Skip to content

Styrelseledamöter vinner i HFD - ny praxis om företrädaransvaret för obetalda skatter

Foto: Janerik Henriksson/TT

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat två fall om bolagsföreträdares uppsåt eller grova oaktsamhet när de inte har betalat skatter och avgifter för sina bolag. HFD understryker att bedömningarna måste göras från fall till fall. I de aktuella målen slår HFD fast att kraven för uppsåt eller grov oaktsamhet inte har vara uppfyllda.

 

Om en företrädare, till exempel en styrelseledamot, för ett bolag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betala skatter eller avgifter kan företrädaren bli personligt betalningsansvarig.

Uppsåt eller grov oaktsamhet anses dock inte föreligga om företrädaren - senast den dag då skatten eller avgiften skulle ha betalats - har vidtagit "verksamma åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling" av bolagets skulder. "Verksamma åtgärder" är till exempel en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Kom en dag för sent
I de båda nu aktuella fallen har företrädarnas ansökningar om företagsrekonstruktion nått Förvaltningsrätten i Linköping en dag för sent – alltså dagen efter att skatterna hade förfallit till betalning.

I båda målen har förvaltningsrätten och Kammarrätten i Jönköping varit eniga om att företrädarna har varit grovt oaktsamma genom att inte agera i rätt tid.

Dålig hälsa
Den ena bolagföreträdaren har dock befriats från betalningsskyldighet med en tredjedel – drygt 365 000 kronor – eftersom hans hälsotillstånd med psykiska besvär och en bristande betalningsförmåga har ansetts utgöra "särskilda skäl" för betalningsbefrielse.

Den andra bolagsföreträdaren har hävdat att bankens plötsliga uppsägning av bolagets lån och krediter utgör "särskilda skäl" för betalningsbefrielse - någonting som kammarrätten dock inte har gått med på.

Ett kammarrättsråd var dock skiljaktigt i båda målen, och ansåg – med hänvisning till både svensk och EU-rättslig praxis – att Skatteverket inte har visat att de båda företrädarna har varit "grovt oaktsamma" och att det saknas anledning att påföra dem betalningsansvar.

Avgörs från fall till fall
Fallen har nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen som understryker att domstolarna i varje enskilt fall ska göra en bedömning av de konkreta omständigheterna.

Företrädarens inflytande och den juridiska personens ekonomiska situation ska enligt HFD vara vägledande för om - och i så fall när - företrädaren borde ha haft anledning att misstänka att bolaget inte längre har möjlighet att fullfölja sina skyldigheter.

En typsitation
HFD beskriver en typsituation för uppsåtsfallen med "att det funnits likvida medel på förfallodagen, men att betalning trots detta har underlåtits, eller att likvida medel har funnits kort tid före förfallodagen, men att dessa har använts för betalning av andra skulder, t.ex. leverantörsskulder”.

Om bolaget befinner sig i en dålig ekonomisk situation ställs enligt HFD högre krav på företrädaren att hålla sig informerad om verksamhetens utveckling så att åtgärder kan vidtas fort.

Inget betalningsansvar
Det kan också vägas in att bolagets dåliga ekonomiska situation beror på en plötslig eller oförutsedd händelse som – särskilt om den inträffar nära förfallodagen – kan rättfärdiga att bolaget drivs vidare en period efter förfallodagen så länge företrädaren gör vad som kan förväntas för att rädda upp situationen.

I de nu aktuella målen anses kraven för uppsåt eller grov oaktsamhet hos företrädarna inte vara uppfyllda eftersom betalningsoförmågan går tillbaka på oförutsedda händelser i nära anslutning till förfallodagen.

HFD slår därför fast att bolagsföreträdarna inte är betalningsskyldiga.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt