Skip to content

12 miljoner i skadestånd för dålig processföring - HD prövar tvist mellan advokat och ex-klient

Foto: Jessica Gow/TT

Om advokaten hade fört sin klients talan på ett annat sätt hade klienten sannolikt vunnit rättegången. Det konstaterade hovrätten och dömde advokatbyrån att betala tolv miljoner kronor i skadestånd till den före detta klienten. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva fallet.

 

Advokaten hade företrätt en bostadsrättsförening i en tvist som handlade om skadestånd för obefogad hävning av ett entreprenadkontrakt.

Tvisten slutade med att föreningens skadeståndstalan ogillades med hänvisning till att föreningen inte hade lyckats visa att den hade orsakats någon skada genom motpartens hävning.

Advokatbyrån stämdes
Föreningen stämde advokatbyrån vid Stockholms tingsrätt och hävdade att advokaten hade varit vårdslös i sitt uppdrag som ombud - bland annat eftersom han inte hade upplyst föreningen om möjligheten att framställa ett alternativt yrkande om att få betalt för de utläggskostnader för entreprenaden som föreningen hade haft.

Utläggen hade inte heller åberopats kvittningsvis mot motpartens genfordran.

Enligt föreningen hade advokatens misstag lett till att föreningen gick miste om ersättning för utlägget, blev tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader och betala ett oskäligt högt arvode till advokatbyrån.

Förlorade i tingsrätten
Tingsrätten kom fram till att det inte var visat att advokaten, när det gällde talans utformning, hade gjort sig skyldig till någon vårdslöshet. Tingsrätten gick därför på advokatens linje.

Föreningen överklagade till Svea hovrätt som gjorde en annan bedömning och påpekade att utläggen enligt entreprenadkontraktet skulle kunna avräknas från den slutliga kontraktssumman.

Hovrätten ansåg därför att utläggen de facto var ersättningsgilla.

"Oseriöst" agerande användes
Hovrätten konstaterade därmed att advokaten hade utformat föreningens talan på ett sådant sätt att föreningens rätt till betalning eller kvittning inte prövades som ett självständigt yrkande - vilket ledde till att föreningen förlorade.

Hovrätten noterade därefter att advokaten däremot i hovrätten hade åberopat de aktuella utläggen kvittningsvis. Hovrätten hade i och för sig tillåtit detta men kommit fram till att kravet, till följd av talans utformning i tingsrätten, omfattades av den domens rättskraft och därför inte kunde prövas.

Hovrätten skrev i sina domskäl: 

"A (advokatens) påstående om att det skulle ha varit 'oseriöst' att grunda ett själständigt yrkande på Entreprenadavtal II förtjänar inte avseende med beaktande av bl.a. att han själv vid pläderingen i tingsrätten gjorde gällande just detta och senare använde samma påstående i överklagandet och i den påföljande hovrättsprocessen."

"A:s underlåtenhet att utforma BRF:s (föreningens) talan så att frågan om ersättning för utläggen inte prövades självständigt får anses ha varit vårdslöst. Om så skett hade enligt hovrättens bedömning BRF:s talan i denna del bifallits." 

HD tar upp fallet
Därmed hade föreningen inte heller behövt stå för motpartens rättegångskostnader och hovrätten ändrade således tingsrättens dom och beslutade att advokatbyrån skullle betala drygt 12 miljoner kronor i skadestånd till föreningen för rättsförlust och betalda rättegångskostnader.

Advokatbyrån överklagade till Högsta domstolen som redan i mars 2017 meddelade så kallat partiellt prövningstillstånd i frågan om det hade förelegat en reklamationsskyldighet för bostadsrättsföreningen och om, i så fall, reklamation skett i rätt tid.

HD har nu beslutat att utvidga prövningstillståndet till att omfatta hela målet.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Jag har noterat att advokatansvars-målen genomgående har en domstols- eller avdelningschef som ordförande i domarsitsen. Härom året försummades för en gångs skull denna ”chefsbevakning” i hovrätten, varför den aktuella BostadsRättsFöreningen tillerkändes skadestånd i ett civilmål mot försumlig advokat (Svea hovrätt T 11422–15, Dom 2016-12-02). Tingsrätten däremot, hade sett till att ha ”rätt domarbesättning” och följdenligt ogillat käromålet från BRF. Som jag anade beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd till den förlorande advokaten.
Tvister om advokatansvaret har inte prövats av HD de senaste sextioåtta åren! Men nu gällde det ju en ansökan från en klandrad advokat, vilket knappt förekommit tidigare. Ordföranden i HD, Stefan Lindskog, som även varit ordförande i Advokatsamfundet, deltog i beslutet att bevilja prövningstillstånd. Lindskog m fl hittade livbojen att pröva huruvida reklamationsvillkoren var korrekt uppfyllda. Oddsen är alltså goda för att även denna advokat kan flyta vidare i de ansvarsbefriades ljumma träsk.

Tack för målnummer!

Vari ligger prejudikatsintresset, HD ska inte vara garanten för den yttersta rättvisan enligt vad Lindskog själv sagt? Men HD är ju flitiga med att bevilja PT när underrätterna prutat ned de begärda advokatarvodena. Så detta ligger ju i linje med HD:s prioriteringar. Den försumlige advokatens invändning om reklamation och reklamationsfrist har ju redan prövats i två instanser. Det är ju typiskt sett en sådan fråga som får avgöras från fall till fall så det är inte en fråga som lämpar sig för praxis. Men det är klart att syftet är förstås att till allt pris hamra fast en praxis där en advokat inte kan bli ersättningsskyldig för den skada han vållat sin klient när det gäller stora belopp. Det vore ju liktydigt med att fälla en advokat för tjänstefel och skulle leda till att advokaten tvingas lägga ned sin byrå. Att fälla en advokat för försumlighet i tjänsten kan ju normalt sett bara Advokatsamfundet göra.
Men fattas bara att en advokat skulle tvingas ersätta en klient för den skada han åsamkat sin klient. I alla fall inte när det gäller en talan på 12 miljoner. Det finns ansvarsförsäkringar men prestigeförlusten vore för stor. Man kan befara att det inte kommer att hända i detta mål heller. I så fall kommer de nog att hitta ett kryphål så att de kan jämka beloppet och sätta ned det rejält. Men det kommer förmodligen inte att hända att Lindskog fäller en advokatkollega och tvingar denne att betala ersättning till en fd. klient. Om Lindskog och andra fd. advokater i HD har någon skam i kroppen så jävar de ut sig när målet ska prövas. Det är så pass delikat att man behöver låna in justitieråd från HFD. Lindskog och andra som till allt pris värnar om systemets fortbestånd och okränkbarhet till priset av att rättvisa inte skipas, är rädda för att Hovrättsdomen skulle öppna för en flodvåg av stämningar mot inkompetenta och slarviga advokater. Om man ändrar Hovrättsdomen med ett pennstreck så kan man ju istället tilldöma den försumlige advokaten och dennes kollegor ersättning för rättegångskostnaderna som man själv är skuld till, på klientens bekostnad. På så sätt kan man istället få ersättning för att man varit så inkompetent att man vållat klienten skada. Det är väl det som kallas svensk juridisk rättvisa med knorr?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.