Skip to content

"Vidlyftiga och svårtillgängliga inlagor" - oskickligt ombud ska betala rättegångskostnader

Foto: Maja Suslin/TT

Kvinnan stämde en samfällighetsförening genom ett ombud som var så oskickligt att han avvisades. Målet slutade med att tingsrätten inte ansåg sig behörig att pröva tvisten men då hade föreningens rättegångskostnader sprungit iväg till 105 000 kronor. Det avvisade ombudet och kvinnan döms nu även av hovrätten att ersätta motparten.

 

I en tvist mellan en samfällighetsförening och en av dess medlemmar som gällde en installation av så kallad öppen fiber i medlemmens bostad avvisade Alingsås tingsrätt det ombud som medlemmen ville ha.

Svårbegripliga inlagor
Grunden för avvisningen var att tingsrätten ansåg att ombudet visade oskicklighet - bland annat genom att lämna in "vidlyftiga och svårtillgängliga inlagor" med innehåll av oklar relevans som har "komplicerat processen".

Medlemmen anlitade då ett nytt ombud som dock avträdde uppdraget kort därpå.

Medlemmen förde därefter själv sin talan vilket slutade med att tingsrätten i stort gick på föreningens linje eftersom man inte ansåg sig behörig att pröva sakfrågan.

Mark- och miljödomstolen
Enligt tingsrätten borde medlemmen inte ha stämt föreningen vid tingsrätten utan i stället fört sin talan vid mark- och miljödomstolen.

Tingsrätten skrev i sin dom:

"Om en medlem anser att en samfällighetsförening i olika avseenden har agerat felaktigt, t.ex. genom att brista i sina skyldigheter eller överträda sina befogenheter, kan denne väcka en klandertalan mot föreningen. En sådan talan kan endast väckas vid mark- och miljödomstolen. K (kärnandes) talan i detta mål är alltså inte en sådan klandertalan och tingsrätten kan därför inte pröva i vilken mån Föreningens beslut har fattats i rätt ordning eller om de i övrigt är riktiga." 

105 000 i rättegångskostnader
Tingsrätten konstaterade dock att målet på grund av kvinnans processföring hade blivit onödigt omfattande och komplicerat. Detta hade framförallt berott på det avvisade ombudets vårdslöshet och försumlighet vilket i sin tur hade resulterat i ovanligt höga kostnader för motparten.

Domstolen beslutade därför att det ursprungliga ombudets skulle vara solidariskt ersättningsskyldigt för föreningens rättegångskostnader på 105 000 kronor.

Både kvinnan och ombudet överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som dock fastställer tingsrättens domslut.

Hovrätten instämmer
Hovrätten konstaterar att det i mark- och miljödomstol har handlagts ett mål som har beröringspunkter med det aktuella målet men att det där var fråga om ett annan slags talan som dessutom fördes vid specialdomstol. Hovrätten instämmer därför i tingsrättens bedömning om arvodet.

Hovrätten instämmer dessutom i tingsrättens bedömning att ombudets vårdslöshet och försumlighet har vållat "avsevärt merarbete för motparten".

Enligt hovrättens mening står det också klart att det arbete som utförts efter att ombudet avvisats har ett klart samband med hans åtgärder. Därför ska medlemmen och ombudet solidariskt ersätta föreningen för dess rättegångskostnader i såväl tingsrätten som hovrätten.

 

 

 

  • Alt-texten
    Ruben Evensen

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt