Skip to content

Oaktsam revisor slipper skadestånd - inte uppdrag att "skydda" styrelseledamöterna enligt HD

Foto: Maja Suslin/TT

En revisor som missat att lämna korrekt information till styrelsen slipper betala skadestånd till styrelseledamöterna. Högsta domstolen slår fast att styrelsen har ett eget ansvar för redovisningen och att revisorns uppdrag inte varit att skydda ledamöterna.

 

Efter att ett bolag gått i konkurs ålades styrelseledamöterna ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder eftersom en kontrollbalansräkning inte hade upprättats i tid. Men ledamöterna ansåg att det var bolagets revisor som hade brustit i sin granskning och rapportering till styrelsen. De krävde att revisorn, som hade fått en erinran av förvaltingsrätten, skulle betala fyra miljoner kronor i skadestånd.

Bristande bolagsinformation
Bakgrunden var att revisorn varken i revisionsberättelsen eller i samband med bolagsstämman hade redogjort för problemen med en miljonfordran som fanns på bolagets moderbolag. Fodringen borde ha skrivits ned till noll, vilket i sin tur skulle ha medfört kapitalbrist i bolaget och krav på upprättande av kontrollbalansräkning, som nu istället alltså saknades.

Både Växjö tingsrätt och Göta hovrätt beslutade dock att avslå styrelseledamöternas krav. Domstolarna ansåg i och för sig att revisorn hade brustit i sin granskning och genom att inte hålla styrelsen informerad om bolagets situation. Men en revisor kan enligt hovrätten bara bli skadeståndsskyldig när denne överträtt en regel som "syftar till att skydda aktieägare eller annan" enligt det så kallade "normskyddet".

Styrelsens ansvar
Hovrätten konstaterade också att det är styrelsen som har det uttryckliga ansvaret för att "årsredovisningen är korrekt och ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning". Ledamöterna i styrelsen kan därför inte sägas ha samma "befogade tillit" till årsredovisningen som till exempel en utomstående tredje man skulle ha haft inför ett affärsbeslut.

Normskyddet kunde enligt hovrätten inte heller anses omfatta styrelseledamöterna och de kunde därför inte kräva revisorn på skadestånd, trots att han brutit mot god revisionssed.

Normskyddet avgörande
Styrelseledamöterna överklagade och gjorde bland annat gällande att hovrättens dragit en felaktig slutsats när man bedömt att en revisor aldrig kan bli skadeståndsskyldig gentemot styrelsen för "brott mot god revisionssed eller otillräcklig granskning enligt aktiebolagslagen".

Högsta domstolen (HD) går nu på samma linje som underinstanserna och fastställer hovrättens domslut.

Det är normskyddet som är avgörande för en revisors skadeståndsskyldighet, konstaterar HD. Vad som är relevant normskydd ”beror bland annat på föremålet för revisionen och ändamålet med den norm som revisorn har åsidosatt”, skriver HD.

Styrelsens eget ansvar
När det gäller en oaktsamt utförd revision kan det enligt HD i princip inte bli aktuellt med skadeståndsskyldighet gentemot en styrelseledamot. Styrelsen ansvarar nämligen själv för både löpande redovisning och upprättande av årsredovisning och har alltså ett eget ansvar för redovisningen.

Enligt HD kan man dock tänka sig att en skadeståndsskyldighet skulle kunna aktualiseras i undantagsfall, som när revisorn har lämnat ett vårdslöst råd till styrelsen. Men när det gäller reglerna om revision av bolagets bokföring är syftet inte att skydda de styrelseledamöter som är ansvariga för bokföringen.

Revisorn ska därför enligt HD inte betala skadestånd till styrelseledamöterna även om han "inte borde ha godtagit fordringsvärderingen eller tillstyrkt fastställande av balans- och resultaträkning".

Får bevaka själva
Revisorns skyldighet att hålla styrelsen informerad kring bolagets ekonomiska situation syftar i sin tur till att "värna om aktieägare, bolagsborgenärer och tredje män som står i begrepp att ingå förbindelser med bolaget", konstaterar HD.

”Styrelseledamöternas intresse av att undvika medansvar har de att bevaka själva”, konstaterar HD vidare och hänvisar till att medansvaret syftar till att vara "handlingsdirigerande" på så sätt att styrelsen i tid själva vidtar de åtgärder som lagen föreskriver.

Det som lagts revisorn till last kan därför inte resultera i någon skadeståndsskyldighet gentemot styrelsen, anser HD.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt