Skip to content

"Min plikt att påpeka rasism hos domstolen" - dömd advokat får upp sitt fall i HD

Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog deltog i beslutet om att fallet med den dömda advokaten ska prövas i HD. Foto: DJ/LY

I överklagandet skrev advokaten att tingsrättens dom "grundats på ren, medveten eller omedveten, rasism" mot hans klient. Advokaten dömdes av hovrätten för rättegångsförseelse. "Hovrättens beslut kan tolkas som ett förbud att anföra att diskriminering grundat en fällande dom", skriver advokaten till HD - som nu beslutar att pröva hans fall.

 

Advokaten var förordnad som offentlig försvarare i ett mål vid Skaraborgs tingsrätt där hans klient fälldes för sexuellt ofredande.

I sitt överklagande till Göta hovrätt skrev advokaten bland annat:

"Om den tilltalade istället för X (klientens namn) från Gaza hade varit en etnisk svensk 55-årig man hade den tilltalade mot angiven bakgrund inte blivit fälld/funnits skyldig bortom varje rimligt tvivel, av den eniga tingsrätten!"

"Den fällande domen har grundats på ren, medveten eller omedveten, rasism från de enskilda domstolsledamöternas sida".

”Skaraborgs tingsrätts fällande dom saknar all logik och bygger enbart på subjektiva fördomar, subjektiva förutfattade meningar samt subjektiv tro."

"Helsvensk skulle inte ha fällts"
När Göta hovrätt hade tagit emot överklagandet väckte hovrätten frågan om advokaten skulle dömas för rättegångsförseelse.

Advokaten själv vidhöll sin uppfattning om att hans klient aldrig skulle ha blivit fälld om han hade varit "helsvensk".

Advokatens uppfattning redovisades i hovrättens dom:

"A (advokaten) har hänvisat till undersökningar genomförda av Brottsförebyggande rådet och har ansett det vara allmänt känt att svenska domstolar dömer män av utländsk härkomst betydligt hårdare än 'helsvenska' män. Han har angett att den enda förklaringen är att det bland vissa domare florerar ett tänkande av medveten eller omedveten rasism." 

Yttrandefrihet
Advokaten har också hänvisat till sin grundlagsfästa yttrandefrihet och förklarat att han sett det som sin plikt som försvarare att "uttala sanningen".

Hovrätten konstaterade att advokaten i och för sig hade varit i sin fulla rätt att i överklagandet kritisera tingsrättens bevisvärdering.

I ett "lämpligt sammanhang" hade det också varit fullt godtagbart att ta upp en generell diskussion om risken för att domare påverkas i sitt dömande av privata uppfattningar eller erfarenheter –någonting som hovrätten till och med beskrev som "en viktig fråga som varje domare har att vara uppmärksam på".

Enbart grundat på fällandet
Advokaten hade dock, enligt hovrätten, grundat sin uppfattning om "rasism" på någonting som domarna inte hade uttalat eller skrivit vare sig i målet eller i något annat sammanhang – utan bara på det faktum att de dömde advokatens klient.

Hovrätten skrev:

"A:s uttalanden har varit obefogade, även med utgångspunkt i vad som åvilar en försvarare för att ta tillvara sin klients intressen. Genom sina nedsättande uttalanden har han uttalat sig otillbörligt om en rådman och tre nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt."

Engagemang för klienten
Advokaten dömdes därför för rättegångsförseelse till 1 000 kronor i penningböter.

Det inträffade skulle dock enligt hovrätten "främst ses som ett uttryck för stort engagemang för klientens sak" och det fanns därför ingen anledning att entlediga advokaten som ombud i målet.

Advokaten överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som nu har beslutat att pröva fallet.

Rasfördomar kränkning enligt EKMR
Advokaten och hans ombud ifrågasätter i sitt överklagande till HD hovrättens uppfattning om att advokatens uttalanden verkligen kränkte tingsrättens värdighet och inte hörde hemma i ett överklagande.

Advokaten skriver dessutom:

"Om en fällande dom grundas på rasfördomar utgör detta ett brott mot Europakonventionen artiklarna 14 och 6 i kombination. För det fall att domen i brottmålet skulle vinna laga kraft och klienten vill föra talan mot Sverige i Europadomstolen på grund av diskriminering hade detta inte varit möjligt om klienten inte anfört diskrimineringsgrunden under processen i de nationella domstolarna."

"Hovrättens beslut kan tolkas som ett förbud för parter och ombud att anföra att diskriminering grundat en fällande dom. Möjligen avser hovrätten att ordet 'rasism' är nedsättande och ett sådant språkbruk som kränker domstolens värdighet. Men rasism torde vara den gängse benämningen för privata uppfattningar som innebär olika bedömningar beroende på den tilltalades härkomst." 

HD beslutar alltså nu att meddela prövningstillstånd i målet.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt