Skip to content

Sjukskrivna vinner - förlust av sjukpenning efter 180 dagar innebär att ny sjukperiod inleds

Foto: Claudio Bresciani/TT

Socialförsäkringsbalkens ordalydelse är tydlig - det finns inte möjlighet till en annan tolkning än att en ny sjukperiod inleds om en person inte erhållit någon sjukpenning på 90 dagar. Lagstiftarens eventuella "intention" ska därför inte vägas in i bedömningen. Det anser kammarrätten och går på de sjukskrivna vårdbiträdenas linje.

 

Allmänna ombudet för socialförsäkringen valde våren 2016 att pröva två sjukpenningsmål i domstol.

En man och en kvinna hade i båda fallen haft nedsatt arbetsförmåga under en sammanhängande tidsperiod på över ett år. Det allmänna ombudet menade därför att deras arbetsförmåga skulle prövas mot hela arbetsmarknaden, enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

Mindre fysiskt krävande
Mannen och kvinnan hade tidigare arbetat som vårdbiträden och det var därför tänkbart att de kunde klara av ett arbete som var mindre fysiskt krävande. En sådan prövning mot hela arbetsmarknaden kunde dock innebära att sjukpenningen skulle dras in.

Mannen och kvinnan protesterade och hävdade att de under sina respektive perioder av nedsatt arbetsförmåga hade haft indragen sjukpenning i över 90 dagar. Därför skulle deras sjukperiod enligt socialförsäkringsbalken inte räknas som en sammanhängande tidsperiod.

I sådana fall understeg deras sjukperiod ett år - och således skulle deras arbetsförmåga inte behöva prövas mot hela arbetsmarknaden.

Mot lagstiftarens intentioner
Allmänna ombudet ansåg dock att en sådan tolkning gick emot lagstiftarens intention om en mer aktiv sjukskrivningsprocess. Skälet till att deras sjukpenning hade varit indragen var inte att de varit fullt friska under denna tidperiod utan för att så sker automatiskt efter 180 dagar om personen kan prövas mot hela arbetsmarknaden.

Fallet prövades av Förvaltningsrätten i Umeå som alltså skulle ta ställning till om bestämmelserna i socialförsäkringsbalken skulle tolkas endast efter sin ordalydelse eller om även lagstiftarens intention skulle vägas in i bedömningen.

Förvaltningsrätten kom fram till att lagens ordalydelse var så tydlig att det inte fanns någon möjlighet till en annan tolkning än att en ny sjukperiod inleds om en person inte erhållit någon sjukpenning på 90 dagar. Allmänna ombudet förlorade därför i förvaltningsrätten.

En skiljaktig domare
Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Sundsvall som nu delar förvaltningsrättens bedömning.

En ledamot - en kammarrättsassessor - är dock skiljaktig och anser att socialförsäkringsbalken definierar sjukperioder utifrån nedsatt arbetsförmåga och inte utbetald sjukpenning.

 

 

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt