surrogatmamman som den biologiska mamman sade ja till detta. Flickans ombuds uppfattning redovisades i tingsrättens dom:

"Även om moderskapet i sig är ett biologiskt faktum så finns det till föräldraskapet knutet väsentliga rättsverkningar såsom vårdnad, förmynderskap, underhållsskyldighet och arvsrätt. Därför kan sägas att moderskapet är ett rättsförhållande. D (dottern) hävdar att huruvida detta rättsförhållande består eller inte, när ovisshet råder då det inte kunnat registreras, länder henne till förfång."

Den som föder är mor
Tingsrätten konstaterade dock att det enligt den så kallade moderskapspresumtion - "mater est quam gestatio demonstrat" - i föräldrabalken är den kvinna som föder ett barn som ska anses vara barnets mor oavsett vem som är biologisk mor till barnet.

Tingsrätten slog därför fast att det var den georgiska surrogatmamman som skulle anses vara flickans mor.

Lagen är tydlig
Tingsrätten underströk att det inte är domstolarnas sak att utvidga utrymmet för lagstiftningen.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu fastställer nu tingsrättens dom.

Hovrätten konstaterar att det inte råder några oklarheter kring vem som de facto har fött barnet och att det enligt lagen är den kvinna som fött barnet som är att anse som barnets mor.

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Rätten är tvungen att ge fadern ensam vårdnad enligt lagen. Detta eftersom båda föräldrarna, dvs fadern och surrogatmamman gemensamt kommit överens om att barnet ska bo hos fadern. Då är det inte förenligt med barnets bästa att ge modern ensam vårdnad. Gemensam vårdnad får inte utdömas enligt 6 kap. 5 § FB.
”Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.”

Frågan om adoption har nog inte varit föremål för prövning här. Det torde inte föreligga några hinder för detta. Troligen ville den biologiska modern registreras just som biologisk mor, eftersom det innebär en viss emotionell skillnad att vara ”riktig mor” jämfört med att vara adoptivmor”.

Det finns väl inte något som är förenligt med barnets bästa med ett sånt här arrangemang. Vem som är 'riktig mor' kan diskuteras. Rätten menar att det är kvinnan som har burit och fött barnet. Jag kan inte annat än hålla med. Det är fel att handla med barn på det här viset. Ren och skär egoism. Är man en riktig mor om man köper sina barn?

Allt beror på hur daterat moral och etisk uppfattning man är drabbad av, behovet av en surrogat moder är sällan ett val av lyx utan en förutsättning för att ens få ett barn, i detta fall är barnet alltigenom biologiskt den svenska fadern och moderns barn, dvs ett befruktat ägg har planterats in en i övrigt fertil livmoder och den kvinnan har sedan på uppdrag och förmodligen mot ersättning burit samt fött fram barnet.

Inser man inte de rätt uppenbara fördelarna med denna lösning vid fall av barnlöshet och behovet av en fungerande rättslig reglering kring saken är man i lika delar hjärtlös såväl som tankebegränsad.

Nåväl nog om det.

"Tingsrätten underströk att det inte är domstolarnas sak att utvidga utrymmet för lagstiftningen.
Det synsättet hoppas jag alla domstolar i hela landet tillämpar på alla typer av mål.
För övrigt finns det massor av föräldralösa barn som inget hellre önskar än kärleksfulla adoptivföräldrar vilket borde vara för de barnens bästa.

Mkt oansvariga personer som vidtar ett sånt här arrangemang för att skaffa sig ett barn trots att det inte är rättsligt accepterat. De försätter därmed barnet i ett rättlgt oskyddat läge men tänker väl att det ska hå ändå på nåt sätt. Bussigt! Å andra sidan framgår hänsynslösheten redan av valet att köpa sig fram över människors levande kroppar. Folk saknar spärrar helt enkelt. Oroväckande.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.