Skip to content

Pappa som olovligen hållit kvar döttrar vinner mot mamman - flickornas vilja ska respekteras

Foto: Hasse Holmberg/TT

Hovrätten slår fast att pappan har hållit kvar sina döttrar - trots en dom om att de ska bo hos sin mamma. Eftersom döttrarna själva säger att de vill bo hos sin pappa så ska dock en överflyttning till mamman inte ske. Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

Det var mamman som vände sig till Stockholms tingsrätt och begärde att hennes två döttrar - 11 och 15 år gamla - skulle flyttas över till henne i Spanien från sin pappan i Sverige.

Döttrarna har sedan pappan flyttade till Sverige år 2009 bott med sin mamma.

Dom från spansk domstol
Mamman åberopade ett avgörande från spansk domstol från år 2010 där det framgår att det är hon som är så kallad boendeförälder för de båda flickorna - som dock har rätt att vistas hos sin pappa under bland annat sommarlovet.

I april 2016 kom de till Sverige för att hälsa på sin pappa och har sedan dess inte återvänt.

Tingsrätten konstaterade att pappan, mot mammans vilja, behöll döttrarna efter sommaren 2016 trots att de enligt den spanska domen och föräldrarnas överenskommelse skulle återvända.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Sammanfattningsvis anser tingsrätten att D1 och D2 (döttrarna) i och för sig har kvarhållits olovligen och att förutsättningar därför finns att flytta dem över till modern i Spanien."

Motsatte sig överflyttning
Tingsrätten ansåg dock att det förelåg hinder mot verkställighet eftersom döttrarna själva motsatte sig en överflyttning.

Tingsrätten skrev:

"Både D1 och D2 har i de samtal som genomförts av Familjerättsenheten i Norrköping gett uttryck för en klar vilja att stanna i Sverige hos pappan... D1:s och D2:s kurator respektive mentor har redogjort för sina samtal med barnen och uppgett att barnen på ett tydligt och övertygande sätt gett uttryck för att de inte vill flytta tillbaka till M (mamman)." 

Tingsrätten ansåg att den 15-åriga flickans vilja skulle respekteras med hänsyn till hennes ålder.

Förstod konsekvenserna
När det gällde den 11-åriga flickans vilja ansåg dock tingsrätten att hennes egen uppfattning i och för sig inte hade samma tyngd som systerns eftersom hon var så ung. Flickans mentor uppgav dock att flickan förstod konsekvenserna av sitt ställningstagande.

Tingsrätten skrev:

"Även om D2:s egen vilja inte kan bli helt utslagsgivande anser tingsrätten att det vore mycket olämpligt att skilja systrarna åt särskilt inte när de av allt att döma väl har funnit sig tillrätta i Sverige." 

Tingsrätten slog därför fast att inte heller den 11-åriga flickan skulle överflyttas till mamman mot sin vilja.

Mamman överklagade domen  till Svea hovrätt.

Självständigt ställningstagande
Även hovrätten slog fast att det handlade om ett olovligt kvarhållande från pappans sida men att de båda flickornas vilja skulle respekteras.

När det gällde 11-åringen pekade hovrätten på flickans gynnsamma utveckling i Sverige, hennes relation med sin syster och vittnesuppgifter som gav ett starkt stöd för att hennes uttalade vilja att få bo kvar hos sin pappa var ett "sakligt grundat och självständigt ställningstagande".

Högsta domstolen prövar inte fallet
Hovrätten slog därför fast att det fanns hinder mot verkställighet. Tingsrättens dom fastslogs därför.

Mamman överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte pröva målet. Hovrättens dom står därför fast.

 

 

  • Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt