Skip to content

Skatteverket förlorar skatteflyktsmål - Scania får göra ränteavdrag på halv miljard

Foto: Tobias Röstlund/TT

Skatteverket tillämpade skatteflyktslagen när man underkände ränteavdrag på totalt 573 miljoner kronor inom Scaniakoncernen. Både förvaltnings-rätten och kammarrätten går dock på Scanias linje och pekar på att den så kallade tioprocentsregeln är tillämplig.  

 

Förvaltningsrätten i Stockholm fick under sommaren år 2016 in överklaganden från två bolag inom Scaniakoncernen.

Överklagandena gällde Skatteverkets beslut att tillämpa lagen mot skatteflykt när det gällde ränteavdrag på totalt 573 miljoner kronor som bolagen hade begärt till följd av att de hade betalat räntor kopplade till ett utländskt koncerninternt bolag.

Skatteverket ansåg att koncernen förvärvat det utländska bolaget just på grund av bolagets underskott och att avsikten var att kunna dra skattemässiga förmåner av detta.

Förvaltningsrätten ansåg dock inte att det fanns förutsättningar att tilllämpa skatteflyktslagen eftersom bolagen inte hade åtnjutit någon "väsentlig skatteförmån".

Tioprocentsregeln
Förutsättningarna för att tillämpa tioprocentsregeln – en undantagsbestämmelse till de så kallade ränteavdragsbegränsningsreglerna i inkomstskattelagen –var enligt förvaltningsrätten uppfyllda.

Eftersom det bolag som hade haft rätt till motsvarande ränteintäkter skulle omfattas av en faktisk beskattning i Luxemburg - som skulle ha överstigit tio procent - var förutsättningarna för att tillämpa tioprocentsregeln uppfyllda.

Förvaltningsrätten konstaterade samtidigt att syftet med ränteavdragsbegränsningsregleringen inte bör ges en allt för vid tolkning.

Hypotetiskt test
Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som nu slår fast att bolagen ska medges ränteavdragen.

Kammarrätten skriver:

"En förutsättning för avdrag enligt tioprocentsregeln i detta fall är att det luxemburgska bolaget ränteinkomst skulle ha beskattats med minst 10 procent om företaget bara skulle ha haft den inkomsten. Enligt förarbetena ska beskattningsnivån avgöras genom ett hypotetiskt test där hänsyn inte ska tas till bl.a. underskott som härstammar från normal drift eller normalt avdragsgilla utgifter i det mottagande bolaget." 

Ingen "väsentlig skatteförmån"
Kammarrätten konstaterar sedan att det bolag som har mottagit ränteinkomsterna skulle beskattats med minst tio procent vid ett "hypotetiskt scenario" där bolaget endast hade haft just den inkomsten. Förutsättningarna för att bevilja Scania-bolagen avdrag för räntekostnader enligt tioprocentsregeln är därmed uppfyllda.

Kammarrätten skriver dessutom:

"Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att de aktuella rättshandlingarna inte kan anses ingå i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för Scania. Lagen mot skatteflykt är därmed redan av den anledningen inte tillämplig."

Kammarrätten går därför på Scania-bolagens linje och medger avdragen på 573 miljoner kronor i koncernen.

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt