Skip to content

12 miljoner i skadestånd för dålig processföring - HD prövar tvist mellan advokat och ex-klient

Foto: Jessica Gow/TT

Om advokaten hade fört sin klients talan på ett annat sätt hade klienten sannolikt vunnit rättegången. Det konstaterade hovrätten och dömde advokatbyrån att betala tolv miljoner kronor i skadestånd till den före detta klienten. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva fallet.

 

Advokaten hade företrätt en bostadsrättsförening i en tvist som handlade om skadestånd för obefogad hävning av ett entreprenadkontrakt.

Tvisten slutade med att föreningens skadeståndstalan ogillades med hänvisning till att föreningen inte hade lyckats visa att den hade orsakats någon skada genom motpartens hävning.

Advokatbyrån stämdes
Föreningen stämde advokatbyrån vid Stockholms tingsrätt och hävdade att advokaten hade varit vårdslös i sitt uppdrag som ombud - bland annat eftersom han inte hade upplyst föreningen om möjligheten att framställa ett alternativt yrkande om att få betalt för de utläggskostnader för entreprenaden som föreningen hade haft.

Utläggen hade inte heller åberopats kvittningsvis mot motpartens genfordran.

Enligt föreningen hade advokatens misstag lett till att föreningen gick miste om ersättning för utlägget, blev tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader och betala ett oskäligt högt arvode till advokatbyrån.

Förlorade i tingsrätten
Tingsrätten kom fram till att det inte var visat att advokaten, när det gällde talans utformning, hade gjort sig skyldig till någon vårdslöshet. Tingsrätten gick därför på advokatens linje.

Föreningen överklagade till Svea hovrätt som gjorde en annan bedömning och påpekade att utläggen enligt entreprenadkontraktet skulle kunna avräknas från den slutliga kontraktssumman.

Hovrätten ansåg därför att utläggen de facto var ersättningsgilla.

"Oseriöst" agerande användes
Hovrätten konstaterade därmed att advokaten hade utformat föreningens talan på ett sådant sätt att föreningens rätt till betalning eller kvittning inte prövades som ett självständigt yrkande - vilket ledde till att föreningen förlorade.

Hovrätten noterade därefter att advokaten däremot i hovrätten hade åberopat de aktuella utläggen kvittningsvis. Hovrätten hade i och för sig tillåtit detta men kommit fram till att kravet, till följd av talans utformning i tingsrätten, omfattades av den domens rättskraft och därför inte kunde prövas.

Hovrätten skrev i sina domskäl: 

"A (advokatens) påstående om att det skulle ha varit 'oseriöst' att grunda ett själständigt yrkande på Entreprenadavtal II förtjänar inte avseende med beaktande av bl.a. att han själv vid pläderingen i tingsrätten gjorde gällande just detta och senare använde samma påstående i överklagandet och i den påföljande hovrättsprocessen."

"A:s underlåtenhet att utforma BRF:s (föreningens) talan så att frågan om ersättning för utläggen inte prövades självständigt får anses ha varit vårdslöst. Om så skett hade enligt hovrättens bedömning BRF:s talan i denna del bifallits." 

HD tar upp fallet
Därmed hade föreningen inte heller behövt stå för motpartens rättegångskostnader och hovrätten ändrade således tingsrättens dom och beslutade att advokatbyrån skullle betala drygt 12 miljoner kronor i skadestånd till föreningen för rättsförlust och betalda rättegångskostnader.

Advokatbyrån överklagade till Högsta domstolen som redan i mars 2017 meddelade så kallat partiellt prövningstillstånd i frågan om det hade förelegat en reklamationsskyldighet för bostadsrättsföreningen och om, i så fall, reklamation skett i rätt tid.

HD har nu beslutat att utvidga prövningstillståndet till att omfatta hela målet.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt