Skip to content

Hård kritik igen mot svenska häkten och fängelser - intagna isoleras utan laglig grund

Chefs-JO Elisabeth Rynning riktar hård kritik mot isolering av intagna. Foto: Pernille Tofte och Gorm Kallestad/NTB/TT

Svenska häkten och fängelser isolerar intagna utan att det finns någon laglig grund. Det konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning som nu efterlyser ny lagstiftning för att komma till rätta med den bristande rättssäkerheten.

 

Häktade kan sitta inlåsta 23 timmar om dygnet utan kontakt med omvärlden. Det visar återigen en granskning av förhållandena ute på svenska häkten. Denna gång genomförd av JO:s så kallade Opcat-enhet som har genomfört en serie inspektioner av häkten runt om i landet.

Samtidigt visar ett annat ärende från chefs-JO att intagna fortfarande isoleras på säkerhetsavdelningar ute på anstalter trots att de lagstadgade förutsättningarna för detta inte är uppfyllda. 

Platsbrist en orsak
När det gäller häktena handlar det dels om asylsökande som sitter i förvar på häktet, dels personer som är häktade. Ofta handlar det om platsbrist som gör att de intagna placeras där det råder restriktioner.

Chefs-JO Elisabeth Rynning påpekar att frågan har lyfts av JO tidigare, men att problemet kvarstår.

Vid inspektionen av häktet i Huddinge visade det sig till exempel att där fanns 71 intagna utan restriktioner men 31 av dem var ändå placerade på häktets restriktionsavdelningar. Detta är inte tillåtet om det inte finns skäl enligt häkteslagen.

Nya föreskrifter behövs
Chefs-JO vill nu se en förbättring av Kirminalvårdens rapporteringsrutiner och nya föreskrifter som reglerar vad som ingår i kriminalvårdens isoleringsbrytande åtgärder.

Kriminalvården ska återrapportera sitt arbete i denna del till JO senast den 31 maj nästa år.

"Olämpliga klientkonstellationer"
När det gäller säkerhetsavdelningarna ute på anstalterna är bakgrunden ett ärende med en man som två gånger lyft frågan till JO sedan han tvingats vara ensam på sin avdelning. Redan i maj förra året riktade dåvarande chefs-JO kritik mot Kriminalvården och nuvarande chefs-JO instämmer i den kritiken i det nya ärendet. 

Kriminalvården har hävdat att det "utifrån behovet av att undvika olämpliga klientkonstellationer kan uppstå en situation där en intagen under begränsad tid vistas ensam på en säkerhetsavdelning och att sådan faktisk vistelse i ensamhet inte utgör avskildhet i fängelselagens mening".

"Synnerligen otillfredsställande"
Chefs-JO håller inte med om den bedömningen och skriver att det "alldeles oavsett de svårigheter som kan finnas när det gäller att hitta lämpliga klientkonstellationer, är synnerligen otillfredsställande att intagna alltjämt vistas på säkerhetsavdelning under förhållanden som innebär att de periodvis vistas i avskildhet trots att de lagstadgade förutsättningarna för placering i avskildhet inte är uppfyllda".

Chef-JO har med anledning av ärendet även uppmanat regeringen att se över behovet av ytterligare lagstiftning på området för att komma till rätta med det som hon menar är brister i rättssäkerheten.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt