Skip to content

"Förbjud antidemokratiska organisationer nu - medan staten fortfarande är god"

DEBATT - av Jesper Bokefors, jur.stud. juristprogrammet Lunds Universitet

 

God fortsättning - år 2018 har inletts. Årsskiften är en tid för såväl reflektion av det förgångna som en blick framåt.

Den 9 september är det val i Sverige. Valet är den representativa demokratins stora crescendo då folket en gång var fjärde år genom sin röst får bestämma samhällets framtid.

Det är troligt att valrörelsen kommer ske genom en hård politisk strid men hur hårda de ideologiska motsättningarna än må vara finns några grundläggande demokratiska fundament vilka är gemensamma för de etablerade partierna.

Till skillnad från i auktoritära stater kommer statsminister Stefan Löfven vid en eventuell förlust att respektera väljarnas dom och avgå. Även oppositionen kommer att acceptera valresultatet om den nu sittande regeringen får förnyat förtroende.

Men denna respekt för demokratin - som i Sverige oftast ses som självklar - är i ett historiskt såväl som i ett internationellt perspektiv allt annat än given. De demokratiska värderingarna delas inte heller av alla personer eller organisationer i vårt land.

Stiftelsen Expo har visat att 2016 var ett rekordår avseende högerextrem aktivitet. Dessa aktiviteter fortsatte även under 2017 där nazisters deltagande under Almedalsveckan och demonstrationer i exempelvis Falun på första maj eller i samband med Göteborgs bokmässa har varit några av årets mest uppmärksammade nyhetshändelser. Den största nazistiska organisationen, Nordiska motståndsrörelsen, kommer även ställa upp i höstens val.

Dessutom har våldsdåd skett från den autonoma vänstern och från religiösa extremister.

Det handlar om antidemokratiska organisationer vilka många gånger nyttjar sina fri- och rättigheter i försöken att på sikt krossa demokratin.

Jag har nyss avslutat min kandidatuppsats under juristprogrammets sjätte termin vid Lunds universitet. I denna har jag undersökt vilka rättsliga möjligheter som finns att i Sverige införa ett förbud mot föreningar vilkas mål och/eller medel inte är förenliga med grundläggande demokratiska principer.

Detta har skett i en jämförelse med tysk lagstiftning vilken skiljer sig från den svenska samt genom en undersökning av området i förhållande till Europakonventionen och regeringsformen (RF).

I dagsläget finns ingen lagstiftning om föreningsförbud i Sverige. Lagstiftaren har ansett att antidemokratiska krafter bäst bekämpas med en öppen politisk debatt.

I andra länder existerar istället det som i den internationella doktrinen brukar kallas militant democracy, en stridbar demokrati.

Tysklands grundlag är just det främsta exemplet på den stridbara demokratin där lagstiftningen aktivt agerar mot antidemokrater.

Den tyska lagstiftningen på området har sin grund i historien där Weimarrepublikens snabba författningsändringar och många regeringsskiften underlättade för nazisternas maktövertagande genom demokratiska val 1933. Nazistpartiets propagandaminister, Joseph Goebbels, ska ha sagt:

”It will always remain one of the best jokes of democracy that it provided its mortal enemies itself with the means through which it was annihilated.”

Ett såväl skrämmande som praktiskt relevant citat än idag. Demokratin är nämligen ett skört styrelseskick vilket kan utnyttjas av dess fiender.

Enligt den tyska grundlagen - das Grundgesetz art. 9.2 respektive 21.2 - kan politiska partier och andra föreningar förbjudas.

Partiförbudet, vilket innebär att partiet upplöses och förlorar eventuella mandat i folkförsamlingar, anses som särskilt inskränkande och kan därför endast beslutas av den tyska författningsdomstolen. Andra föreningar, för vilka ett förbud innebär bland annat att föreningens tillgångar övertas av staten och symboler såsom loggor inte får användas, förbjuds av inrikesdepartementet.

Europakonventionen sätter ramarna för svensk lagstiftning. Genom artikel 11.1 regleras föreningsfriheten vilken ses som en grundbult för det demokratiska samhället.

Samma paragraf ställer även upp möjligheterna till inskränkningar, vilket bland annat innebär att inskränkningen ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Europadomstolen har gett en omfattande praxis avseende frågor om föreningsförbud vilka inte är ovanliga i flera europeiska stater. Avseende kriteriet "nödvändigt i ett demokratiskt samhälle" har domstolen förtydligat detta med ett krav på att den antidemokratiska föreningens aktiviteter ska innebära ”a pressing social need” för staten i fråga.

Bedömningen sker i det enskilda fallet men såväl intensiteten i föreningens agerande som demokratins historiska bakgrund i samhället tycks spela roll vid bedömningen.

För svensk del regleras föreningsfriheten genom 2 kap. 1 § 5 punkten RF. Även här kan friheten inskränkas men inom svensk rätt tycks möjligheterna till inskränkningar vara mycket små. 2 kap. 24 § RF anger uttömmande på vilken grund föreningsfriheten kan inskränkas. Detta är för organisationer av militär natur eller för rasistiska organisationer.

För det förstnämnda finns idag lagstiftning genom brottet olovlig kårverksamhet i 18 kap. 4 § BrB. Observeras ska dock att denna lagstiftning i praktiken sällan tillämpas och att den inte möjliggör ett föreningsförbud utan endast straffar enskilda.

Den andra inskränkningsgrunden avseende rasistiska organisationer saknar motsvarighet i vanlig lagstiftning. Regleringen infördes för att Sverige skulle kunna uppfylla sina skyldigheter enligt FN:s rasdiskrimineringskonvention där artikel 4 b anger att konventionsstaterna ska förbjuda rasistiska organisationer.

Någon lagstiftning har dock aldrig kommit på plats trots flera utredningsförslag då lagstiftaren har ansett att den svenska ordningen med bland annat brottet hets mot folkgrupp tvingar dessa föreningar till passivitet. Jag menar dock att med beaktande av de senaste årens händelser är argumentet om passivitet knappast förankrat i verkligheten.

Sverige har också kritiserats ett flertal gånger av FN:s rasdiskrimineringskommission som menar att artikel 4 b innebär ett obligatorisk införande av föreningsförbud för konventionsstaterna.

Med beaktande av det anförda är min bedömning att den svenska lagstiftningen redan i nuläget möjliggör lagstiftning om föreningsförbud inom vissa uppsatta ramar. Framförallt torde undantaget om rasistiska organisationer i RF möjliggöra ett förbud mot de många högerextrema rörelser, såsom nazistiska föreningar vilka bygger sin ideologi på etnisk diskriminering och ”raskamp”.

Men att endast förbjuda föreningar på den yttersta politiska högerkanten och inte komma åt de antidemokratiska rörelser vilka också är mycket aktiva inom den autonoma vänstern menar jag vore olyckligt, då staten som en trovärdig uppbärare av demokratin bör vara neutral.

Jag efterlyser därför på sikt även en grundlagsändring som möjliggör detta.

Ett föreningsförbud är en relativt drastisk lagstiftning som måste föregås av noggranna överväganden. Vissa menar att ett förbud skulle innebära att föreningarna inte försvinner utan istället går under jorden och därför blir svårare att kontrollera.

Det är möjligt att så är fallet men det är då Säkerhetspolisens uppgift att kunna hantera också det.

Min bedömning är att föreningsförbud är att föredra eftersom tillåtandet av föreningarna i dagsläget gör att de kan demonstrera och propagera fritt, vilket sprider skräck och avsmak hos befolkningen. Det riskerar också att leda till en normalisering av föreningarnas budskap eftersom staten inte aktivt tar avstånd från budskapen.

En annan nackdel som kan finnas är att en stridbar demokrati endast är att föredra så länge staten är "god". Om staten istället är antidemokratisk kan regleringar om exempelvis föreningsförbud användas för att slå undan politiska meningsmotståndare.

Det är därför Sverige bör införa ett föreningsförbud nu, medan staten är demokratisk, för att samhället också ska fortsätta vara så. För om inte demokratin börjar agera för sin egen fortlevnad kanske årets valrörelse främst blir en framgång för antidemokratiska organisationer.

Jag hoppas därför att lagstiftaren väljer att agera så att vi verkligen kan få en god fortsättning på året 2018.

 

Jesper Bokefors är författare till uppsatsen "Sverige och den stridbara demokratin: En undersökning om föreningsförbud i förhållande till den tyska grundlagen, Europakonventionen och regeringsformen". Läs hela uppsatsen här.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

52 comments

Källkritiken mot stiftelsen Expo lyser med sin frånvaro vilket spiller över på hela analysen. "Man måste välja mellan rollen som oberoende granskare och politisk aktivist"
http://www.gp.se/ledare/expo-p%C3%A5-villov%C3%A4gar-1.3500994

Ännu inte ens färdigutbildad jurist och ropar redan på grundlagsändringar för att inskränka föreningsfriheten - det bådar inte alls gott för framtiden. Som väl är så kräver grundlagsändringar två riksdagsbeslut med ett mellanliggande val, vilket också i sig innebär ett skydd för demokratin.
Inte så lite förmätet, kan man tycka. Och att ropa på diverse förbud är inte det bästa sättet att hedra, försvara, utveckla och bevara demokratin. Den närmast antidemokratiska och totalitära vägen där staten bestämde vad folk fick tänka och tycka och där folk bara fick vara medlem i ett politiskt parti, som vissa tycks förespråka, har redan prövats av diverse -ismer med förskräckande resultat. Om det finns organisationer och grupperingar som förespråkar våld som politisk lösning, så är det Säpos uppgift att hålla koll på dem. För övrigt så vill Regeringen förbjuda deltagande i terrororganisationer.

På senare år tycks vissa människor ha börjat svikta i tron på de egna blytunga argumenten att den västerländska demokratin är det mest överlägsna styrelseskicket. För att effektivt kunna tysta och krossa sina meningsmotståndare på höger- eller vänsterkanten, ropar man nu på diverse förbud som samtidigt skulle innebära en ytterligare inskränkning i allas våra medborgerliga rättigheter, yttrandefriheten och nu vill vissa tydligen även att vår grundlagsfästa föreningsfrihet ska inskränkas. Andra förbudsivrare här i landet vill förbjuda vissa media och införa en hädelseparagraf som gör det omöjligt för medborgarna att skriva och säga vad de egentligen tycker och tänker om de styrande, vilket egentligen bara är två sidor av samma mynt. Så det ironiska är att de slår armkrok med sina meningsmotståndare i denna fråga.
Några små politiska grupperingar med trots allt några få anhängare, innebär inte ett hot mot demokratin. Snarare tvärtom, det kan istället verka vitaliserande på demokratin. Tack vare dem uppstår det en debatt i samhället. För vi måste också våga ta debatten med dem vars åsikter vi inte gillar istället för att jaga och brännmärka dem för deras åsikter. En av grundbultarna i en demokrati är att olika åsikter bryts mot varandra inom ramen för en fri och öppen debatt. Historien lär oss istället att det inte är några onda människor som varit det största hotet mot demokratin och friheten utan istället de många rädda och passiva människorna. Så det största hotet mot en levande demokrati är inte åsikterna hos några få, utan istället att debatten tystnar för att människor är tysta och passiva och inte vågar delta i debatten och struntar i att utöva sina medborgerliga rättigheter som våra förfäder kämpat sig till under hårt motstånd. Så det bästa man kan göra för att bevara och utveckla demokratin är att rösta och våga ta debatten särskilt med dem vars åsikter man inte gillar. Förbud mot föreningar och ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten är absolut inte rätt väg att gå. Antingen får man ta debatten med sina meningsmotståndare eller så får man bara acceptera att det finns människor som har andra åsikter. Risken med att införa diverse förbud är dessutom att organisationerna går under jorden och blir martyrer. I detta sammanhang finns också anledning att påminna om tex. ANC som först förbjöds av regimen i Sydafrika men sedan upphöjdes till en hyllad befrielserörelse och sedermera regeringsparti. Jag är också benhårt övertygad om att det skulle uppstå ett läge där demokratin vore hotad på riktigt eller där några skulle försöka ändra grunderna för vårt statsskick, så skulle svenska folket resa sig upp som en man och en kvinna och sätta stopp för det.

De som regelbundet ändrar i vår grundlag har i de flesta fall inte studerat juridik alls. Så en student är nog mer kvalificerad.

Vad innebär "västerländsk demokrati"?
Det är ju ganska stora skillnader mellan t.ex. folkrepubliker som Sverige och länder med Maktdelning som t.ex. Frankrike.

I Sverige är det våra folkvalda politiker i Riksdagen som stiftar lagarna, inte juristerna även om de deltar i lagstiftningsarbetet. Även Justitieråden i Lagrådet får säga sitt. Jag skulle nog säga att Sveriges skickligaste jurister arbetar i Regeringskansliet. Oftast är det en grundlig utredning som ligger till grund för lagförslaget. Våra grundlagar ändras inte särskilt ofta. Den senaste stora förändringen gjordes i och med 1974 års Regeringsform. Och ändringen där Sveriges medlemskap i EU skrevs in i grundlagen, vilket är lite problematiskt. Men vi har i alla fall fått folkomrösta om EU-medlemskapet och ett eventuellt införande av Euron.

Skillnaden mot Frankrike är bl.a. att vi inte har en statschef med exekutiv makt. Sveriges statschef har en annan funktion, den är av mer representativ karaktär. I USA vilar maktdelningen på tre pelare: den lagstiftande, den dömande och den exekutiva makten som utövas av Presidenten som också är Överbefälhavare och har rätt att benåda fångar mm. Vår demokrati kännetecknas av bl.a. fria val som hålls med regelbundenhet och åsiktsfrihet och just föreningsfrihet samt pressfrihet och religionsfrihet. För att utveckla demokratin kan man göra som i Schweiz där man har ett större inslag av folkomröstningar. När det gäller grundlagsförändringar så borde de underställas folket i folkomröstningar.

"Våra grundlagar ändras inte särskilt ofta."
Min herre behaga skämta aprillo med mig?
Professor Eivind Smith skrev 2004:
"Tanken år 1974 var att införa en regeringsform som var ”fräsch”. Ändå hade 46 procent av paragraferna ändrats trettio år senare. Även om denna siffra påverkas av utvidgningen av fri- och rättighetskatalogen under 1970-talet rör det ändå sig om många ändringar under så kort tid. Dessutom har även de andra grundlagarna varit föremål för stora ändringar; införandet av den nya yttrandefrihetsgrundlagen 1991 är bara ett exempel." (http://svjt.se/svjt/2004/679)
Det skrevs alltså för ung. 13–14 år sedan. En välkvalificerad gissning är att över hälften av paragraferna i regeringsformen har ändrats idag.
Som också påpekas i den mycket läsvärda artikeln har vi inte en grundlag, vi har fyra: Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.
EU-medlemskapet smögs in i grundlagen under radarn 2010. Nu är regeringen Löfven i full färd med att försöka upprepa numret med en kraftigt reviderad tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag (som alltså infördes 1991). Utöver en massa småändringar skall I tryckfrihetsförordningen 35(!) nya paragrafer och fyra nya kapitel!! införas. Yttrandefrihetsgrundlagen vill man, förutom en massa småändringar utöka med att införa tre nya kapitel och 32 nya paragrafer.
Den svenska "konstitutionen" är ett stort skämt.
Jämför med den amerikanska som trädde i kraft 1789. Sedan dess, snart 250 år, har man haft 33 förslag på ändringar (eller tillägg) till konstitutionen, 27 av dem har gått igenom, de 10 första (Bill of Rights) redan 2 år efter att konstutionen antogs. Så i praktiken 17 ändringar/tillägg på 227 år.
Och den amerikanska konstitutionen med sina tillägg är inte mer omfattande än att vilken medborgare som helst kan bära den med sig i fickan. Och läsa den.

Så, ursäkta, men när du säger att våra grundlagar inte ändras särskilt ofta kan jag inte annat än att lägga upp ett rått gapflabb.

Så vad är problemet med att en juris studerande har synpunkter när t.ex. en skolköksarbetare på 25 år som gjort politisk karriär kan vara med och rösta om ändringar av grundlagen?

Jag skulle säga att juristerna i regeringskansliet är lika mediokra som de flesta andra jurister. Jag har då inte sett något imponerande därifrån på ett par decennier.

Grundlagarna ändras titt som tätt. Det är bara det att tidningarna inte skriver om det.

Men vilket styrelseskick är det du menar med "västerländsk demokrati"? Sverige och Frankrike har ju vitt skilda statsbyggnader.
En folkrepublik, som Sverige, kännetecknas av att all makt utövas av politiker (förvisso uppdelad i lagstiftande och verkställande). Det är t.ex. därför vi har politiska nämnder som dömer om enskildas civila rättigheter och skyldigheter (t.ex. socialnämnder), det är därför vi har politiskt tillsatta domare (nämndemän), det är därför juristdomare tillsätts av politiker (regeringen), medan i länder med maktdelning så är de dömande instanserna fristående från de politiska.

Schweiz direktdemokrati har ett lite överdrivet ryckte. Det är en federal stat där de enskilda delstaterna har egen röststyrka (som ett minoritetsskydd) vilket gör att en minoritet av delstaterna kan rösta ned lagförslag som har en majoritet av befolkningen bakom sig. Men; hur är det mer utvecklad demokrati?

Är man mentalt skitnödig kan nog det mesta vara farligt. Om vi inte tror att samhället står pall för diverse obskyra marginalföreteelser, då är det illa ställt. Öppenhet, demokrati, yttrandefrihet är de bästa botemedlen mot rasism och totalitära företeelser.

Intressant!

Kan inte en nackdel med att lagstifta mot antidemokratiska rörelser vara just den framtida tolkningen av nämnda begrepp?

Demokrati är bra. Ordet demokrati är tyvärr något som vi, den Humanitära Stormakten, tenderar att tolka mer och mer extensivt för varje generation som kommer. Detta är i sig inget problem - i många fall troligtvis bra, då en kodifiering i längden inte skulle fylla någon konkret funktion och urholkas.

Även troligt att om vid framtida intressekonflikter tillämpa lagen till skydd för ett begrepp som är av ständig föränderlighet och även förvanskning kan på lång sikt kapa det fria meningsutbytet som är en hörnsten i vårt samhälle då det blir svårt för varje meningsmotståndare till, för att uttrycka mig passande, etablissemanget att ifrågasätta det.

Om demokratin i lever nu är så bra torde den kraftiga majoriteten av vårbefolkning som både är upplysta, utbildade och kritiskt hållna successivt värna om det ad hoc?

Är det Sefan Löfven och Henrik Arnstad som ska bstämma vilka organisationer som är odemokratiska? Ska fascisterna i den svenska riksdagen förbjudas?

Jesper Bokefors resonemang är så långt ifrån demokrati vi kan komma. Återinför istället demokrati och ge oss tillbaka åsiktsfrihet och tryckfrihet.

Jag är gammal nog att minnas 1954 och 1984 och det mycket väl. Jag tror inte Jesper Boklund ens var påtänkt 1984. Då hade vi demokrati i Sverige till skillnad från nu. Läs gärna boken med samma namn.

De enda organisationer som faller under debattörens definition är vänster organisationerna Researchgruppen och # jagärhär som aktivt utför olaglig åsiktsregistrering utifrån politisk uppfattning, förföljelse av oliktänkande, trakasseri av opponenter, hot mot opponenter. Intressant ensidig fokus mot höger sidan när vänster idag är störtsa hotet mot demokrati och öppet samhälle.

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/granskare-som-inte-tal-en-granskning...

Vad händer då med alla muslimska föreningar? Demokrati är enligt muslimerna själva oförenligt med det som står i Koranen och det då tror på. Anser du att dessa föreningar kan räknas in som odemokratiska då?

Eller Jehovas vittnen för den delen eftersom de anser att guds rike är det enda sanna? Eller rojalistiska föreningar som ju är fundamentalt odemokratiska eftersom de anser att statschefen inte ska väljas? Alltihopa blir ju lite svårförenligt i ett land med religionsfrihet och monarki. Eller ska vi acceptera alla föreningar som, per definition, är för demokrati? d.v.s. ska en förening accepteras om den säger "jo, vi vill vinna en majoritet i riksdagen för att sedan utveckla kärnvapen och bomba Israel och Danmark" eller en förening som vill tillåta könsstympning eller återinföra dödsstraffet bara de säger att de gör det genom valurnorna? Är inte det den unga mannen egentligen vill lagstifta om en fundamentalt skönsmässig inskränkning i vilka åsikter som får framföras till men för demokratin med den logiska följden att om han bildade en föreningen som framförde åsikterna så borde den förbjudas?

Grunderna för vårt statsskick dvs. hur Sverige ska styras regleras i våra grundlagar. Där slås bla. fast att Sverige ska vara ett arvkungadöme. Denna ordning har tillkommit genom demokratiskt fattade riksdagsbeslut. Den senaste stora grundlagsreformen beslutades av Riksdagen 1974. Därefter har det gjorts vissa smärre förändringar tex. i Successionsordningen 1980 där det slås fast att statschefens förstfödda avkomma ska ärva tronen. Kungens förfader Carl XIV Johan valdes till svensk tronföljare av 1809 års Riksdag som hölls i Örebro. Monarkin har tjänat Sverige väl i mer än 1000 år. Det finns absolut inte någon anledning eller något större folkligt stöd för att ändra grunderna för vårt styrelseskick. Men om man vill ha en ändring så får man nog vara beredd på att göra ett hästjobb för Kungahusets medlemmar åtnjuter förtroendesiffror i opinionsmätningar som våra folkvalda bara kan drömma om. Vår folkkäre kung har en stark pliktkänsla som gör att han med största sannolikhet kommer att vara allas vår kung livet ut. Och när den dagen kommer då Victoria blir Drottning är jag övertygad om att svenska folket kommer att utropa: VIVAT REGINA!

@MeaCulpa 13:32

”Eller rojalistiska föreningar som ju är ’fundamentalt odemokratiska’ eftersom de anser att statschefen inte ska väljas?”

Du uppvisar uppenbarligen kunskapsluckor om den svenska monarkin, genom att torgföra Republikanska föreningens (Repf) mest exponerade vulgärargument mot den svenska monarkin, nämligen att den skulle vara odemokratisk.

Fundamenta är: Demokrati går tillbaka på det grekiska demokratia = folkvälde, av demos = folket och kratein = styra. Om nu något är odemokratiskt så förutsätts det att något har makt att överrida och åsidosätta folkets välde eller styre. Men då den svenska monarken med 1974 års regeringsform saknar denna befogenhet, och således saknar formell makt, så kan varken monarken eller monarkin vara odemokratisk. Det faller på sin orimlighet. Repf och uppenbarligen du gör här en logisk kullerbytta.

Den svenske monarken har dock en ovärderlig roll vid ceremoniella plikter samt som traditionsbärare och symbol för Sverige. Ett angrepp på monarken är således ett angrepp på Sverige! Som tradition betraktat är den svenska regentlängden mycket imponerande och riktigt gammal i och med att den sträcker sig ner i en mytisk forntid via Ynglingatal.

Njae, det är väl en fundamentalt odemokratisk ordning att statschefen inte väljs även om den ordningen kommit till på demokratisk väg när statschefen då och då är ute och sladdar i Rikets förhållanden till annan stat helt utan politisk eller demokratisk förankring. Att en person av guds nåder ska åtnjuta immunitet, uppbära sin försörjning av staten och vara general och amiral framstår inte som sådär fundamentalt demokratiskt. Det bör också hållas i minnet att vi har monarki till följd av att det största republikanska partiet valde att acceptera monarki efter politisk kohandel varför det ju går att diskutera huruvida det var något vidare representativt för folkviljan såsom den kommit till uttryck genom valsedeln. Det går ju också att diskutera om "spärren" i grundlagen är speciellt förenliga med ett folkvälde, om 50,001 % av folket imorgon vaknar och vill att vi blir republik och inte längre ska följa europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skulle vi ju i ett sant folkvälde omedelbart kasta ut kungen och sluta tillämpa europakonventionen. Men visst kungahuset har en stark folklig förankring, personligen är jag ingen större anhängare av arvskungar utan förespråkar naturligtvis de klart mer svenska valkungarna.

Huruvida den svenska regentlängden är sådär vansinnigt imponerande om vi tar bort fantasikungarna från sagornas tid är sådär vansinnigt imponerande vet jag nog inte, det är väl stormaktskungarna i sådant fall men de tillhörde ju inte direkt huset Bernadotte.

@MeaCulpa 18:09

”Njae, det är väl en fundamentalt odemokratisk ordning att statschefen inte väljs även om den ordningen kommit till på demokratisk väg när statschefen då och då är ute och sladdar i Rikets förhållanden till annan stat helt utan politisk eller demokratisk förankring.”

I den mån du syftar på statschefen i konungariket Sverige så är din ovanstående invändning en nullitet, eftersom det svenska statschefsämbetet icke är behäftat med makt, som jag har förklarat tidigare. Hade [konditionalis] den svenska statschefen makt, så skulle jag hålla med dig. Men om vi ska diskutera verkliga förhållanden så kom inte dragandes med demokratiaspekten! Sverigebegreppet är för mig så mycket mer än ett geografiskt område.

Vad den svenska statschefen säger på statsbesök i andra länder är noga planerat av Utrikesdepartementet (UD). Den svenske statschefen får alltså inte framföra åsikter efter eget skön i officiella sammanhang. Om det är någon som ”sladdar”, är det i så fall UD. Se den massmediala hysterin i samband med statsbesöket i Brunei.

Sedan vet jag inte vad du menar med ”guds nåder”? Och skulle det ha någon relevans här?

Uppenbarligen störs du också över att staten ska uppbära kostnaden för kungahuset. Hur ser din kostnadskalkyl ut där? Om du finner kostnaden orimlig, vad vill du ha istället? Vad är alternativkostnaden för staten om Sverige t.ex. vore en republik med ett presidentämbete med en statschef som väljs vart fjärde år i allmänna val med tillhörande presidentvalskampanjer? Tänk efter ordentligt!

Det är delvis tack vare stormaktskungarnas mer eller mindre förmenta släktskap med ”fantasikungarna”, som dessa kunde få en så imponerande ställning av sin samtid. Sverige var under stormaktstiden till skillnad från övriga Europa en utvecklad nationalstat, i vilken forntiden sattes i högsätet för att imponera andra.

Islamistiska muslimer är en religion som snart har säte i vår riksdag. Låt oss stoppa dem medan de är goda.

Skall vi ha ens en enda muslim i Sverige????

PS innan ni trycker på "Anmäl", notera att det endast var en blygsam fråga. Sedan kan ni gissa hur jag skulle svara!

På grund av religionsfriheten i Sverige är vi tvungna att tolerera såväl muslimer som andra religiösa, om de utövar sin religion utan att begå brott.
Jag har ingen gissning om ditt svar. Kanske du vill se en begränsning av religionsfriheten.
Religioner är gissel för många människor. En värld utan religion skulle kanske vara en bättre värld, men vill man bekämpa religion måste man göra det med lagliga medel.

Jag anser att vi ska ta bort religion och politik från vår lagsstiftning. Vi ska ha åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Vi har inte någotdera. Frågan är om vi ens har tryckfrihet. Samma med föreningsfrihet.

Frihet är lika med förtryck. Enligt svensk lagstiftning och dess tillämpningar.

Du nämner något mycket intressant där, Kina har mycket framgångsrikt lyckats avskaffa politik (ideologi) och religion från både lagstiftning och landets administration, men att komma dit var inte lätt. Det kostade omkring 100 miljoner liv mellan 1912 och 1978. Mellan 1912 och 1949 hade Kina demokrati, republiken Kina. Journalister, publicister, bokförläggare och konstnärer utnyttjades mot betalning att hetsa olika grupper mot varandra. Det blev åtskilliga krig. När Mao Zedong kom till makten 1949 blev lösningen att avskaffa religion och ideologi och integrera alla till ett enda folk, ett folk, ett språk, en kultur skulle det bli. Det fungerade inte som vi vet. Idag är alla fria och ha sin egen ideologi och religion, men det finns andra begränsningar, att påtvinga andra sin egen ideologi eller religion är inte tillåtet liksom trakasserier eller provokationer. Om en kyrka sätter upp ett överdimensionerat kors för att provocera muslimer, då blir dom beordrade att byta det mot ett normalt, när muslimer odlar jätte-skägg och kör dom i ansiktet på andra för att provocera, då blir dom beordrade att ansa skägget. Dörr till dörr försäljning av religion, Jehovas vittnen, är inte tillåtet liksom gatuförsäljning, gatupredikanter. Det gäller även ideologi, alltså politik, även klockringning eller böneutrop. Sådant anses inkräkta på andras religionsfrihet. Sverige ligger någonstans runt Kinas 1912 till 1978 i sin utveckling just nu, dels Republikens motsättningar, dels Kulturrevolutionen. Kanske kunde Sverige lära sig av andras erfarenheter, men det är nog för mycket begärt.

Hur intressant det än är att Goebbels citeras på engelska så undrar jag om inte skribenten borde läsa citatet igen.
Kan en möjlighet att förbjuda partier man inte tycker om missbrukas av antidemokratiska krafter? Kan det bli ett verktyg för att avskaffa demokrati?

Bra och intressant skrivet Jesper. Din bedömning har mycket tyngd i sig. Hoppas det också blir så och att vi kan hänga på Tyskarna som har en fungerande struktur med att hålla de antidemokratiska borta från makten.

Menar du Tyskland för 84 år sedan?

Utdrag från Ledarsidorna idag.
Föreningsfriheten i all ära men möjligen borde stud Bokefors oroa sig för detta ?

”Dödspatrullen” misstänks ligga bakom flera mord i Stockholmsområdet. I gruppens kärna ingår fyra män på 20-21 år som har ett enormt våldskapital. Två av de fyra sitter häktade misstänkta för grovt narkotikabrott och anses av källor i den kriminella miljön vara försvagade, vilket gör dem till lättare måltavlor för deras fiende. Runt kärnan finns ett tiotal unga män mellan 20-30 år. Men det finns ytterligare element med ännu större våldskapital än vad som tidigare rapporterats.

– Prislappen ligger på några hundra tusen upp till en halv miljon när det gäller likasinnade, säger Leif GW Persson i SVT ”Veckans brott”.

Utvecklingen är inte ny utan har funnits under en period. Vad som tillkommer är gruppen återvändande från IS. Dessa har ett ännu högre våldskapital och håller nu på att återetableras i sina forna hemmiljöer. Järvafältet, framför allt Rinkeby-Tensta-Husby är en sådan. Hisingen i Göteborg och Vivalla i Örebro är andra.

När dessa var enrollerade i IS var de ofta i stridande förband. De stridande förbanden hade en överrepresentation av ”Foreign Fighters”. De som åkte till konflikthärden hade redan innan de åkte ett överintresse av hänsynslöst våld. I källarlokaler satt många av dessa och utbytte filmer och bilder på avrättningar och andra våldshandlingar på rena rekryteringsmöten.

Denna grupp av unga män glider, och har tidigare glidit, mellan religiös fanatism och klan-orienterad kriminalitet.

Dessa återvändare har ännu inte fullt ut återetablerats utan rör sig i samhällena utan egentlig sysselsättning, och framför allt ligger de under polisens radar idag. Straffen för terrorresor är dessutom låga, två år, och de brott de kan ha begått i konflikten är svåra eller omöjliga att bevisa. Det är inte osannolikt att på gator och torg i de särskilt utsatta områdena finns personer som gjort sig skyldiga till brott med ett högre straffvärde än att ha åkt ner till IS. Två års fängelse är sannolikt för kort tid för att rehabilitera dessa under kontrollerade former om de nu skulle kunna lagföras för detta. Polisens, och Säpos, resurser är redan idag under stark press med det ökande antal mord och våldtäkter som rapporterats i media.

Anmälningarna om sexuella övergrepp prioriteras bort när polisens få resurser läggs på mord och mordförsök. Med den situationen som är i dag finns det dock ingen möjlighet att hinna med både mord och våldtäkter, menar han. En del av problemet beror på att det ofta är samma utredare som har hand om dessa grova brott. I flera fall handlar det om utredare som tidigare bara hade sexualbrott på sitt bord, men på grund av resursbrist nu måste jobba med annat också.

– Det är svårt att förklara varför våldtäktsärenden läggs på hög, men de andra brotten är ännu allvarligare. Det är två onda ting som vi måste välja mellan, sade Torgny Söderberg, sektionschef för utredningsenheten på Stockholmspolisen, tidigare till SVT.

Det är mer en frågan om tid innan de etablerar sig på den enda arbetsmarknad som de har en adekvat kompetensprofil för. De kommer då ställa sina tjänster till förfogande med de konkurrenssituationer som kommer uppstå då. Denna marknad följer inte övriga marknadslagar med prispress för att konkurrera om kunderna utan konkurrenter förpassas från denna verksamhet med något mer handfasta metoder. Inte sällan syftande till egen marknadsdominans på permanent basis.

Jaha? Och VEM ska välja vad som är förbjudet och vad som är "gott"??

PK-sofforna? Regeringen? De som skriker högst? Nån hemlig polis?

Nej lagar som kan användas i politiska syften för censur, ska vi INTE ha. Då är steget till 1984 allt för kort.

Sovjet hade det, Kina, Ryssland, Kuba och andra har det, vi ska INTE ha det. Demokratins värden ska skyddas i debatten inte med censur!

Alla länder har nog lagar för politisk censur.
Sverige har t.ex. förbud mot hets mot folkgrupp.

Sverige har inga censurlagar som kan användas av makten lite hur som helst. Det som ska "censureras" måste vara specificerat i lag och man måste gå omvägen runt domstolar med ett åtal. Inget "just nu kom vi på att vi inte gillar att oppositionen skriver oss på näsan för att minister xyz har tagits med brallorna nere..."

Det har Ryssland, Kina, Kuba, Zimbabwe, Venezuela, Burma, NordKorea och andra defacto enpartistater.

Diskrimineringslagen och lagstiftningen om hets mot folkgrupp respektive den som berör så kallad religionsfrihet. Det finns säkert mer det här är vad som skrämmer mig mest.

Ryssland är ingen enpartistat. I Sverige finns det defacto ingen opposition.

Ryssland är en defacto enpartistat under putin. All verklig opposition antingen mördas, fängslas eller förbjuds ställa upp i val.

Sverige har opposition, förutom i invandrarfrågor.

Vilken opposition har förhindrats i Ryssland?

Anmäld som opassande ???

Jag undrade också varför ditt inlägg anmäldes som opassande.
Jag gissar att anmälaren retade sig på uttrycket "så kallad religionsfrihet" och på påståendet att det de facto inte finns någon opposition i Sverige.
Det är beklagligt att man inte får veta vem anmälaren är. För anmälaren själv är det beklagligt att hen inte ges möjlighet att förklara varför hen fann inlägget opassande. Men det kan man förstås göra i ett svar på inlägget.

Jag vågar nog påstå att lagen om hetsgrupp missbrukas å det grövsta i dagsläget av vissa mörkermänniskor för att de ska kunna tysta sina inbillade och verkliga fiender och meningsmotståndare. Man kan säga att den används som ett redskap i en form av psykologisk krigföring där alla medel är tillåtna. Lagen missbrukas i stor utsträckning och används numera nästan uteslutande till att beivra hitte-på-brott. Åklagarna och Domstolarna reduceras i dessa ärenden till brickor i ett väldigt fult spel där de anser sig vara tvungna att agera springflickor och springpojkar åt mörkermännen.
Alla lagar kan missbrukas, sägs det. Vi ska absolut inte införa ännu en lag som inskränker våra medborgerliga rättigheter. Så jag föreslår att alla mörkermän tar ett steg tillbaka och kryper tillbaka till sina hålor och stannar där.
Tro det eller ej, men i dagarna har en åklagare väckt åtal mot en man som dristat sig till att skriva på Facebook att han anser att en viss folkgrupp är lat. Ett nytt bottennapp. Att påstå att en viss individ av viss etnicitet eller för den delen hela gruppen är lat, må vara otrevligt men är absolut inte ett brott. Det är att sätta ribban alldeles för lågt, och riskerar att helt trivialisera begreppet och urholka det fullständigt. Till slut finns det inte någon som helst folklig acceptans för lagen. Och rättsväsendet blir till åtlöje. Samtidigt tar det resurser från riktiga brott tex. våldtäkter som Polisen ibland inte längre anser sig ha tid att utreda. Men på de flesta av landets domstolar råder det stor måltorka eftersom det inte kommer in särskilt många stämningsansökningar i brottmål så där kastar man sig nog gladeligen över även dessa ärenden.

@Paul Peder 00:26
Klokt skrivet!

Dessutom är lagen om hets mot folkgrupp en juridisk paradox. Den är nämligen diskriminerade till sin natur. Den kan inte åberopas om hetsningen riktas mot den s.k. majoritetsbefolkning. Det är de facto fritt fram på svensk botten att hetsa mot folkgruppen svenskar.

Du verkar ha väldigt god insikt i juridiken hos alla länder som USA bedriver propagandakrig mot.

Kan du hänvisa till lagarna som ger staten den där möjligheten i respektive land så att jag kan läsa dem?

Kina och Kuba är väl de enda enpartistaterna i den listan?

Kina är det enda land jag vet som har lyckats ta sig bort från just den "demokrati" som Jesper vill ha. Kina införde demokrati 1912, hade första allmänna valen sent 1913. Demokratin ledde till Mao-regimen 1949, och först 1978 började man arbeta på att införa folkstyre som nu är i stort genomfört. 1978 hade experimentet kostat omkring 100 miljoner människor livet. Sverige har fortfarande Sovjet-demokrati, man väljer en fraktion av många med samma ideologi, som sedan blir diktator i fyra år. I Kina kan alla verkligt påverka, det går inte i Sverige. Jespers ide skulle ta Sverige till den Nordkoreanska modellen av demokrati. Nordkorea är ju precis som Sverige en demokrati, enligt egen bedömning. Democratic People's Republic of Korea (DPRK) och och man håller folkomröstningar, precis som i Sverige. Sagt med 40 års erfarenhet i Kina, och 15 års bosättning.

Alla länder i västvärlden har det du kallar "Sovjet-demokrati".

Det besta vore väl om vi som är toleranta förbjöd alla de intolerant åsikterna

Är inte det i stort redan genomfört.

Skrämmande att en blivande jurist argumenterar för denna typ av inskränkningar. Men kanske idén inte är så dum ändå, man skulle ju med utgångspunkt i Bokefors antidemokratiförbud kunna argumentera för att Bokefors beläggs med yrkesförbud.
Kanske kommer Bokefors att bli en av dem som dömer mig till internering på grund av fel åsikter. Jag är nämligen ingen vän av den form av demokrati som vi har. Jag är däremot en inbiten försvarare av de demokratiska fri- och rättigheterna, framför allt då yttrandefrihet. Men då jag med stor säkerhet etiketteras som "högerextrem" av det rådande etablissemanget ser jag det som en överhängande fara att jag kommer att sluta mina dagar innanför taggtråd.

De tyska förbuden och inskränkningarna i yttrandefrihet är definitivt inget föredöme. Tvärtom går Tyskland återigen i bräschen för totalitarismen och leder marschen mot frihetens förfall. Man tycker ju att de borde ha lärt sig av sin historia. Jag brukar själv påpeka att Hitler kom till makten på "demokratisk" väg, även om det förekom mycket fulspel och det förekom odemokratiska aktiviteter på gatunivå ungefär som att V sitter i riksdagen demokratiskt invalda men researchgruppen ägnar sig åt politisk registrering, Expo åt propaganda och AFA åt politisk förföljelse .
Men att Hitler och nazisterna kom till makten inom det parlamentariska systemet är bara ena sidan av historien. Om man vill ha en inblick i Hitlers och nazismens väg till makten rekommenderar jag Alan Bullocks "Hitler: En studie i tyranni". Man skall inte tro att HItler kom till makten utan motstånd. Tvärtom, faktum är att "Mein Kampf" faktiskt är en ganska passande titel på hans verk för han mötte hårt motstånd på sin väg till makten, ett motstånd som bland annat innefattade saker som att man försökte hindra Hitlers kampanjande med saker som mötesförbud och förhindra nazistiska demonstrationer och även direkta försök att upplösa och förbjuda nazistpartiet.
Så när man nu höjer rösterna för att förbjuda "antidemokratiska organisationer" så gör man precis samma sak som man försökte stoppa nazismen med INNAN nazisterna tog makten. Det gick ju sådär.

När Jesper mognar till lite och får lite erfarenhet kommer han att inse att detta har provats förr, till exempel 1933 i Tyskland. Vad Sverige behöver är en förändring så att innevånarna kan påverka det som rör dem. Det kallas folkstyre.

Dessutom säger bokefors:
"Till skillnad från i auktoritära stater kommer statsminister Stefan Löfven vid en eventuell förlust att respektera väljarnas dom och avgå."
Ännu en bakläxa för honom.
På frågan "Om alliansblocket blir större än de rödgröna i valet, kommer du då att avgå som statsminister?" svarade Löfven nämligen i september 2016: "Nej, men återigen: jag ser framför mig ett samarbete med partier som gör att vi kan skapa majoritet i parlamentet."
http://genusdebatten.se/dags-att-omvardera-lofven/

Tyvärr är jag ganska så säker på att vi kommer att få se Bokefors önskemål besannade inom en inte alltför avlägsen framtid.

Bokefors artikel handlar om toleransens paradox: Hur tolerant ska man vara mot intoleransen?
Jag delar den uppfattning som framförts av Popper, Ross, Tingsten m.fl., att demokratin i den form den tagit i vår del av världen, är den bästa styrelseform som hittills skapats.
Därmed är inte sagt att det inte skulle kunna finnas något bättre. Därför bör man inte förbjuda strävanden i andra riktningar. Låt olika ideologier få konkurrera fritt!
Men tänk om det skulle leda till att en majoritet i riksdagen en gång vill ersätta vår nuvarande demokrati med något annat. Låt detta andra få chansen då!

Här kan man jämföra med vetenskapen. Tänk om vetenskapssamhället skulle tabubelägga uppfattningar som som strider mot de för tillfället rådande, som t.ex. under de tider då Aristoteles fysik inte fick ifrågasättas. Då skulle vetenskapliga framsteg ske mycket långsammare. Hade den andan rått vid förra sekelskiftet, skulle varken kvantteorin eller relativitetsteorin fått sitt genombrott vid den tiden.

I stället för att fördöma idéer som ifrågasätter vårt nuvarande demokratiska system borde vi ha en levande debatt om tänkbara alternativ.

I linje med Bokefors intentioner borde han också propagera för att förbjuda en antidemokratisk förening som i högsta grad är verksam i Sverige och som har infekterat högre svenskt beslutsfattande och lagstiftning, samt stöper om konungariket Sverige till oigenkännlighet. För föreningsmedlemskapet räkenskapsåret 2015 fick dessutom de svenska skattebetalarna slanta upp 45,232 miljarder kronor.

Det är riktigt att svenska folket fick säga sitt i en folkomröstning 1994 huruvida Sverige skulle ansöka om medlemskap i föreningen eller inte, vilket då resulterade i ett ja. Men föreningen (med dåtida folkomröstningsunderlag) var då något helt annat än vad den är nu efter det senaste Lissabonfördraget, som trädde ikraft 2009-12-01. Reinfeldtministären undertecknade Lissabonfördraget 2007-12-13. Trots att det färdiga fördraget inte var färdigförhandlat ratificerade Reinfeldtministären med stöd av sossarna det 2008-11-20.

Under starkt hemlighetsmakeri inom det svenska journalistiska och politiska etablissemanget ovärdigt en upplyst demokrati, skrevs föreningsmedlemskapet in i grundlagen 2010, vilket försvårar utträde ur föreningen.

Som svensk har man ingen insyn hur föreningens två högsta ämbeten - presidenten och kommissionsordföranden - väljs ut. Allt fler beslut inom allt fler områden som berör svenska förhållanden fattas med kvalificerad majoritet i föreningens ministerråd utomlands av ickesvenskar. Sagda beslut, inklusive hur beslutsunderlagen tas fram, omgärdas av hemlighetsmakeri ovärdigt en transparent demokrati och därför i strid med grundläggande demokratiska principer. För svenskt vidkommande har Riksdagen tredje högsta lagstiftande rang efter föreningens ministerråd och parlament.

"Till den som överväger att försöka påverka valutgången i vårt land: Håll er borta!"
Stefan Löfven/SVT

Social demokrati?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.