Skip to content

"Om trovärdighetsfrågor i asylberättelser - när ska domstolen hålla muntlig förhandling?"

ANALYS - av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm

 

Migrationsöverdomstolen har i referatet 2009:30 sagt bland annat följande:

"Behovet av muntlig förhandling gör sig gällande med olika styrka i olika typer av utlänningsmål. Behovet av muntlig förhandling är särskilt framträdande i mål som rör avvisning eller utvisning av en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd på grund av uppgivet flyktingskap eller såsom skyddsbehövande i övrigt och där en bedömning av trovärdigheten i den lämnade berättelsen har omedelbar betydelse för frågan om uppehållstillstånd. I sådana fall torde utrymmet att inte hålla muntlig förhandling, när sådan begärts av utlänningen, vara mycket begränsat. Är det å andra sidan på det sättet att innehållet i de åberopade uppgifterna är sådant att det framstår som klart att dessa inte överensstämmer med verkligheten behöver inte någon muntlig förhandling hållas, trots att utlänningen begärt detta.”

Denna praxis hanteras med en viss försiktighet av migrationsdomstolarna. Ombud och biträden hänvisar gärna i sin argumentering för att muntlig förhandling ska hållas till att Migrationsverket i det överklagade beslutet har ifrågasatt trovärdigheten av asylberättelsen.

Med viss återkommande regelbundenhet återförvisar Migrationsöverdomstolen mål till migrationsdomstolarna med hänvisning till att domstolen avslagit ett yrkande om muntlig förhandling och likafullt i sitt avgörande uttalat sig i trovärdighetsfrågor.

Avsikten med den nya instans- och processordningen gällande migrationsmål som sjösattes den 31 mars 2006 var att markera att basen i den rättsliga proceduren var utredningen och besluten hos Migrationsverket. Prövningen hos migrationsdomstolarna blev en mer uttalad överprövning av verkets beslut.

Bestämmelser om muntlig förhandling i migrationsdomstol infördes i utlänningslagen efter förebild av vad som gäller enligt förvaltningsprocesslagen.

Enligt huvudregeln är förfarandet skriftligt och en muntlig förhandling kan begränsas till en viss fråga om det är till fördel för utredningen eller annars främjar ett snabbt avgörande av målet. Dock ska muntlig förhandling hållas i migrationsdomstolen om klaganden begär det och förhandlingen inte är obehövlig och inga särskilda skäl talar emot det.

Enligt förarbetena förutsattes att inslaget av muntliga förhandlingar skulle öka samt att behovet av förhandling skulle vägas mot kravet på en snabb handläggning. På samma sätt som gäller i övrigt inom förvaltningsprocessen infördes en obligatorisk tvåpartsprocess.

Det är viktigt att poängtera att prövningen i migrationsdomstolen i huvudsak är en överprövning av Migrationsverkets beslut. Domstolen prövar till exempel om verket haft fog för att ifrågasätta trovärdigheten av den sökandes berättelse.

Migrationsverket kan ifrågasätta trovärdigheten i en asylberättelse till exempel om berättelsen innehåller motsägelsefulla uppgifter, om den är vag där man borde kunna förvänta sig mer precisa uppgifter eller om den strider mot aktuell landinformation. Det kan vara fråga om allt mellan mindre trovärdighetsbrister till så stora brister att asylberättelsen inte kan läggas till grund för bedömningen av ett eventuellt skyddsbehov.

En ansökan om uppehållstillstånd berör inte den sökandes civila rättigheter varför kraven enligt Europakonventionen på att hålla en muntlig förhandling inte är aktuella.

Det går inte heller att jämföra behovet av en muntlig förhandling i ett migrationsmål med ansökningsmål hos förvaltningsrätten, till exempel i olika typer av tvångsvårdsmål, där förvaltningsrätten är första instans och den enskilde innan den muntliga förhandlingen har haft ett mycket begränsat utrymme att avge sin inställning samt att utveckla sin tala. I tvångsvårdsmål stadgas dessutom att det ska vara ”uppenbart obehövligt” för att rätten ska finna skäl att inte hålla en muntlig förhandling.

Domstolens prövning består av att bedöma om Migrationsverket har haft fog för att ifrågasätta trovärdigheten samt att även ta i beaktande den argumentation som den klagande framfört i överklagandet. Den klagande kan framgångsrikt lämna förklaringar till varför Migrationsverkets nedslag på trovärdigheten inte är hållbara.

Man kan inte säga att det regelmässigt behövs en muntlig förhandling för att migrationsdomstolen ska kunna ta ställning till om det föreligger trovärdighetsbrister i en asylberättelse. Domstolen gör ingen bedömning av om den klagande personligen gör ett trovärdigt intryck. Rättens bedömning avser frågan i vilken mån asylberättelsen ska ligga till grund för bedömningen av skyddsbehov.

Att hålla muntliga förhandlingar i alla mål där det yrkas en sådan och där trovärdighetsfrågor ska vägas in i bedömningen kan snarast vara till nackdel för den klagande. Det finns en uppenbar risk för att klaganden under förhandlingen kommer att koncentrera sig kring att inte säga något nytt som inte framkommit under utredningen hos Migrationsverket. Nya uppgifter kan hållas emot honom som exempel på att han trappar upp sin asylberättelse.

Det finns en uppenbar risk för att klaganden under förhandlingen kommer att koncentrera sig kring att avge exakt samma berättelse som redan framkommit under utredningen hos Migrationsverket. Om tidsföljden i berättelsen eller sakliga beskrivningar i övrigt skiljer sig från vad som tidigare framkommit kan det betraktas som att det kommit in motstridiga uppgifter i berättelsen.

Under handläggningstiden hos Migrationsverket hålls en eller flera muntliga utredningar. Den asylsökande är garanterad att muntligen få lägga fram sin berättelse som stöd för sin ansökan.

Hos migrationsdomstolen är förfarandet som huvudregel skriftligt. Muntlig förhandling ska hållas när det kan underlätta för domstolen att få ett fullödigt beslutsunderlag.

Domstolen ansvarar för att målen bereds på ett effektivt sätt och att målen utreds som dess beskaffenhet kräver. Om muntlig förhandling ska hållas eller inte ska avgöras av den beredningsansvarige domaren. Domstolen är inte hjälpt av någon programmatisk praxis kring att muntlig förhandling ska hållas om någon part begärt det och om målet innehåller en bedömning av trovärdighetsbrister.

Man ska ha respekt för att prövningen av ett migrationsmål är komplex. Det är lätt att falla för frestelsen att dela upp prövningen i identifierbara delar som ”trovärdighet” och ”tillräcklighet”. Dessa begrepp får användas med försiktighet.

Enkelt uttryckt går domstolens prövning i ett asylmål (på liknande sätt i alla olika måltyper) ut på att fastställa ett rättsfaktum som kan leda till en rättsföljd. Om A så B... Om den sökande befinns vara flykting så ska han eller hon beviljas uppehållstillstånd.

Resan fram till att någon ska anses vara flykting får dock företas i flera etapper. Den sökande ska befinna sig på svenskt territorium, känna en välgrundad fruktan för förföljelse - både subjektivt och objektivt - risken för förföljelse ska ha sin grund i förhållanden som rör ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och den sökande inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av hemlandets skydd.

Innan rättsfaktum konstateras ska även vägas in om den presumtive flyktingen kan få skydd mot den riskerade förföljelsen genom att det finns ett lokalt relaterat skyddsbehov som kan avhjälpas genom att han eller hon begagnar sig av möjligheten att flytta till en säker del inom hemlandet.

Även rättsföljden, uppehållstillstånd, ska övervägas i särskild ordning eftersom tillståndet får vägras under vissa i 5 kap. 1 § givna förutsättningar.

Enligt 16 kap. 12 § utlänningslagen får prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen meddelas om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av Migrationsöverdomstolen eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Fråga är alltså om prejudikatsdispens och extraordinär dispens.

När Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd och återförvisar ett mål för ny handläggning hos migrationsdomstolen på grund av att domstolen inte hållit muntlig förhandling, trots att en bedömning av trovärdigheten gjorts, torde den extraordinära dispensen ha använts.

Överdomstolen har alltså grundat sin återförvisning på att den ansett att migrationsdomstolen gjort ett allvarligt misstag. Detta förfarande från Migrationsöverdomstolens sida är inte helt lätt att förstå.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Migrationsverket är väl skickade att avgöra om en sk. asylberättelse är falsk eller brister i
trovärdighet, det finns stor erfarenhet och kunskap på myndigheten så det borde inte finnas skäl
att ändra besluten särskilt ofta. Kanske dags att införa prövningstillstånd redan i Migrationsdomstolen för att minska okynnes-överklagandena.

Ett förtyvdligande till tidigare inlägg: absolut inte fler än dem som beviljas TUT hos MV bör få stanna här. Jag litar i och för sig inte på Verket, det kan gå slentrian i bedömningarna så att de som saknar flytt-skäl får stanna här. Det kan också förekomma mutor och andra påtryckningar eller att en enskild handläggare hängs ut media. I avvaktan på att systemet inkl. MV kan avskaffas, bör man införa en fristående instans, en Migrationsnämnd som får i uppdrag att granska och i förekommande fall överpröva alla gynnande beslut, och har rätt att överklaga dem i Migrationsdomstol. Denna instans ska bevaka statens intressen i processen. Om beslutet överklagas av den nya nämnden, intar den ställning som part i processen i MV:s ställe.

Det är alldeles för bristfällig källkontroll på de flesta asylärenden.
Myndigheter är obegripligt slappa när det handlar om att granska och lagföra andra nationers medborgare. Annat är det med både infödda svenskar, skötsamma och integrerade invandrare där detaljfixering i kontrollapparaten är legio.
Allt för många ljuger om sin ålder, de ljuger om sitt ursprung, de ljuger om sina asylskäl och de är katastrofalt överrepresenterade i tex sexualbrottslighet.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bekraftar-uppgifter-om-falska-asylber...
(Värt att notera att det rättsmedicinska utlåtandet i 23% av fallen säger att den undersökte möjligen är under 18 år. Endast i 1% av fallen är de möjligen över 18 år. Övriga 76% är man säkra på. Viktigt är också att de som testas är de där Migrationsverket ifrågasätter angiven ålder. Det betyder inte att denna siffra gäller alla.)
https://www.rmv.se/aktuellt/medicinska-aldersbedomningar-statistik-till-...
https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Exempel-p%C3%A5-r%C3%A4ttsmedicins...
https://pjjonasson.files.wordpress.com/2017/10/sexualbrottslighet_bland_...
Med tanke på att det i praktiken är ett bedrägeri mot skattebetalarna, systemet och staten.
Att uppge falska uppgifter vid en Asylansökan, är det också brott mot flera kapitel i Brottsbalken. Detta då de falska uppgifterna ges för "avsevärd personlig vinnings skull".
Brottsbalk (1962:700)
Svensk författningssamling 1962:700
t.o.m. SFS 2017:332

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

( 15 Kap. borde också gälla, då de lämnar falska uppgifter till en Svensk Myndighet och inte bara i en rättegång)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

Ingen optimal metod att bluffa sig in i ett land och sedan inte hålla sig till lagar och regler om man någonsin vill bli tagen på allvar eller slippa rasism.

Jag håller med dig i allt du skriver. Men jag är förmodligen ännu mer kritisk än dig till det nuvarande systemet. Det förekommer många avarter och rena asyl-bedrägerier med köpta falska asylberättelser mm. Som en konsekvens av det och i beaktande av att Sverige i decennier tagit emot fler människor än vi klarar av, vill jag lägga ned det nuvarande systemet inklusive Migrationsverket. Sverige bör endast ta emot några kvotflyktingar (max 1000 personer) per år som väljs ut av FN i direkt i flyktinglägrena. Det bör då i första hand handla om kvinnor och barn, och inte om det trots allt fåtal mest resursstarka unga och starka männen som kommer hit på egen hand. De kommer oftast till Sverige enbart för att skaffa sig ett bättre liv. Det kan man i och för sig inte klandra dem för, det är en mänsklig drivkraft för alla, men Sverige klarar inte integrationen vilket man nu även sent omsider slagit fast på högsta politiska nivå. Bl.a. finns en stor arbetskraftsreserv av arbetslösa som inte kommer in i samhället. Med ett kvotflykting-system kan man minimera asylbedrägerierna och hjälpa dem som är i störst behov. I övrigt bör vi som ett litet land försöka hjälpa så många vi kan i närområdet dvs. dem som flytt till grannländerna. På så sätt kan vi hjälpa många fler än med dagens system. I avvaktan på att nuvarande system avskaffas, bör vi omedelbart avgiftsbelägga det så att det delvis blir självfinansierande så att de oftast resursstarka männen som använder systemet får bidra till det genom att den som söker asyl själv ska betala 100 kr per dag för mat och uppehälle dvs. ca 3000 kr per månad. Även asylprövningssystemet bör avgiftsbeläggas. Ett överklagande till Migrations- och Migrationsöverdomstol bör kosta 900 kronor per överklagande. En asylansökan per sökande hos Migrationsverket bör vara avgiftsfri. Övriga bör avgiftsbeläggas med 2000 kr. Vi behöver också införa en asylbrottsbalk för att komma tillrätta med bedrägerierna i nuvarande system. Tills den nya lagen är på plats bör nuvarande lagstiftning om främst bidragsbrott mot Socialförsäkringssystemet tillämpas. I normalfallet handlar det om att tillskansa sig diverse bidrag för hyra och uppehälle och särskilda boenden med dygnetrunt-bemanning men man bör också beakta övriga samhälleliga kostnader som tex. vård och utbildning, pensioner och äldreförsörjningsstöd som en del tillskansar sig orättmätigt. Och de kostnader som de som begår brott åsamkar rättsväsendet. Alla kostnader och olägenheter för samhället bör beaktas. Så ju längre tid en person befunnit här desto allvarligare bör brottet bedömas vara i normalfallet. Fällande domar bör ligga till grund för att inte bevilja uppehållstillstånd, upphäva uppehållstillstånd och medborgarskap. Preskriptionstiden bör vara 15 år. Straffen för flyktingsmuggling behöver skärpas kraftigt, minimistraffet bör vara fängelse fyra år. Det ska alltid bedömas som sk. artbrott som alltid ska rendera fängelse. Hanteringen där illegala invandrare håller sig undan utvisning efter att utvisningsbeslutet vunnit laga kraft, bör kriminaliseras. Minimistraffet bör vara fängelse 1 år. Även hanteringen där folk leker kurragömma med rättsväsendet och gömmer illegala invandrare bör kriminaliseras, de bör dömas till fängelse. Minimistraffet bör vara fängelse 1 år. Den som främjar den brottsliga gärningen genom att ta betalt för hanteringen bör dömas för grovt brott, och influtna medel bör förverkas. Även detta ska vara ett artbrott. De som döms för dessa brott bör alltid utvisas i de fall där det är möjligt. Nästan alla som döms för brott bör utvisas där det är möjligt. Snatteribrott och trafikbrott ska undantas.

Det bör tilläggas att Sverige har ett helt tokigt system även för arbetskraftsinvandring som missbrukas å det grövsta där folk betalar 100.000 -- 200.000 för ett falskt arbets- och uppehållstillstånd där arbetserbjudandet är en falsk pappersprodukt. Även i de fall där det finns ett riktigt arbetserbjudande så är det oftast inom områden där det inte råder arbetskraftsbrist tex. läkare, städare, köksbiträde eller pizzabagare. I själva verket är det så att Sverige inte ens har brist på läkare, vilket är en seglivad myt i debatten som används för att legitimera dagens vanvettiga system. Skulle det trots allt uppstå brist på läkare så finns det massor av människor som är mer än villiga att utbilda sig till läkare så det är bara att öka antalet utbildningsplatser i god tid. I själva verket är det så att vi har hundratusentals arbetslösa människor och för få okvalificerade jobb så det finns absolut ingen anledning att ha kvar det nuvarande systemet. Det bör avskaffas direkt efter valet. Det är okej att folk här i Sverige gifter sig med folk från andra länder men jag tycker att de ska bosätta sig i invandrarens hemland för att minimera risken för arrangerade äktenskap eller oseriösa äktenskap där (oftast) kvinnan råkar illa ut här och reduceras till obetald hushållerska åt en oftast mycket äldre man. På så sätt kan man också komma tillrätta med sk. barnäktenskap där gubbar i 40-årsåldern eller ännu äldre gifter sig med en barnbrud på 16 år i hemlandet och sedan flyttar till Sverige. De sk. barnbrudsäktenskapen bör aldrig någonsin erkännas i Sverige utan både barnet och mannen bör utvisas omedelbart.

Exakt och lysande beskrivning.
Drar mig till minnes gatuköket som hade runt 50 anställda...

Angeläget:

Den svenska IT-säkerheten är ett stort skämt. Idag ligger polisen.se nere. På vilken nätadress finns polisens driftinformation? På vilken adress finns uppgifter om driftstörningar på de svenska myndigheternas hemsidor?

Är det som när Riksarkivets hemsida låg nere flera dagar i december. Den myndigheten informerade och diskuterade på Facebook. När sidan väl kom upp så raderade man allt på Facebook precis som om sidan inte legat nere. Någon felorsak meddelades aldrig.

polisen.se ligger fortfarande nere. Så här skriver svt.se

"Informationssajten krisberedskap.se skriver på twitter att ”Polisen känner till att deras sajt ligger nere för vissa och jobbar på att lösa det...”."

Hur många känner till sajten krisberedskap.se Finns den länken på myndigheternas förstasida? Är det på twitter myndigheterna ska kvittra när det går åt pipsvängen? Som den där Trumph-Nissen.

Vår beredskap är god sade redan Per Albin Hansson på sin tid.

Jag hörde att en sextiofemplussare av fem har problem med internet. Jag kan inte skriva på Facebook eller kvittra på Twitter. Har jag missat något mer än viktig samhällsinformation?

Jag kommer inte in på krisberedskap.se ......

Anledningen till att jag inte kommer in på 'krisberedskap.se' är att att adressen ska vara 'krisinformation.se'

På svt.se kontrollerar man uppenbarligen att de länkar man lägger ut fungerar. Så är det med krisberedskapen på public service. Skrämmande.

"Informationssajten krisberedskap.se skriver på twitter att ”Polisen känner till att deras sajt ligger nere för vissa och jobbar på att lösa det...”."

Stora problem med polisens hemsida: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-hemsida-ligger-nere-2

Ingen information i Aftonbladet, Expressen, DN, Fria Tider eller Samnytt. Bara lite spekulationer på Flashback. Det här kanske inte är på riktigt. Fake news?

Är Migrationsverket nutidens bödlar?
Är den muntliga prövningen den enda chansen för den asylsökande att få en rättvis opartisk prövning enligt RF 1:9?
Vid Migrationsverkets asylprövning använder de sig av en samtalsmall som skapar oklarheter. Om ombud avbryter för klargörande av oklarheter, hänvisas ombudet till att kommentera efter att frågorna i mallen är avklarade. När frågorna i mallen sedermera är avklarade, hänvisar Migrationsverket till att tiden är slut och kommentarer, tillägg/korrigeringar får skickas in separat senare. När detta senare görs, använder Migrationsverket denna korrigering som bevisning att asylsökande lämnar olika uppgifter. Migrationsverket prövar aldrig vad som talar för asyl, endast det som talar emot. Migrationsverket använder muslimska tolkar att tolka för Kristna som flytt från muslimer. Migrationsverket menar att asylsökande inte är kristen om de inte kan i princip hela Bibeln utantill, att vara kristen är inte kunskap om teologi/religion, utan om relation.
Objektivitet uteblir helt.

All enligt domstolarna trovärdiga landsinformation är sammanställd av Migrationsverket, en något subjektiv information till nackdel för asylsökanden, den stämmer ofta inte överens med NGO, FN eller andra trovärdiga källor.
Migrationsdomstolarna följer inte lagtexten, utan väljer att följa statens anvisningar att utvisa alla så långt som det är möjligt, idag över 60 %.
När asylsökande återförvisas och torteras eller dödas, menar Migrationsverket att de inte kunde förutse detta, trots att allt varit nämnt i asylprövningen. Kvinnor och barn återförvisas, i strid mot FN:s rekommendationer till enligt Migrationsverkets "säkra områden" med direkt följd av misshandel, tortyr och våldtäkter, såväl som svält. Migrationsverket har aldrig vid påpekande kunnat nämna någon plats, utan endast att det finns säkra områden i syd, väst och norr, ett otydligt menande. Eftersom asylsökande har bevisbördan, är det svårt för denne att kunna bemöta alla av Migrationsverkets påhittade skäl för avslag för asyl. Hittills har Migrationsverket ej kunnat bevisa ett enda påstående.

Är lögnen den nya sanningen, bor vi i skammens Sverige? ar vi redan glömt baltutlämningen under 2:a världskriget, eller alla utlämningar av polacker, danskar och norrmän till en säker död

Jag känner att målet MIG 2017:9 borde behandlats i artikeln då det är tämligen centralt för framställningen och, om underrätterna brydde sig, rimligen hade lett till fler muntliga förhandlingar.

Hade varit intressant med en belysning om förekomsten av muntliga förhandlingar i de olika migrationsdomstolarna. Stockholm är ju känt för att avslå de flesta yrkanden. Sedan kunde någon också göra en kvalitativ bedömning av avgörandena för att se om det finns några skillnader mellan domstolarna.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.