Skip to content

Polisens jakt på våldtäktsmän på färja kritiseras - kvarhållandet av 500 män var olagligt

Värtahamnen i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter en misstänkt våldtäkt under en "studentkryssning" förra våren höll polisen kvar 500 unga män i jakten på förövarna. Nu kritiserar Justitieombudsmannen polisens agerande och konstaterar att det var olagligt. Men JO efterlyser samtidigt en lagstiftning som ger polisen bättre möjligheter.

 

Det var den 30 mars 2016 som flera polispatruller beordrades till Värtahamnen i Stockholm med anledning av en misstänkt grov våldtäkt ombord på en av Silja Lines passagerarfärjor. När färjan hade anlänt till hamnen fattade en polisinspektör beslut om att samtliga manliga passagerare skulle genomgå en så kallad "kroppsbesiktning" i enlighet med bestämmelser i rättegångsbalken.

500 män hölls kvar
Därefter fick alla kvinnor lämna färjan medan cirka 500 manliga passagerare hölls kvar. Dessa fick därefter en och en placera sig framför en glasruta med tonat glas i det så kallade "tullfiltret" för att det kvinnliga offret skulle försöka identifiera de misstänkta förövarna från andra sidan av glaset.

Kvinnan kunde dock inte peka ut någon. Tre misstänkta män greps i stället ombord på färjan. Fyra män åtalades senare och frikändes av tingsrätten. 

Alla kunde inte misstänkas
En av de män som befann sig på färjan anmälde polisen till Justitieombudsmannen (JO) och ifrågasatte kvarhållandet av honom.

Enligt JO Cecilia Renfors är det "uppenbart att samtliga manliga passagerare inte kunde misstänkas för våldtäkten". Det fanns därför inte förutsättningar att besluta om kroppsbesiktning av dem.

JO konstaterar också att åtgärden att låta målsäganden iaktta männen genom en glasruta "inte kan anses utgöra en kroppsbesiktning i rättegångsbalkens mening". Det har enligt JO inte heller funnits något annat lagstöd för att hålla kvar de cirka 500 männen ombord på färjan.

Inte acceptabelt
"Det inte är acceptabelt att polisen har vidtagit en åtgärd som saknat stöd i lag och fått till följd att ett stort antal personer fått sin rörelsefrihet inskränkt", skriver JO i sitt beslut.

Polismyndigheten i Stockholm kritiseras också för att det beslut som fattades inte dokumenterades.

Behövs ny lagstiftning
Men JO konstarerar också att det "kan finnas behov av bestämmelser som ger polisen möjlighet att i en brottsutredning hålla kvar personer på en viss plats i andra situationer än som följer av den lagstiftning som finns i dag".

Mot denna bakgrund lämnas beslutet även till Justitiedepartementet.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Och hur ska denna polisinspektör straffas för sitt maktmissbruk? Borde man inte göra som i USA, avskeda polis som griper/kvarhåller utan laglig rätt? Och ett saftig skadestånd på minst 200k till dom som kvarhålls olagligt.

Och alla poliser som var på plats, borde dom inte reagera på en sådan lagvidrig order?!

Ja, det undrar jag också, att JO inte gick från ord till handling och väckte åtal för en gångs skull.

För det kan väl inte vara så att JO bara är en papperstiger?

Uppmanar artikelförfattaren/redaktionen att byta ut bilden till en bild på den faktiska färjan ifråga, Silja Galaxy. På bilden är något av systerfartygen Serenade eller Symphony. Dels är det fel i sak, dels bidrar det till att sprida en falsk bild om att denna färja, och de hundratals människorna arbetar ombord, skulle vara drabbad av återkommande sexualbrott.

Kanske skulle JO också granska det stöd som polisen åberopar när de masstopsar personer efter grova brott. På färjan fanns cirka 500 män och bland dessa var det stor chans att den misstänkte/misstänkta fanns. Att kalla tusentals män till masstopsning är väl lika stort missbruk av polisiär makt?

Du må tycka att det är maktmissbruk men lagstöd finns:
Rb 28:12b§:
”Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om
syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och
det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.
Analysresultatet får inte jämföras med de DNA-profiler som finns registrerade i register över DNA-profiler som förs enligt polisdatalagen (2010:361 ) eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.
Första stycket gäller inte den som är under 15 år. Lag (2010:363).”

Naturligtvis ska hänsyn till annan lagstiftning också tas men i princip är ”masstopsning” alltså tillåtet.

Den typen av gummiparagrafer borde vara olagliga i sig.

Och över RB styr Regeringsformen där det anges medborgarens skydd gentemot stat och kommun. Här anges också de undantag som medges i vissa sammanhang och enligt min tolkning är "masstopsning" inte förenligt med RF. Vid masstopsning rider polisen på att de medborgare som låter sig topsas inte är en tvångsåtgärd enligt RB eftersom allt sker frivilligt. Bortsett från förhör, kallelse till förhör och medföljande till förhör finns inget tvångsmedel som bygger på frivillighet. Således hävdar jag att Regeringsformen står över rättegångsbalken generellt sett men det finns undantag men knappast för masstopsning.

RB utgör ett av de lagreglerade undantagen från RF.
Se RB 28:12b§ där det du ifrågasätter gällande topsning regleras.

För att överhuvudtaget kunna topsa någon annan än misstänkt behövs möjligheter till undantag i RF. Rättegångsbalken har fått undantag men inte i sådan omfattning att man med detta stöd kan utföra topsningar rutinmässigt och generellt. RF ger ett snävt tillstånd där det ställs krav som vida överstiger RB:s. Därför påstår jag, med stöd av RF och dess förarbeten, att här ges inga tillstånd för att generellt topsa tusentals människor för att polisen tycker sig ha stöd i RB.

För att slippa framstå som en tomte bör man helst ha någon som helst juridisk kunskap när man uttrycker sig om juridiken och dess utövare. Börje du kan väl starta med att läsa på om din kära regeringsform, läs särskilt delen om absoluta och relativa fri- o rättigheter.

De relativa kan nämligen inskränkas genom lag, ex. kroppsbes. precis som Sverker redan framfört.

Ett känt exempel på "masstopsning" är fallet Hagamannen - en serie med brutala överfallsvåldtäkter där man genom att topsa nära 800 personer hittade rätt.

Men nu var det inte topsningen som var problemet heller, utan det var "kvarhållandet" som saknade lagstöd.

Sannolikt bara i Sverige (de lättkränktas land) man kan lyckas känna sig kränkt av att man får gå förbi tullfönstret på väg ut från båten. Är det ingen som kan se till brottsoffret här istället.

Det blev ett bra sätt för polisen att belysa avsaknaden av lämplig lagstiftning, då frågan nu lyfts hos Justitiedepartementet

Antar att en överåklagares åsikter, inte heller det är tillräckligt för dig, då hon är av samma uppfattning som Börje..

En överåklagare som har skrivit en handbok i ämnet.

Vad det gäller juridik är nog skillnaden i kunskap inte så stor. Dessutom är det inte bara min RF utan också Din och den borde Du nog slå vakt om också. Men jag anar ett visst personligt engagemang. Min intention är inte att försvåra för polis utan jag vill ha bort tveksamheter med en lagstiftning som framkallar frågetecken om vad som är rätt eller fel. Efter 46 år med samma arbetsgivare som Du så borde våra intressen inte vara alltför åtskilda.

Vad gnöla, de bör vara tacksamma att få medverka till att få fast förövaren istället. Tycker att polisbefälet gav prov på handlingskraft och sinnesnärvaro.Hade aktionen istället råkat leda till ett gripande hade inte heller JO gnölat. Det är alltid lätt att vara efterklok och döma ut metoder i efterhand..

Så du menar att polisen inte ska hålla sig till lagen?

Jo, generellt sett. Men här hade det inte hunnits plitas ihop ett tillämpligt lagrum. När den skyldige misstänks finnas bland en hop om 500 personer, är det bara rimligt om de inte släpps av båten innan offret har fått försöka utpeka den skyldige bland dem. Ifall aktionen hade resulterat i ett gripande av den skyldige, hade opinionen som sagt blivit en annan, än den nu blev.

Det du efterfrågar är mer en polisstat, det ska vi inte ha. Polis ska inte ha befogenhet att stoppa och gripa, stoppa eller kvarhålla något utan någon egentlig misstanke.
Man jagar vanliga Svensson i sin iver när dom bryter mot lagen, men vem jagar och straffar den polisen som tog detta beslut?

Personligen tycker jag att den som tog beslutet ska avskedas direkt, personen i fråga ska veta vad lagen säger.
Sedan ska dom övriga poliser på plats få löneavdrag för att man inte stoppar det olagliga förfarandet.

De var alla skäligen misstänkta, då de vid brottets förövande hade uppehållit sig på eller i närheten av den plats, där brottet begicks.

Du är fullständigt fel ute.
Kan rekomendera dig att läsa på lite JO-beslut gällande innebörden av ”skäligen misstänkt”.

Ups, KAN MISSTÄNKAS, avsåg jag givetvis att skriva. Inte "skäligen misstänkta".

Det anser inte JO, det var en del av kritiken.
Läs beslutet: Dnr 2015-2016.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.