Skip to content

Advokat varnas av disciplinnämnden - startade verksamhet med klient

En advokat varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att "allvarligt ha åsidosatt god advokatsed". Detta har skett genom att advokaten har ingått affärsförbindelser med en klient.

 

Advokaten har ingått delägarskap mannen som har ägt eller företrätt flera klientbolag till den advokatbyrå där advokaten är verksam. Delägarskapet har gällt ett moderbolag i en koncern med totalt åtta underställda bolag och varit fördelat lika mellan advokaten och mannen.

Nyligen överlät mannen sin andel av moderbolaget till advokaten för en krona. I samband med detta uppkom en tvist mellan parterna om överlåtelsen.

Vägrade svara ombudet
Mannen har inför nämnden hävdat att advokaten även i denna tvist har agerat i strid mot god advokatsed - bland annat genom att kontakta honom direkt och genom att ha vägrat att svara på mannens ombuds kontaktförsök.

Advokaten har å sin sida hävdat att mannen överhuvudtaget inte har varit hans klient. De båda männen har däremot varit vänner och haft ett längre samarbete i olika företag där de båda har varit delägare och företrädare.

Disciplinnämnden konstaterar att de bolag som mannen äger har varit klienter på advokatens byrå. Med hänsyn till förbudet för en advokat att ingå affärsförbindelser med en klient - och med tanke på reglerna om intressekonflikter - borde advokaten inte borde ha ingått delägarskap med mannen, anser disciplinnämnden.

Allvarligt åsidosättande
Nämnden konstaterar också att de åtgärder som advokaten har företagit i samband med överlåtelsetvisten ska anses ha skett i hans advokatverksamhet och att han därför haft skyldighet att avhålla sig från direktkontakt med mannen och att dessutom besvara motpartsombudets skrivelser.

Nämnden anser att advokaten allvarligt har åsidosatt god advokatsed och tilldelar honom därför en varning.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt