Skip to content

Otydligt avtal raserar 80 år av goda affärer - tyskt bolag förlorar mot svenskt bolag

Det tyska bolaget har visserligen "för avsikt att binda" det svenska bolaget till  "ett åtagande som närmast är att betrakta som en borgensförbin-delse". Avtalet är dock så otydligt formulerat att det inte ens kan slås fast att det svenska bolaget är avtalspart - någonting som faller tillbaka på det tyska bolaget som utformat handlingen. Det konstaterar hovrätten.

 

Det tyska och det svenska bolaget och dess företrädare har haft affärer med varandra sedan 1930-talet. Affärskontakterna har varit såväl "personliga som goda" genom åren.

Det tyska bolaget stämde dock nyligen det svenska bolaget vid Malmö tingsrätt i syfte att tvinga fram betalning av skulder på drygt två miljoner kronor.

Två bolag gick i konkurs
Skulderna hade ursprungligen uppkommit i ett norskt bolag som det svenska bolaget hade köpt någon gång före år 2010 men sedan sålt vidare till ett investmentbolag i samma koncern.

Både det norska bolaget och investmentbolaget hade dock gått i konkurs när stämningsansökan mot det svenska bolaget väl lämnades in.

Det tyska bolaget åberopade två avtal som hade ingåtts år 2010 då det tyska bolaget tillsammans med det norska bolaget hade upprättat ett så kallat konsignationslager. Det tyska bolaget åtog sig att ansvara för det norska bolagets lager och stå kostnaderna om varorna i lagret inte sålde slut mot att det norska bolaget i sin tur skrev av skulder som det tyska bolaget hade till det norska bolaget.

"Ansvarade för dotterbolagen"
Det svenska moderbolaget var dock enligt det tyska bolaget skyldigt att garantera att dotterbolagen betalade sina skulder till det tyska bolaget - en skyldighet som enligt det tyska bolaget fanns infört i avtalen.

Gammal praxis
Det svenska bolaget, å sin sida, hävdade att man inte ens var avtalspart. I avtalen hade man nämligen använt sig av ett bolagsnamn som kunde anses syfta till det investmentbolag som redan hade gått i konkurs. Dessutom ansåg man inte att avtalen innehöll ett garantiåtagande eller en borgensförbindelse.

Tingsrätten ansåg att avtalen hade skrivits under för bolagets räkning. Detta byggde bland annat på den praxis som sedan tidigare fanns mellan parterna om att skriva under med ett samlingsnamn för hela koncernen trots att man menade det svenska moderbolaget.

Ingen bevislättnad
Avtalen kunde enligt tingsrätten dock inte, genom sin ordalydelse, anses innehålla några garantiåtaganden eller borgensförbindelser. Det svenska bolaget hade därmed ingen skyldighet att betala skulderna, enligt tingsrätten.

Det tyska bolaget förlorade därför rättegången i tingsrätten men överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Hovrätten kommer nu fram till att avtalens ordalydelse endast innebär en "förpliktelse att sörja för dotterbolagen".

Hovrätten skriver:

"Vad gäller frågan om det är S (det svenska bolaget) som är utställare av A och B (avtalen) konstaterar hovrätten att det är den som påstår sig stå i ett avtalsrättsligt förhållande med någon annan som har att bevisa att det förhåller sig på det sättet... T (det tyska bolaget) har alltså att visa att S är utställare av handlingarna. Det saknas stöd i praxis för att medge den som har bevisbördan för att avtal träffats mellan vissa påstådda parter någon bevislättnad." 

Utformare av avtal står risken
Eftersom avtalen dessutom har utformats av det tyska bolaget utan föregående diskussioner ska de oklarheter som avtalen innehåller ligga det tyska bolaget till last, enligt hovrätten:

"Det har varit T:s avsikt att binda sin motpart till ett åtagande som närmast är att betrakta som en borgensförbindelse. Det måste ställas stora krav på ett sådant avtal, såväl vad gäller tydlighet i innehållet som att de parter avtalet ingås mellan är tydligt angivna".

Även hovrätten går därför på det svenska bolagets linje.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt