Skip to content

"(M) och (L) - sätt er in i arbetsrätten innan ni lägger förslag utan förankring i befintlig lagstiftning"

DEBATT - av Per Holfve, jurist och facklig ombudsman

 

Liberalerna enades på sitt landsmöte häromveckan om att verka för att de så kallade turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd ska tas bort. I ett kortfattat uttalande på hemsidan så motiveras det med att unga och nya på arbetsmarknaden har en utsatt ställning. 

Liberalerna vill avskaffa dagens turordningsregler ”till förmån för ett system som bygger på kompetens”. Detta måste förstås som om dagens system inte tar hänsyn till kompetens, vilket är felaktig och tyder på en knapphändig förståelse för hur förhandlingar om uppsägning går till.

Moderaterna kom nyligen fram till en liknande hållning och gav uttryck för uppseendeväckande okunskap om svensk arbetsrätt.

Då jag arbetar med förhandlingar av detta slag så tänkte jag därför försöka bidra med att höja kunskapsnivån.

Jag vill gärna också att läsare som aldrig ställts inför uppsägning får en inblick i vad som har betydelse när uppsägningar förhandlas.

Det finns två olika typfall av uppsägning. Det ena är om arbetsgivaren av olika skäl vill omorganisera verksamheten och det andra är om arbetsgivaren vill säga upp någon på grund av personliga skäl.

Det senare fallet kan aktualisera frågan om omplacering men turordningsreglerna blir inte tillämpliga.

Om någon missköter sig på jobbet så är det aldrig tal om att ha företräde till en annan anställning utifrån turordning. Anställningstid kan däremot vägas in i bedömningen av hur misskötsamhet ska bedömas. En förseelse efter 20 års anställning tillmäts kanske mindre betydelse än om du har varit anställd kortare tid. Detta kan nog de allra flesta se rimligheten i och har också stöd bland arbetsmarknadens parter.

Turordningsreglerna får betydelse när en arbetsgivare vill ta bort en eller flera tjänster och arbetsbrist uppstår. I sådana fall måste arbetsgivaren först undersöka om det finns en annan ledig tjänst att erbjuda den som berörs.

Arbetsgivaren måste inte skapa en helt ny tjänst men finns det en annan ledig tjänst så ska arbetsgivaren undersöka om arbetstagaren är nog kvalificerad för den tjänsten. Det har inte med turordning att göra men är värt att hålla i minnet när det påstås att dagens system inte tar hänsyn till kompetens.

Arbetsgivarens så kallade omplaceringsskyldighet gäller om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer, vilket naturligtvis är uppe till diskussion i olika förhandlingar.

Tyvärr tar inte alla arbetsgivare sitt ansvar avseende omplaceringar, utan försöker att på olika sätt dölja lediga tjänster eller överdriver betydelsen av vissa kvalifikationskrav. Facken får inte sällan bevaka att hänsyn tas till befintlig kompetens och att arbetsgivare inte säger upp kompetenta medarbetare av slentrian eller för att göra sig av med anställda som hamnat i onåd.

Om det inte blir fråga om omplacering till annan ledig tjänst så prövas företräde till annan tjänst utifrån turordning.

Det relevanta lagrummet är 22 § i lagen om anställningsskydd. Av denna paragraf framgår att hänsyn ska tas till sammanlagd anställningstid.

Någon som har arbetat längre tid kan med andra ord ha företräde till en tjänst som innehas av någon med kortare anställningstid. Det är ett viktigt skydd för lojala medarbetare och inte minst för äldre anställda som annars skulle riskera arbetslöshet på en arbetsmarknad som fortfarande präglas av åldersdiskriminering.

En förutsättning för att kunna göra anspråk på en tjänst utifrån anställningstid är att du har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Det står uttryckligt i lagtexten, vilket får mig att undra om vissa lagstiftare inte bemödar sig att läsa lagar som de vill förändra.

För arbetsgivare som har färre än tio anställda så finns det dessutom en möjlighet att undanta två anställda från turordningen som är av särskild betydelse för verksamheten. Inte nog med det, arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal kan väcka frågan om att avtala om en annan turordning än utifrån anställningstid. Det kallas avtalsturlista och ger ytterligare möjligheter för arbetsgivare att lyfta särskilda behov av kompetens.

Jag har i denna text försökt att kortfattat belysa turordningsreglerna och hur de fungerar i praktiken.

Som framgått har kompetens avgörande betydelse i dagens system. Moderaternas och Liberalernas mytbildning om turordning verkar ha ideologiska skäl men det finns all anledning att dra öronen åt sig när beskrivningen av dagens system blir fel.

Unga och nyanlända svenskar har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden men lösningen borde inte vara att urholka anställningstryggheten för andra utsatta grupper på arbetsmarknaden. Utan turordningsreglerna skulle oseriösa arbetsgivare alltför enkelt kunna ändra kompetenskrav för att göra sig av med oönskade medarbetare.

Det skulle i förlängningen kunna drabba alla arbetstagare som påtalar brister eller drabbas av sjukdom.

Anställningstid bör fortsatt tillmätas betydelse för att inte äldre ska bli än mer utsatta på arbetsmarknaden än vad de redan är.

Vi måste samtidigt fortsätta att ta hänsyn till kompetens och ha en levande diskussion om vad morgondagens arbetsmarknad kräver. Våra politiker gör klokt i att låta arbetsmarknadens parter fortsätta lösa sådana spörsmål i förhandlingar och breda diskussioner.

Moderaterna och Liberalerna borde sätta sig in i arbetsrätten på allvar innan de lägger fram förslag som inte ens utgår från befintlig lagstiftning.

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt