Skip to content

Tingsrätten bröt mot lagen - tvingade kvinna avslöja hemlig adress vid vårdnadstvist

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tingsrätten bröt mot lagen när man underkände Skatteverkets beslut om skyddad identiftet och ålade henne att avslöja siin adress för sin dotters pappa i samband med en vårdnadstvist. Det konstaterar hovrätten som nu flyttar tillbaka vårdnaden från pappan till mamman.

 

Södertörns tingsrätt beslutade år 2014 om vårdnad och umgänge för en kvinna och en man och deras gemensamma dotter.

Kvinnan fick i domen ensam vårdnad men dottern skulle ha umgänge med sin pappa.

Året därpå stämde mannen kvinnan vid Stockholms tingsrätt och begärde ensam vårdnad med hänvisning till en bristande samarbetsvilja från mammans sida.

Inget åtal
Kvinnan bestred detta och hävdade att mannen hade misshandlat henne och att det fanns en överhängande risk för att dottern olovligen skulle föras bort utomlands.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Tingsrätten kan konstatera att påståendena om våld och hot enbart vilar på K:s (kvinnans) uppgifter. Ingen av de polisanmälningar som gjorts angående brott mot henne eller D (dottern) har lett till åtal. K har nu i rätten inte på något vis konkretiserat vad som faktiskt skulle ha skett. Detta har inte ens skett vad gäller påstådda dödshot, trots att hon själv hävdat att detta är grunden för sekretessmarkeringen."

Saknade saklig grund
Tingsrätten ansåg att det inte fanns någon risk för att mannen skulle skada kvinnan genom våld och att det inte heller fanns någon beaktansvärd risk för att han skulle föra ut dottern ur landet.

Tingsrätten ansåg i stället att att kvinnan - utan sakliga grunder - hade ordnat så att hon hade fått skyddat boende och inte delgivit mannen information om var barnet bodde eller gick i skolan. Tingsrätten ansåg att detta var en orsak till mannens begränsade umgänge med barnet.

Kritik mot Skatteverkets bedömning
Tingsrätten underströk att kvinnans "talan i målet har vilat mot det faktum att hon av Skatteverket medgivits ha skyddad adress".

Tingsrätten skrev:

"De uppgifter som K i rätten uppgivit om skälen för detta har inte sådan karaktär att tingsrätten kan finna objektiva skäl för Skatteverkets bedömning, detta trots påståendet i Skatteverkets beslut om omfattande dokumentation. Det är mot bakgrund av vad som nu förekommit i rätten högst osannolikt att de handlingar som ingivits till Skatteverket, troligen polisanmälningar liksom socialtjänstens yttrande, vilar på något annat än K:s egna uppgifter, vilka tingsrätten nu funnit sakna trovärdighet." 

Mannen fick ensam vårdnad
Kvinnan ansågs inte vara lämplig som vårdnadshavare och tingsrätten beslutade att flytta över vårdnaden till mannen och visst umgänge mellan barnet och kvinnan.

Två nämndemän var skiljaktiga och ville att kvinnan skulle få behålla den ensamma vårdnaden om dottern.

Kvinnan överklagade till Svea hovrätt som nu river nu upp tingsrättens dom och beslutar att vårdnaden ska tillkomma mamman ensam.

Saknade lagstöd
Hovrätten är kritisk mot tingsrättens resonemang och slutsatser när det gäller bland annat kvinnan skyddade identitet. 

Hovrätten skriver:

"Tingsrätten har t.ex. ansett att det är anmärkningsvärt att K inte delgett M (mannen) information om var D går i skolan. Hovrätten konstaterar emellertid att K sedan flera år tillbaka lever med skyddade personuppgifter. Även om det numera inte finns anledning att tro att M skulle utsätta K för våld eller hot kan inte den slutsatsen dras att Skatteverkets beslut om sekretessmarkering varit obefogat."

"K kan därmed inte klandras för att hon inte har delgett M sina kontaktuppgifter och det saknas enligt hovrättens mening lagstöd för att - som villkor för umgängets utövande - ålägga en part att röja sina sekretesskyddade personuppgifter på det sätt som tingsrätten har gjort." 

Flyttar tillbaka vårdnaden
Hovrätten väger också in vittnesuppgifter från barnets lärare om att barnet har uppvisat tydliga tecken på ångest och uttryckt att hon inte ville flytta till sin pappa.

Hovrätten drar därför slutsatsen att ett uppbrott från mamman skulle vara en omvälvande händelse för barnet som skulle innebära risker för hennes hälsa.

Mammen får därför ensam vårdnad om dottern - som dock även i fortsättningen har rätt till umgänge med pappan.

 

 

 

  • Alt-texten
    Ruben Evensen

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt