Skip to content

Revisor får inte ta plats i bankstyrelse - trots att hon avsäger sig sina revisionsuppdrag

Det skulle strida mot lagen att låta revisorn ta plats som ledamot i en bankstyrelse - även om hon avsade sig alla revisionsuppdrag. Det slår Revisorsinspektionen fast och säger därmed nej till en kvinna som har sökt förhandsbesked med en rad alternativ.

 

Revisorn vände sig till Revisorsinspektionen och bad om ett förhandsbesked när det gällde frågan "om hon kan åta sig ett uppdrag som styrelseledamot i en bank under särskilt angivna förutsättningar", utan att det skulle rubba förtroendet för hennes opartiskhet eller självständighet enligt revisorslagen.

Revisorsinspektionen har i ett tidigare förhandsbesked slagit fast att revisorn var förhindrad att åta sig uppdraget och revisorn ville nu få svar på om hon kan åta sig uppdraget under förutsättning att hon ändrade sin ställning.

Säga upp klienter
Ett alternativ som revisorn presenterade var att hon skulle säga upp sina egna klienter och endast arbeta som revisorsassistent men att hon i egenskap av auktoriserad revisor fortfarande skulle genomföra revisioner.

Ett annat alternativ var att hon enbart skulle utföra redovisningsuppdrag och ett tredje att hon skulle avsäga sig sina revisionsuppdrag och endast utför administrativt arbete.

Det sista alternativet som kvinnan presenterade var att hon skulle avsäga sig sina revisionsuppdrag och låta bli att förnya sin auktorisation men arbeta kvar hos sina arbetsgivare.

Rubbat förtroende
Revisorsinspektionen anser att det första alternativet innebär att förtroendet för hennes opartiskhet och självständighet rubbas eftersom hon fortfarande är revisor som utför revisioner.

I de resterande alternativen –alltså de där hon inte alls skulle ägan sig åt revisioner – blir i och för sig inte 25 § revisorslagen tillämplig. Revisorn skulle dock inte längre uppfylla de krav som ställs i 4 § 1 revisorslagen, konstaterar inspektionen. Det skulle därför finnas grund att upphäva hennes auktorisation.

Säger nej
Revisorsinspektionen konstaterar dock att detta inte innebär att det går att uttala sig om att sidoverksamheten är tillåten och betonar samtidigt att inspektionen i ett ärende om förhandsbesked inte kan ge rådgivning kring vilka typer av arbetsuppgifter eller anställningsförhållanden som hypotetiskt sett skulle vara förenliga med 25 § revisorslagen.

Vid en sammantagen bedömning sluter sig därför Revisorsinspektionen till att det skulle strida mot bestämmelsen att revisorn åtar sig uppdraget som styrelseledamot.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt