Skip to content

Kommun vägrade föra dialog med anställds advokat - får kritik av JO

Foto: Pontus Lundahl/TT

Kommunen vägrade att kommunicera med den anställdes advokat i en arbetsrättslig konflikt som hade uppstått mellan kommunen och den an-ställde. JO riktar nu kritik mot kommunen och slår fast att även den här typen av personalärenden omfattas av rätten att agera genom ombud.

 

Det var Örkelljunga kommun som hade hamnat i en arbetsrättslig konflikt med en anställd som både hade stängts av och "hotats" med en skriftlig varning. Den anställde hade arbetat för en av kommunens nämnder.

Trots att advokaten kom in med en fullmakt - och vid upprepade tillfällen meddelade att kommunen skulle kommunicera med honom i stället för med hans klient - vägrade kommunen att göra detta.

"Ingen rätt företrädas av ambud"
Kommunen hävdade att det inte handlade om något disciplinärende eftersom den anställde själv hade sagt upp sig. till slut Det fanns därför, enligt kommunen, ingen inte någon rätt för den anställde att anlita ett ombud.

Kommunen skrev i sitt yttrande till JO:

"Ombudet hänvisar till en tvist som föreligger, vilket vi inte samstämmer i då det inte finns någon ansökan om stämning till Tingsrätten. Vi har som arbetsgivare agerat för att ha en direkt kontakt med arbetstagaren vid ett flertal tillfällen avseende normala avrapporteringar från arbetsplatsen. Vi har också försökt inbjuda till avslutningsmöte vilket är standardrutin när en arbetstagare avslutar sin anställning hos kommunen."

"Vi har vidare kallat arbetstagaren till möte för att klargöra att vi inte ämnar utfärda någon varning, vilket vi enligt vår uppfattning inte är skyldiga att göra med utsett ombud då ombudet inte äger talanderätt i sådant fall. Sammantaget finns det enligt vår uppfattning, grundat på kollektivavtalet, allmänna bestämmelser och medbestämmandelagen, ingen rättighet att företrädas av ombud i annat fall än vid misstanke om förseelse då disciplinåtgärd enligt 3 kap 11 § Mom 3 är aktuell." 

Har rätt till ombud
JO slår nu fast att kommunen har fel. Enligt JO ska kommunens åtgärd mot den anställda betraktas som ett ärende i förvaltningslagens mening, vilket innebär att den anställde har haft all rätt att anlita ett ombud.

JO Lilian Wiklund skriver:

"Bestämmelser om rätt för en enskild att anlita ombud finns bl.a. i förvaltningslagen. Den som för talan i ett ärende får anlita ett ombud eller ett biträde. Den som har ett ombud ska dock medverka personligen, om myndigheten begär det (9 § förvaltningslagen)."  

Rätt vidta alla åtgärder
Att ombudet får tillgång till handlingar i ärendet är en förutsättning för att ombudet ska kunna tillvarata den enskildes intressen.

JO skriver:

"Omfattningen av ett ombuds behörighet att företräda huvudmannen får anses innefatta en rätt att vidta alla åtgärder som behövs i ärendet om inte annat följer av fullmakten. När det finns ett ombud är det alltså ombudet som myndigheten i första hand ska ha kontakt med."

JO riktar därför kritik mot kommunen.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt