Skip to content

"Min plikt att påpeka rasism hos domstolen" - dömd advokat får upp sitt fall i HD

Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog deltog i beslutet om att fallet med den dömda advokaten ska prövas i HD. Foto: DJ/LY

I överklagandet skrev advokaten att tingsrättens dom "grundats på ren, medveten eller omedveten, rasism" mot hans klient. Advokaten dömdes av hovrätten för rättegångsförseelse. "Hovrättens beslut kan tolkas som ett förbud att anföra att diskriminering grundat en fällande dom", skriver advokaten till HD - som nu beslutar att pröva hans fall.

 

Advokaten var förordnad som offentlig försvarare i ett mål vid Skaraborgs tingsrätt där hans klient fälldes för sexuellt ofredande.

I sitt överklagande till Göta hovrätt skrev advokaten bland annat:

"Om den tilltalade istället för X (klientens namn) från Gaza hade varit en etnisk svensk 55-årig man hade den tilltalade mot angiven bakgrund inte blivit fälld/funnits skyldig bortom varje rimligt tvivel, av den eniga tingsrätten!"

"Den fällande domen har grundats på ren, medveten eller omedveten, rasism från de enskilda domstolsledamöternas sida".

”Skaraborgs tingsrätts fällande dom saknar all logik och bygger enbart på subjektiva fördomar, subjektiva förutfattade meningar samt subjektiv tro."

"Helsvensk skulle inte ha fällts"
När Göta hovrätt hade tagit emot överklagandet väckte hovrätten frågan om advokaten skulle dömas för rättegångsförseelse.

Advokaten själv vidhöll sin uppfattning om att hans klient aldrig skulle ha blivit fälld om han hade varit "helsvensk".

Advokatens uppfattning redovisades i hovrättens dom:

"A (advokaten) har hänvisat till undersökningar genomförda av Brottsförebyggande rådet och har ansett det vara allmänt känt att svenska domstolar dömer män av utländsk härkomst betydligt hårdare än 'helsvenska' män. Han har angett att den enda förklaringen är att det bland vissa domare florerar ett tänkande av medveten eller omedveten rasism." 

Yttrandefrihet
Advokaten har också hänvisat till sin grundlagsfästa yttrandefrihet och förklarat att han sett det som sin plikt som försvarare att "uttala sanningen".

Hovrätten konstaterade att advokaten i och för sig hade varit i sin fulla rätt att i överklagandet kritisera tingsrättens bevisvärdering.

I ett "lämpligt sammanhang" hade det också varit fullt godtagbart att ta upp en generell diskussion om risken för att domare påverkas i sitt dömande av privata uppfattningar eller erfarenheter –någonting som hovrätten till och med beskrev som "en viktig fråga som varje domare har att vara uppmärksam på".

Enbart grundat på fällandet
Advokaten hade dock, enligt hovrätten, grundat sin uppfattning om "rasism" på någonting som domarna inte hade uttalat eller skrivit vare sig i målet eller i något annat sammanhang – utan bara på det faktum att de dömde advokatens klient.

Hovrätten skrev:

"A:s uttalanden har varit obefogade, även med utgångspunkt i vad som åvilar en försvarare för att ta tillvara sin klients intressen. Genom sina nedsättande uttalanden har han uttalat sig otillbörligt om en rådman och tre nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt."

Engagemang för klienten
Advokaten dömdes därför för rättegångsförseelse till 1 000 kronor i penningböter.

Det inträffade skulle dock enligt hovrätten "främst ses som ett uttryck för stort engagemang för klientens sak" och det fanns därför ingen anledning att entlediga advokaten som ombud i målet.

Advokaten överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som nu har beslutat att pröva fallet.

Rasfördomar kränkning enligt EKMR
Advokaten och hans ombud ifrågasätter i sitt överklagande till HD hovrättens uppfattning om att advokatens uttalanden verkligen kränkte tingsrättens värdighet och inte hörde hemma i ett överklagande.

Advokaten skriver dessutom:

"Om en fällande dom grundas på rasfördomar utgör detta ett brott mot Europakonventionen artiklarna 14 och 6 i kombination. För det fall att domen i brottmålet skulle vinna laga kraft och klienten vill föra talan mot Sverige i Europadomstolen på grund av diskriminering hade detta inte varit möjligt om klienten inte anfört diskrimineringsgrunden under processen i de nationella domstolarna."

"Hovrättens beslut kan tolkas som ett förbud för parter och ombud att anföra att diskriminering grundat en fällande dom. Möjligen avser hovrätten att ordet 'rasism' är nedsättande och ett sådant språkbruk som kränker domstolens värdighet. Men rasism torde vara den gängse benämningen för privata uppfattningar som innebär olika bedömningar beroende på den tilltalades härkomst." 

HD beslutar alltså nu att meddela prövningstillstånd i målet.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

21 comments

Domstolarna famlar sig onekligen fram när det gäller den nygamla begreppen bla "rasist". Om jag inte minns fel blev för en tid sedan en DN-journalist frikänd i ett förtalsmål efter att i sin blogg ha anklagat en av bröderna Herrey för att vara rasist. Då var det alltså inte nedsättande men när samma begrepp brukas mot domstol vänder man på " kuttingen". Fö är användandet av begreppet "rasist" märkligt då det inte är ras som avses - mig veterligt är alla människor samma ras - utan alltifrån religiös tillhörighet till ursprunglig födelseort. Extrapolerar man nuvarande bruk av begreppet torde bla normal religionskritik bli att anse som rasism.

Hurså är det inte "ras" som avses med "rasist"?

Mig veterligen tillhör alla människor samma art. Men samma ras? Nee.

Finns ingen vetenskaplig grund för att tala om olika raser när det gäller människor. Anser man att det finns raser beror det på att man vill göra skillnad på människor, inte på att det finns en anledning till det.

Okej, vet att det är känsligt, särskilt med företeelser som trettiotalets Tyskland i backspegeln. Men när jag ser en kines, så ser jag att hen inte liknar afrikanen o.s.v. Kanske för att jag slav under synintrycken och inte genetiker som jag upplever saken så. Inte så PK, bevars.

Då antar jag att du som slav under synintrycken när du ser en kvinna, barn, rödhårig, flintskallig osv också tänker att det är en annan ras eftersom de ser lite annorlunda ut? Det är lika logiskt som att hävda att afrikaner eller nåt i den stilen skulle vara en ras eftersom den genetiska variationen inom en grupp som européer eller hur man nu vill indela det hela är större än den är mellan en sån grupp och en annan som t ex afrikaner.

Nä, rörande kvinna tänker jag könstillhörighet, rörande barn tänker jag låg ålder, rörande flintskallig tänker jag man. Rörande rödhårig tänker jag däremot inte att det är en kines. Men säkert finns det undantag där med...

Googla "stipulativ definition".

Du är felinformerad. Människan - homo sapiens sapiens - utgör biologist en och samma ras, inte bara en och samma art. Rasbegreppet i naturvetenskaplig bemärkelse är tydligt: det finns bara en människoras på jorden i dag. Däremot kan rasbegreppet i sociologisk eller annan socialvetenskaplig bemärkelse innebära att vi människor i olika sammanhang kategoriseras i olika raser. Men biologin är tydlig: homo sapiens sapiens är en ras.

Det saknas som regel inte anledning att ifrågasätta domstolarnas domslut tex. pga. ofullständiga eller obefintliga domskäl, att man dömt i strid mot rådande rättspraxis eller gällande rätt eller att domstolen misslyckats med att fastställa vem som är rätt motpart i rättegången så att man inte brytt sig om att fastställa partsbehörigheten. Påståenden som framförs ska dock helst vara sakligt underbygda av fakta för att man ska nå framgång med sina invändningar. Men RÄTTEGÅNGSFÖRSEELSE - NJA, uttalandet är inte av den digniteten, och bestämmelsen tar främst sikte på ordningsstörningar som äger rum under huvudförhandlingen. Dessutom drar ju sig domstolarna inte själva för att i vissa fall läxa upp parterna i domsluten, vilket i och för sig är ok. Då är det värre med alla mindre nogräknade ombud som medvetet förhalar processen genom att begära ideliga uppskov, vilket sker på motpartens bekostnad. Då borde man i mycket större utsträckning döma ut böter. Så man får nog se detta som ett utslag av hovrättens - trots allt - aktivistiska eller förhastade sida, vilket ibland också kan gynna den enskilde. Och det viktigaste är ju att ett ombud inte ska låta bli att tillvarata sin klients rätt bara för att undvika att en eller annan prinsessa på ärten riskerar att förnärmas av det sagda. Problemet är nog snarare att vi har för många rädda ombud som inte vågar strida fullt ut för klienten av rädsla för att stöta sig med sina juristkollegor.
.

Det saknas som regel inte anledning att ifrågasätta domstolarnas domslut tex. pga. ofullständiga eller obefintliga domskäl, att man dömt i strid mot rådande rättspraxis eller gällande rätt eller att domstolen misslyckats med att fastställa vem som är rätt motpart i rättegången så att man inte brytt sig om att fastställa partsbehörigheten. Påståenden som framförs ska dock helst vara sakligt underbygda av fakta för att man ska nå framgång med sina invändningar. Men RÄTTEGÅNGSFÖRSEELSE - NJA, uttalandet är inte av den digniteten, och bestämmelsen tar främst sikte på ordningsstörningar som äger rum under huvudförhandlingen. Dessutom drar ju sig domstolarna inte själva för att i vissa fall läxa upp parterna i domsluten, vilket i och för sig är ok. Då är det värre med alla mindre nogräknade ombud som medvetet förhalar processen genom att begära ideliga uppskov, vilket sker på motpartens bekostnad. Då borde man i mycket större utsträckning döma ut böter. Så man får nog se detta som ett utslag av hovrättens - trots allt - aktivistiska eller förhastade sida, vilket ibland också kan gynna den enskilde. Och det viktigaste är ju att ett ombud inte ska låta bli att tillvarata sin klients rätt bara för att undvika att en eller annan prinsessa på ärten riskerar att förnärmas av det sagda. Problemet är nog snarare att vi har för många rädda ombud som inte vågar strida fullt ut för klienten av rädsla för att stöta sig med sina juristkollegor.
.

Advokaten kan ha hur rätt han vill. Så länge han inte DO-anmält och fått domstolen dömd för olaga diskriminering, så existerar diskrimineringen endast som en åsikt i hans huvud. DO hade troligtvis kommit till samma slutsats som domstolen, nämligen att det hade behövts ett explicit rasistiskt uttalande i domen, för att få framgång i frågan skulle kunna nås. Att advokaten har förutfattade meningar om domstolens inställning ursäktas inte av att domstolen haft det samma om invandrare. Således har advokaten bara att hoppas på att domstolen nästa gång av misstag råkar försäga sig och på så sätt avslöjar sin hållning också i ord.

Fiffigt hade varit om advokaten, istället för att bara peka på Brå 's siffror, istället hade åberopat de friande domar som hade gällt de anklagade med svenska efternamn. Samt avslutat sin plädering med att säga något om att "Nej, visst! Folk med utländska namn ska ju alltid straffas", och pekat på dessas statistik. Kanske att hovrätten då gått på hans linje och friat hans klient. Då hade det varit känga nog åt tingsrätten.

Samtidigt är det såklart fräscht med folk som vågar stå för sina åsikter och det gäller ju såväl tingsrätten som advokaten. :-)

Man kan jämföra de två fall av sexualstrypmord som inträffade näst in på samtidigt för några år sedan.

I det ena fallet döms en utländsk man, mot sitt nekande, till livstids fängelse och utvisningar.

I det andra fallet döms en svensk man, genom sitt erkännande, till 16 månaders fängelse.

I tv sitter LGWP och lämnar sin teori över de utspridda bevisen från Lisa Holms mobil.

" Dom gör så, balterna, säger han förklarade. Hivar ut allt genom rutan medan de kör."

Om de gömmer lik i skåp förtäljer inte historien. Annars hade det också varit ett bra bevis för skuld - för en balt... väl?

Vad har det med detta att göra? Det är väl knappast GW som sitter och dömer?

Men det är ju just det han gör. Ser du inte det? Men med en lite större publik.

Så i det andra fallet så dömdes mannen för mord? Knappast va? Du jämför med andra ord äpplen och päron.

Exakt. Svensken dömdes inte för mord.

Förtydligande:

Det var inte mord. Det var bara en man som ströp en kvinna.

Det ska förtydligas att Hovrätten i sina domskäl, avseende rättegångsförseelse, uppgett att om advokaten hade skrivit "privata uppfattningar som innebär olika bedömningar beroende på den tilltalades härkomst" istället för "medveten eller omedeveten rasism" så skulle det inte ha varit ett straffbart yttrande.
Hovrätten gjorde ingen bedömning av om påståendet var korrekt i sak utan det var just användandet av ordet "rasism" istället för "privata uppfattningar som innebär olika bedömningar beroende på [...] härkomst.".

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.