Skip to content

Rattfyllerist friades från "smitning" - RÅ vill att HD prövar om svensk lag kränker mänskliga rättigheter

Riksåklagaren Anders Perklev går till Högsta domstolen med ett fall där enbilist friats från "smitning" med hänvisning till Europakonventionen.

Den berusade föraren smet från olycksplatsen. Han dömdes för grovt rattfylleri men friades från "smitning" eftersom tingsrätten och hovrätten ansåg att det skulle strida mot Europakonven-tionen att kräva att han skulle ange sig själv. Riksåklagaren har nu överklagat till Högsta domstolen. 

 

Den 28-årige bilisten var påverkad av både alkohol och narkotika när han han krockade med ett vägmärke i Stockholmstrakten.

Mannen åtalades vid Södertörns tingsrätt där han dömdes till två månaders fängelse för grovt rattfylleri, olovlig körning och ringa narkotikabrott.

Skydd mot självinkriminering
Han hade dock åtalats även för "smitning" - alltså obehörigt avvikande från trafikolycksplats - eftersom han hade kört från platsen efter olyckan.

Mannen friades dock på den åtalspunkten. Tingsrätten skrev:

"Enligt allmänna rättsprinciper och Europakonventionen har var och en rätt till skydd mot s.k. självinkriminering. Enkelt uttryckt betyder det att staten inte kan ålägga enskilda att rapportera sin egen brottslighet till staten och straffa dem som underlåter att göra det."

Mänsklig rättighet
Att fälla 28-åringen för att inte ha rapporterat sin egen brottslighet skulle strida mot hans mänskliga rättigheter, enligt tingsrätten som därmed "ogiltigförklarade" den svenska bestämmelsen om "smitning".

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som instämde i tingsrättens bedömning av bestämmelsen om "smitning" och konstaterar att en intresseavvägning ska göras i varje enskilt fall.

En allvarligare trafikolycka kan innebära en skyldighet att rapportera den för att till exempel rädda liv - någonting som då väger tyngre än intresset av att inte behöva ange sig själv, ansåg hovrätten.

Riskerade upptäckt
I det aktuella fallet saknades dock faktorer som motiverade att olyckan omedelbart borde ha anmälts eftersom den endast hade resulterat i begränsade materiella skador.

Hovrätten ansåg därför att den enda "effekten" av att anmäla skulle ha varit att 28-åringens allvarliga brottslighet hade "riskerat upptäckt" - någonting som alltså skulle ha inneburit att han angav sig själv.

Mot den bakgrunden vägde mannens intresse av att inte behöva ange sig själv tyngre än samhällets intressen.

Mannen friades därför även i hovrätten.

"Oklart rättsläge"
Riksåklagaren Anders Perklev har nu överklagat domen till Högsta domstolen.

Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att rättsläget är oklart när det gäller hur  den svenska bestämmelsen om "smitning" förhåller sig till skyddet mot "självinkriminering" enligt Europakonventionen och EU:s så kallade oskuldspresumtionsdirektiv.

 

Läs hela riksåklagarens överklagande här

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

21 comments

Ytterligare en i raden av fullständigt orimliga domar. På det ena området efter det andra ser vi hur juristerna och domstolarna tar till EU för att torpedera vår lagstiftning och vår nationella rätt ! Varför förvånas man över rättsväsendets uppenbara sönderfall ?

Är väl en helt rimlig dom med det regelverk vi har. Döms man extra hårt för att man inte stannat kvar vid en brottsplats där man rånat någon? Eller vid en våldtäkt om man avviker från brottsplatsen.

Du har fel ! Det är bara vid trafikolycka som avvikandet är kriminaliserat !

Min poäng var ju naturligtvis att det inte SKA vara kriminaliserat när man avviker från en trafikolycka, precis som att det inte ÄR kriminaliserat att avvika från annan brottsplats.

Alltså är domen helt riktig

Ingenstans nämns EU? Det som diskuteras är Europakonventionen som:
1) är svensk grundlag enligt Regeringsformen 2 kap 19 paragraf
2) inte har något med EU att göra utan Europarådet. I Europarådet är bl.a. Ryssland också medlemmar. De är också förpliktigade att följa konventionen samt europadomstolens avgöranden och praxis

Du märker ord ! Det är EU som dikterar. Om det formellt är Europakonventionen och Europarådet så är det i realiteten samma sak !

Anders B: Det är inte att märka ord. EU har överhuvudtaget inget inflytande över Europarådet, Europakonventionen eller Europadomstolen. Det är helt olika saker.

Europakonventionen är vårt yttersta ramverk för mänskliga rättigheter och intagen i svensk lag genom regeringsformen. Den väger alltså tyngre än brottsbalken och trafikbrottslagen mm.

Sverige fälls med jämna mellanrum för att staten kränker sina medborgares mänskliga rättigheter och det är enligt regeringsformen både myndigheters och domstolars lagliga skyldighet att se till så att detta inte sker. Hovrättens dom kommer sannolikt att stå sig i HD.

Detta är inte lagvrängeri utan en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter i en anständig rättsstat.

Skulle alltså Europakonventionen ha ett lägre värde än ”nationell lag”? Helt oavsett det faktum att den har en högre valör så vore det intressant att höra dina argument för VARFÖR det inte borde vara så.

Anders. Jag har aldrig sett att du har kritiserat de fall där poliser frias som Dagens Juridik regelbundet skriver om. Är aldrig dessa domar ”absurda”, ”orimliga” eller skadliga för tilltron till rättsväsendet? Poliser som frias från åtal om tjänstefel eller misshandel... utgår du ifrån att dessa fd kollegor borde frias eftersom de egentligen inte är busar?

Med vänlig hälsning, Kommissen

Jag försvarar inte brott som poliser begått. Det är oftast väldigt banala brott jämfört med skjutningar och sprängningar. Konsekvensen att poliser blir avskedade och hela deras framtid raserad skall ställas mot livsstilskriminella 20-åringar som inte har något att förlora och fortsätter sin brottslighet oavsett om de blir dömda eller inte.

20-åringen som är häktad för att ha skjutit med automatvapen mot polismannens bostad i Västerås är dömd 9 gånger och har fått många chanser. Hans svar på detta är så stort hat mot rättssystemet och poliser att han försatt sig i denna situation. Han är ju bara häktad på skälig misstanke så det skulle inte förvåna mej om han blir fri efter en vecka. Det räcker inte med undersökning av hans telefon utan behövs nog hans dna eller fingrar på använt vapen. Vad jag förstår är det nästan omöjligt att komma dit och då blir det samma utslag som den som blev frikänd för handgranatssprängningen mot polisbussen i Tumba med två poliser i ! Det är dags att sätta brottsoffren i första rummet !

Fast här kritiserade du en dom om smitning vilket är ett bagatellartat brott, lindrigare än de brott poliser brukar frias från. Poliser frias ju dessutom ofta på juridiska teknikaliteter som putativ nödvärnsexess och sådant som du annars anser är orimligt höga beviskrav. Att polisen blir av med jobbet ska givetvis inte påverka domstolens beviskrav. Eller tycker du det?

Med vänlig hälsning

Nu hänvisas det till Europadomstolen vilket är domstol för europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och inte EU-domstolen dock. Det här är alltså inget som EU sagt.
Sedan tycker jag avvägningen som hovrätten gör är rimlig:
Ingen personskada utan bara mindre materiella = behöver inte anmäla sig själv.
Personskada = måste anmäla sig själv.

Så det kan inte bli tal om smitning om du kör på en lyktstolpe som i det här fallet, men skadas någon blir det smitning om du sticker.
Märk också att han även om han friades från smitning döms han för rattfylla och olovlig körning, han frias alltså inte från övriga brott och döms till fängelse.

Smitningsbestämmelsen innebär att man inte får lämna en olycksplats där man själv varit inblandad i en olycka. Detta för att man ska kunna åstadkomma en reglering av skadan och alla ska få uppgifter om vilka som varit inblandade. Om man nu är alkoholpåverkad eller påverkad av narkotika skall man straffritt kunna lämna olycksplatsen medans en nykter förare döms för smitning. Den påverkade riskerar straff för körning i påverkat tillstånd även om han inte orsakat olyckan medans den som kört nykter inte riskerar detta utan straffas för att ha smitit vilket den påverkade slipper !!

Det bästa man kan göra åtalad för smitning är att göra gällande att man körde rattfull vid det aktuella tillfället. Då kan man inte dömas för smitning och inte heller för rattfylleri eftersom detta varken omfattas av gärningsbeskrivningen eller stöds av tillräcklig bevisning.

Heder åt RÅ!

En trafikolycksplats behöver väl inte vara detsamma som en brottsplats ? Är det inte rimligt att den som kör på och skadar en bil på en parkeringsplats lämnar uppgifter om vem han är ? Detta behöver väl inte betyda att den påkörande gjort sig skyldig till brott vilket denne normalt sett inte gör. Det krävs grövre oaktsamhet för att ett sånt förfarande skall vara straffbart.

Det är en intressant fråga hur långt man ska dra principen att inte behöva inkriminera sig själv. Ska den som underlåter att bevara sin bokföring för att dölja ett skattebrott kunna dömas för bokföringsbrott? Ska den som uppsåtligen skadar en annan person allvarligt och sedan lämnar denne att dö i skogen kunna dömas för mord eller enbart för grov misshandel eftersom ett agerande för att hjälpa den skadade hade kunnat resultera i upptäckt av misshandeln? Man kan nog dra principen hur långt som helst, men de flesta torde inse att det blir absurt.

Skillnaden är väl förvisso att de exemplen du ger har uppenbart uppsåt till den första handlingen och att det finns kausalitet till den följande handlingen. Fall två blir t.ex likgiltighetsuppsåt, right? Hovrätten här verkar ha gått på samma linje, personskada och du sticker då blir det smitning medan om det är mindre materiella så behöver du inte ange dig själv, dvs när det är bara materiella skador finns ingen risk för följdverkningar. Som jag tolkar det är risken för följdverkningar central eftersom de gör jämförelse med om det varit personskada men att det nu bara var mindre materiella. Hade personen t.ex kört ner en stolpe som fallit över en järnväg som orsakat urspårning av ett tåg är det inte längre mindre materiella och då antar jag att det blir smitning igen. Så en avvägning med andra ord och är det egentligen bara personen själv som utsatt dig själv för risk och om skadorna är mindre så bör det själv-inkriminering då.

Någon skillnad såvitt gäller själva självinkrimineringen vet jag inte om det är. Det är ett brott att inte bevara sin bokföring men det är primärt genom bokföringen som ett skattebrott kan upptäckas och styrkas i domstol. Kontrollen över skatter och avgifter är ett skäl till bokföringsskyldigheten. Så här har vi en person som undanhåller lagstadgade uppgifter från myndigheterna men gör det för att undgå upptäckt av ett (grövre) brott. Är inte det samma princip som i smitningsfallet?

Det andra fallet är månne inte lika jämförbart. Men vi har exempel på att man kan dömas för uppsåtligt dödande om man lämnar en person som man själv skadat allvarligt i stället för att se till att denne får hjälp genom att t.ex. ringa 112. Men ett samtal till 112 bandas ju och skulle kunna leda till upptäckt av gärningsmannen. Kan denne då dömas för sin underlåtenhet? Principfrågan är nog densamma, tycker jag.

Hovrätten har här gjort något slags proportionalitetsprövning men den första fråga man behöver besvara är när en självinkriminering över huvud taget är för handen. Utan ett klart svar på den frågan kan man komma ut på ett sluttande plan, anser jag.

http://www.nt.se/nyheter/ingen-mansklig-rattighet-smita-fran-olycka-om45...
Jag reagerar starkt på att Europakonventionen kör över vår nationella bestämmanderätt.

Jag tycker det är rimligt att svensk grundlag ibland går före svensk vanlig lag.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.