Skip to content

"Hovrättens dom särbehandlar näthot mot personer inom rättsväsende och media"

DEBATT - av advokaten Sargon De Basso

 

Hot och kränkningar på internet har fått allt större uppmärksamhet under de senaste åren från såväl media som från politiker.

Det råder osäkerhet om vad som är straffbart och vad påföljden bör vara. Detta har medfört att domstolarna dömer olika avseende olaga hot på internet.

Domstolarnas rättstillämpning får stora konsekvenser för enskilda individer samtidigt som den riskerar att undergräva rättssäkerheten. Högsta Domstolen har nu chansen att gripa in.

I ett nyligen avgjort avgörande från Svea hovrätt gjorde hovrätten ett omotiverat avsteg från tidigare praxis avseende olaga hot på internet. Avgörandet gällde en klient till mig som medialt har kommit att kallas ”f d Skådespelaren”.

Scenariot: Fd skådespelaren hade avslutat en uppslitande vårdnadstvist där han fråntogs sina barn. Han är tidigare ostraffad, men har en alkoholproblematik och står i princip helt utanför samhället. I frustration och under alkoholpåverkan twittrar han följande:

 

  • om en hovrättsdomare som dömde i hans vårdnadsmål: ”xxx ska krossas av mig… xxx bör dö av detta” ...” Cancer eller bilolycka blir naturens hämnd på xxx”.
  • om Aftonbladet och en del journalister. ”Jag ska slå ihjäl hela jävla @aftonbladet @[namn på tre journalister]…så onödigt allt ni gör, så förljuget, och det vet ni!”.
  • om en polisman skriver han ”…jag vill straffknulla dig i munnen…” ”Du förtjänar ett kok stryk som skyddar barnkidnapparen xxx. Ni har förstört mitt liv”.

 

Målsägandena uppgav i tingsrätten att det medförde obehag, men att de inte var oroliga för att f d skådespelaren skulle förverkliga hoten.

Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse i en månad. Hovrätten ansåg att handlingarna innebar ett angrepp mot den fria pressen och rättssystemet i stort och skärpte påföljden avsevärt till fängelse i fyra månader.

Hovrättens avgörande är unikt eftersom meddelanden på Twitter aldrig förr i Sverige har varit i närheten av att generera en så ingripande påföljd som fängelse i fyra månader. I praxis har motsvarande gärningar renderat i dagsböter eller annan icke frihetsberövande påföljd.

Avgörandet ger uttryck för en särbehandling av gärningar som riktar sig mot journalister och personer inom rättsväsendet.

Det finns ingen annan förklaring till hovrättens straffskärpning än att de har låtit sig påverkas av den allmänna samhällsdebatten avseende hot på internet. När tillfället kom upp, med domare och journalister på målsägandebänken, så var det läge att statuera exempel. 

Men en sådan rättstillämpning riskerar att allvarligt skada medborgarnas förtroende för rättsväsendet. En oavhängig och opartisk domstol utgör en garanti för att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas.

Domstolarna bör fråga sig om fyra månaders fängelse står i proportion till den brottsliga gärningens allvar, då gärningar är på gränsen till att överhuvudtaget betraktas som olaga hot i lagens mening. Gärningar som förmedlats i eget namn på internet, där det inte finns någon risk för hotens förverkligande.

Eftersom fd skådespelaren dessutom var tidigare ostraffad åsidosätter man den grundläggande huvudregeln mot att välja fängelse som straff i fråga om olaga hot (dvs. icke artbrott). Domstolarna bör följaktligen reflektera över om det är rimligt att alla som begår liknande gärningar ska dömas till fängelse.

Olaga hot på internet är ett brott som varken av samhället eller av medborgarna uppfattas som en sådan typ av allvarlig brottslighet som faller inom ramen för vad som ska generera fängelse som påföljdsval, det innebär att det följaktligen strider mot det allmänna rättsmedvetandet.

Fängelse ska användas som påföljdsval vid allvarligare brottslighet och inte för olaga hot på internet.

Vi har överklagat hovrättens dom med förhoppning om att Högsta domstolen inom kort klargör rättsläget avseende olaga hot på internet. Rättssäkerhet och förutsebarhet i rättstillämpningen är grundpelare i den svenska rättsordningen och något som domstolarna ska värna om.

 

Sargon De Basso är ombud för den "fd skadespelaren".

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt