Skip to content

"Domen väcker en rad följdfrågor - flyktingpojke får socialbidrag för att få familjen till Sverige"

ANALYS - av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm

 

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 15 november 2017 (mål nr 1978-17) beviljat en underårig person 5 250 kronor  i ekonomiskt bistånd avseende ansökningsavgifter för uppehållstillstånd för hans familjemedlemmar (Dagens Juridik 2018-01-18).

Socialnämnden hade avslagit hans ansökan med motiveringen att ett gynnande biståndsbeslut inte kunde garantera hans behov av gemenskap och samlevnad med sin familj samt att det ekonomiska ansvaret åvilar hans förälder.

Socialnämndens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som konstaterade att klagandens familj befann sig i Etiopien och att de avser att ansöka om uppehållstillstånd grundat på anknytning till klaganden. Förvaltningsrätten fann vidare att klagandens familj inte hade beviljats uppehållstillstånd varför den sökta avgiften inte ensamt är avgörande för att familjen ska kunna återförenas; det krävs en prövning av en svensk myndighet.

Rätten avslog överklagandet och fann vid en sammantagen bedömning att bistånd till de aktuella ansökningsavgifterna inte var nödvändigt för att tillförsäkra klaganden en skälig levnadsnivå.

Av Kammarrätten i Sundsvalls dom framgår i huvudsak följande:

Klaganden ansökte om bistånd innan den aktuella ansökningsavgiften betalades. Den omständigheten att han efter ansökan funnit alternativa finansieringsmöjligheter innebär inte att målet gäller bistånd till betalning av skuld (jfr t.ex. rättsfallet RÅ 1991 not 360).

Klaganden har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flykting, han är minderårig och vid tidpunkten för ansökan saknade han vårdnadshavare i Sverige.

Som flykting kan han inte förväntas återvända till sitt hemland för att återförenas med sin familj. Det får mot denna bakgrund anses att det är nödvändigt för klaganden att återförenas med sin familj i Sverige för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Det har inte framkommit annat än att klaganden och hans familj saknar möjlighet att själva betala avgiften.

Kammarrätten noterar att Migrationsverket synes ha funnit att klaganden och hans anhöriga saknar ekonomiska förutsättningar för att betala resan eftersom bidrag till resa för anhörig endast lämnas av Migrationsverket i den mån flyktingen eller den anhörige inte har medel att bekosta resan (4 § förordningen [1984:936] om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige).

Vid dessa förhållanden fann kammarrätten det visat att klagandens behov inte kunde tillgodoses på annat sätt än genom bistånd och biföll därför överklagandet.

En i Sverige bosatt underårig persons rätt till familjeåterförening är inte absolut utan en ansökan om uppehållstilstånd grundad på anknytning till anknytningspersonen i Sverige prövas av Migrationsverket i enlighet med utlänningslagens regler.

Enligt huvudregeln ska en ansökan om uppehållstillstånd av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ges in till och utredas av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt.

Vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning är avgiften 1 500 kronor för vuxna och 750 kronor för barn.

I huvudsak gäller att den som söker uppehållstillstånd på anknytning till en i landet bosatt person måste styrka sin identitet. Detta sker vanligtvis genom att den sökande uppvisar ett giltigt pass.

Om identiteten inte styrks kan den sökande vägras uppehållstillstånd. Om den sökande är ett barn så måste båda vårdnadshavarna ha gett sitt medgivande till att barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Det ankommer på sökanden att visa att det föreligger ett tillståndsgrundande familjerelation till anknytningspersonen i Sverige.

Uppehållstillstånd får också vägras om oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet samt om utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

En ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning till en i Sverige bosatt person kan alltså avslås om förutsättningarna för tillstånd inte är uppfyllda. Detta bör beaktas när man tar ställning till om socialnämnden ska vara skyldig att utge ekonomiskt bistånd till en ansökningsavgift avseende Migrationsverkets prövning.

Ansökningsavgiften måste erläggas i förväg. Socialnämnden kan inte avvakta med sitt ställningstagande i biståndsfrågan tills de vet om ansökan om uppehållstillstånd beviljats eller inte. Om Migrationsverket avslår ansökan så sker ingen återbetalning av ansökningsavgiften.

Ekonomiskt bistånd från socialnämnden ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Enligt min mening kan inte kostnader för en ansökningsavgift avseende en eventuell möjlighet för anhöriga i utlandet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige anses ingå begreppet skälig levnadsnivå.

Även med beaktande av att det ska göras en individuell bedömning av vad som i det enskilda fallet kan ingå i begreppet skälig levnadsnivå ska man väga in att tillämpningen av en ”rättighetsbestämmelse” ur ett rättsligt perspektiv ställer krav på saklighet, likabehandling och opartiskhet. Om förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd är uppfyllda har den enskilde ett rättsanspråk på att understödet ska utgå.

Det som brister i förutsättningarna i ett fall som detta är den hypotetiska möjligheten till framgång vid en ansökan om uppehållstillstånd. En närmare bestämning av vad som är skälig levnadsnivå måste utgå från konkreta förutsättningar kring vad som kan stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Om man likt Kammarrätten i Sundsvall finner att det ingår i en skälig levnadsnivå för en underårig flykting att få återförenas med sin familj i Sverige så kan följdfrågor uppkomma:

Hur ska socialnämnden ställa sig till kostnader för familjemedlemmar i utlandet som uppkommer när de reser till den stad eller det land där ansökan om uppehållstillstånd ska ges in?

Hur ska nämnden ställa sig till kostnader för uppehälle för familjemedlemmar i utlandet som kanske inte befinner sig på sin hemort i avvaktan på beslut från Migrationsverket?

Sådana kostnader kan väl lika gärna som kostnader för en ansökningsavgift anses uppkomma för att en underårig flykting i Sverige ska få återförenas med sin familj?

Man kan heller inte låta bli att reflektera över de svårigheter som är förknippade med att socialnämnden på ett nöjaktigt sätt ska kunna utreda om de inblandade personerna genom egna medel kan tillgodose sina behov själva.

När Kammarrätten i Sundsvall avgjorde målet hade de aktuella avgifterna redan betalats. Kammarrätten ansåg inte att målet gällde bistånd till betalning av skuld och hänvisade till rättsfallet RÅ 1991 not 360.

Skillnaden mellan de omständigheter Kammarrätten haft att bedöma i det nu aktuella målet och Regeringsrättens notisfall - där Regeringsrätten ansåg att bistånd inte skulle utgå för att betala en skuld - är att ansökan om bistånd lämnats in före respektive efter den aktuella kostnaden betalats av sökanden.

Det råder ingen klarhet kring vad den alternativa finansieringsmöjligheten bestått av i det aktuella avgörandet från kammarrätten. Har klaganden eller hans familj tagit ett lån för att betala avgifterna eller har de fått fram medel på annat sätt?

Det råder en restriktiv praxis när det gäller att utge bistånd för att betala skulder. De facto hade behovet tillgodosetts på annat sätt när kammarrätten beslutade dom. Man kan finna stöd i RÅ84 2:27 för att ett handlån som hjälp för att betala en hyra inte medför att sökanden förlorar rätten till en prövning av en eventuell rätt till ekonomiskt bistånd.

Utan en närmare beskrivning av hur avgifterna kommit att betalats för ansökningarna om uppehållstillstånd är det svårt att riktigt följa med i hur kammarrätten resonerat.

Socialnämnden i Falu kommun överklagade Kammarrätten i Sundsvalls dom till Högsta Förvaltningsdomstolen en dag för sent. Kammarrätten avvisade därför överklagandet genom beslut den 11 december 2017.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt