Skip to content

"Statens 'erbjudande' om åldersbedömning - som att få en pistolmynning mot huvudet"

DEBATT - av Love Blomquist, biträdande jurist Advokatbyrån Onval

Av en färsk nyhetsartikel (Dagens Juridik 2017-10-30) framgår att Migrationsverket numera inte anser sig kapabelt att infria löftet om att samtliga ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige under åren 2015 och 2016 ska få beslut i sina ärenden före 2017 års utgång.

Detta är givetvis olyckligt för såväl Migrationsverket som, framförallt, för de barn och numera unga vuxna som har bott och rotat sig i Sverige under ibland drygt två års tid.

Samtidigt får man ha en viss respekt för den oerhörda ärendemängd och det tryck som drabbade såväl Migrationsverket som Sverige under framförallt andra halvåret 2015.

En viktig komponent i Migrationsverkets utredning av en asylansökan från ett ensamkommande barn är givetvis att bedöma om det verkligen är ett barn som ansöker om asyl. Detta påverkar dels rätten till insatser från kommunen här i Sverige men också rätten till skydd i sig - inte minst när det gäller de ensamkommande barn som flytt från Afghanistan.

Migrationsverket har därför sedan en tid erbjudit medicinska åldersbedömningar till de asylsökande som enligt Migrationsverkets uppfattning inte lyckats göra sin underårighet sannolik med hjälp av muntlig eller skriftlig bevisning.

De medicinska ålderbedömningarnas vetenskapliga tillförlitlighet är givetvis omdiskuterad i sig (se exempelvis rättsläkaren Fredrik Tamsens artikel i Läkartidningen 2017-09-20) och lär också så vara även framöver.

Skomakare ska som bekant bliva vid sin läst och jag vill därför inte med detta inlägg spekulera ytterligare i den medicinska vederhäftigheten hos den tillämpade undersökningsmetoden.

Vad jag däremot vill belysa är de riktlinjer som Migrationsverket enligt egen uppgift numera tillämpar i samtliga ärenden gällande asylsökande som uppger sig vara under 18 år - men som inte med annan bevisning gjort sin ålder sannolik.

Tidigare var det kutym att Migrationsverket först gjorde en bedömning av den muntliga och skriftliga bevisning som framkommit i ärendet och därefter gjorde ett övervägande om en medicinsk åldersbedömning skulle erbjudas eller inte, i regel i samband med den muntliga asylutredningen.

De nya riktlinjer som Migrationsverket numera tillämpar går dock längre än vad som gällde förut.

Även i de fall där Migrationsverket redan har bedömt att den asylsökande gjort sin underårighet sannolik - antingen då frågan om medicinsk åldersbedömningen aldrig togs upp under den muntliga asylutredningen eller till och med då Migrationsverket skriftligen meddelat att underårigheten inte ifrågasätts - så ska en medicinsk åldersbedömning erbjudas.

Migrationsverket har för vana att understryka att den erbjudna undersökningen är frivillig. Detta är dock en sanning med modifikation då ett avböjande som huvudregel medför att Migrationsverket i samband med sitt beslut skriver upp den asylsökandes ålder till 18 år.

Att istället godta erbjudandet innebär att den asylsökande dels underkastar sig den omdiskuterade vetenskapliga icke-tillförlitligheten i metoden, dels får räkna med att ärendehandläggningen dröjer ytterligare 1,5 till 2 månader. Detta leder till oacceptabla konsekvenser.

Med utgångspunkten att deras egen uppfattning om sin ålder är riktig så närmar sig många av de ensamkommande barn som kom hit för två år sedan i skrivande stund sina 18-årsdagar.

I flera ärenden gäller det barn som haft sina asylutredningar för flera månader sedan och som spänt har väntat på sina beslut i tron om att Migrationsverket inte ifrågasätter att de verkligen är barn.

Att Migrationsverket väljer att frångå sina egna bedömningar om trovärdigheten i de asylsökandes uppgifter om deras underårighet till förmån för systematiska erbjudanden om medicinska åldersbedömningar försätter de asylsökande i en omöjlig situation.

Om de tackar ja kommer den utsträcka handläggningstiden många gånger innebära att de hinner fylla 18 år utifrån deras egna uppgifter. Om de istället tackar nej är risken överhängande att Migrationsverket istället skriver upp deras ålder till 18 år.

Migrationsverkets nya riktlinjer kan därför svårligen uppfattas som något annat än ett erbjudande under en pistolmynning som i praktiken medför stora rättsförluster för de asylsökande.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

49 comments

Vore det inte rimligt att anta att de som kastat sina pass i sjön och således inte kan styrka sin ålder saknat incitament att göra detsamma - rimligtvis bör alla utan pass bedömas som över 18 samt sakna asylskäl.

Omkring 8% av befolkningen i Afghanistan har pass. Av dessa pass är det många som inte accepteras som en giltig handling av svenska myndigheter. Tyck gärna, men det skadar inte med faktakoll.

Men för att resa över gränser fordras väl ändå ett pass. Det är väl dessutom ett mycket välkänt faktum att de flesta gör sig av med ID handlingar nära resans mål, Sverige, som kan styrka deras ålder och verkliga identitet.

Du menar alltså att det är fullt möjligt att resa från Afghanistan till Sverige utan någon form av resehandling? Det är isåfall ett synnerligen allvarligt säkerhetsproblem som måste åtgärdas akut.

Inte undra på att det ropas på mer och mer inskränkande övervakning när det tydligen är fritt fram för hela världens terrorister och kriminella att strömma in, och ut igen...

@Palle Nielsen. Det är brukligt att redovisa varifrån man fått sina fakta. Annars blir det svårt att bemöta.

Följdaktligen bör även alla svenska barn som saknar pass skrivas upp till 18 år, så slipper vi betala barnbidrag för dem.

Nej, de ensamkommande har inte kastat sina pass. De har aldrig ägt något pass. Afghanistan saknar folkbokföring och det finns ingen tradition av att fira födelsedagar. Pojkarna vet på fullt allvar inte exakt hur gamla de är. Deras föräldrar har berättat hur många år de har levt, men oftast inte mer detaljerat än så. Majoriteten av de asylsökande har aldrig någonsin ägt någon id-handling. På den id-handling som ett fåtal har haft råd till att skaffa (tazkira) står etnicitet och religion. De flesta är hazara och shia-muslimer. Bär du den id-handlingen på dig så är du död när du stoppas av talibaner, IS, militärer eller annat.
Är du född i Iran: de afghanska flyktingarna saknar helt medborgerliga rättigheter. Ingenstans registreras en födsel, vilka både i Iran och Afghanistan sker i hemmen.

Nej man föder inte hemma i Iran, inte mer än i Sverige.
Iran har en folkbokföring som är minst lika detaljerad som den svenska.
Afghaner i Iran saknar inte alls alla medborgerliga rättigheter.

@ Om ensamkommande kastat sina pass eller inte kan endast de hitresande svara på och påståendet att ”Afganistan saknar folkbokföring” är fel, ty staten har folkbokföring och födelsebevis, taskera.
Iran har som Musse påtalar folkbokföring som är lika detaljerad som den svenska och kvinnorna föder inte hemma i Iran, inte mer än i Sverige och Afghaner i Iran saknar inte medborgerliga rättigheter, således har alla rättigheter som etniska iranier har.

Iranska och afganska och irakiska män har av muslimsk tradition mer omfattande medborgerliga rättigheter och bestämmer över kvinnorna men muslimska kvinnor tillhörande hazarerna har egen bestämmanderätt över både klädsel och övrigt agerande, vilket således övriga muslimska iranska eller afghanska kvinnor inte har.
Avseende ”fira födelsedagar” beror det på familjens status och ekonomi precis som i Sverige och om afghanska, iranska och irakiska tonårsbarn har identitetshandlingar beror på familjens status och ekonomi, precis som i Sverige

Oavsett ekonomisk status och om barn föds i flyktingläger bokförs de och familjen firar födslarna tillsammans med övrig familj och grannar så ock när födsel sker i flyktingläger och i desamma finns utdelningsställen där de mot uppvisande av handling på antal familjemedlemmar tillåts handla mat utökas med handling som ger familjerna hämtning av matvaror, barnmat, blöjor åt så ock det nyfödda barnen.
Föräldrars traditioner och ekonomi är avgörande för firande i alla länder så ock i den benämnda välfärdsstaten Sverige och propaganda för och emot flyktingmottagandet baserad på politiska åsikter har aldrig och kommer aldrig att hjälpa vare sig flyktingar, lycksökare eller dem som svältande existerar levande i inbördeskrigens ruiner i väntan på enda befrielse, döden!

Ni erinras om att år 2012 och 13 ignorerade samtliga rikspartier i Sveriges riksdag, regering utom SD förslaget att innan inbördeskriget bröt ut hjälpa Syriens redan då svältande befolkning trotts att vi som bevistar krigshärdar vet att 99% inte vill lämna deras hemland, familjer, släkt, vänner, utan det enda de vill och vädjade om var skydd av FN och humanitär hjälp.


Sverige rikspolitiska regims okunskap renderade ut i att de sin vana trogen konsekvent ignorerat all fakta och dessutom fattade det besinningslösa beslutet om permanent uppehållstillstånd till syrianer och enda krav var att de sa sig vara syrier, med följd.
Ett stort antal andra nationaliteter uppgav sig vara syrier och per automatik fått PUT och utöver dem är det endast en synnerligen liten del äkta syrianer som kommit till Sverige och samma rikspolitiska okunskapsmetodik är återanvänd avseende Afghanistankrisen trotts att den absolut största hjälpen naturligtvis är humanitära hjälpinsatser direkt på plats och i flyktinglägren i dess närområden.

För svenskar är så ock att inse att ingen utlänning vill packa en väska och med sina barn fly till ett främmande land bara för att jävlas med skattebetalarna i vårt hemland Sverige och oavsett politisk hemvisten bör det ligga i samtliga DJ debattörers intresse att i varje fall inse att så ock i Afghaniztans inbördeskrig slaktas ett synnerligen stort antal värnlösa civila vuxna, barn, nära och kära och ett synnerligen litet antal har lyckats fly och om inbördeskrig bryter ut i Sverige eller staten utsätts för annan stats militära attacker är enda val också för den etniskt svenska befolkningen att fly eller bli dödade.
Vad skulle ni välja?

Ensamkommande eller familjer från inbördeskrigens länder som nu vistas i Sverige har kommit hit via Afghanistan ty det är flyktvägen från Iran och de som nu vill återvända hem är enkelt att hjälpa genom att kontakta konsulat, ambassad och inom några dagar har de födelsebevis och utresedokument och kan återvända till sina familjer.
Felaktiga påståenden flödar i debattfältet vilket så ock avser påståendet om etnizitet och religion i pass vilket i okunskap är starkt överdrivet ty också i svenska pass står namn, ålder, födelselän precis som i övriga världens länders pass.

Muslimska länder har ett stort antal olika muslimska trosläror men det framgår inte i pass och som sannolikt alla vet tillika nämns har och ska muslimska kvinnor täcka ansikte och får inte lämna sitt land utan eskort, men okänt synes vara att muslimska hazariska kvinnor oavsett de bor i Iran, Irak eller Afghanistan väljer sjäva om de ska ha slöja eller inte och om de avser lämna landet/länderna så gör de det utan eskort
De flesta hazarer är dessutom inte födda i Afghanistan utan födda i Iran av afghanska föräldrar som är mantalsskrivna i Iran och därav ska de som nu vistas i Sverige och själva väljer att resa hem eller blir deporterade återförenas med sina anhöriga i Iran.

Klart framgår att ingen av er DJ debattörer besökt en krigshärd och därav aldrig sett befolkningens fasansfulla lidande tillika styrda av privata och politiska åsikter slänger ur sig orätta påståenden och därav nämns att oavsett åsikter gäller i Sverige svenska lagar för alla som vistas i staten oavsett deras fäderne och i grundlagar stiftat är det dessutom förbjudet att ålägga omyndiga personer bevisbörda oavsett de underårigas fäderne!

Mycket lidande skulle undvikas om det från utlänningars konsulat och ambassader inhämtas födelsebevis, personuppgifter, men av outgrundlig anledning sker det inte ty ytterst ansvariga agerar uppsåtligt blinda och döva för så ock de facto, tillika är det endast att hålla med de DJ debattörer som ifrågasätter benämnda rapporter för med över trettio års insikt avseende krigshärdar och dess sargade befolkning, flyktingläger och flyktingar i flera stater, går det inte ens att skönja en procent av verkligheten i dessa rapporter!
Dessutom synes vissa i detta forum tro att debattörerna är jurister vilket de inte är och därav inte vet vare sig vad lagen föreskriver eller att ensamkommande och familjer som vill resa hem till sitt land kan ordnas med ett telefonsamtal till ambassader, konsulat och inom några dagar återkommer de med tazkeran/födelsebevis och utresedokument.

Ännu en gång erinras att övervägande ensamkommandes föräldrar tillhörande folkgruppen hazarerna födda i Afghanistan är bosatta i Iran och deras barn är således födda och folkbokförda i Iran och övervägande av de "afghanska barnen" som nu vistas i Sverige har därav aldrig satt sin fot i Afghanistan mer än när de passerade gränsen för att ta sig till Europa och ska naturligtvis inte deporteras till Afghanistan utan ges sin i svenska lagar stiftad rätt att återvända till sitt hemland Iran och återförenas med sina föräldrar i Iran.
Mvh/Thérèse Angélique med ProBono Team.

Åldersbestämning är det instrument som finns för att avgöra åldern på en asylsökande. Problemet är att Sverige tillåter personer utan identitetshandlingar att söka asyl när de istället borde direktavvisas vid gränsen.

Anonym: det finns ett "åldersintyg" som många av de asylsökande från Afghanistan har med sig. Det är det papper som gäller i deras hemland och som är det som utfärdas av myndigheterna där. (Tazkira)
Svenska myndigheter förkastar detta som icke giltigt ,men vad skall man då ta sig till när detta är allt som tillhandahållits i landet? Endast ett fåtal har haft förmånen att ha ett vanligt pass och om man tex flytt hals över huvud då är det dessutom helt omöjligt att ha hunnit försöka skaffa ett pass, även om man råkade ha pengar till ett sådant.Dessutom stöder sig ett Afghanskt pass just på denna Tazkira och på om de råkar tillhöra rätt folkgrupp på den ambassad de vänder sig till och om de har någon som kan intyga.Sedan tillkommer tiden detta tar. det är inte som hos oss när du kan ha glömt att göra ett nytt pass då du tänker åka utomlands och du kan få ett nytt på mycket kort varsel. Det handlar om ett helt annat slags land med helt andra förutsättningar.
Även om de har skolbetyg med sig så är handlingarna av sådan beskaffenhet att de inte godkänns. Således KAN inte en ungdom från dessa länder göra sin ålder eller identitet trovärdig.
Skall nu bli intressant att se om Migrationsverket godkänner en 17årig pojke som har papper, även original från skola i Pakistan (och dit KAN man ringa och förhöra sig om man lägger två strån i kors för att kontrollera.) Pojken har röntgat sina tänder och svaret är att han inte är fullvuxen, men detta resultat kan suddas ut av den långt mindre trovärdiga knäröntgen som sades visa att han är fullvuxen.
Gud bevare oss svenskar från att behöva bevisa något alls i annat land, om det landet inte anser att våra stämplar håller.. (vi har oftast inga officiella stämplar på papper från myndigheter jmf med hur det är i andra länder)

Förklarar det varför i stort sätt alla uppger en för låg ålder? Var finns dom som fått åldern felskattad åt andra hållet? Om vi svenskar söker asyl i andra länder, uppger en icke trovärdig ålder och har inga pass så lär vi också bli ifrågasatta.

Jag blir så trött på denna kritik mot ålderstesterna som ju är utformade så att bedöms man "med stor sannolikhet" vara över 18 så är man garanterat över 20 och definitivt inte 17 eller yngre. Den här advokaten talar i egen sak och hans debattinlägg är fullständigt ointressant. Han borde lägga mer energi på att uppmana sina klienter att tala sanning istället.

Kritiken här är ju inte mot ålderstesterna i sig i huvudsak, utan mot att Migrationsverket erbjuder även de som verket själv bedömt har gjort sannolikt att de är under 18 att göra testet. Om personen då enligt egna uppgifter snart ska fylla 18 hinner hen göra det innan testet är gjort. Om hen säger nej till testet kommer verket att ta det som bevisning för att hen är över 18.

Det finns ingenting i RMVs tester som kan indikera på en specifik ålder på det sätt du påstår. Antingen bedömer dom en person som under 18 eller över 18. Jag har själv kontaktat dom vid två tillfällen för att få detta utrett, då flera personer i min bekantskapskrets påstått samma sak som du. Antagligen är det en myt som kommer från främlingsfientligt håll.

Vem är du att påstå att den som efter ålderstest bedöms vara 18 år, i själva verket är både 20 år eller äldre? Alltid märkligt hur lätt det är för dem som ingen erfarenhet har, att slänga sig med lösa påståenden åt ena hållet men kräva millimetersanning åt det andra. Och apropå sanning kring afghanska killar och ålder så kan du läsa Maries inlägg ovan!

Ingen "bedöms vara 18 år". Bedömningen lyder i så fall "med stor sannolikhet över 18 år", vilket betyder att man har fullt utvecklade visdomständer och samtliga epifysfogar (bentillväxtzoner) är slutna. M a o är man då vanligtvis runt 22 eller äldre.

För att komma tillrätta med detta, "barn" som snattar sig fram i centra samt tiggare från östaterna ser jag två nya lagar som behövs.

i) Den som rör sig fritt inom Schengen skall vara turist och om man då inte kan uppvisa reskassa och logi i riket skall man avvisas vid gränsen eller utvisas om man påträffas i riket.

ii) Den som bryter mot i) eller som påträffas utan att kunna styrka identitet OCH rätt att vistas i riket får - oavsett ålder - tas i förvar tills vidare, dvs för alltid om man inte lämnar riket.

Om detta genomförs kommer dels moralen att stiga inom polisen och dels polisen kunna ägna sig åt annat än att gripa och släppa samma personer hela tiden.

VERKSTÄLL!

De som kommer till Sverige har VALT Sverige, de har knappast HAMNAT här.

Hur kan det vara möjligt att någons val av Sverige som bosättning kan bli mitt ANSVAR?

Ansvar är något man ikläder sig genom egen medverkan, knappast något man landar i för att någon tvingar sig över gränsen och kräver mat och husrum. Hur kunde det bli så här tokigt? Eller får jag ansvar för att svenska politiker inte kunde och kan sluta vifta med gottepåsen?

Vad spelar det för himla roll om de hinner fylla 18 år innan asylprövningen eller inte!? Är man under 18 år beviljas i princip uteslutande tillfälligt uppehållstillstånd ändå. Sen, när man har fyllt 18 år och uppehållstillståndet har upphört, så befinner man sig i samma situation som de som fått vänta länge (och hunnit fylla 18 år) på första uppehållstillståndsbeslutet. Noll skillnad!

Sen kan de väl få förlängt för att gå klart gymnasiet? Sen kanske de lyckas få ett jobb? Eller har så stark anknytning till Sverige att de kan få uppehållstillstånd? Jag är inte så bra på reglerna.

Oavsett så är uppehållstillståndet viktigt för dem även om det är tidsbegränsat.

Det intryck jag genom åren fått när det gäller de ensamkommandes asylskäl, bl.a. från Merit Wagers blogg, är att merparten ljuger när de säger att kommer från Afghanistan, att merparten
ljuger om sin ålder samt att de ljuger när de säger att föräldrar saknas (ömmande skäl).

Love Blomquists i detta sammanhang bekymmer om en tidsutdräkt på ett par månader betyder föga. Asylbedrägeri ska åtalas och åldersbestämning är en del i denna process.

Ofattbara 25-50 miljarder torde vara en cirkakostnad för detta gigantiska asylbedrägeri som det borde ha varit rättsväsendets uppgift att stävja.

Det lustiga ( eller olustiga) I det här sammanhanget är att de 25 - 50 miljarderna hamnar i svenska fickor då den allra största delen av kostnaden omsätts i Sverige och en inte föraktlig del av detta går tillbaka till staten I form av skatter.

Klassiskt vänsterresonemang som dock inte håller nationalekonomiskt. Med den utgångspunkten skulle vi inte behöva ha något tak för de offentliga utgifterna, allt går ju tillbaka till staten ändå. Men så fungerar det inte. Kostnaden för de ensamkommande är ofantlig och måste täckas genom att man prioriterar bort annat, så är det bara. Frågan är sedan ytterst var befolkningen som majoritet är beredd att dra gränsen.

Jo, det är så ett samhälle fungerar, Du vet alltså inget om nationalekonomi. Nästan alla kostnader omsätts I Sverige och utbildning för invandrarna är en investering för framtiden. Vi har haft stora invanringsvågor tidigare, dock inte så stora som 2015. Finnländare på 40-talet, Jugoslaver på 60-talet. De har hjälpt till att bygga upp det samhälle vi har idag. Utan invandring hade vi inte varirt där.

Vad pratar du om? Så funkar möjligen nationalekonomi enligt vänsterns sätt att se det men inte i verkligheten. Om invandring behövs för att ta arbeten i den privata sektorn som vi inte själva har folk att utföra så är det klart att invandringen lönar sig. Invandringen ökar då på BNP och ger ett positivt överskott. Det är inte vad vi pratar om i detta fall.

Med ditt sätt att se på saken skulle egentligen hela världens befolkning kunna komma hit och få bostäder, bidrag, sjukvård m.m., för de pengar som används i den offentliga sektorn går ändå tillbaka till staten. Detta är inget annat än dumheter och har inget med vedertagen nationalekonomisk teori och forskning att göra. Vi kan ytterst bara fördela de resurser som skapas genom produktivt arbete i privat sektor.

Med ditt sätt att resonera borde vi också sluta att producera barn. De kostar samhället otroliga summor innan de blir produktiva.

Det ena påståendet dummare än det andra och du säger saker som inte har något att göra med ditt första inlägg. Ditt första inlägg gick ut på att de pengar vi lägger på ensamkommande inte är någon kostnad eftersom de går tillbaka till staten i slutändan, och jag tycker du kunde hålla dig till det i stället. Detta är under alla förhållanden helt fel, det finns inga nationalekonomer som ger stöd för det. Alla nationalekonomer är ense om att invandring bara är lönsam om summan av intäkterna från invandringen över tid överstiger de offentliga utgifter den medför. Sedan har man olika sätt att räkna på det, och där kan ekonomerna vara mer eller mindre ideologiskt färgade.

Och för att likväl svara på din fråga. Ja, barnafödande är nationalekonomiskt ett minus om inte de flesta personer som föds genererar ett överskott i slutändan. Nu gör de flesta människor det och därför har vi det välstånd vi har.

Nu har du också kommit närmare sanningen. Precis som när det gäller barn får man se på ett helt livsperspektiv om de är kostnader eller intäkter för sammhället. Skillnaden är väl att det inte skall behöva ta 20 år innan flyktingbarnen skall kunna vara med och ge ett positivt resultat.
Vad jag vände mig emot från början var att även på kort sikt inte kostar de 25 - 50 miljarder som du nämner. Eftersom det mesta omsätts I Sverige går först 25% av det tillbaka som moms. Sedan finns ett stort antal personer som tjänar sitt uppehälle på flyktingboende utbildning m.m. som skattar I Sverige.

Nu var det inte jag som tog siffran från början, det var en annan skribent, så jag tänker inte svara för den. Nej, självklart är inte varje krona som går till en person som saknar egen försörjning, eller till en offentlig utgift generellt, en ren kostnad. Det har inte jag sagt, och det säger nog ingen nationalekonom heller. Men det är absolut inget nollsummespel utan övergripande är det så att vi kan gå plus på våra invånare bara om dessa genererar ett överskott över tid (ytterst varje persons livstid) i form av att de intäkter som skapas av invånarna är större än de offentliga utgifter de genererar.

Sveriges befolkning kan såklart växa samtidigt som välståndet ökar, både i absoluta och relativa tal. Antalet arbetstillfällen är inte statiskt, då skulle vi strängt taget har varit kvar i stenåldern. Men för att det ska gå runt måste nya arbetstillfällen skapas i den privata sektorn som genererar mer intäkter än de utgifter som invånarna ger upphov till. Det är inget som helst kontroversiellt i det.

Sedan är det så när det gäller den här frågan att jag är inte primärt så intresserad av den ekonomiska aspekten. När vi pratar asyl så pratar vi ju behov av skydd. Det viktiga för mig är att det rör sig om ett verkligt behov av skydd och att de som får skyddet inte får det baserat på osanningar eller annan felaktig information. Här ifrågasätter jag starkt, som jag redogör för nedan, 18-årsgränsens helt avgörande betydelse för ett uppehållstillstånd.

Sedan är det så att samhället i slutändan kollapsar om inte den nationalekonomiska sidan går ihop. Jag tror också att samhället kan kollapsa om man får ett allt för stort överskott av män eller kvinnor. Här behöver det i princip råda jämvikt. I nuläget är alla ensamkommande män, vilket i sig faktiskt är något som ensamt får mig att tvivla på att deras skyddsskäl är reella. Det ges den ena förklaringen efter den andra till varför det förhåller sig så men jag har svårt att köpa dessa.

Ett korn av sanning finns i påståendet om det handlar om låginkomsttagare så går det mesta av inkomsten åt direkt i konsumtion. Men asylindustrin är en mångmiljardrullning utan dess like, det finns ingen bortre gräns för vad den får kosta, det kostar i mat och logi, även kostnaderna för asylprövningen är gigantisk hos migrationsverket, sedan hela domstolssvängen inklusive alla gratis ombud som okynnes-överklagar in absurdum. Sedan tillkommer i många fall kostnaderna för livstids försörjning, från vaggan till graven inklusive begravningskostnaderna som skattebetalarna också får stå för. Mao. får skattebetalarna stå för hela livsinkomsten. Sedan kostar det att åldersbestämma huruvida någon är under 18 år eller runt 30+.

Så om man bara cirkulerar pengarna så spelar det ingen roll hur många människor det är som delar på resurserna?

Nej precis. Om man ser til Västeuropa har visa länder både större befolkning och även större befolkningstäthet än Sverige och de har det minst lika bra som vi.

Med ditt ekonomiska kunnande skulle man nästan kunna tro att det är du som är upphovsman till den numera legendariska s.k. "Sandviken"-rapporten, i vilken man kom fram till att Sandvikens kommun tjänade 500+ miljoner under 2012 till följd av invandringen.

Ja, det är lite lustigt också hur folk som argumenterar på det här sättet som BM gör väljer att använda samma argument för att komma till olika slutsatser, helt beroende på om det gynnar ens ideologi eller inte. När det gäller ensamkommande är bidrag, sjukvård, utbildning etc. inte en kostnad utan bara pengar som kommer tillbaka till staten. Samtidigt hävdas att en person som föds i Sverige är en ren kostnad fram till 18-årsdagen. Då plötsligt är alltså skola, sjukvård etc. en reell kostnad. Jag blir aldrig klok på dessa människors sätt att resonera.

Det är inte alls en ren kostnad för de barn som föds i Sverige. Man måste bare se det i ett livsperspektiv och förhoppningsvis kommer de att hamna på plus så småningom. Enda skillnaden är väl att det tar längre tid för nyfödda att komma dit än de som kommer hit i 15-årsåldern.
Det är nog bara din ideologi som förhindrar dig att inse det.

Fast det är ju så du och andra argumenterar. Barn födda i Sverige är en kostnad under sina första 18 år medan ensamkommande inte är någon kostnad utan bara ren vinst, fast det i mångt och mycket handlar om samma sorts offentliga utgifter; vård, skola och omsorg. Ni vänder och vrider på argumenten som det passar er.

Sedan är sanningen den att med den utbildningsnivå och långa integrationstid som gäller för en 15-åring från Afghanistan så är totalkostnaden innan denne genererar plus åtskilliga år. Och i debatten beaktar ni inte heller det faktum att de kostnader som belöper på barn födda här till största delen bärs av barnens föräldrar. Det är ju vi som bekostar alla deras grundläggande behov samt därutöver bär de offentliga utgifterna för skola etc. via skattsedeln. En 15-åring som kommer hit ensam ska utöver skola, vård och omsorg under lång tid ha en bostad, mat på bordet, kläder på kroppen osv. Du kan ju omöjligt jämföra det med t.ex. finnar och jugoslaver som kom hit som arbetskraftsinvandrare och klev rakt in på industrigolvet.

Detta har inget med ideologi att göra utan enbart fakta. Jag är inte rasist eller brun på något sätt och det är inte heller debattörer som Tino Sanindaj. Men man måste kunna ha en öppen debatt i dessa frågor, som inte präglas av ren och skär faktaresistens.

Du skriver vad jag sager och hur jag argumenterar. Försök förstå lite istället!
Kostnaden i ungdomsåren med skola etc kan mycket väl jämföras för invandrarbarn och svenska barn. Svenskundervisning är mer för invandrarbarn, medan de svenska barnen har betydligt längre skolgång genom förskola, grundskola och gymnasium. Ersättning till familjehem varierar och är förmodligen större än barnbidraget (men delvis beskattad), medan spädbarnsåren för svenskfödda också kostar en hel del genom föräldraledighet m.m.

De unga män som kommer från Afghanistan (ofta rätteligen från länderna runtomkring) kommer som grupp aldrig att hinna generera ett ekonomiskt överskott till samhället. Det finns inga seriösa beräkningar som tyder på det. De initiala kostnaderna per person och år överstiger kostnaden för skolgång för ett svenskfött barn under 10 års tid. Jag baserar detta på uppgiften att ett år i grundskolan kostar runt 80 000 kr per barn och år och att kommunerna får ett statligt stöd på ungefär det tiodubbla bara för placeringen av ett ensamkommande barn (1 900 kr per dygn). Denna schablonersättning täcker långt ifrån alla de kostnader som ett ensamkommande barn föranleder. Hur mycket av det som är reella kostnader i slutändan kan vi för enkelhets skull bortse ifrån eftersom principen för beräkningen är densamma.

Det tar för lång tid för dem att utbilda sig så att de håller den utbildningsnivå som motsvarar den generella för en svenskfödd person. Därtill kommer att samhället inte kommer hinna anpassa sig och skapa arbetstillfällen i den utsträckning som krävs. Många av dem kommer därmed att fastna i ett permanent bidragsberoende. Återigen kan du inte jämföra med arbetskraftsinvandrarna som kom hit och tog lediga arbeten som fanns.

Men jag är som sagt inte primärt intresserad av det. Det är de som inte är intresserade av att diskutera asylfrågor på ett sakligt sätt som väljer det ekonomiska spåret och försöker rättfärdiga en närmast fri invandring från vissa regioner med att den skulle vara en ekonomisk vinst för Sverige. Men det finns alltså inget som tyder på att det är korrekt.

I den bästa av världar vore det sant att en person som asylinvandrar hit i vuxen ålder och skaffar ett vitt arbete direkt och börjar betala skatt är en tillgång, om det inte vore för det faktum att tex. 70 procent av alla invandrarkvinnor samtidigt sitter på häcken och lever på bidrag år efter år. Sedan har Sverige ingen som helst nytta av alla dem som kommer hit och fifflar och arbetar svart samtidigt som de, familjen och tjocka släkten kostar massor i bidrag och övrig samhällsservice inklusive gratis vård och tandvård som de flesta andra får betala för själv.

Historien om Sandviken-rapporten är faktiskt helt otrolig och visar hur okritiskt media, även DN och SvD, och andra kan svälja en rapport som säger det man vill höra. En kommun av Sandvikens storlek, cirka 35 000 invånare, kan knappast ta in mer än 1 miljard i kommunalskatt per år, om ens det. Då skulle alltså mer än halva det beloppet vara ren vinst och komma från de runt 15 procent av invånarna som möjligen kan betecknas som invandrare. Det säger sig ju självt, redan mot den begränsade mängden fakta, att det är helt uteslutet.

Det var PwC som fick betalt för att släppa den där rapporten. En advokat som en gång föreläste för mig kallade revisorer för "Liar for hire". Jag vill inte gärna raljera så om andra yrkesgrupper men just i det här fallet låg det nog något i det.

Jag blir mörkrädd av att så många juridikintresserade har så dålig faktakunskap samt analytisk förmåga och har förmodligen aldrig intresserat sig av annat än saker innanför Sveriges gränser.
Hoppas att deras framfart stannar vid läsningen av Dagens Juridik!

Med risk att bli kallad rasist och att folk blir "mörkrädda" (jättevanligt uttryck här på DJ, oftast inte följt av några som helst egna resonemang i den aktuella frågan);

En viktig utgångspunkt när man pratar om ålderstesterna är och förblir principen att det är den asylsökande som ska göra sina skyddsskäl, inbegripet åldern, sannolika. Vissa debattörer som vänder sig emot ålderstesterna synes utgå ifrån att det snarare är svenska staten som med 100-procentig säkerhet ska bevisa att den asylsökande är över 18 år. Oavsett vilka tester man använder kommer dessa aldrig att vara helt tillförlitliga. Det innebär att vissa som är under 18 år inte kommer anses ha gjort den åldern sannolik. Men testerna har likväl sådan marginal till förmån för de asylsökande att de allra flesta som bedöms vara över 18 år också är det. Dessutom kommer väldigt många som de facto är över 18 år likväl att bedömas vara under det. Vi får inget system som är mer perfekt än så.

Jag tror att Sverige har målat in sig i ett hörn genom att tillmäta 18-årsgränsen en närmast magisk betydelse. Kan man göra sannolikt att man är under 18 år när asylansökan prövas så får man nästan per automatik ett uppehållstillstånd, helt utan bedömning av om individuella skyddsskäl är för handen. Det innebär i sin tur slumpmässiga resultat som kan upplevas som "orättvisa", beroende på handläggningstiden hos Migrationsverket.

Begreppet "barn" är i dag i och för sig internationellt men kan likväl framstå som märkligt för vissa av oss "äldre". Min morfar klarade sig själv från det han var 13 år, mamma från det hon var 16 och jag har i princip tagit hand om mig själv sedan innan min 18-årsdag. Men oavsett det så tror jag inte att andra länder i västvärlden har gett ålderskriteriet lika stort utslag som vi i Sverige har gjort. Att så många ensamkommande väljer Sverige torde också hänga ihop med vår generösa tillämpning av ålderskriteriet i asylprocessen.

En lösning på detta är att antingen göra en mer individualiserad prövning även av unga asylsökandes ansökningar. En annan lösning är kortare, tillfälliga uppehållstillstånd för dem som bedöms ha gjort en ålder under 18 år sannolik och bedöms ha skyddsbehov grundat på det. Efter 18-årsdagen får sedan en ny, individualiserad prövning göras. Detta skulle kunna medföra att de som beviljas långsiktigt skydd i Sverige också regelmässigt har ett behov av sådant skydd. Det skulle med säkerhet också minska strömmen av ensamkommande till just Sverige och fördela dem mer proportionerligt över Europa.

Det är sökande som har bevisbördan för uppgiven ålder. Om sökanden inte ger in sitt pass eller motsvarande handling ska det finns starka skäl till att så inte sker. Majoriteten av alla afganska asylsökande har inte starka skäl till att inte inkomma med sitt pass. De åberopar varken förföljelse från staten eller saknar hemlandsmyndighet i Sverige. Afganska ambassaden i Stockholm utfärdar pass till sina medborgare. Redan mot bakgrund av det sagda förstås att majoriteten av afganska asylsökande inte uppfyllt sin bevisbörda. Migrationsverket erbjuder åldersbedömningar vilket egentligen inte är nödvändigt för majoriteten av afganska asylsökande. Det är inte bra att väntetiden är så lång men det ska inte Migrationsverket lastas för.

De kvasiekonomer, enkannerligen pseudonymen BM och f.d. integrationsminister Erik Ullenhag, som tror att den destruktiva massinvandringen är en vinstaffär för statskassan och konungariket Sverige, anmodas ta del av den av Finansdepartementet beställda utredningen, ESO 2009:3, "Invandringen och de offentliga finanserna". Där slås det fast att utrikesfödda kostar Sverige 1,5 - 2,0 % av BNP (=ca 70 miljarder kronor), främst beroende på utrikesföddas relativt låga sysselsättningsgrad.

ESO 2009:3 grundar sig på siffror avseende förvärvsfrekvens, bidrag och förhållanden i övrigt som var kända för cirka 15 år sedan. Sedan dess har asylinvandringspopulationen inklusive anknytningsindivider och i Sverige födda barn ökat med kanske en miljon.

Den faktiska nuvarande samhällsekonomiska belastningen av asylinvandringspolitiken kan därför förmodas vara väsentligen högre än 1,5 - 2% av BNP.

Jag drar två slutsatser utifrån artikeln. Först och främst måste ytterligare incitament vidtas för att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige, vilket handläggningstiderna indikerar behov av, och för det andra ska medicinsk åldersbedömning vara obligatorisk.

Migrationsverket har därför sedan en tid erbjudit medicinska åldersbedömningar till de asylsökande vilket är ett utmärkt sätt för barnet att verkligen bevisa en gång för alla att de är barn-eller är de inte barn?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.