Skip to content

Finansministern ser fram emot remissinstansernas synpunkter - nya "flyttskatten" ska ge en miljard

Foto: DJ

Nya regler om "flyttskatt" kan träda i kraft under nästa mandatperiod. Om förslaget går igenom kommer kapitaltillgångar att anses avyttrade vid flytt utomlands. Förslaget beräknas öka skatte-intäkterna med 1 miljard kronor per år.

 

- Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Det ska inte vara möjligt att flytta från Sverige och därigenom undgå beskattning av kapitalvinster som har upparbetats här, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

- Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter.

Slopad tioårsregel
Regeringen har remitterat promemoria med förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer. Förslaget har utarbetats av Skatteverket och innehåller en rad nyheter.

Till exempel föreslår man att den så kallade tioårsregeln tas bort i ersättning mot en ny regel som innebär att kapitaltillgångar som ägs av en fysisk person ska anses avyttrade om personen flyttar ut från Sverige.

Tanken är att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige fram till utflyttningen beskattas här och att det i sin tur ska leda till färre tillgångar som skapats i Sverige försvinner genom utflyttning.

Undantag inom EES
Förslaget innehåller även en undantagsregel där den som flyttar till en stat inom EES eller till en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal kan beviljas anstånd med att betala kapitalskatt. 

Förutsättningen är att Sverige har ett avtal om informationsutbyte med inflyttningslandet då systemet med utflyttningsbeskattning kommer att medföra att uppgiftsskyldigheten till Skatteverket utökas och att andra förfarandebestämmelser införs.

Nya regler för gåvor
I promemorian föreslår man även nya regler för gåvor. Enligt förslaget ska tillgångar som överlåts benefikt till en person som inte är skattskyldig i Sverige anses avyttrade och därmed beskattas hos överlåtaren.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt