Skip to content

Bevissäkring och tvångsmedel i andra länder - startskott för lagen om europeisk utredningsorder

Nu har den nya lagen om europeisk utrednings-order trätt i kraft. Beslag, förhör och kroppbesikt-ningar kan därmed ske i annat medlemsland inom ramen för en samlad lagstiftning - och inte som tidigare med stöd av olika konvnetioner.

 

EU-parlamentet antog direktivet om en europeisk utredningsorder för tre år sedan och det klubbades i höstas i Sveriges riksdag.

Den 1 december började lagen att gälla. 

Förhör, beslag och kroppsbesiktning
Lagen omfattar i princip all typ av bevisinhämtning - exempelvis förhör, beslag, kroppsbesiktning, överförande av frihetsberövade personer och hemliga tvångsmedel.

En svensk åklagare eller domstol ska kunna utfärda en europeisk utredningsorder och översända den till en annan medlemsstat.

Åtgärden måste vara möjlig i Sverige
Utfärdande av en europeisk utredningsorder får ske om den åtgärd som bedöms vara nödvändig för att få tag på bevisningen hade varit möjlig att vidta i Sverige under motsvarande förutsättningar.

Innan en utredningsorder utfärdas ska en proportionalitetsprövning göras. 

Ersätter äldre överenskommelser
Samarbetet om bevisinhämtning är egentligen inte någonting nytt.

Medlemsstaterna har under en längre tid bistått varandra med bevisinhämtning enligt andra internationella överenskommelser, bland annat den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp från 1959 och konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater från år 2000.

Lagen kommer inte att gälla i förhållande till Danmark och Irland. En medlemsstat kan också avbryta tillämpningen av direktivet när man vill.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt