Skip to content

Dotter förlorar mot pappans ex-sambo - fastighetsgåva slutar med betalningsansvar för lån

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnan hävdar att den halva hon har fått som gåva från sin far inte är belastad med lån. Faderns före detta sambo - som äger den andera hälften av fastigheten och står som ensam låntagare - hävdar dock motsatsen. Sedan fastigheten har sålts för 3,2 miljoner och den yngre kvinnan har stämt den äldre kvinnan går nu hovrätten på den äldre kvinnans linje.

 

Fastigheten - som utgjorde säkerhet för lån - såldes i december 2015 för drygt 3,2 miljoner kronor.

En 62-årig kvinna stod som ensam låntagare för lånen och ägde hälften av fastigheten. Den andra halvan ägdes av en 27-årig kvinna som hade fått andelen genom en gåva från sin pappa - som i sin tur hade fått andelen som gåva från den 62-åriga kvinnan i samband med att de separerade.

När fastigheten såldes gjordes en avräkning enligt lagen om samäganderätt vilket innebar att lånen delades lika mellan de båda ägarna - alltså mellan de båda kvinnorna.

"Inte ensamt betalningsansvarig"
Den 27-åriga kvinnan stämde den 62-åriga kvinnan vid Södertörns tingsrätt och krävde henne på hälften av vinsten från försäljningen av fastigheten. Hennes inställning redovisas i tingsrättens dom:

"X (den 27-åriga kvinnan) har fått en gåva av sin far som består i en andel av fastigheten motsvarande dess värde utan avdrag för de lån som belastade fastigheten. Eftersom en del av köpeskillingen har använts för att betala Y:s (den 62-åriga kvinnans) lån med säkerhet i fastigheten, som Y var ensamt betalningsansvarig för, har X inte fått ut värdet av hela gåvan."

Även den 62-åriga kvinnan inställning redovisas:

"Partema emellan var inte Y ensamt betalningsansvarig för alla lån som belastade fastigheten vid försäljningen. När värdet av gåvan till X ska beräknas måste avdrag först göras för de lån som belastade fastigheten."

"Väl medveten om lånen"
Den 62-åriga kvinnan hävdade att mannen hade varit väl medveten om att andelen var belastad med lån när han fick sin andel som gåva av henne och att dottern inte kunde komma i bättre ställning än sin pappa när han hade skänk sin andel i fastigheten vidare till henne.

Tingsrätten ansåg att 27-åringen inte hade visat att gåvan från pappan de facto hade inneburit att det var fastighetens så kallade övervärde - alltså värdet sedan lånen hade lösts - som hade överlåtits.

Tingsrätten skrev:

"Det har framgått av utredningen att Z (mannen) och Y hanterade lånen på fastigheten som om de vore gemensamma, lånen belastade själva fastigheten och därför gjordes avdrag för lånen när Z och Y sulle hantera sina mellanhavanden. Detta talar för att gåvan från Z till X (dottern) ska hanteras på samma sätt, dvs. efter avdrag för fastighetens lån."

"Det har inte framgått av något gåvobrev att Z gav hälften av fastighetens övervärde till X. Inte heller på annat sätt har det framgått att gåvan ska beräknas på detta sätt."

Skulle hanteras på samma sätt
Enligt tingsrätten skulle därför mannens gåva till dottern hanteras på samma sätt som hans före detta sambos gåva till honom. Tingsrätten gick därför på den 62-åriga kvinnans linje.

Svea hovrätt gjorde samma bedömning och fastställde tingsrättens dom.

Hovrätten konstaterade att den 27-åringa kvinnan inte hade visat att den gåva som pappan hade fått från den 62-åriga kvinnan inte innebar att han övertog betalningsansvaret för hälften av lånen.

Hovrätten skrev:

"X (dottern)  härleder sin rätt från Z (pappan). Hon kan därmed aldrig komma i en bättre ställning i förhållande till X (den 62-åriga kvinnan) än Z. Liksom tingsrätten anser hovrätten att det har framgått av utredningen att Z och Y hanterade lånen på fastigheten som om de vore gemensamma."

Högsta domstolen prövar inte fallet
Att pappan, i gåvobrevet till sin dotter, inte har uppställt ett villkor om att hon skulle överta betalningsansvaret är en fråga som inte kan belasta den 62-åriga kvinnan, konstaterade hovrätten och fastställde därmed tingsrättens dom.

Den 27-åriga kvinnan överklagade domen till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva den. Hovrättens avgörande står därmed fast.

 

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt