Skip to content

"Fastighetsgåva" till barn var försäljning - måste beskattas

Foto: DJ

När föräldrarna skänkte fastigheten till sina barn övertog barnen föräldrarnas lån. Enligt Skatte-verket var lånen var för stora i förhållande till taxeringsvärdet det handlade därför om ett förtäckt köp. Kammarrätten höll med och Högsta förvalt-ningsdomstolen beslutar nu att inte pröva fallet.

 

Mannen och kvinnan hade överlåtit en fastighet till sina barn som gåva. Enligt Skatteverket handlade det dock inte om någon gåva eftersom man inom familjen hade gjort upp att barnen skulle ta över föräldrarnas lån på knappt 230 000 kronor.

Skatteverket menade att överlåtelsen därför skulle kapitalbetraktas som ett köp. De 230 000 kronorna översteg fastighetens taxeringsvärde och föräldrarna skulle därför beskattas utifrån detta.

"Felaktigt klassificerad"
Skatteverkets beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Göteborg där man hävdade att fastigheten hade klassificerats felaktigt vid taxeringen och att intilliggande fastigheter hade ett högre värde.

Taxeringsvärdet uppgick i själva verket till mer än det dubbla värdet av 230 000 kronorna och överlåtelsen skulle därför betraktas som gåva, enligt dem.

Förvaltningsrätten konstaterade att den så kallade huvudsaklighetsprincipen innebär att en transaktion antingen är ett köp eller en gåva och att det som är avgörande vid "blandade transaktioner" är relationen mellan å ena sidan taxeringsvärdet och å andra sidan storleken på till exempel övertagna skulder.

Taxeringsvärdet avgörande
Om de övertagna skulderna överstiger taxeringsvärdet anses hela överlåtelsen vara ett köp, annars är det en gåva.

Förvaltningsrätten slog också fast att det är taxeringesvärdet vid överlåtelsen som är avgörande.

När det gällde påståendet om att grannfastigheterna hade ett betydligt högre taxeringsvärde pekade förvaltningsrätten på att den överlåtna fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, att ingenting tyder på att den har bildats för byggnadsändamål och att giltigt bygglov saknades.

Skatteverket vann
Förvaltningsrätten underströk att det därför var naturligt att grannfastigheterna värderades högre eftersom de har byggrätt.

Dessutom hade fastighetens klassificering inte ändrats när det gällde fastighetstaxeringen och det hade inte visats att det faktiska marknadsvärdet var högre. Förvaltningsrätten gick därför på Skatteverkets linje.

HFD prövar inte fallet
Domen överklagades till Kammarrätten i Göteborg som gjorde samma bedömning som Förvaltningsrätten och, utan närmare motivering, avslog föräldrarnas överklagande. 

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu att inte pröva fallet. Kammarrättens dom står därmed fast.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Det låter märkligt. Vad har det för betydelse om lånen är större än taxeringsvärdet? Vad vill staten uppnå med dessa regler utom att få beskatta händelser som borde vara skattefria mellan generationerna? Jag har förståelse för att det civilrättsligt bör finnas någon slags reglering som skyddar andra arvingar från att bli förfördelade vid gåva men den djuplodande skattefilosofin bakom reglerna förstår jag inte. Kan någon förklara?

Gåvor är skattefria, men inte försäljningar. Övertagande av lån är samma sak som att betala för förvärvet. Etablerad praxis att överlåtelse under tax värde i sin helhet är gåva, men till minst tax värde i sin helhet är försäljning. Intäkten blir värdet motsvarande det övertagna lånet.

Tack för ditt svar. Emellertid har jag följande följdfrågor som kanske är omöjliga att svara på:
1) Vad är logiken i att tax.värdet sätts som gräns?
2) Om jag erhåller en tillgång i gåva är det väl självklart att jag också måste erhålla de rättigheter och skyldigheter som är knutna till tillgången som gåva? Jag förstår att det skulle kunna betraktas som en prislapp om jag som gåvogivare i anslutning till gåvan upptar ett lån, men om lånet härrör från tillgångens anskaffning så har jag svårt att betrakta det som ett pris?

1) Möjligen att det är ett värde som beslutas, och att det finns en relation till marknadsvärdering när man bestämmer det.
2) Se Victors tydliga svar nedan. Din formulering om givarens upptagande i lån i anslutning till gåvan förstår jag inte alls. Den är ologisk,

Märkligt.

Så jag får alltså INTE ge del av fastighet som gåva till mina barn?

Jo, det får du. Så länge ingen ersättning över taxeringsvärdet utgår kommer hela förvärvet att betraktas som en gåva.

Att ta över ett lån jämställs med betalning. Effekten för gåvogivaren hade blivit densamma om gåvomottagaren hade betalat 230 000 kr för fastigheten och gåvogivaren därefter hade återbetalat lånet till banken.

Jodå, men det är något helt annat. Du får skänka vilken andel som helst av en fastighet, men då behåller ju du äganderätten till resten. Om du "skänker" hela eller del av fastighet mot ett vederlag så är den överlåtelsen antingen gåva eller försäljning, som domen illustrerar.

Enligt lagstiftningen får vid gåva av fastighet vederlaget till gåvogivarna - i det här fallet gåvotagarnas övertagandet av lån - inte uppgå till 85% av fastighetens taxvärde. Om så är fallet är gåvan att betraktas som ett köp och beskattas i enlighet därmed. Domen är således helt korrekt.

Fast 85%-regeln gäller bara ifråga om stämpelskatten, inte kapitalvinstbeskattningen. Där är taxeringsvärdet jämförelsen, enligt praxis.

Gäller 85 %-regeln fortfarande, som var avgörande för stämpelskatten, eller är den helt ersatt av regeln om övertagande av skuld understigande taxeringsvärdet?

85 % för stämpelskatten, taxeringsvärdet för kapitalvinstbeskattningen. Lägger man sig under 85 % kan man alltså slippa både stämpelskatt och kapitalvinsbeskattningen (den senare skjuts i praktiken framåt eftersom gåvotagaren övertar givarens anskaffningskostnad). Det är korkat att ta vederlag på taxeringsvärdet eller strax högre eftersom det kan bli kapitalvinstskatt, och mottagaren får en låg anskaffningskostnad likt förbaskat.

Jag har gjort samma sak. Det var tydlig från början, om man bara läste instruktionerna som fanns tillgängliga, att lånen bara fick uppgå till viss andel av taxeringsvärdet. Har för mig att de måste vara mindre än halva taxeringsvärdet (om jag nu kommer ihåg rätt). Vi anpassade överlåtelsen till det. Eller rättare sagt, jag behövde inte anpassa för de var redan en bit under gränsvärdet, men jag gjorde hemläxan innan vi lät det hela verkställas. Och för oss var det fråga om miljoner så det var viktigt att undersöka.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.