Skip to content

"Det var mödan värt... Inte rimligt låta barn betala priset för Migrationsverkets handläggningstider"

DEBATT - av advokaten Anna Ekvall

 

Som vi har arbetat under de senaste två åren för att ge de afghanska ensamkommande ungdomarna en möjlighet till en rättvis prövning av sina asylansökningar hos Migrationsverket som varande barn!

Därför var jag inte ensam om att bli glad när vi förra veckan mottog beskedet att regeringen nått en överenskommelse om att fler ensamkommande unga ges en ny chans att få stanna i Sverige för att slutföra sina gymnasiestudier och sedan kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Det handlar om unga asylsökande som har sökt asyl i Sverige före sin 18-årsdag och sedan på grund av orimligt långa handläggningstider vid Migrationsverket hunnit, i vart fall enligt verkets åldersbedömningar, fylla 18 år när beslut fattats i deras asylärenden.

De har alltså sökt asyl före den 24 november 2015 och innan den tillfälliga lagen. Förslaget som nu har presenterats av regeringen förutsätter att den unge ska ha väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket.

Det kan tyckas som en lång tid, men det är faktiskt så att flera av de ensamkommande unga jag har träffat och även företrätt har väntat över två år på sina asylbeslut.

Ofta har det varit det muntliga utredningsförfarandet som har dröjt. Ungdomarna har helt enkelt inte fått något datum för asylutredning inom överskådlig tid efter asylansökan.

Som jag tidigare förutspått så har även förfarandet med de medicinska åldersbedömningarna varit en starkt bidragande orsak till de ensamkommande ungas orimligt väntan på beslut.

Ofta kommer de på tal först när asylprocessen är långt framskriden, vilket får en större betydelse på processen än vad man kanske kan tro.

De medicinska åldersbedömningarna kan nu till stor del komma att spela ut sin roll, i vart fall så länge de inte företas i ett tidigare stadium under handläggningen.

Tidigt har jag förespråkat att barn som söker asyl i Sverige vid beslutsfattandet ska bedömas som varande de barn de var vid ansökningstillfället. Det är inte rimligt att låta barnen betala priset av våra långa handläggningstider, har jag länge tyckt. ”Den som väntar på något gott”, som det heter...

 

Anna Ekvall är specialiserad på att företräda brottsoffer. Hon företräder både vuxna och barn som utsatts för brott med en specialisering på sexualbrott. Anna Ekvall företräder föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängestvister. Även föräldrar och barn i mål om faderskap och LVU samt i ärenden om asyl. För mer information besök advokatekvall.se

 

 

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Sedan när blev långa handläggningstider ett asylskäl? Det är inte rimligt att låta svenska skattebetalare betalar priset för stupida politiker.

Systemfelet är att asylanterna får gratis advokater, gratis tolkar och gratis överklaganden i vad som faktiskt INTE är brottmål.

Asylprocesserna ÄR förvaltningsärenden, inget annat.

Inte får man regelmässigt gratis allting, när skatteverket driver en person i konkurs med ett påstående?, när en förälder fråntas vårdnaden i en vårdnadstvist?, när en svensk grundlagsstridigt fråntas sitt svenska medborgarskap?, när en svensk nekas sjukersättning utan rimlig grund?, när en medborgares egendom exproprieras av det allmänna?

Men när ekonomiska flyktingar kommer, är ALLT gratis...

Handläggningstiderna fram till lagakraftvunnet beslut ÄR så långa, för att det är gratis och helt riskfritt att överklaga dem, trots att man på förhand vet att man inte har giltiga asylskäl. Fördröjer man dem tillräckligt länge så får man kanske amnesti....?

Ta bort gratis biståndet i asylärendena, så kommer man att få 98% av ärendena klara på 20% av tiden det tar i dag.

Symptomatiskt att det är advokatskrået som driver frågan.....

Man undrar hur Ekvall vet att det är "barn" som fått vänta länge på Migrationsverkets beslut? Har hon månne övernaturliga gåvor som gör att hon med viss precision kan avgöra någons ålder bara genom att titta på honom eller henne?

Det är väl faktiskt så att de långa handläggningstiderna beror på dels ett stort inflöde av asylsökande, dels att vi har en rättssäker process, som tar tid. Det är något man måste godta och länga handläggningstider ska lika lite här som i några andra förvaltningssammanhang vara skäl för annat än beslut på sakliga grunder. Att man sedan på rent känslomässiga grunder gör något annat, som nu - är just något annat.
Att detta amnestibeslut från regeringen lika lite som andra beslut på området innehåller några som helst konsekvensanalyser är däremot illa och en vårdslös hantering av skattekollektivets pengar, Det är ju trots allt inte ytterst stat och kommun som ska betala för detta.
Ett annat i debatten förekommande påstående, som också naturligtvis kommer här, är att de var barn när de sökte. Ja, bortsett från deras egna påståenden, som i många fall visat sig inte vara osanna, var de barn? Och hur står det i övrigt till i verkligheten med asylskälen? Inte så bra, uppenbarligen.
Att låta aktivister få sätta agendan och trumfa rättsprocessen och bestämma asylpolitiken, som i detta fall, är inte annat än ursvagt av regeringen.

Fast varför ska just asylprocesser vara mer "rättssäkra" i form av gratis biträden, än andra förvaltningsärenden?

Hur tror du bygglovsärenden skulle se ut om alla inblandade sökande liksom klagande skulle få gratis biträden och processer, för att t.ex. förhala ärenden in absurdum, kostnadsfritt och riskfritt, med bidrag på hundratusentals kronor per år för de klagande som belöning för att de fördröjer en process vars beslut nästan aldrig ändras i överklagandet? För det är ju precis vad som händer i asylärenden. Motsatsen till rättssäkerhet enligt min mening.

Självklart ska överklaganderätten finnas kvar, men processen och biträdena ska helt bekostas av den sökande och klagande, så försvinner alla överklagande vars enda syfte är att fördröja ett lagakraftvunnet beslut. dvs 98% av alla asylärenden med avslag.

DÅ blir processen MER rättsäker, eftersom väntetiden förkortas med kanske 90% och rättsvidriga "amnestier" likt de vi ser nu, som är ett rent hån mot rättssäkerheten försvinner.

Det vore ju trevligt med lite sans i debatten. Jag jobbar på Migrationsverket och kan således rutinerna om detta. Den som ansöker om asyl och säger sig vara under 18 år, "underårig", får den ålder han eller hon uppger registrerad om det inte är uppenbart att personen är äldre eller yngre. Vissa män uppger sig vara barn men vissa, oftast flickor, uppger sig vara vuxna fast de kanske bara är 13. Att en del uppger sig vara barn fast de är vuxna beror på att det är enklare att få uppehållstillstånd (dock inte nödvändigtvis asyl) om man är barn. Att den del barn uppger sig vara vuxna beror på att då kan de bo tillsammans med äldre män. Uppenbart är som alla vet ett mycket starkt ord inom juridiken så det är detta som gör att väldigt många som kom hösten 2015 registrerades som barn, även fast de som registrerade var övertygade om att det handlade om en vuxen redan då.

De som sökte 2015 får sin ålder bedömd först i samband med asylbeslutet efter att Migrationsverket fått kritik från JO. Idag är det annorlunda, då ett initialt, överklagbart, åldersbeslut ska komma tidigt i asylprocessen. Detta innebär emellertid att bara för att någon sade sig vara underårig hösten 2015 säger inte detta att personen var underårig då. Det bedömdes helt enkelt inte då. De personer som diskussionen egentligen handlar om är de som uppgav ett födelsedatum när de kom 2015 och där det är ostridigt nu att de är vuxna. Därmed inte sagt att den ålder de uppgav 2015 var den riktiga om de ens vet sin ålder. De kan mycket väl varit vuxna redan då. Som kanske några känner till så är det en asylsökande som ska göra sina asylskäl sannolika för Migrationsverket och Migrationsdomstolen. I detta ingår även identiteten och då också åldern. Det kan få göra. De flesta svarar på frågan "hur vet du hur gammal du är" med att säga att "mamma skrev upp året jag föddes i Koranen". Eftersom nämnda Koran inte ens visas upp är ju inte detta tillräckligt för att göra ålder (underårigheten) sannolik. Då måste utredaren göra en gedigen åldersutredning där man utreder åldern i förhållande till händelser som inträffat i livet för den unge och händelser i landet där man bott. Inte få lyckas på detta sätt göra om inte sin ålder, så sin underårighet sannolik men många inte. Det är först då vi ska erbjuda den sökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Sammanfattningsvis så säger detta att bara för att en person registrerades som underårig 2015 innebär detta inte att personen verkligen var underårig då.

De långa handläggningstiderna då? Ja, bortsett från att det kom 36 000 påstått underåriga 2015 mot beräknade 9000 så är det också så att de som är registrerade som barn ska utredas av utredare med särskild kompetens. Dessa fanns helt enkelt inte i tillräckligt antal. Det gör såklart att det tar längre tid. Att det sedan saknas tolkar och offentliga biträden också snabbar inte heller direkt upp processen. Sen får vi inte heller glömma bort att väl över 1000 ärenden återförvisats av domstolarna av olika anledningar. Vanligast är att personen i överklagandet uppger ett helt nytt asylskäl, konvertering till kristendom, ateism eller hbt-skäl. Återförvisade ärenden måste prioriteras och det sker såklart på bekostnad av handlägningstiden för de övriga.

Min personliga uppfattning är att detta regeringsförslag gynnar de som utnyttjar asylsystemet och inte talar sanning för myndigheter och domstolar på bekostnad av de som varit konsekvent ärliga. Vad Stefan Löfven tycker bör man fråga honom om. Jag hittar ingen ordning och reda i detta i alla fall. Anna Ekvall håller jag helt enkelt inte med.

Kom ihåg! Sökandens (Barnets?) ålder är ingen okänd faktor. Sökanden vet hur gammal han är eller hur......!? Om han nu vet att han redan då han kom till Sverige var han vuxen måste han eller förhoppningsvis hans offentliga biträde förstå att asylskäl måste vara för handen. Om han hunnit bli 18 år här gäller samma sak. - Att försöka vänta in en amnesti är inte något skattebetalarna ska stå för. Lyckligtvis har Lövén åter igen skjutit sig i foten. Sverigedemokraterna bugar och tackar.

Bevisbördan ska ligga på den som har bäst förutsättningar att bevisa det som ska bevisas. Ålder och identitet är, som du skriver, ingen okänd faktor för "barnen". De har bevisbördan. Kan de inte bevisa = ingen asylrätt för att de är "barn".

Dessutom är ju grundbulten i bevisbördan, att den som påstår något, har den bördan. Den som påstår att hen är underårig, ska således bevisa det. t.ex. med acceptabla dokument eller läkarundersökning.

Man undrar varför det daltas så med dessa ekonomiska och oftast lögnaktiga asylanter? De lär ju inte rösta på den vänster som värnar så om deras rättigheter men inga skyldigheter, OM/NÄR de får medborgarskap. Då röstar de troligen på något islamistiskt istället. Undrar om vänstern ens ids fatta det?

Socialdemokraterna har sedan länge genomfört att utlänningar får rösta i kommunalvalen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunalval_i_Sverige

Bidragsberoende utlänningar röstar oftast på socialdemokraterna, det "bästa" partiet för bidragstagare.

MP och kommunisterna är ännu mer bidragsgenerösa med andras pengar än såssarna.

Men nu var det riksdagsvalet saken gällde. De ekonomiska flyktingarna som lyckas ljuga och trassla sig kvar tillräckligt länge, blir svenska medborgare så småningom och får först då rösträtt till Riksdagen. I den framtiden kommer vi att först ett och sedan antagligen flera islamistiska partier i riksdagsvalet (sunni och shiiter bara måste ju vara i luven på varandra).

Intressant läsning i nättidningen Kvartal ang aktuellt ämne och samhällskontraktet

Asylrätten, det vill säga rätten för envar på jorden att komma till Sverige för att söka asyl och få en individuell prövning av sin ansökan är en förmån som fungerar bara om några få utnyttjar den och dessutom har dokument och talar sanning. Vad skulle hända om det ett och samma år kommer 1 miljon från t.ex. Ukraina utan idhandlingar och söker asyl i Sverige? För ett är då klart; handläggningstiderna skulle förlängas tiofalt. Då borde väl det räcka som asylskäl?

Det är väl känt att det var väldigt många som under 2015 (och även under tidigare år) valde Sverige som asylland men av olika skäl inte har kunnat, eller velat, visa handlingar om id eller ålder. De har således själva bidragit till att försvåra och förlänga handläggningen, men gynnas i förhållande till dem som talade sanning. Och under processtiden kunnat få såväl gratis uppehälle som stöd och hjälp i asylärendet. Det visar på både en verklighetsfrånvänd asylrätt och ofriskt rättssystem. Att en del jurister inte ser detta är anmärkningsvärt.

Är ju rent rasistiskt att proklamera särlagstiftning baserat på ursprung/etnicitet.
Ska handläggningstider i ärenden på flera nivåer leda till friande? Körkortsärenden, försäkringskassemål, bygglov etc.
Åsikterna i artikeln är gravt aktivistiska och strider mot all rimlig rättspraxis.
Hur kan DJ ens ta in ett dylikt alster?

Om vi visste att de var barn när de kom så kanske det skulle ha betydelse.
Men det vet vi ju inte eftersom inga ålderstestningar gjordes. Tvärtom pekar allt på motsatsen. Det troligaste är att den amnesi som MP nu tvingat igenom innebär att många vuxna unga män får uppehållstillstånd utan asylskäl. Det är en travesti. Man kan heller inte bortse från den signal det sänder till framtida asylsökare. Ljug om ni inte har asylskäl, för guds skull! Ljug! Göm er och stanna kvar ifall ni får avslag! Förr eller senare blir det en ny amnesi!

Jag märker att jag känner en viss irritation mot advokaten. Jag uppfattar henne som en av de starka röster som ställt till med migrationskrisen med sin vansinniga ideologi. Roten till problemet är att politiker och aktivister har gjort det rationellt att ljuga om sitt ursprung och sin ålder när man söker asyl i sverige. Det är klokt att slänga passet, det är klokt att inte ha några identitetshandlingar. Är man över 18 är det bara dumt att medge det.
Att detta innebär att de som FAKTISKT behöver asyl dränks i en flod av lycksökare bryr sig ideologen inte om.

Åldersbestämning borde ha skett redan dag 1. Om medicinska metoder inte är tillräckligt säkra kvarstår endast busschaufför-modellen.
1 - Det är alltid passagerarens ansvar att bevisa sin ålder, aldrig chaufförens.
2 - Den som är uppenbart minderårig får åka på barnbiljett. Det blir inget tjafs kring 9-åringar.
3 - Övriga måste legitimera sig, åka på vuxenbiljett eller kliva av bussen.

Jag är övertygad om att ifall man gjorde det så att det inte längre är rationellt att ljuga om sin ålder skulle antalet "ensamkommande" skarpt gå ned.

Enligt en prejudicerande dom (2437-13) har Migrationsöverdomstolen redan för flera år sedan slagit fast att "busschaufför-modellen" skall gälla vid asylprövning i Sverige avseende både namn och ålder.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.